Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Liên do

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Liên do


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Liên doanh Sodex Toseco


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ix
  DANH MỤCSƠ ĐỒ ix
  DANH MỤC LƯU ĐỒ . x
  DANH MỤC VIẾT TẮT xi
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ S Ở LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THUTIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KIN H DOANH 3
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh . 3
  1.1.1. Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ và ý nghĩa 3
  1.1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.1.2. Ý nghĩa . 3
  1.1.2. Các phương thức bán hàng . 4
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán 4
  1.2. Kế toán doanh thu . 5
  1.2.1. Khái quát chung . 5
  1.2.2. Chứng từ sử dụng 5
  1.2.3. Tài khoản sử dụng . 5
  1.2.4. Nguyên tắc hạch toán . 5
  1.2.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . 7
  1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu. . 8
  1.3.1. Chiết khấu thương mại. 8
  1.3.1.1. Khái niệm. 8
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng . 8
  1.3.1.3. Nguyên tắc hạch toán. . 8
  iii
  1.3.1.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu . 8
  1.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại . 9
  1.3.2.1. Khái niệm . 9
  1.3.2.2. Tài khoản sử dụng . 9
  1.3.2.3. Nguyên tắc hạch toán 9
  1.3.2.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu . 9
  1.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán . 9
  1.3.3.1.Khái niệm 9
  1.3.3.2. Tài khoản sử dụng . 9
  1.3.3.3.Nguyên tắc hạch toán . 10
  1.3.3.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu . 10
  1.4. Kế toán giá vốn hàng bán 10
  1.4.1. Khái quát chung . 10
  1.4.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 10
  1.4.3. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán . 10
  1.4.3.1. Phương pháp kê khai thường xuyên 11
  1.4.3.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ. . 11
  1.5. Kế toán chi phí bán hàng 12
  1.5.1. Nội dung 12
  1.5.2. Tài khoản sử dụng . 12
  1.5.3 Nguyên tắc hạch toán . 12
  1.5.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu 12
  1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 13
  1.6.1. Nội dung 13
  1.6.2. Tài khoản sử dụng . 13
  1.6.3. Nguyên tắc hạch toán . 13
  1.6.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu. . 13
  1.7. Kế toán hoạt động tài chính 14
  1.7.1.Kế toán doanh thu tài chính. . 14
  iv
  1.7.1.1. Nội dung. 14
  1.7.1.2. Tài khoản sử dụng . 14
  1.7.1.3. Nguyên tắc hạch toán 14
  1.7.1.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu . 14
  1.7.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. . 15
  1.7.2.1. Nội dung . 15
  1.7.2.2. Tài khoản sử dụng . 15
  1.7.2.3. Nguyên tắc hạch toán 15
  1.7.2.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu. 15
  1.8. Kế toán hoạt động khác 16
  1.8.1.Kế toán thu nhập hoạt động khác 16
  1.8.1.1. Nội dung . 16
  1.8.1.2. Tài khoản sử dụng . 16
  1.8.1.3. Nguyên tắc hạch toán 16
  1.8.1.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu . 16
  1.8.2. Kếtoán chi phí hoạt động khác 17
  1.8.2.1. Nội dung . 17
  1.8.2.2. Tài khoản sử dụng . 17
  1.8.2.3. Nguyên tắc hạch toán 17
  1.8.2.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu . 17
  1.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 17
  1.9.1. Nội dung 17
  1.9.2. Tài khoản sử dụng . 18
  1.9.3. Nguyên tắc hạch toán . 18
  1.9.4. Phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ chủ yếu 18
  1.10. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 19
  1.10.1. Nội dung 19
  1.10.2. Tài khoản sử dụng 19
  1.10.2.1. Tài khoản 911 . 19
  v
  1.10.2.2. Tài khoản 421 –Lợi nhuận chưa phân phối . 19
  1.10.3. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 911 . 19
  1.10.4. Phương pháp hạch toán 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KIN H DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SODEX
  TOSECO 20
  2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Liên doanh Sodex Toseco 20
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 20
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 22
  2.1.2.1. Chức năng . 22
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 22
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty 23
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty 23
