Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Quán –

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Quán –


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2010
  Đề tài: Công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Quán – Thực trạng và giải pháp


  MỤC LỤC
  Lừi mở đầu
  Trang
  Chircrag 1: Những vấn đề Cff bản về huy dộng vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thirong mại
  1.1. Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường
  1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng Thương mại 5
  1.1.2. Sự ra đời và phát triền của Ngân hàng Thương mại 6
  1.1.3. Vai trò của Ngân hàng Thuơng mại 7
  1.1.3.1 NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế 7
  1.1.3.2 NHTM là cằu nối doanh nghiệp và thị trường 7
  1.1.3.3 NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh té 8
  1.2.3.4 NHTM là cầu nối nền tài chính Quốc gia và nền tài chinh Quốc tế 9
  1.1.4. Chức năng cùa Ngân hàng Thương mại 9
  1.1.4.1 Tạo tiền 9
  1.1.4.2 Cơ chế thanh toán 10
  1.1.4.3 Huy động tiết kiệm 11
  1.1.4.4 Mờ rộng tín dụng 11
  1.1.4.5 Tạo điều kiện để tài trợ ngọai thương 12
  1.1.4.6 Dịch vụ ủy thác và tư vấn 12
  1.1.4.7 Bảo quản an toàn vật QÓ giá 13
  1.1.4.8 Dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 13
  1.2. vén huy động và công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh cùa Ngân hàng Thương mại
  1.2.1. Khái niệm về vốn 13
  1.2.2. Đặc điềm cùa vốn huy động 14
  1.2.3. Tẩm quan trọng cùa nghiệp vụ huy động vốn 15
  1.2.3.1 Đối với Ngân hàng Thương mại 15
  1.2.3.2 Đối với khách hàng 15
  1.2.3.3 Đối với nền kinh tế 15
  1.2.4. Vai trò cùa vốn huv động 16
  1.2.4.1 Vốn là cơ sờ đề ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh 16
  1.2.4.2 Vốn quyết định quy mô của hoạt động tín dụng và các hoạt động khác
  củaNHTM 16
  1.2.4.3 Vốn quyết định khả năng thanh toán và đảm bào uy tín cùa Ngân hàng
  trên thị trường 17
  1.2.4.4 Vốn là một trong những yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của
  Ngân hàng 17
  1.2.5. Kết cấu vốn của NHTM 18
  1.2.5.1 Vốn tự có 18
  1.2.5.2 Vốn huy động 19
  1.2.5.3 Vốn đi vay 19
  1.2.5.4 vén khác 20
  1.2.6. Các hình thức HĐV của NHTM 20
  1.2.6.1 Huy động vốn qua tài khoán tiền gửi 20
  1.2.6.2 Tiền gửi tiết kiệm 21
  l .2.6.3 Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá 21
  1.2.6.4 Huy động vốn qua đi vay 22
  1.2.7 Hiệu quả việc huy động vốn của Ngân hàng 23
  1.2.7.1 Mối tuơng quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn 23
  1.2.7.2 Chi phí huy động vốn 23
  1.2.8 Rủi ro trong huy động vốn 23
  1.2.8.1 Rủi ro thanh khoản 23
  1.2.8.2RÚÍ ro lãi suất 24
  13 Nhân tố ãnh hưởng tới hoạt động huy động vốn
  1.3.1 Nhân tố khách quan 25
  1.3.2 Nhân tố chủ quan 27
  Chương 2: Thực trạng công ỉác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhảnh Định Quán
  2.1. Tổng quan về Agribank.
  2.1.1 Giới thiệu về NHNo&PTNT Huyện Định Quán 31
  2.1.2 Cơ cấu tồ chức NHNo&PTNT chi nhánh Định Quán 32
  1.1 Đặc điểm hoạt động và định hướng phát triển 33
  2.3 Sản phấm và dịch vụ cung ứng 34
  2.4. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Định Quán
  2.4.1. Chính sách huy động vốn chi nhánh áp dụng 34
  2.4.1.1 Chính sách Marketing và thu hút khách hàng 35
  2.4.1.2 Chính sách về mờ rộng mạng lưới giao dịch 35
  2.4.1.3 Tổ chức và dào tạo cán bộ nhân viên 35
  2.4.1.4 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, địch vụ, tiện ích 36
  2.4.2. Tình hình chung về công tác huv động vốn 36
  2.5 Quy mô và cơ Gấu huy động vốn 38
  2.5.1 Quy mò vốn huy động 38
  2.5.2 Cơ cấu huy động vốn 40
  2.5.2.1 Phân theo thành phàn kinh tế 40
  2. Ỉ.2.2 Phân theo thời hạn huy động 42
  2.5.2.3 Phàn theo cơ cấu đồng tiền gửi 44
  2.6 Chi phí huy động vốn 46
  2.7 Cồng tác kiếm soát rủi ro trong huy động vốn tại Agribank 47
  2.8 Tình hình sử dụng vấn
  2.8.1 Cơ cấu dư nợ 48
  I 2.8.2 Chất lượng tín dụng 51
  2.9 Nhirng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vén và cho vay
  2.9.1 Tỳ ]ệ an toàn vốn tối thiểu 53
