Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinacon

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinacon


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinaconex


  MỤC LỤC
  ------MỤC LỤC 1
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
  DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
  DANH MỤC LƯU ĐỒ 6
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 7
  LỜI CẢM ƠN . 8
  LỜI MỞ ĐẦU . 9
  1. Sự cần thiết của đề tài . 9
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 9
  3. Phương pháp nghiên cứu . 10
  4. Nội dung của đề tài . 10
  5. Những đóng góp khoa học của đề tài 10
  CHƯƠNG I: 13
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 13
  1.1 Những vấn đề chung . 13
  1.1.1 Khái niệm và ý nghĩa . 13
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán . 13
  1.2 Kế toán tiêu thụ . 14
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14
  1.2.1.1 Khái niệm 14
  1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận, hạch toán doanh thu bán hàng và CCDV . 15
  1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu 16
  1.2.1.4 Thủ tục chứng từ 18
  1.2.1.5 Tài khoản sử dụng . 19
  1.2.1.6 Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng (Trình tự hạch toán) . 21
  1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 28
  1.2.2.1 Chiết khấu thương mại . 28
  1.2.2.2 Giảm giá hàng bán 29
  1.2.2.3 Hàng bán bị trả lại 31
  1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 32
  1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng . 33
  1.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 36
  1.2.6 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính 38
  1.2.6.1 Kế toán doah thu hoạt động tài chính . 38
  1.2.6.2 Kế toán chi phí tài chính 40
  1.2.7 Kế toán chi phí và thu nhập của hoạt động khác 41
  1.2.7.1 Kế toán thu nhập khác . 41
  1.2.7.2 Kế toán chi phí khác . 42
  1.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 43
  1.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
  CHƯƠNG II: . 48
  2
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 17 . 48
  2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 48
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 . 48
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ . 52
  2.1.3 Tổ chức quản lý và sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 . 53
  2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 53
  2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất . 60
  2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của công
  ty 61
  2.1.4.1 Các nhân tố bên ngoài 61
  2.1.4.2 Các nhân tố bên trong 63
  2.1.5 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 3 năm 2007 –
  2009 . 65
  2.1.6 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 72
  2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 . 75
  2.2.1 Tổ chức công tác kế toán trong Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 . 75
  2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán 75
  2.2.1.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 78
  2.2.1.3 Tổ chức sổ kế toán tại công ty . 78
  2.2.1.4 Các loại sổ sử dụng trong công tác kế toán tại công ty 84
  2.2.1.5 Tổ chức hệ thống tài khoản tại công ty . 85
  2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 93
  2.2.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 93
  2.2.2.2 Nhân tố con người 93
  2.2.3 Kế toán doanh thu tiêu thụ và các khoản giảm trừ doanh thu 94
  2.2.3.1 Khái quát chung . 94
  2.2.3.2 Kế toán doanh thu tiêu thụ và cung cấp dịch vụ 96
  2.2.3.3 Kế toán hàng bán bị trả lại . 115
  2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán . 120
  2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 131
  2.2.6 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính 149
  2.2.6.1 Kế toán doanh thu tài chính 149
  2.2.6.2 Kế toán chi phí tài chính 155
  2.2.7 Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động khác 160
  2.2.7.1 Kế toán thu nhập khác 160
  2.2.7.2 Kế toán chi phí khác . 166
  2.2.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 169
  2.3 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 172
  2.3.1 Những mặt đạt được . 172
  2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại . 174
  CHƯƠNG III: 177
  3
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 177
  3.1 Đề xuất 1: Hoàn thiện về phương pháp hạch toán 177
  3.2 Đề xuất 2: Hòa thiện tổ chức bộ máy kế toán . 178
  3.3 Đề xuất 3: Hòa thiện tổ chức và luân chuyển chứng từ kế toán . 178
  3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty
  3.3.1 Mở rộng thị trường và thu hút khách hàng 179
  3.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công
  3.3.3 Hoàn thiện công tác mua, nhập và quản lý vật tư cho quá trình sản xuất
  KẾT LUẬN 182
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 183
  4
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1: Bảng chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính ba năm 2007 - 2009
  Bảng 2.2: Bảng chỉ tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2010
  Bảng 2.3: Bảng danh mục tài khoản được sử dụng tại công ty
  5
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương pháp trực tiếp
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ
  đặc biệt và thuế xuất khẩu.
  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương pháp đổi hàng
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương pháp đổi hàng
  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng thông qua đại lý
  Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư
  Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư
  Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán kế toán chiết khấu thương mại
  Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán kế toán giảm giá hàng bán
  Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán kế toán giảm giá hàng bán
  Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán
  Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng
  Sơ đồ 1.15: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  Sơ đồ 1.16: Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 1.17: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí tài chính
  Sơ đồ 1.18: Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác
  Sơ đồ 1.19: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác
  Sơ đồ 1.20: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  Sơ đồ 1.21: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
  Sơ đồ 1.22: Sơ đồ hạch toán Xác định kết quả kinh doanh
  Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng số 17
  Sơ đồ 2.2: Tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức mô hình kế toán tại công ty
  6
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 2.1: Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu bán bê tông thương phẩm
  Lưu đ ồ 2.2: Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu cung cấp dịch vụ
  Lưu đồ 2.3 : Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu xây lắp
  Lưu đồ 2.4 : Quy trình xử lý nghiệp vụ hàng bán trả lại
  Lưu đồ 2.5 : Quy trình xử lý nghiệp vụ giá vốn bê tông thành phẩm
  Lưu đồ 2.6 : Quy trình xử lý nghiệp vụ giá vốn xây lắp
  Lưu đồ 2.7 : Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí nhân viên quản lý
  Lưu đồ 2.8: Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí các khoản trích theo lương
  Lưu đồ 2.9 : Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí vật liệu bao bì quản lý
  Lưu đồ 2.10 : Quy trình luân xử lý nghiệp vụ chi phí khấu hao
  Lưu đồ 2.1 1 : Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí khác bằng tiền tính vào chi phí quản lý
  Lưu đồ 2.1 2 : Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu tài chính
  Lưu đồ 2.1 3 : Quy trình luân xử lý nghiệp vụ chi phí tài chính.
  L ưu đồ 2. 1 4 : Quy trình xử lý nghiệp vụ thanh lý TSCĐ
  7
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  BBTL: Biên bản thanh lý
  BBĐG: Biên bản đấu giá
  BĐS: Bất động sản
  BHXH: Bảo hiểm xã hội
  CSDL: Cơ sở dữ liệu
  CCDC: Công cụ, dụng cụ
  C/L: Chênh lệch
  CPBH: Chi phí bán hàng
  GTGT: Gía trị gia tăng
  GVHB: Gía vốn hàng bán
  GĐ: Giám đốc
  HTK: Hàng tồn kho
  KPT: Khoản phải thu
  K/C: Kết chuyển
  LN: Lợi nhuận
  MBTSCĐ: Mua bán tài sản cố định
  NKCT: Nhật ký chứng từ
  NVQL: Nhân viên quản lý
  NSNN: Ngân sách nhà nước
  NVBH: Nhân viên bán hàng
  NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu
  NTCT: Nghiệm thu công trình
  PGĐ: Phó giám đốc
  PXH: Phiếu xuất hàng
  PYC: Phiếu yêu cầu
  PBKH: Phân bổ khấu hao
  TSCĐ: Tài sản cố định
  8
  LỜI CẢM ƠN
  Sau hơn ba tháng thực tập và nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu tiêu thụ và
  xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 - Vinaconex.
  Trong khoảng thời gian ngắn này với bản thân tôi là khoảng thời gian vô cùng quý
  giá và giúp tôi tích lũy được một lượng kiến thức cũng như có thêm nhiều hiểu biết
  kinh nghiệm hơn thực tế trong công tác kế toán.
  Có được kết quả này là nhờ công lao dạy dỗ của các thầy cô trong trường Đại
  học Nha Trang trong những năm tôi học tập tại trường.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thành Cường đã tận tình giúp đỡ tôi
  trong suốt thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tới các anh chị phòng Tài chính – Kế hoạch của
  Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành đợt thực tập
  của mình.
  Nhân đây bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình tôi đã tạo điều kiện về tài
  chính và tinh thần để tôi có thể hoàn thành được đề tài này và cho tôi gửi lời cảm ơn
  tới bạn bè của tôi những người luôn bên tôi đã góp phần giúp để tôi rất nhiều trong
  quá trình thực hiện đề tài của mình.


