Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may khánh ho

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may khánh ho


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY KHÁNH HOÀ


  MỤCLỤC
  LỜICẢM ƠN . . . . . II
  MỤCLỤC . . . . . iii
  Lờimở đầu . . . . . . 1
  Chương 1:CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ
  TOÁN . . . . . 3
  1.1. NHỮNGVẤN ĐỀ CHUNGVỀ CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ
  TOÁN TRONG CÁCDOANHNGHIỆP. . . . 3
  1.1.1. Khái niệm, đốitượng, nhiệm vụvềtổ chức công táchạch toánkế toán. . . 3
  1.1.1.1. Khái niệm . . . . . 3
  1.1.1.2. Đốitượngcủatổ chứchạch toánkế toán . . . 3
  1.1.1.3. Nhiệm vụcủatổ chứchạch toánkế toán . . . 4
  1.1.2. Những nguy êntắccơbảncủa công táctổ chứchạch toánkế toán. . . 4
  1.1.2.1.Đảmbảo tính thống nhất giữakế toán và quản lý: . . 4
  1.1.2.2. Đảmbảo tính thống nhất trong quanhệkế toán: . . . 4
  1.1.2.3.Đảmbảo tính quốctếcủa nghề nghiệpkế toán nhưmột nghànhkỹ
  thuật quản lý chuy ên sâu: . . . . 5
  1.2.NỘIDUNG VỀTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁN . . 5
  1.2.1. Tổ chứcbộ máy kế toán. . . . . 5
  1.2.1.1. Ngu y êntắctổ chứcbộ máy kế toán: . . . 5
  1.2.1.2. Nhiệm vụcủabộ máy kế toán . . . 5
  1.2.1.3. Cơcấutổ chứcbộmáy kế toán . . . 6
  1.2.1.4. Các hình thứctổ chứcbộ máy kế toán . . . 9
  1.2.2. Tổ chức chứngtừkế toán. . . . . . 11
  1.2.2.1. NhữngVấn Đề ChungVềTổ Chức ChứngTừKế Toán . . . 11
  1.2.2.2. Nội DungcủaTổ Chức ChứngTừKế Toán . . 13
  1.2.3. Tổ chứchệ thống tài khoảnkế toán . . . 15
  1.2.3.1. Ý nghĩa, nhiệm vụcủatổ chứchệ thống tài khoảnkế toán : . . 15
  1.2.3.2. Ngu y êntắc xây dựnghệ thống tài khoảnkế toán . . 15
  1.2.4. Tổ chức các lo ạisổkế toán . . . . 16
  1.2.4.1. Khái niệm, nhiệm vụcủatổ chứcsổkế toán . . . 16
  1.2.4.2.Nguy êntắctổ chứcsổkế toán . . . . 17
  1.2.4.3. Các lo ạisổkế toán . . . . 17
  1.2.4.4. Hệ thốngsổkế toán : . . . . 18
  1.2.4.5. Các hình thứcsổkế toán . . . 18
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - iv -
  1.2.5. Tổ chức các phần hànhkế toán . . . 27
  1.2.5.1. Tổ chứchạch toánkế toánvậttư, côngcụdụngcụ: . . 27
  1.2.5.2. Tổ chứchạch toánkế toán tàisảncố định . . . 27
  1.2.5.3.Tổ chứchạch toánkế toánvốnbằng tiền . . . 29
  1.2.3.5. Đốivới tiềngửi ngân hàng . . . . 29
  1.2.6. Tổ chức cungcấp thông tin quahệ thống báo cáokế toán . . 30
  1.2.6.1. Hệ thống báo cáo tài chính . . . . 30
  1.2.6.2. Hệ thống báo cáo quản trị: . . . . 31
  1.2.7.Tổ chức trangbịcơsởvật chấtkỹ thuật phụcvụ cho việc thu thập vàxử
  lý thông tinkế toán trong doanh nghiệp . . . 32
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁN Ở
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY KHÁNH HÒA . . . . 33
  2.1. KHÁI QUÁTVỀ CÔNG TY . . . . . 33
  2.1.1. Lịchsử hình thành và phát triểncủa công ty . . . . 33
  2.1.1.1. Sơlượcsự hình thành và phát triển . . . 33
  2.1.1.2. Chứcnăng và nhiêm vụ . . . . 35
  2.1.2. Tổ chứcsản xuất và quản lý . . . 36
  2.1.2.1. Cơcấutổ chức quản lý . . . . 36
  2.1.2.2.Cơcấusản xuất . . . . 38
  2.1.3. Các nhântố ảnhhưởng đến hoạt độngsản xuất kinh doanh. . . 41
  2.1.3.1. Các nhântố bên trong. . . . . 41
  2.1.3.2. Các nhântố bên ngoài . . . . . 42
  2.1.4. Đánh giá khái quát hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa công ty từnăm
  2003- 2005 . . . . . 44
  2.1.5. Phươnghướng phát triểncủa công ty . . . 47
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁNCỦA
  CÔNG TY . . . . . 47
  2.2.1. Các nhântố ảnhhưởng đến công táctổ chứchạch toánkế toán. . . 47
  2.2.2. Tổ chứcbộ máy kế toáncủa công ty. . . . 48
  2.2.2.1. Mô hìnhtổ chứcbộ máy kế toán . . . 49
  2.2.2.2.Chứcnăng, nhiệm vụcủatừngbộ phận . . . 49
  2.2.3. Tổ chứchệ thốngsổkế toán . . . . 50
  2.2.3.1. Hình thứckế toánsửdụng . . . . 50
  2.2.4.Tổ chức tài khoảnkế toántại công ty . . . 55
  2.2.5. Tổ chứchệ thống chứngtừkế toántại công ty . . . 61
  2.2.5.1. Hệ thống chứngtừvậndụng ở công ty . . . . 62
