Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần ph

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần ph


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần phụ liệu may Nha Trang


  LỜIMỞ ĐẦU
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài:
  Khi nói ến hoạt ộngsản xuất kinh doanhcủamột doanh nghiệp thì điều
  trước tiên người ta nói ến là nguồnvốn kinh doanh mà trong đóvốnbằng tiền
  chiếmmộtvị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp.Bởi vìvốnbằng tiền giúp
  chomọi hoạt ộng, quá trình giaodịchcủa doanh nghiệp diễn radễ dànghơn,
  thuận tiệnhơn. Trongnền kinhtế thị trường hiện nay thì vai tròcủavốnbằng tiền
  ngày càng được nâng cao và l àvấn ề mà các doanh nghiệp l uôn quan tâm ến.
  Bêncạnhtầm quan trọngcủavốnbằng tiền thì các khoản thanh toáncũng
  đóng vai trò quan tr ọng không kém.Nợ phải tr ả là nguồnvốnhợp lýcủa doanh
  nghiệp, nhưng điều quan trọng là doanh nghiệp phảisửdụng,hạch toán như thế
  nào ể manglạilợi nhuận cao mà khôngbị ảnhhưởng ến uy tín, nguyêntắc kinh
  doanh và ảmbảo đúng pháp luật quy ịnh.
  Nhận thức đượctầm quan trọng trên nên em quyết ịnh chọn ề tài :“Tìm
  hiểu công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các nghiệpvụ thanh toántại
  Công tyCổ phần phụ liệumay Nha Trang”.
  2.Mục đích nghiêncứucủa đề tài :
  - Vậndụng lý thuyết và thực tiễn nhằmcủngcố vàbổ sung hệ thống kiến
  thức đãhọc, ồng th ời làm quenvới công tác nghiêncứu khoahọc.
  -Hệ thống hoá nhữngvấn ề chungvề công táchạch toánkế toánvốnbằng
  tiền và các nghiệpvụ thanh toán.
  - Phân tích th ực trạng tình hìnhhạch toánkế toánvốnbằng tiền và các
  khoản thanh toán. Đánh giá chung nhữngmặt ạt được và nhữngmặt còntồntại
  từ đó ưa ra những biện phápxử lý kịp thời, đúng ắn cho hoạt ộng ầutư và
  cũng như hoạt ộng kinh doanhcủa Công ty.
  3. Đốítượng và phạm vi nghiêncứu đề tài:
  -Đốitượng nghiêncứucủa ề tài là: “Công táchạch toán, kế toánvốnbằng
  tiền và các nghiệpvụ thanh toán”
  -Phạm vi nghiêncứucủa ề tài là : Cácsố liệukế toán trong tháng 05năm
  2006 vàsố liệu đánh giákết quả kinh doanh trong 2năm 2004-2005tại Công ty
  Cổ phần phụ liệumay Nha Trang.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  2
  4.Phương pháp nghiêncứucủa đề tài:
  Đề tài được xâydựng trêncơsởtổnghợp cácdữ liệu, cácsự việcxảy ra
  trong thựctế. Cho nên ể giải nhữngvấn ề đang được ặt ra trong công táckế
  toánvốnbằng tiền và các nghiệpvụ thanh toán. Ngoài ra, cònsửdụng các phương
  pháp phân tích, so sánh, thống kê và phỏngvấn trực tiếp.
  5.Nội dung nghiêncứu vàkếtcấucủa đề tài:
  Tên ề tài: “Tìm hiểu công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các
  nghiệpvụ thanh toántại Công tyCổ phần phụ liệu may Nha Trang”.
  Ngoài phầnmở ầu, k ết luận, nội dungcủa ề tàigồm 3 chương:
  -Chương 1:Cơsở lý luận chungvề công táckế toánvốnbằng tiền và các
  nghiệpvụ thanh toán.
  -Chương 2: Thực tr ạng công táchạch toán,kế toánvốnbằng tiềntại Công
  tyCổ phần phụ liệu mayNha Trang.
  -Chương 3:Mộtsố biện pháp nhằm hoàn t hiện công t áchạch toánkế t oánvốn
  bằng ti ền và các nghiệpvụ t hanh t oánt ại Công tyCổ phần phụ liệu may Nha Trang.
  6. Những đóng gópcủa đề tài:
  -Đề tài đã đánh giá đúng th ực trạng công táchạch toánkế toánvốnbằng
  tiền và các nghiệp vu thanh toán taị Công ty.