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây
  lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển về cả hình thức, quy mô và
  hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến
  hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị
  trường và đẩy nền kinh tế hàng hóa trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch
  toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu nhập
  của mình bù đắp những chi phí bỏ ra và tạo lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu
  đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công, từ khi bỏ
  vốn ra tới khi thu vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
  với ngân sách nhà nước và tái sản xuất mở rộng.
  Công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là
  một trong những công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu và rất quan trọng trong quá trình
  kinh doanh của doanh nghiệp. Nó vừa là cơ sở để quyết định, phân tích số liệu cho
  kỳ kế hoạch, vừa là cơ sở để đảm bảo tính hợp pháp trong kinh doanh. Chính vì thế,
  việc tìm hiểu nguyên nhân cũng như đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công
  tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đang là bài
  toán nan giải của tất cả các doanh nghiệp. Do đó, em đã chọn đề tài: “Kế toán
  doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty Cổ phần Xây
  dựng số 17 - Vinaconex làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng số 17 và đưa ra một số biện pháp nhằm
  hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty.
  10
  Phạm vi nghiên cứu
  Số liệu thể hiện: Số liệu năm 2009.
  Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài là phương pháp thống kê toán
  học; so sánh; phân tích, đánh giá; quan sát; phỏng vấn. Ngoài ra còn kết hợp với
  phương pháp liên hệ thực tế đời sống kinh tế xã hội.
  4. Nội dung của đề tài
  Tên của đề tài: “Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 – Vinaconex ”.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo thì nội
  dung chính của đề tài này gồm 3 chương:
  - Chương I: Cơ sở lý luận.
  - Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17.
  - Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu
  thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17.
  5. Những đóng góp khoa học của đề tài
  - Đề tài là hệ thống hóa những lý luận, thực trạng về công tác kế toán doanh thu
  tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17.
  - Đề tài đã chỉ ra những mặt đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong công tác
  kế toán này và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
  Trong thời gian thực tập với sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn và các
  anh chị trong phòng Tài chính – Kế hoạch của công ty đã giúp em hiểu thêm về
  11
  thực trạng công tác kế toán tại công ty. Vì thời gian thực tập có hạn và sự hiểu biết
  thực tế còn hạn chế nên đồ án tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em
  rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để đề tài này được hoàn
  thiện hơn.