  2.2.5.2Tổ chứclập chứngtừkế toántại Công ty May . . . 65
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - v -
  2.2.5.3. Tổ chức quá trình kiểm tra chứngtừtại Công ty . . . 65
  2.2.5.4. Tổ chứcbảo quản vàlưu trữ chứngtừkế toántại Công ty May . . 65
  2.2.6. Tổ chứcmộtsố phần hànhcủakế toán. . . . 66
  2.2.6.1. Tổ chứchạch toánkế toánvậttư . . . 66
  2.2.6.2.Tổ chứchạch toánkế toánvốnbằng tiền . . . 80
  2.2.6.3.Tổ chứchạch toánkế toán tàisảncố định . . 104
  2.2.7. Đánh giá chungvề công táctổ chứchạch toánkế toántại công ty Ma y
  Khánh Hòa . . . . . . 117
  CHƯƠNG 3: MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCHẠCH
  TOÁNKẾ TOÁNTẠI CÔNG TY MAY KHÁNH HÒA . . 119
  3.1. Biện pháp 1:Nâng cao trình độ vànănglực cho nhân viênkế toán . 119
  3.2. Biện pháp 2 :Sửdụng tài khoản theo đúng quy định . . 120
  3.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện việchạch toánkế toán . . 121
  3.4. Biện pháp 4: Hoàn thiệnhệ thống chứngtừ . . . . 121
  KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN . . . . . 122
  1.KIẾNNGHỊ . . . . . . 122
  2.KẾT LUẬN . . . . . 122
  Tài liệu tham khảo . . . . . . 123
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 1 -
  Lờimở đầu
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài.
  Trong điều kiện kinhtế hiện nay , đểtồntại và phát triển được trongnền kinhtế
  th ị trườngvớisựcạnh tranh khốc liệt,mỗi doanh nghiệp phải xác định cho mìnhmột
  hướng đi riêng đểtồntại và phát triển. Để làm được điều đó đòihỏi phải có những tiến
  bộ trong cung cách quản lý, trong đó công táctổ chứchạch toánkế toán cómộtvị trí
  đặc biệt quan trọng trong công táctổ chức quản lý hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa
  doanh nghiệp.
  Tổ chứchạch toánkế toán làcơsở cungcấp thông tin quan trọng và kiểm tra
  các hoạt động kinhtế tài chính trong doanh nghiệp nên công táctổ chứchạch toánkế
  toán có ảnhhưởng trực tiếp đến chấtlượng và hiệu quảcủa công tác quản lý ở doanh
  nghiệp.Hơnnữa, nó còn quyết định đến việc đáp ứng các yêucầu quản lý khác nhau
  của các đốitượngsửdụng thông tinkế toán.
  Vìvậ y ,một câuhỏi đặt ra là công táctổ chứchạch toánkế toán ở Công t y cổ
  phần May Khánh Hòa đã thựcsự trở thành côngcụ quản lýhữu hiệu hay chưa? Thì
  việc nghiêncứu công táctổ chứchạch toánkế toántại Công ty cổ phần May Khánh
  Hòa là việc làmrấtcần thiết. Xuất pháttừ nhữngvấn đề trên nên em đã quy ết định
  chọn đề tài: “Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiệntổ chứchạch toánkế toántại Công ty
  cổ phần May Khánh Hòa”
  2. Mục đích nghiêncứu
  -Họchỏi, trangbị thêmvốn kiến thức thựctế công táctổ chứchạch tóankế
  toán ở Công ty cổ phần May Khánh Hòa
  - Đồng thời tìm hiểu các nguy ên nhân ảnhhưởngtới hiệu quảcủa công táckế
  toán.Từ đó có những biện pháp để giúp hoàn thiện công táctổ chứchạch toánkế toán
  tại Công ty
  3. Đốitượng và phạm vi nghiêncứu
  - Đốitượng nghiêncứu: Nghiêncứu thực trạng công táchạch toánkế toáncủa
  Công ty Ma y trênmộtsốnội dung như: chứngtừ, tài khoản, sổ sách
  - Phạm vi nghiêncứu: Công ty Cổ phần May Khánh Hòa
  4. Phương pháp nghiêncứu
  -Quan sát thựctế
  - Thống kê, phương pháp phỏng đoán, tìm hiểu
  5.N ội dung nghiêncứu
  Ngoài phầnmở đầu, phầnkết luận vàmụclục, đề tàigồm 3 chương
  Chương 1:Cơsở lý luậnvề công táctổ chứchạch toánkế toán
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 2 -
  Chương 2: Thực trạng công táctổ chứchạch toánkế toántại Công ty Ma y
  Khánh Hòa
  Chương 3:Mộtsố biện pháp hoàn thiện công táctổ chứchạch toánkế toántại
  Công ty Ma y Khánh Hòa
  Do thời gian cóhạn, không có điều kiện đi sâu vào nghiêncứuhết các phần
  hànhcủa Công ty mà chỉ nghiêncứu được 3 phần hànhcủa công táchạch toánkế toán,
  ngoài ra khảnăng kiến thứccủabản thân cònhạn chế cho nên đề tài không tránh khỏi
  những thiếu sót, emrất mongsự chỉbảo và giúp đỡcủa thầy cô trong khoa, các cô
  chú, anh chị, cánbộ công nhân viên trong Công ty May và cácbạn sinh viên để em
  hoàn thành đề tài này .
