Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang


  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC 1i
  DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT . 5i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . 7i
  DANH MỤC SƠ ĐỒ 8i
  DANH MỤC LƯU ĐỒ . 9i
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1. Sự cần thiết của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong nền kinh tế thị trường 3
  1.1.1. Ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 3
  1.1.2. Vai trò và nhiệm vụcủa kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm . 4
  1.1.2.1. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm . 4
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm 4
  1.2. Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp sản xuất 5
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 5
  1.2.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 5
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất . 6
  1.2.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 9
  2i
  1.2.1.4. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất . 10
  1.2.2. Giá thành và phân loại giá thành 25
  1.2.2.1. Khái niệm giá thành 25
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 26
  1.2.2.3. Xác định đối tượng và kỳ tính giá thànhsản phẩm 27
  1.2.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 28
  1.2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 29
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH MTV
  ĐÓNG TÀU NHA TRANG 31
  2.1 Đặc điểm chung của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 31
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 33
  2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty 34
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty . 34
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất tại công ty . 34
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý 34
  2.1.3.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh . 42
  2.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh của công ty trong 2 năm 2008 và 2009 43
  2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH
  MTV Đóng tàu Nha Trang trong trong 2 năm 2008 và 2009 46
  2.1.4.1. Phân tích báo cáo kết quả HĐSXKD . 46
  2.1.4.2. Phân tích bảng cân đối kế toán 47
  2.1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lờicủa công
  ty năm 2008 và 2009 . 52
  3i
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH MTV Đóng
  tàu Nha Trang . 54
  2.1.5.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty . 54
  2.1.5.2. Tổ chức nhânsự trong phòng kế toán 54
  2.1.5.3. Tổ chức chứng từ kế toán 57
  2.1.5.4. Tổ chức hệ thống tài khoản . 59
  2.1.5.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 59
  2.2. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm ở Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang . 60
  2.2.1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở
  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang 60
  2.2.2. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm ở Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang . 61
  2.2.3. Công tác hạch toán chi phí NVLTT tại Công ty TNHH MTV Đóng
  tàu Nha Trang 61
  2.2.3.1. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí NVLTT 61
  2.2.3.2. Chứng từ, sổ sách và quy trình luân chuyển 62
  2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí NVLTT 65
  2.2.4. Công tác hạch toán chi phísản xuất chung tại Công ty TNHH
  MTV Đóng tàu Nha Trang . 67
  2.2.4.1. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí SXC . 67
  2.2.4.2. Chứng từ, sổ sách và quy trình luân chuyển 73
  2.2.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 75
  2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 79
  2.2.5.1. Phân bổ chi phí sản xuất chung cho tàu 225TEU . 79
  2.2.5.2. Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm 81
  4i
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU NHA TRANG 84
  3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm ở Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang . 84
  3.1.1. Những mặt đạt được . 84
  3.1.2. Những mặt tồn tại 86
  3.2. Một số giảipháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang .86
  3.2.1. Giải pháp 1: Tuyển nhân viên kế toán 86
  3.2.2. Giải pháp 2: Tách bạch 2 khoản mục chi phí NCTT và SXC . 87
  KẾT LUẬN 90
  TÀILIỆU THAM KHẢO . 92
  PHỤ LỤC 1 93
  PHỤ LỤC 2 98
  PHỤ LỤC 3 101
  5i
  DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
  BB: Bắt buộc
  BH: Bán hàng
  BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
  BHXH: Bảo hiểm xã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  BQ: Bình quân
  BV: Tổ chức đăng kiểm Pháp
  CCDV: Cung cấp dịch vụ
  CTGS: Chứng từ ghi sổ
  DN: Doanh nghiệp
  GTGT: Giá trị gia tăng
  HD: Hướng dẫn