  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH
  13
  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1 Những vấn đề chung
  1.1.1 Khái niệm và ý nghĩa
  Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đưa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản
  xuất ra vào lĩnh vực lưu thông để thực hiện giá trị của nó thông qua các phương
  thức bán hàng. Sản phẩm mà doanh nghiệp bán cho người mua có thể là thành
  phẩm, bán thành phẩm, lao vụ đã hoàn thành của bộ phận sản xuất phụ của doanh
  nghiệp.
  Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu để bù
  đắp chi phí và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt là một vấn đề
  có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp và là điều kiện cơ
  bản để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.
  Doanh thu bán hàng là giá trị của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ mà doanh
  nghiệp đã bán, đã cung cấp cho khách hàng (đã được thực hiện). Giá trị của hàng
  hóa được thoả thuận ghi trên hợp đồng kinh tế về mua bán và cung cấp sản phẩm
  hàng hóa, lao vụ, dịch vụ và được ghi trên hoá đơn bán hàng, hoá đơn giá trị gia
  tăng hoặc ghi trên các chứng từ khác có liên quan đến việc bán hàng hoặc là sự thoả
  thuận về giá bán giữa người mua và người bán.
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán
  Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình xuất kho thành
  phẩm, tính giá thành thực tế thành phẩm xuất bán và xuất không phải bán một cách
  chính xác để phản ánh đúng đắn nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá vốn của
  hàng đã bán.
  14
  Hướng dẫn kiểm tra các phân xưởng, kho và các phòng ban thực hiện các
  chứng từ ghi chép ban đầu về nhập xuất kho thành phẩm theo đúng phương pháp,
  chế độ quy định.
  Phản ánh và giám đốc doanh thu được hưởng trong quá trình kinh doanh,
  tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước về các khoản thuế phải nộp và các
  khoản chi phí có liên quan đến doanh thu.
  Phản ánh và kiểm tra các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bảo
  đảm hiệu quả kinh tế của chi phí.
  Tham gia công tác kiểm kê thành phẩm, đánh giá thành phẩm, lập báo cáo về
  tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm. Hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác
  định kết quả kinh doanh trong kỳ một cách chính xác theo đúng quy định của Nhà
  nước.
  1.2 Kế toán tiêu thụ
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1.1 Khái niệm
  Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào
  và bán bất động sản đầu tư.
  Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một
  kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố
  định theo phương thức cho thuê hoạt động
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu
  được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng
  hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm
  ngoài giá bán (nếu có).
  Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng
  ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hay


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình Kế toán tài chính khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang (Tháng
  04 năm 2010).
  2. PGS.TS Võ Văn Nhị (Chủ biên)_ Kế toán tài chính doanh nghiệp_ Hướng
  dẫn lý thuyết và thực hành theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 2009_
  Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh_ NXB Tài chính.
  3. Báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả SXKD 2009, phương hướng kế hoạch
  năm 2010 ngày 06/ 03/ 2010 công ty.
  4. Báo cáo tài chính công ty năm 2007, 2008, 2009.
  5. Thạc sỹ Nguyễn Thành Cường_ Bài giảng hệ thống thông tin kế toán_
  Trường Đại học Nha Trang.
  6. Thạc sỹ Phan Thị Dung_ Bài giảng Tổ chức hạch toán kê toán_ Trường Đại
  học Nha Trang.
  7. Luận văn các khóa trước.


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinacon
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Vinacon sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status