  Em xin chân thành cám ơn sâusắc đến CÔ PHAN THỊ DUNG,tấtcả các thầy
  cô trong khoa kinhtế và các cô chú, anh chị trong Công ty May đã nhiệt tình giúp đỡ
  em hoàn thành đề tài này .
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 3 -
  Chương 1
  CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ CÔNG TÁCTỔ CHỨC
  HẠCH TOÁNKẾ TOÁN
  1.1. NHỮNGVẤN ĐỀCHUNGVỀCÔNG TÁC TỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ
  TOÁN TRONGCÁC DOANH NGHIỆP
  1.1.1. Khái niệm, đốitượng, nhiệmvụvềtổ chức công táchạch t oánkế toán.
  1.1.1.1. Khái niệm
  Tổ chứchạch toánkế toán được hiểu là nhữngmối quanhệ giữa cácy ếutố
  cấu thànhbản chấtcủahạch toánkế toán, đó là chứngtừkế toán, đối ứng tài khoản,
  tính giá,tổnghợp cân đốikế toán. Do đónội dungcơbảncủatổ chứchạch toánkế
  toán baogồm:
  -Tổ chứcbộsổkế toán.
  -Tổ chức công táckế toán.
  -Tổ chứcbộ máy kế toán.
  1.1.1.2. Đốitượngcủatổ chứchạch toánkế toán
  Đốitượngcủatổ chứchạch toánkế toán làsự liênhệ giữa cácbộ phận. Vì
  vậy đốitượng chungcủatổ chứchạch toánkế toán làmối liênhệ giữa cácy ếutố phù
  hợpvớinội dung, hình thức vàbộ máy kế toán.
  Trongtổ chức thựctếmỗiy ếutốcủatổ chứchạch toánkế toáncũngcần được
  chuyển hoátừ nhận thức thành những công việccụ th ểvới nhữngbước công việccụ
  th ể. Vìvậy , cácmối liênhệkể trên phải đượctạo ratừ chính việctổ chứctừngy ếutố
  củahệ thốnghạch toánkế toáncũng nhưtổ chứccả chu trìnhkế toánvới đầy đủ các
  yếutố này .
  Xétvềnội dung công táckế toán, xuất pháttừkếtcấucủa đốitượnghạch toán
  kế toán có thể chia công táckế toán thành các phần hành riêng biệt. Việc phân chia
  các phần hànhkế toán trướchết phảidựa vào đặc điểmcủavốn tr ong quá trìnhvận
  độngcũng như quy mô nghiệpvụ ởtừng đơnvịkế toáncơsở. Từ đó các phần hành
  kế toán được phân chiamột cách lôgictừ xây dựngcơbản đếnmuasắm và thanh lý
  TSCĐ,từ thu mua đếndự trữ vàsửdụng nguyênvật liệu,từhạch toán chi phí trực
  tiếp kinh doanh chotừng lo ại hoạt độngcụ thể cho đến phân chia chi phí chung cho
  từng lo ại hoạt động,từdự trữ đến tiêu thụsản phẩm hàng hoá để cólợi nhuận và
  phân phốilợi nhuận đó.


  Tài liệu tham khảo
  1.Bộ tài chính (2006), Hệ thống tài khoảnkế toán quyển 1
  2.Bộ Tài Chính (2006), Chuẩnmựckế toánmới
  3.Tổbộ mônkế toán trường ĐạiHọc Nha Trang, Giáo trìnhkế toán doanh nghiệp
  4.Tổbộ mônkế toán trường ĐạiHọc Nha Trang, Giáo trìnhtổ chứchạch toánkế
  toán
  5. VõVănCần, Giáo trình tài chính doanh nghiệp
  6. Và các luậnvăntốt nghiệp khóa trước.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may khánh ho
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may khánh ho sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status