Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang


  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ .x
  DANH MỤC CÁC LƯU ĐỒ .xii
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .4
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản .4
  1.1.2. Ý nghĩa của kế toán doanh thụ tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh .5
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán .5
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU .7
  1.2.1. Nội dung 7
  1.2.2. Tài khoản sử dụng 7
  1.2.3. Chứng từ sổ sách liên quan 8
  1.2.4. Nguyên tắc hạch toán .8
  1.2.5. Phương pháp hạch toán 9
  1.2.5.1. Bán hàng thông thường (Bán hàng trực tiếp) .9
  1.2.5.3. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp 10
  1.2.5.4. Bán hàng thông qua đại lý, ký gửi .11
  1.2.5.5. Sử dụng hàng hóa để biểu tặng, sử dụng nội bộ .12
  1.5.2.6. Sử dụng hàng hóa để trả lương, thưởng cho người lao động 12
  1.2.6.7. Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB hoặc thuế
  XK thì doanh thu là tổng giá thanh toán .13
  1.3. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 13
  1.3.1. Kế toán chiết khấu thương mại .13
  iii
  1.3.1.1 Khái niệm 13
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng .13
  1.3.1.3. Nguyên tắc hạch toán 14
  1.3.1.4. Phương pháp hạch toán .14
  1.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại 14
  1.3.2.1 Khái niệm 14
  1.3.2.2. Tài khoản sử dụng .14
  1.3.2.3. Nguyên tắc hạch toán 15
  1.3.2.4. Phương pháp hạch toán .15
  1.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán .15
  1.3.3.1. Khái niệm 15
  I.3.3.2. Tài khoản sử dụng 15
  1.3.3.3. Nguyên tắc hạch toán 16
  1.3.3.4. Phương pháp hạch toán .16
  1.4. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 16
  1.4.1. Nội dung 16
  1.4.2. Tài khoản sử dụng 16
  1.4.3. Nguyên tắc hạch toán .17
  1.4.4. Phương pháp hạch toán 17
  1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 18
  1.5.1. Nội dung 18
  I.5.2. Tài khoản sử dụng 18
  1.5.3. Nguyên tắc hạch toán .18
  1.5.4. Phương pháp hạch toán 19
  1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .20
  1.6.1. Nội dung 20
  1.6.2. Tài khoản sử dụng 20
  1.6.3. Nguyên tắc hạch toán .20
  1.6.4. Phương pháp hạch toán 21
  iv
  1.7. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 22
  1.7.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .22
  1.7.1.1. Nội dung .22
  1.7.1.2. Tài khoản sử dụng .22
  1.7.1.3. Nguyên tắc hạch toán 22
  1.7.1.4. Phương pháp hạch toán .23
  1.7.2. Chi phí hoạt động tài chính 23
  1.7.2.1. Nội dung .23
  1.7.2.2. Tài khoản sử dụng .24
  1.7.2.3. Nguyên tắc hạch toán 24
  1.7.2.4. Phương pháp hạch toán .24
  1.8. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC .25
  1.8.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác .25
  1.8.1.1. Nội dung .25
  1.8.1.2. Tài khoản sử dụng .26
  1.8.1.3. Nguyên tắc hạch toán 26
  1.8.1.4. Phương pháp hạch toán .26
  1.8.2. Kế toán chi phí hoạt động khác 27
  1.8.2.1. Nội dung .27
  1.8.2.2. Tài khoản sử dụng .27
  1.8.2.3. Nguyên tắc hạch toán 27
  1.8.2.4. Phương pháp hạch toán .27
  1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 28
  1.9.1. Nội dung 28
  1.9.2. Tài khoản sử dụng 28
  1.9.3. Nguyên tắc hạch toán .28
  1.9.4. Phương pháp hạch toán 30
  1.10. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
  DOANH 30
  v
  1.10.1. Nội dung 30
  1.10.2. Tài khoản sử dụng 31
  1.10.2.1. Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh .31
  1.10.2.2. Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối .31
  1.10.3. Nguyên tắc hạch toán .31
  1.10.4. Phương pháp hạch toán 31
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
  SẢN 584 NHA TRANG 33
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA
  TRANG .33
  2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 33
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 34
  2.1.2.1. Chức nămg 34
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 34
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Công ty 34
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .34
  2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty .36
  2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
  của Công ty trong thời gian qua .39
  2.1.4.1. Các nhân tố bên trong 39