  HĐSXKD: Hoạt động sản xuất kinh doanh
  HH: Hàng hóa
  KCS: Kiểm định chất lượng
  KPCĐ: Kinh phí công đoàn
  LN: Lợi nhuận
  LNKT: Lợi nhuận kế toán
  NCTT: Nhân công trực tiếp
  NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp
  PM27: Tàu Phương Minh 27
  SDCK: Số dư cuối kỳ
  SDĐK: Số dư đầu kỳ
  SP: Sản phẩm
  STT: Số thứ tự
  SXC: Sản xuất chung
  6i
  T47m
  3
  : Tàu 47 m
  3
  T98m
  3
  : Tàu 98m
  3
  TN: Thất nghiệp
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  TSCĐ: Tài sản cố định
  VR: Cục đăng kiểm Việt Nam
  VNĐ: Việt Nam đồng
  7i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang
  Bảng 2.1: Kết quả HĐSXKDcủa công ty năm 2008 và 2009 47
  Bảng 2.2: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của công ty năm 2008 và
  2009 . 48
  Bảng 2.3: Sự biến động về tài sảncủa công ty năm 2008 và 2009 . 50
  Bảng 2.4: Sự biến động về nguồn vốncủa công ty năm 2008 và 2009 52
  Bảng 2.5: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lờicủa công ty
  năm 2008 và 2009 53
  Bảng 2.6: Bảng danh mục chứng từ kế toán sử dụng tại Công ty TNHH MTV
  Đóng tàu Nha Trang 58
  Bảng 2.7: Bảng hệ số công việc của cán bộ lãnh đạo quản lý 70
  Bảng 2.8: Bảng HSCV của các nhân viên làm những công việc mang tính
  chất phục vụ . 70
  Bảng 2.9: Bảng HSCV của các bộ phận nhân viên nghiệp vụ 71
  Bảng 2.10: Bảng HSCV của cánbộ quản lý phân xưởng sản xuất . 72
  8i
  DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí NVLTT 13
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí NCTT . 16
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí SXC . 19
  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 22
  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 26
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHHMTV Đóng tàu
  Nha Trang 37
  Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu
  Nha Trang 43
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán trong công ty . 55
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ quy trình xử lý dữ liệu kế toán tại công ty 59
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toánkế toán chi phí NVLTTtại Công ty TNHH MTV
  Đóng tàu Nha Trang 66
  Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí SXC tại Công ty TNHH MTV
  Đóng tàu Nha Trang 80
  Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất tàu 225TEU tại Công ty
  TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang . 83
  9i
  DANH MỤC LƯU ĐỒ Trang
  Lưu đồ 2.1: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi phí NVLTT . 64
  Lưu đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương . 76
  Lưu đồ 2.3: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi phíSXC . 77
  1
  LỜI NÓI ĐẦU
  Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân,là
  nơi trực tiếp tiến hành các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các
  sản phẩm lao vụ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Bằng
  những hiểu biết đã được khám phá và tích luỹ từ bao thế hệ con người đã và
  đang làm giàu cho kho tàng trí tuệ nhân loại, được kết tinh từ sự phát triển
  không ngừng của khoa học kỹ thuật. Ởnhững năm đầu của thế kỷ 21 này, tạo
  bước ngoặclớn, hứa hẹn và thách thức mới trên con đường hiện đại hoá đất
  nước. Trong đó phần đóng góp không nhỏ là sự phấn đấu không mệt mỏi của
  ngành công nghiệp sản xuất kinh doanh, ở đây vai trò kế toán là vô cùng quan
  trọng, phục vụ cho nền kinh tế về mặt vĩ mô và vi mô.
  Xuất phát từ thực tế đó và hiện nay cácđơnvị hạch toán kinh tế độc lập,
  tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất,các doanh nghiệp để có thể tỏa hết tiềm
  năng cũng như công sứccủa mình trong việc quản lý và sản xuất, mục đích là
  tạo ra lợi nhuận tối đa, mà chi phí bỏ ra lại tối thiểu, chính vì thế họ quan tâm
  đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là lẽ
  đương nhiên, nó cũng được coi là công tác trọng tâm của các doanh nghiệp
  sản xuất kinh doanh.
  Như chúng ta đã biết, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế
  thị trường đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật
  kinh tế, của nền kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh sao
  cho sản phẩm vừa có chất lượng tốt, mẫu mã phải đẹp, giá cả phải phù hợp
  với người tiêu dùng. Để đạt được điều này, doanh nghiệp phải thực hiện tổng
  hòa nhiều biện pháp quản lý chặtchẽ quá trình sản xuất sản phẩm, nhằm giảm
  chi phí và hạ giá thành. Một trong những công cụ quan trọng giúp cho công
  tác quản lý kinh tế mang lại hiệu quả nhất là hạch toán kế toán nói chung và
  công tác hạch toánchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Việc
  2
  tổ chức kế toán hợp lý, tính chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ
  giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thương
  trường.