  2.9.2 Tỷ lệ nợ ngắn hạn cho vay trung và dài hạn 54
  2.10. Các hình thức huy dộng vốn tại chi nhánh Định Quán hiện nay
  ' 2.10.1 Tiền gửi thanh toán 55
  2.10.2 Tiền gửi tiết kiệm 55
  2.10.3 Huy động vốn từ các tồ chức tín dụng khác 57
  2.11 Mối tưong quan giữa hoạt dộng huy động vén và hoạt động tín dụng 58
  2.12 Tíuh cân xứng giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn của chi nhánh 59
  2.13 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 60
  2.14. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển Nông thôn chi nhánh ĐỊnh Quán
  2.14.1. Kết quả đạt được 61
  2.14.2. Những thuận lợi và khó khăn, vấn đề còn tồn tại 62
  2.14.3. Nguyên nhân cùa những tồn tại 65
  2.14.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 65
  2.14.3.2 Nguyên nhản từ phía nền kinh tế 67
  ChirOTỊg 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn
  tại Ngân hảng Nông nghiệp vả Phát triển Nông thôn chi nhánh Đjnh Quán
  3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp vả Phát triển Nông thôn chi nhánh Định Quán
  3.1.1. Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2010 70
  3.1.2. Các mục ticu hoạt động kinh doanh dài hạn 72
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vấn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Định Quán
  3.2.1 c.iải pháp trực tiếp 74
  3.2.2 Giải pháp hỗ trợ 76
  3.3. Một số kiến nghị
  3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn chi nhánh Định Quán 77
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Việt Nam và Ngân
  hàng Nhà nước Việt Nam 82
  3.3.3. Kiến nghị với Nhả nước và Chính phủ 83
  KÉTLLẠN 86
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  LỜI MỜ ĐÀU
  Đất nước ta từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa cùa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập tning bao cấp sang nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lí cùa Nhà nước theo định huớng Xã Hội Chù Nghĩa đã đạt được nhừng thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá lả hết sức đúng đắn.
  Đường lối kinh tế của Việt Nam hiện nay là “ tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý cùa Nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”. Trong chiến lược phát triền kinh tế đến năm 2020, mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra là sự nghiệp công hoá và hiện đại hoá đất nước. Đây là mục tiêu quan trọng của đất nước ta trong trong quá trình VTiơn lên thoát khỏi sự tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giởi.
  Đề thục hiện được công nghiộp hoá hiện đại hoá,44 vốn ” là một nhân tố được dặt lên hảng đầu . Tiềm năng kinh tế nước ta có nguồn lao động trong nước lại dồi dào, câu hòi cấp thiếl đặt ra hiện nay là lảm sao để có vốn đầu tư khai thác? Tựu chung lại có hai loại nguồn vốn cỏ thể thu hút vén trong nước và vốn nước ngoài. Trong đỏ vốn trong nước giữ vai trò chú yéu, vốn nước ngoài cỏ ý nghĩa quan trọng, vốn trong nước rất nhiều nhưng lại có một vấn đề đặt ra bằng cách nào để khơi thông, thu hút được ? Thực tế, trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, có rất nhiều chủ thề, thông qua các con dường khác nhau cổ khá năng cung cấp dẫn vốn đáp ứng nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, một điều không thể phù nhận được là huy động vốn qua các trung gian tài chính - Ngân hàng thương mại (NHTM) - là kênh quan trọng nhất, có hiệu quâ nhất vì trong nền kinh tế, NHTM được coi là trung gian tài chính lớn nhất, quan trọng nhất. Nền kinh tế cùa một nước chi phát triển với tốc độ cao và ồn định khi có chính sách tài chinh, tiên tệ đúng đán vả hệ thống Ngàn hàng hoạt động đủ mạnh, cỏ hiệu quả cao, có khả năng thu hút, tập trung các nguồn vốn và phân bồ có hiệu quà các nguồn vốn vào các ngành sản xuất.
  Nhận thức rõ tầm quan trọng cùa công tác huy động vốn trong hoạt động cùa Ngân hàng. Với những kiến thức đã học và qua thực tế lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn chi nhánh Đjnh Quán, em xin mạnh dạn chọn đề tài "Công tác huy động vểrt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Định Quản - Thực trạng và giải pháp”.