  2.1.4.2. Các nhân tố bên ngoài .40
  2.1.5. Đánh giá khái quát hoạt động của Công ty qua 3 năm 2007, 2008,
  2009 .41
  2.1.6. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới .44
  2.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
  SẢN 584 NHA TRANG 45
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán .45
  2.2.2. Hình thức tổ chức kế toán 46
  vi
  2.2.3. Hình thức ghi sổ kế toán .46
  2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  THỦY SẢN 584 NHA TRANG 47
  2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ .47
  2.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 47
  2.3.1.2. Doanh thu nội bộ .56
  2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .57
  2.3.2.1. Nội dung .57
  2.3.2.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .57
  2.3.2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 59
  2.3.2.4. Tài khoản sử dụng .61
  2.3.2.5. Định khoản 61
  2.3.2.6. Sơ đồ tài khoản .61
  2.3.2.7. Số sách minh họa 61
  2.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán .63
  2.3.3.1. Nội dung .63
  2.3.3.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .64
  2.3.3.3. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 64
  2.3.3.4. Tài khoản sử dụng .66
  2.3.3.5. Định khoản 66
  2.3.3.6. Sơ đồ tài khoản .67
  2.3.3.7. Sổ sách minh họa 67
  2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng 68
  2.3.4.1. Nội dung .68
  2.3.4.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .68
  2.3.4.3. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách .69
  2.3.4.4. Tài khoản sử dụng .70
  2.3.4.5. Định khoản 71
  vii
  2.3.4.6. Sơ đồ tài khoản .73
  2.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 74
  2.3.5.1. Nội dung .74
  2.3.5.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .75
  2.3.5.3. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách .75
  2.3.5.4. Tài khoản sử dụng .76
  2.3.5.5. Định khoản 77
  2.3.5.6. Sơ đồ tài khoản .79
  2.3.5.7. Sổ sách minh họa 80
  2.3.6. Kế toán chi phí tài chính 80
  2.3.6.1. Nội dung .80
  2.3.6.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .81
  2.3.6.3. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 81
  2.3.6.4. Tài khoản sử dụng .82
  2.3.6.5. Định khoản 82
  2.3.6.6. Sơ đồ tài khoản .82
  2.3.6.7. Sổ sách minh họa 83
  2.3.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .84
  2.3.7.1. Nội dung .84
  2.3.7.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .84
  2.3.7.3. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 84
  2.3.7.4. Tài khoản sử dụng .85
  2.3.7.5. Định khoản 85
  2.3.7.6. Sơ đồ tài khoản .85
  2.3.7.6. Sổ sách minh họa 85
  2.3.8. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác .87
  2.3.8.1. Nội dung .87
  2.3.8.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .87
  2.3.8.3. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 87
  viii
  2.3.8.4. Tài khoản sử dụng .88
  2.3.8.5. Định khoản 88
  2.3.8.6. Sơ đồ tài khoản .88
  2.3.9.7. Sổ sách minh họa 89
  2.3.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .90
  2.3.10.1. Nội dung .90
  2.3.10.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .90
  2.3.10.3. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 91
  2.3.10.4. Tài khoản sử dụng .92
  2.3.10.5. Định khoản 92
  2.3.10.6. Sơ đồ tài khoản 92
  2.3.10.7. Sổ sách minh họa 92
  2.3.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 93
  2.3.11.1. Nội dung .93
  2.3.11.2. Chứng từ, sổ sách liên quan .93
  2.3.11.3. Tài khoản sử dụng .93
  2.3.11.4. Định khoản 94
  2.3.11.5. Sơ đồ tài khoản 96
  2.3.11.6. Sổ sách minh họa 96
  2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG .99
  2.4.1. Những mặt đạt được: 99
  2.4.2. Những mặt còn tồn tại: .100
  Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ
  CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG 102
  3.1. Các biện pháp nhằm hoàn thiện Công tác kế toán .102
  3.2. Các giải pháp nâng cao công tác tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty: .107
  ix
  3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 107
  3.2.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ: .108
  KẾT LUẬN .109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .110


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status