  -Đề tài đã chỉ r a đuợc những ưu điểm, nhược điểmcủa công táchạch toán,
  kế toánvốnbằng tiền và nêu ra được những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác
  hạch toán,kế toánvốnbằng tiềntại Công tyCổ phần phụ liệu mayNha Trang.
  -Đề tài đã giúp cho em hiểu rõhơnvề công táchạch toánkế toánvốnbằng
  tiền và các nghiệpvụ thanh toáncảvềmặt lý thuyếtcũng như thựctế ở cácDoanh
  Nghiệpsản xuất kinh doanh.
  Do ề tài có t ính chất chuyên sâu,hơnnữa thời gian thựct ập cóhạn, kinh
  nghiệm thực tiễn và khảnăng nhận thức còn non kém nên chắc chắn ề t ài không
  tránh khỏi nhữngsơ sót. Emrất mong nhận đượcsựbổ s ung,sửa chữa, góp ýcủa
  thầy cô và các anh các chị trong Công ty ể ề tài này của em được hoàn chỉ nhhơn.


  CHƯƠNG1
  CƠSỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁCKẾ TOÁN
  VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆPVỤ THANH
  TOÁN
  1. 1. NHỮNGVẤN ĐỀ CHUNGVỀ CÔNG TÁCKẾ TOÁNVỐNBẰNG
  TIỀN
  1.1.1.Khái niệm:
  Vốnbằng tiền là tàisảntồntạidưới hình thức giá trị, baogồmtấtcả các loại
  tiền do Ngân hàng nhànước Việt Nam phát hànhkểcả ngân phiếu và các ngoại
  tệ, vàng,bạc, đá quý. Trong quá trìnhsản xuất kinh doanhvốnbằng tiền là tài
  sản linh hoạt nhất,sự luân chuyểncủa nó liên quan ếnhầuhết các giai đoạn
  sản xuất kinh doanh chủyếucủa Doanh Nghiệp như thanh toán tiền mua hàng
  .cho người bán, trả các khoảnnợ phải trả hoặc thực hiện ngaymộtsố chi phí
  sản xuất kinh doanhbằng tiền và làkết quảcủa quá trình bán hàng hay thu
  hồi các khoảnnợ phải thu. Nhưvậy, quasự luân chuyểnvốnbằng tiền người ta
  có thể kiểm tra hoặc đánh giá chấtlượng các hoạt ộng kinhtế tài chínhcủa
  Doanh Nghiệp.Mặt khácsố hiện cócủavốnbằng tiền còn phản ánh khảnăng
  thanh toántức thờicủa Doanh Nghiệp. Theo quy ịnh hiện nayvốnbằng tiền
  baogồm 3 loại: Tiềnmặt, tiềngửi Ngân hàng và tiền đang chuyển.
  1.1.2Nguyêntắchạch toán:
  Trong quá trìnhhạch toánvốnbằng tiềncần tôn trọng các nguyêntắc sau:
  Giá trịcủa các loạivốnbằng tiền như: vàng, bạc, đá quý phải được quy
  ổi theomột ơnvị tiềntệ thống nhất đó là ồng Việt Nam ể ghisổkế toán.
  Việc quy ổi ngoạitệ sang ồng Việt Nam phải theotỷ giá thựctế do
  Ngân hàng nhànước Việt Nam côngbốtại thời điểm phát sinh nghiệpvụ ể
  ghisổkế toán.Nếu có phát sinh chênhlệch giữatỷ giá thựctếtại thời điểm
  phát sinhvớitỷ giá đã ghisổkế toán thì phải phản ánhsố chênhlệch này vào
  tài khoản “Chênhlệchtỷ giáhối đoái – 413”. Sốdưcủa tài khoảnvốnbằng tiền
  là ngoạitệ phải được điều chỉnh theotỷ giá thựctế ở thời điểmlập báo cáo.
  Trườnghợp hoạt ộngcủa Doanh Nghiệp phát sinh nhiều nghiệpvụ thu
  chi ngoạitệ thì ngoàitỷ giá thựctếkế toán có thểsửdụng thêmtỷ giáhạch
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  4
  toán ể giúp cho quá trinh ghisổ được thuậnlợihơn. Trong đótỷ giáhạch toán
  làtỷ giá thựctế được xác ịnh vào thời điểm ầukỳkế toán và không thay ổi
  trongkỳkế toán đó.Nếu ơnvị cósửdụngtỷ giáhạch toán ể ghi chép phản
  ánh các nghiệpvụ kinhtế phát sinh thì công việckế toán đượctổ chức như sau:
  + Đốivới các loạivốnbằng tiềnbằng ngoạitệ, các khoản phải thu, phải
  trả cógốc là ngoạitệ thì phải được ghisổ theotỷ giáhạch toán.
