Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu &a

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu &a


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu & khí đốt Nha Trang


  4. Nội dung của đề t ài
  Ngoài phần mở đầu, kiến nghị và kết luận, đề tài gồm có 03 chương:
  - Chương I: Cơ sở lý luận
  - Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi ph í và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu & khí đố t Nha Trang
  - Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán
  doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương
  mại vật liệu & khí đố t Nha Trang

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề t ài:
  Trong những năm gần đây, với c ơ chế thị trường luôn có sự biến động hết
  sức mạnh mẽ, b ên cạnh đó là sự quốc tế hóa, hội nhập kinh tế to àn cầu, cùng với
  sự phát triển của nền kinh tế, sự đổi mới c ơ cấu quản lý kinh tế, công tác hạch
  toán kế toán của các doanh nghiệp ở n ước ta không ngừng ho àn thiện và phát
  triển góp phần tích cực v ào việc nâng cao chất l ượng quản lý kinh tế t ài chính của
  Nhà nước và doanh nghi ệp. Qua đó cho thấy kế toán l à công cụ quan trọng để
  quản lý kinh tế quốc dân nói chung v à quản lý doanh nghiệp nói ri êng.
  Đối với các doanh nghiệp th ương mại thì xác định kết quả kinh doanh l à
  trung tâm c ủa mọi vấn đề, l à sự kết hợp khéo léo của các khoản chi phí sao cho
  thấp nhất, tiết kiệm nhất ở khâu thu mua v à tiêu thụ hàng hóa, d ịch vụ nh ưng lại
  mang về lợi nhuận cao nhất. Sản phẩm h àng hóa, d ịch vụ cung ứng không những
  đáp ứng nhu cầu thị tr ường mà còn đảm bảo đủ b ù đắp chi phí bỏ ra v à có lãi.
  Doanh nghiệp lại bắt đầu lại một chu kỳ mới bỏ chi phí ra thu mua v à tiêu thụ
  mang về lợi nhuận. Dễ d àng thấy rằng tầm quan trọng của công tác kế toán doanh
  thu tiêu th ụ và xác định kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động
  thương mại.
  Chính tầm quan trọng n ày nên em quyết định chọn đề t ài: “ Kế toán doanh
  thu tiêu th ụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật
  liệu & khí đốt Nha Trang ” .
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu ti êu
  thụ, chi phí v à xác định kết quả k inh doanh t ại Công ty cổ phần th ương mại vật
  liệu & khí đốt Nha Trang.
  - Phạm vi nghiên cứu: đi sâu nghiên cứu quy trình hạch toán kế toán doanh thu
  tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh t ại công ty trong th áng 7/2007
  3. Phương pháp nghiên c ứu
  - Sử dụng phương pháp thống kê và phân tích
  2
  4. Nội dung của đề t ài
  Ngoài phần mở đầu, kiến nghị và kết luận, đề tài gồm có 03 chương:
  - Chương I: Cơ sở lý luận
  - Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi ph í và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu & khí đố t Nha Trang
  - Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán
  doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương
  mại vật liệu & khí đố t Nha Trang
  5. Mục đích của đề tài
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác kế toán doanh thu ti êu thụ và
  xác định kết quả kinh doanh t ại Công ty cổ phần thương mại vật liệu & khí đố t
  Nha Trang .
  - Tìm ra những mặt đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong c ông tác kế toán
  này và đưa ra đề xuất để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu ti êu thụ
  và xác định kết quả kinh doanh t ại công ty.