  1, Tinh cắp thiết của đề tài:
  Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về phát triền kinh tế nước ta theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hỏa, duy trì nhịp độ tăng trường bình quân hàng năm từ 9-10%, hàng năm Việt Nam cần huy động vốn lớn chiếm từ 25- 30% GDP trong đó nguồn Ngân hàng đỏng vai trò to lớn đáp ứng nhu cầu về vốn của nền kỉnh tế.
  Nền kinh tế chuyổn sang kinh tế thị trường theo đinh hướng Xã hội Chủ nghĩa có sự diều tiết cùa Nhà nước, nhu cầu về vốn là rất lớn để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Vi vậy, vấn đề cần thiết đặt ra là: một mặt ra sức tận khai mọi nguồn vốn có thể có trong nước đến mức cao nhất, coi đây lả nguồn vốn có tính chất cơ bàn cho sự phát triền, mặt khác thu hút một cách có hiệu quả nguồn vốn từ nước ngoài để bồ sung cho việc thiếu hụt cùa nguồn vốn trong nước.
  Để tồn tại và phát triển chi nhánh NHNo&PTNT huyện Định Quản phài có chiến lược phát ưiền nguồn vốn có sức hấp dẫn và phong phú đù sức cạnh tranh trên thị truờng. Trước tình hình đó, đề tài đà được lựa chọn nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hóa nhừng vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn.
  - Phân tích thực ừạng nghiệp vụ huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Định Quán và có định hướng cho những năm tới.
  - Nêu lên những giải pháp có tỉnh khả thi nhàm nâng cao khả năng đáp ứng nhu
  cầu về vốn cho nền kinh tế của các Ngân hàng Thương mại nổi chung và Ngân
  hàng Nông nghiệp nói riêng, trong mối quan hệ hài hòa với các phương thức tạo vốn khác.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu
  Trong quá trình thực tập, tim hiều và phân tích điểm mạnh, yếu cùa hoạt động huy động vốn tại dơn vị, từ đó dưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại và nàng cao hiệu quá huy động vốn tại chi nhánh.
  Nghiên cứu những nội dung chủ yếu của nghiệp vụ huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Định Quán.
  - Phạm vi nghiên cửu
  Không gian: Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này, em được thực tập tại phòng Kế toán và Ngân Quỹ của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Định Quán.
  Thời gian: số liệu được sừ đụng trong đề tài này được tham khảo từ phòng Kế toán và Ngân Quỹ của chi nhánh qua 3 năm từ nãm 2007 đến năm 2009 . về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu nghiệp vụ huy động vốn trong điều kiện thực tế hiện nay và đề ra phương hướng trong thòi gian tới.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Thu thập số liệu trực tiếp trong Ngân hàng thông qua các báo cáo
  - Dùng phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối, phân tích qua các năm đế đánh giá tình hình hoạt động cùa Ngân hàng trong thực tế. Từ nhũng số liệu chi tiết đỏ được dùng đề tồng hợp lại theo các mục tiêu đánh giá nhẳm thấy rõ được những mặt mạnh, những điểm yếu, tồn tại cũng như sự phát triền trong lĩnh vực hoạt động cùa Ngân hàng.
  5. /v/i ững đóng góp mới cùa đề tài
  - Đề tài đã làm sáng tỏ những luận chứng khoa học mang tính lý luận thực tiễn về hoạt động huy động vốn cùa Ngân hàng Thuomg mại trong cơ chế thị trường.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Quản trị ngân hàng - Học viện ngân hàng
  2. Quàn trị ngân hàng thương mại - Peter S.Rose
  3. Tiền tệ và thị trường tài chính - s. Miskin
  4. Tạp chí ngân hàng từ năm 2006 - 2009
  5. NHNo & PTNT Việt Nam, báo cáo thường niên 2007,2008, 2009 .
  6. Kỷ yếu 2010, NHNo&PTNT Đồng Nai


  Xem Thêm: Công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Quán –
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Quán – sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status