  + Đốivới doanh thu, chi phí và ngoạitệ thì phải được ghisổ theotỷ giá
  thựctếtại thời điểm phát sinh nghiệpvụ. Khoản chênhlệch giữatỷ giá thựctế
  vàtỷ giá thanh toán được phản ánh vào tài khoản “chênhlệchtỷ giáhối đoái –
  413”.
  Sốdư các tài khoảnvốnbằng tiền là ngoạitệ, các khoản phải thu, phải
  trả cógốc là ngoạitệ phải được điều chỉnh theotỷ giá thựctếtại thời điểm cuối
  kỳ vàtỷ giá nàycũng làtỷ giáhạch toáncủakỳ sau.
  - Các khoản tiền thu chibằng ngoạitệcần phải được theo dõi chi
  tiết theo các loại nguyêntệ ể biếtsố ngoạitệ biến ộng trongkỳ
  và cònlại ởmọi thời điểm.
  - Đốivới vàng,bạc, kim khí, đá quý ở những ơnvị không kinh
  doanh vàng thì được phản ánh vào tài khoảnvốnbằng tiền theo
  giá hoá ơn hoặc giá được thanh toán. Ngoài việc theo dõivềmặt
  giá trị,kế toán còn phải theo dõicảvềmặtsốlượng, trọnglượng,
  quy cách và phẩm chấtcủatừng thứ, từng loại.
  1.1.3.Nhiệmvụ:
  - Phản ánhkịp thời, ầy ủ, chính xácsố hiện có và tình hinh luân chuyển
  củavốnbằng tiền.
  - Theo dõi chặt chẽ việc chấp hành chế ộ thu chi và quản lý tiềnmặt,
  tiềngửi Ngân hàng, ngoạitệ, vàngbạc, đá quý.
  - Tổ chứchệ thốngsổ chi tiết ể ghi chép, ối chiếu, kiểm tramọisự biến
  ộngcủavốnbằng tiền.
  1.1.4.KẾ TOÁN TIỀNMẶTTẠI QUỸ
  1.1. 4.1. Chứngtừ và thủtụckế toán
  Thủ quỹ là người chịu trách nhiệmmởsổ quỹ, ghi chép hàng ngày các
  nghiệpvụ thanh toán thu, chi tiềnmặttại quỹ.
  Chứngtừhạch toán tiềnmặttại quỹ baogồm:
  Phiếu thu
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  5
  Phiếu chi
  Biên lai thu tiền
  Bảng kê vàng,bạc, đá quý
  Bảng kiểm kê quỹ
  Chứngtừ khác có liên quan
  Việc thu tiền hàng ngày do thủ quỹ tiến hành trêncơsở các phiếu thu,
  phiếu chi hoặc các chứngtừ nhập xuấthợplệ. Sau khi thực hiện nghiệpvụ thu
  chi tiềnmặt, thủ quỹ tiến hành ký tên, đóngdấu vào các chứngtừ đó vàsử
  dụng nó ể ghi vàosổ quỹ. Cuốimỗi ngày thủ quỹ phảinộp báo cáo quỹ và các
  chứngtừ kèm theo chokế toán thanh toán.
  Kế toán thanh toáncũngcăncứ vào các chứngtừ này ể phản ánh tình
  hình luân chuyểncủa tiềnmặt trên cácsổkế toán ể ối chiếuvớisổ thu tiền
  mặt, chi tiềnmặt .Riêng vàng,bạc, đá quỹ, kýcược, ký quỹ thì phải theo dõi
  riêngmộtsổ haymột phầnsổ sau khi đã làm song các thủtục cân, đong, đo,
  ếmsốlượng, trọnglượng, giám ịnh chấtlượng và liêm phongcủa người ký
  quỹ, kýcược.
  Hàng ngày thủ quỹ phải thường xuyên kiểm tra tiềnmặttồn quỹ thực
  tế và tiến hành ối chiếuvớisố liệucủasổ quỹ,sổkế toán.Nếu có chênhlệch
  kế toán và thủ quỹ phải kiểm tralại nguyên nhân ề ra biện pháp giải quyết
  thíchhợp.
  1.1.4.2. Tài khoảnsửdụng:
  Tài khoản: 111 – Tiềnmặt;
  Tài khoản này được dùng ể phản ảnh tình hình thu chi tiềnmặt,tồn quỹ
  tiềnmặtcủa Doanh Nghiệp, baogồm tiền Việt Nam, ngoạitệ, vàngbạc, đá
  quý.