  2.1.3.2. Chức năng của các bộ phận . 24
  2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  trong thời gian qua . 26
  2.1.5.1. Các nhân tố bên trong . 26
  2.1.5.2. Các nhân tố bên ngoài . 28
  2.1.6. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của
  Công ty trong thời gian qua. . 28
  2.1.7. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 35
  2.2. Thực trạng về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Liên Doanh Sodex Toseco: . 36
  2.2.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 36
  2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán. . 36
  2.2.1.2. Tổ chức công tác kế toán 38
  2.2.2. Hình thức kế toán . 38
  2.2.2.1. Sơ đồ tổ chức sổ kế toán . 38
  2.2.2.2. Trình tự ghi sổ 41
  vi
  2.3. Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết qủa kinh doanh
  tại Công ty TNHH Sodex Toseco 41
  2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 41
  2.3.1.1. Khái quát chung 41
  2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng nội địa . 43
  2.3.2.1 Khái quát chung . 43
  2.3.2.2. Chứng từ sổ sách sử dụng . 43
  2.3.2.3. Tài khoản sử dụng . 44
  2.3.2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 45
  2.3.2.5. Định khoản kế toán . 46
  2.3.2.6. Sơ đồ chữ T 48
  2.3.2.7. Sổ sách minh họa 49
  2.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng xuất khẩu . 50
  2.3.3.1. Nội dung . 50
  2.3.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng 50
  2.3.3.3. Tài khoản sử dụng . 50
  2.3.3.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 51
  2.3.3.5. Định khoản kế toán . 52
  2.3.3.6. Sơ đồ chữ T 52
  2.3.3.7. Sổ sách minh họa: . 53
  2.3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu -Kế toán hàng bán bị trả lại . 53
  2.3.4.1. Khái quát chung 53
  2.3.4.2. Tài khoản sử dụng . 53
  2.3.4.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng 53
  2.2.4.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 54
  2.3.4.5. Định khoản kế toán . 56
  2.3.4.6. Sơ đồ chữ T 56
  2.3.4.7. Sổ sách minh họa 57
  2.3.5. Kế toán giá vốn hàng bán . 57
  vii
  2.3.5.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng 57
  2.3.5.2. Tài khoản sử dụng . 57
  2.3.5.4. Định khoản kế toán . 59
  2.3.5.5. Sơ đồ chữ T 60
  2.3.5.6. Sổ sách minh họa 61
  2.3.6. Kế toán chi phí bán hàng 62
  2.3.6.1. Khái quát chung 62
  2.3.6.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng 62
  2.3.6.3. Tài khoản sử dụng . 62
  2.3.6.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 63
  2.3.6.5. Định khoản kế toán . 64
  2.3.6.6. Sơ đồ chữ T. . 65
  2.3.6.7. Sổ sách minh họa 66
  2.3.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 67
  2.3.7.1. Khái quát chung 67
  2.3.7.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng 67
  2.3.7.3. Tài khoản sử dụng . 67
  2.3.7.4. Quy trình luân chuyển chứng từ. . 69
  2.3.7.5. Định khoản kế toán . 70
  2.3.7.6. Sơ đồ chữ T 73
  2.3.7.7. Chứng từ sổ sách sử dụng . 74
  2.3.8. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 75
  2.3.8.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. . 75
  2.3.8.2. Kế toán chi phí tài chính . 79
  2.3.9. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác . 82
  2.3.9.1. Kế toán thu nhập khác . 82
  2.3.9.2. Kế toán chi phí khác . 86
  2.3.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 89
  2.3.10.1. Khái quát chung 89
  viii
  2.3.10.2. Chứngtừ và sổ sách sử dụng . 89
  2.3.10.3. Tài khoản sử dụng . 89
  2.3.10.4. Định khoản kế toán . 90
  2.3.10.5. Sơ đồ chữ T 91
  2.3.10.6. Sổ sách chứng từ minh họa . 92
  2.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty TNHH Sodex Toseco 93
  2.4.1. Những ưu điểm 93
  2.4.2. Một số tồn tại . 94
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SODEX TOSECO . 96
  3.1. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán. . 96
  3.2. Các biện pháp về tình hình tiêu thụ. 104
  KẾT LUẬN . 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 108
  PHỤ LỤC
  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Bảng phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp trong thời gian qua: 29
  Bảng 2.2: Bảng tổng hợp các chỉ số tàichính 32
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng. . 7
  Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại . 8
  Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại. . 9
  Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán. . 10
  Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX . 11