  Với tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩmtrong doanh nghiệp, được sự đồng ý của khoa kinh tế em đã
  thực hiệnđề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toánchi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang”.
  Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác hạch toánchi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác hạchtoán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm ở Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang.
  Chương 3: Một số giải phápnhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha
  Trang.
  Với việc thực hiện đề tài này, em có cơ hội kiểm chứng lại những kiến
  thức đã học ở trường được vận dụng thực tế tại công ty như thế nào, và qua đó
  mong muốn được góp phần vào việc củng cố, tăng cường công tác hạch toán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực tổ chức
  và hiệu quả kinh doanh của công ty.
  Do khả năng và kiến thức còn hạn hẹp nên bài viết của em chắc chắn
  không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp
  sửa chữa của các thầy cô và các anh chịkế toán của Công ty TNHH MTV
  Đóng tàu Nha Trang để bài viết này thực sự có ý nghĩa về mặt lý luận và thực
  tiễn.
  3
  CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1. Sự cần thiết của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong nền kinh tế thị trường
  1.1.1. Ý nghĩa của công tác hạch toánchi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển theo hướng nền kinh tế thị
  trường có sự điều tiết của Nhà nước. Một nềnkinh tế nhiều thành phần, chịu
  sự tác động của quy luật kinh tế. Vì vậy một doanh nghiệp muốn tạo được
  một chỗđứng vững chắc trên thị trường thìtrước tiên sản phẩm sản xuất ra
  phải đạt hai yêu cầu: chất lượng cao và giá thành hạ. Công tác hạch toán kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có một tầm quan trọng đặc
  biệt không thể thiếu không chỉ riêng với các doanh nghiệp mà có ý nghĩa đối
  với Nhà nước và các tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp.
  - Đối với doanh nghiệp: Làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn
  thực trạng quá trình sản xuất, cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo doanh
  nghiệp để từ đócó những biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành
  sản phẩm.
  - Đối với Nhà nước: Làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sẽ giúp cho Nhà nước có
  cái nhìntổng thể, toàn diện vềsự phát triển của nền kinh tế, từ đó đưa ra các
  đường lối, chính sáchthuế mà Nhà nước thu từ các doanh nghiệp.
  - Đối với các đơn vị, tổ chức có liên quan như: Ngân hàng, nhà cung
  cấp, nhà đầu tư, Họ cũng rất quan tâm tới kết quả của việc tập hợp chi phí
  4
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Một doanh
  nghiệp làm ăn có lãi sẽ nhất định chiếm ưu thế trong chiến lược của nhà đầu
  tư, nhà cho vay, tạo lòng tin đối với nhà cung cấp đồng thời chiếm được cảm
  tình của người mua.
  1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất
  và tínhgiá thành sản phẩm
  1.1.2.1. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm
  Khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh con người cần phải
  quantâm tới quá trình sản xuất, quá trình tiêu hao lao động sống và lao động
  vật hóa, có nghĩa là phải quantâm tới việc quản lý các chi phí tiêu hao trong
  kỳ sản xuất kinh doanh.Trong quản lý, người ta sử dụng nhiều công cụ khác
  nhau như thống kê doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, Nhưng
  trong đó kế toán luôn được coilà công cụ quan trọngnhấtbởichức năng ghi
  chép,tính toán, phản ánh và giám sát thường xuyên, liên tục sự biến động của
  vật tư, tiền vốn bằng các thước đo giá trị và hiện vật. Kế toán cung cấp các tư
  liệu cần thiết về chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm, đáp ứng nhu cầu
  quản lý về lĩnh vực đó. V ì vậy kế toán là một công cụ quản lý, một tất yếu
  khách quan và có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế nói chung và quản
  lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nói riêng.
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm
  Trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, chi phí sản xuất là
  chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan
  tâm vì chi phí sản xuất là chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất của
  doanh nghiệp. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất do bộ phận kế
  toán cung cấp, những người quản lý doanh nghiệp nắm được những chi phí


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khoa Kinh tế (2007), Kế toán tài chính I, Giáo trình, Trường Đại Học Nha
  Trang, Khánh Hòa.
  2. Khoa Kinh tế (2009), Tổ chức hạch toán kế toán, Giáo trình, Trường Đại
  Học Nha Trang, Khánh Hòa.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đóng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status