  TK 111 có 3 tài khoảncấp 2: TK 1111: Tiền Việt Nam
  TK 1112: Ngoạitệ
  TK 1113: Vàngbạc, đá quý


  MỘTSỐ KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
  1.MỘTSỐ KIẾN NGHỊ:
  Xuất pháttừ thựctếtại Công ty, qua thời gian thựctập và tìm hiểu quá
  trìnhhạch toánkế toánvốnbằng tiền và các nghiệpvụ thanh toántại Công tycổ
  phần phụ liệu may Nha Trang, em cómộtsố kiến nghị như sau:
  - Phòngkế toán tàivụcủa Công ty nênkếthợpvới ban lãnh ạocủa
  Công ty tiến hànhtừngbước công táctổ chức hoạch toánkế toántại các xí
  nghiệpsản xuất trực tiếp, sau đósẽ báo cáotổnghợplại chokế toántổnghợp.
  - Phòngkế toán tàivụcủa công tycần phải tiến hành quản lý chặt chẽ,
  kiểm tra thường xuyên quá trìnhhạch toán thu, chitại các xí nghiệp ể cókế
  hoạch phânbổvốnkịp thời và cókế hoạch thuhồinợ đúnghạn nhằmbổ sung
  lượngvốnlưu ộng trong công ty, ểtăng nhanh vòng quayvốnlưu ộng, nâng
  cao hiệu quảsản xuất kinh doanh, ảmbảo ờisống cho cánbộ công nhân viên,
  thực hiện nghĩavụnộp thuế cho nhànước.
  -Cần thuhồi nhanh chóng các khoảntạm ứng đúnghạn ểbổ sung
  lượngvốnlưu ộng, tránh tình trạng mà khi công tycầnvốn trong khidưnợ
  trên TK 141 “Tạm ứng” quá cao như hiện nay, chỉ nên chi tam ứng cho các
  trườnghợp thựcsựcần thiết, quy ịnh rõ thờihạn thanh toántạm ứng.
  - Phòngkế toán tàivụcần ề xuấtvới ban lãnh ạo công ty ầutư thêm
  thiếtbị chobộ phận mìnhcụ thể là ầutư thêm máy vi tính cho phòngkế toán
  ể phòngkế toán có ủ trang thiếtbị làm việc tránh tình trạng ùntắc vào thời
  điểm cuối kì và nâng cao hiệu quả làm việccủa công táckế toán. Ngoài ra,cần
  phảinốimạngnộibộ giữa các phòng ban trong công tytạo điều kiện thuậnlợi
  cho việc kiểm tra, kiểm soát quá trìnhhạch toándễ dànghơn.
  2.KẾT LUẬN:
  Hiện nay ấtnước ta đang ở trong giai đoạntăng trưởng kinhtế cao và
  bên thềmhội nhập kinhtế thế giới, các ngành nghề trongnước đang ngày càng
  đượcmởrộng. Đốivới ngành maymặc,sản phẩmcủa công ty đãtạo cho công
  tymột tiềmnăngrấtlớn trong hoạt ộngsản xuất kinh doanh và không ngừng
  manglại hiệu quả kinhtế cao.
  Vớimục đích ngày càng hoàn thiện công táckế toán và ạt được hiệu quả
  kinhtế, Công tycổ phần phụ liệu may Nha Trang đã không ngừngtậndụng và
  phát huy những điểmmạnh, hạn chế và loạibỏdần những điểmyếuvà những sai
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  116
  sót còntồn ọng. Vìvậy công ty luôn ạt được những thànhtựu đáng khíchlệ,
  hiệu quả kinhtế ạt được thưch hiện qua cácsố liệu thựctếcủa công ty.Nhìn
  chung công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các nghiệpvụ thanh toán
  trong điều kiện hiện naycủa Công tytương ối hoàn chỉnh và khoahọc. Tuy
  nhiên công tycũngrấtcần phải quan tâm và chú trọnghơnnữa, phải linh hoạt
  nắmbắt những tiếnbộ khoahọckỹ thuật, ề ra những phươnghướng đúng ắn
  và biện pháp thuhồivốn nhanhdưới hình thứcbổ sung nguồnvốn kinh doanh
  của công ty. có nhưvậy công tymới có thểdứngvững trên thị trường,mởrộng
  quy môsản xuất kinh doanh, giữvững uy tínvới khách hàng,tăngcường khả
  năngcạnh tranh và thực hiệntốt cácmục tiêu kinhtế đã ề ra.


  Xem Thêm: Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần ph
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần ph sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status