  Sơ đồ 1.6 : Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KK ĐK 11
  Sơ đồ 1.7 : Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng . 12
  Sơ đồ 1.8 : Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 13
  Sơ đồ 1.9 : Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 14
  Sơ đồ 1.10 : Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính. 15
  Sơ đồ 1.11 : Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác. . 16
  Sơ đồ 1.12 : Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác . 17
  Sơ đồ 1.13 : Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 18
  Sơ đồ 1.14 : Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. . 19
  Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Sodex Toseco. 23
  Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty. . 36
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 38
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức sổ kế toán. 39
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh. 91
  x
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 2.1: Lưu đồ kế toán doanh thu bán hàng nội địa. . 45
  Lưu đồ 2.2: Lưu đồ kế toán doanh thu xuất khẩu. 51
  Lưu đồ 2.3: Lưu đồ kế toán hàng bán bị trả lại . 55
  Lưu đồ 2.4: Lưu đồ kế toán giá vốn hàng bán. . 58
  Lưu đồ 2.5: Lưu đồ kế toán chi phí bán hàng. 63
  Lưu đồ 2.6: Lưu đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 69
  Lưu đồ 2.7: Lưu đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính. . 76
  Lưu đồ 2.8: Lưu đồ kế toánchi phí tài chính. 80
  Lưu đồ 2.9: Lưu đồ kế toán thu nhập khác. 84
  Lưu đồ 2.10: Lưu đồ kế toán chi phí khác. . 87
  xi
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  BPBH : Bộ phận bán hàng KKĐK : Kiểm kê định kỳ
  BPQL : Bộ phận quản lý KKTX : Kê khai thường xuyên
  CKTM : Chiết khấu thương mại KQKD : Kết quả kinh doanh
  CN : Chi nhánh KT : Khấu trừ
  CP : Chi phí NVBH : Nhân viên bán hàng
  CPBH : Chi phí bán hàng NVQL : Nhân viên quản lý
  CPSCL : Chi phí sữa chữa lớn NSNN : Ngân sách Nhà nước
  CSH : Chủ sở hữu PC : Phiếu chi
  CTGS : Chứng từ ghi sổ QLDN : Quản lý doanh nghiệp
  DCTT : Dụng cụ thể thao TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh
  DT : Doanh thu TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
  GTGT : Giá trị gia tăng TMDV : Thương mại dịch vụ
  HĐ : Hợp đồng TSCĐ : Tài sản cố định
  HĐKT : Hợp đồng kinh tế UBND : Ủy ban nhân dân
  KC : Kết chuyển VP : Văn phòng
  KD : Kinh doanh
  1
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Ngày nay, kế toán là nguồn cung cấp thông tin quan trọng để làm nền tảng
  cho các quyết định kinh doanh, thông tin kế toán không những cung cấpthông tin
  cần thiếtcho nhà quản lý để điều hành doanh nghiệp với những quyết định sáng
  suốt nhất, giúp cho việc sử dụng vốn ngày càng có hiệu quả cao, tạo ra nhiều lợi
  nhuận cho doanh nghiệp, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng cho các đối tượng bên
  ngoài doanh nghiệp.Điều mà người ta quan tâm đến nhiều khi tìm hiểu về doanh
  nghiệp chính là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải hoạt
  động làm sao đểchi phí bỏ ra là thấp nhất,doanh thu và lợi nhuận đạt được là cao
  nhất để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, trích lập các quỹ nâng cao đời sống
  người lao động. Chính vì vậy mà công tác quản lý và hạch toán doanh thu tiêu thụ
  và xác định kết quả kinh doanh rất quan trọng, nó giúp cho các nhà quản lý nắm bắt
  được toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công tymình để từ đó có biện
  pháp và phương hướng để doanh nghiệp ngày càng phát triển.
  Trong điều kiện hiện nay, với chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, việc nghiên
  cứu để cho ra sản phẩm, hàng hóa với giá thành hợp lý đã khó thìviệc tiêu thụ được
  nhiều sản phẩm, hàng hóa còn khó hơn. Muốn đạt được điều này cần phải có chính
  sách, chiến lược kinh doanh để sao cho thị trường chấp nhận sản phẩm của mình,
  đồng thời phải tổ chức như thế nào để công tác hạch toán doanh thu, chi phí vàviệc
  xác định kết quả kinh doanh được thực hiện một cách hợp lý, khoa học, chính xác
  và hiệu quả nhất. Nhận thức được điều đó nên em đã chọn đề tài “Tổ chức hạch
  toán kế toán doanh thu tiêu thụvà xác định kết quả kinh doanhtại Công tyTNHH
  Liên doanh Sodex Toseco” làm khoá luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhằm bổ sung và củng cố kiến thức đã học,
  học hỏi kinh nghiệm từ thực tế.
  Tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh
  doanh tại Công tyđể thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó
  2
  khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến hệ thống kế toán của Công
  ty, từ đó đưa ra các hướng đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu :Nghiên cứu quy trìnhhạch toánkếtoán doanh thu
  tiêu thụ và xác định kết quảkinh doanh.
  Phạm vi nghiên cứu :Đi sâunghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ
  thành phẩm, hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Liên
  doanh Sodex Toseco căn cứ vào các sổ sách và chứng từ phát sinh tại Công ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đồ án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp quan sát.
  - Phương pháp phân tích.
  - Phương pháp phỏng vấn.
  5. Nội dung và kết cấu: Đề tài gồm ba chương :
  Chương 1: Cơsở lý luận về kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh .
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công tyTNHH Liên doanh Sodex Toseco.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu
  tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công tyTNHH Liên doanh Sodex
  Toseco.
  3
  CHƯƠNG 1:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1. Những vấn đề chungvề kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh
  1.1.1. Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ và ý nghĩa
  1.1.1.1 Khái niệm
  Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận
  sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công
  đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật quy định có thể
  nhập kho hay giao ngay cho khách hàng. Tùy theo đặc điểm sản xuất sản phẩm mà
  sản phẩm hoàn thành có thể chia thành nhiều loại với những phẩm cấp khác nhau
  gọi là chính phẩm, thứ phẩm hay sản phẩm loại một, loại hai
  Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đưa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản
  xuất vào lưu thông để thực hiện giá trị của nó thông qua các phương thức bán hàng.
  Sản phẩm mà doanh nghiệp bán cho khách hàng có thể là thành phẩm, bán thành
  phẩm hay lao vụ đã hoàn thành của bộ phận sản xuất hay chính bộ phận sản xuất
  phụ.
  Kết quả sản xuất kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu và giá thành của
  toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được tiêu thụ vàthuế phải nộp theo quy định
  của pháp luật ( trừ thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ kế toán).
  1.1.1.2. Ý nghĩa
  Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu để
  bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩmtốt là một vấn
  đề có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp và là điều kiện
  cơ bản để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế lấy thu bù chi và có lãi.
  4
  1.1.2. Các phương thức bán hàng
  Phương thức tiêu thụtrực tiếp: Là phương thức giao hàng cho người mua trực
  tiếp tại kho (hay trực tiếp tại các phân xưởng không qua kho) của doanh nghiệp. Số
  hàng khi bàn giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ và người bán mất
  quyền sở hữu về số hàng này. Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán cho
  số hàng mà người bán đã giao.
  Phương thức tiêu thụ chuyển hàng chờ chấp nhận: Tiêu thụ theo phương thức
  chuyển hàng chờ chấp nhận là phương thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua
  theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu
  của bên bán. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng
  chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng này mới được coi là tiêu thụ và bên
  bán mất quyền sỡ hữu về số hàng đó.
  Phương thức bán hàng thông qua đại lý: là phương thức mà chủ hàng (bên
  giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý ký gởi (bên đại lý) để bán. Số hàng
  đại lý ký gởi vẫn thuộc sỡ hữu của doanh nghiệpcho đến khi chính thức tiêu thụ,
  bên đại lý sẽ được hưởng hoa hồng.
  Phương thức bán hàng trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần,
  người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua
  chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỉ lệ lãi suất nhất định.
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán
  Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình nhập kho thành
  phẩm, tính giá thành thực tế của thành phẩm xuất bán và xuất không phải bán một
  cách chính xác để phản ánh đúng đắn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá
  vốn của hàng đã bán.
  Hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng, kho và các phòng ban thực hiện các
  chứng từ ghi chép ban đầu về nhập xuất kho thành phẩm theo đúng phương pháp,
  chế độ quy định.
  Phản ánh và giám đốc doanh thu được hưởng trong quá trình kinh doanh, tình
  hình thanh toán với khách hàng, thanhtoán với ngân sách nhà nước về các khoản


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ môn kế toán –Bài giảngKế toán tài chính I
  -Bài giảngKế toán tài chính II
  -Bài giảngKế toán thương mại và dịch vụ.
  2. Bộ Tài Chính (2006) - Chế độ kế toán trong doanh nghiệp quyển I.
  - Chế độ kế toán trong doanh nghiệp quyển II.
  3. Nguyễn Tuấn –Bài giảng kiểm toán
  4. Nguyễn Thành Cường - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán I
  5. Phan Thị Dung - Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán
  6. Chu Lê Dung -Bài giảngQuản trị tài chính


  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Liên do
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Liên do sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status