  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÍ LUẬN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU
  THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1.1 Khái niệm
  Tiêu thụ sản phẩm là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành
  phẩm, hàng hóa tức là để chuuyển hóa vốn của doanh nghi ệp từ hình thái hiện vật
  sang hình thái tiền tệ.
  Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu
  để bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghi ệp. Tiêu thụ sản phẩm là một
  hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tái sản xuất của doanh nghi ệp và là
  điều kiện cơ bản để thực hiện chế độ hạch toán doanh thu.
  Doanh thu bán hàng là giá trị của sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ mà
  doanh nghiệp đã bán, đã cung c ấp cho kh ách hàng, giá trị của hàng hóa được thỏa
  thuận ghi trên hợp đồng kinh t ế về mua b án và cung cấp sản phẩm, hàng hóa, lao
  vụ, dịch vụ và được ghi trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT ho ặc ghi trên các
  chứng từ khác có liên quan đến việc bán hàng hoặc là sự thỏa thuận về giá bán
  giữa người mua và người bán.
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán ti êu thụ, xác định kết quả kinh d oanh:
  - Tổ chức ghi chép, phản ánh và giám đốc doanh thu được hưởng trong qu á trình
  kinh doanh, tình hình thanh to án với khách hàng, với ngân sách Nhà nước về các
  khoản thuế phải nộp như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT
  và các chi phí khác liên quan đến doanh thu.
  - Phản ánh và kiểm tra các chi ph í bán hàng, chi phí quản lý doanh nghi ệp, đảm
  bảo hiệu quả kinh t ế của chi phí.
  - Tham gia công tác kiểm kê, lập các báo cáo về tình hình tiêu thụ các loại sản
  phẩm, hàng hóa của doanh nghi ệp.
  - Xác định kết quả kinh doanh trong k ỳ một cách chính xác theo đúng quy định
  Nhà nước.
  4
  1.2 KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU TH Ụ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH
  1.2.1 Kế toán doanh thu b án hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1.1 Khái niệm
  Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghi ệp sản xuất ra hay b án hàng hóa
  mua vào hay b án bất động sản đầu tư.
  Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận trong hợp đồng trong
  một k ỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thu ê tài
  sản cố định theo ph ương thức cho thuê hoạt động
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được, hoặc
  sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nh ư bán sản phẩm,
  hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho kh ách hàng bao gồm cả khoản phụ thu và thu phí
  thêm ngoài giá bán (nếu có).
  Trường hợp doanh nghi ệp có doanh nghi ệp có doanh thu b án hàng và cung
  cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá
  thực tế phát sinh ho ặc tỷ giá giao d ịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân
  hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghi ệp
  vụ kinh t ế.
  1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận v à hạch toán doanh thu
  a. Doanh thu b án hàng
  Doanh thu b án hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện
  sau:
  - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở
  hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
  - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu
  hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
  - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
  - Doanh nghi ệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
  hàng;
  - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
  5
  b. Doanh thu cung c ấp dịch vụ
  Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả
  của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về
  cung cấp liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong k ỳ theo k ết
  quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.
  Kết quả của giao dịch cung c ấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn tất cả 4 điều
  kiện sau:
  - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
  - Có khả năng thu được lợi ích kinh t ế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
  - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế
  toán;
  - Xác định được chi phí phát sinh cho giao d ịch và chi phí để hoàn thành giao
  dịch cung c ấp dịch vụ đó.
  1.2.1.3 Nguy ên tắc hạch toán doanh thu
  Trong quá trình hạch toán doanh thu b án hàng và cung c ấp dịch vụ cần tôn
  trọng các nguyên tắc sau:
  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (kể cả doanh thu b án hàng nội bộ)
  phải được theo dõi chi ti ết theo t ừng loại sản phẩm, lao vụ nhằm xác định đầy đủ
  chính xác kết quả kinh doanh c ủa từng mặt hàng khác nhau. Trong đó doanh thu
  bán hàng nội bộ là doanh th u của những sản phẩm, lao vụ đã cung cấp lẫn nhau
  giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hoặc tổng công ty.
  - Các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh to án, giảm giá hàng bán,
  hàng bán bị trả lại phải được thanh to án riêng. Trong đó khoản chiết khấu thanh
  toán, giảm giá hàng bán được xác định như sau:
  + Doanh nghi ệp phải có qui ch ế quản lý và công bố công bố công khai các
  khoản chiết khấu thanh to án, giảm giá hàng bán.
  + Phải ghi rõ trong hợp đồng kinh t ế và hóa đơn bán hàng
  Đối với hàng bán bị trả lại thì phải có biên bản giữa người mua v à người bán
  ghi rõ số lượng, đơn giá và giá trị lô hàng bị trả lại kèm theo chứng từ nhập lại
  kho của số hàng trên.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  1. Hồ Ngọc Cẩn (2006), Những quy định hiện h ành về chế độ kế toán doanh
  nghiệp, NXB Lao động Xã hội.
  2. PGS.TS Võ Văn Nhị (2006), Hướng dẫn thực h ành chế độ kế toán mới , NXB
  Tài chính.
  3. PGS.TS Võ Văn Nhị (2006), Hướng dẫn thực h ành kế toán doanh nghiệp ghi
  sổ kế toán theo các hình hình thức kế toán, NXB T ài chính.
  4. Cô Võ thị Thùy Trang, Giáo trình Kế toán tài chính, giáo trình Kế toán thương
  mại dịch vụ, trường Đại học Nha Trang.
  5. Cô Phan th ị Dung, Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán, trường Đại học Nha
  Trang.
  6. Tạp chí Kế toán số 61, 65 (2007)
  7. Một số tài liệu, sổ sách của Công ty cổ phần thương mại vật liệu và khí đốt
  Nha Trang: các chứng từ, bảng kê, nhật ký chứng từ, sổ cái, báo cáo tài chính,
  phương hướng phát triển của công ty


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu &a
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu &a sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status