Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Ng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Ng


  LỜI NểI ĐẦU

  1. Mục đích nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu trung Nguyên

  Phần mở đầu

  2. Mục tiêu của việc nghiên cứu công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản xuất :

  3. Nội dung nghiờn cứu chuyên đề

  4. Phạm vi nghiờn cứu

  5. Kết cấu khoỏ luận

  phần thứ nhất

  công tác tổ chức kế toán

  tại công ty tnhh xuất nhập khẩu trung nguyên

  1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu

  Trung Nguyên .

  1.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên

  1.3 Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên

  phần thứ hai

  Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên

  2.1 Phân loại chi phí sản xuất , đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên

  2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất :

  2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung nguyên .

  2.2 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung nguyên

  Phần thứ ba

  kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu trung nguyên

  3.1 Tài khoản sử dụng

  3.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

  3.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  3.2.2 . Kế toỏn tập hợp chi phớ nhân công trực tiếp :

  3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên

  3.3 Tổng hợp chi phí sản xuất , kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

  3.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất

  1.2. Giỏ thành sản phẩm và phõn loại giỏ thàn sản phẩm

  1.2.1. Khỏi niệm về giỏ thành sản phẩm

  1.2.2. Phõn loại giỏ thành sản phẩm

  thành sản phẩm, kế toỏn cần phõn biệt cỏc loại giỏ thành khỏc nhau.

  1.2.2.1. Phõn loại theo thời gian và cơ sở số liệu tớnh toỏn

  1.2.2.2. Phõn loại giỏ thành theo phạm vi phỏt sinh chi phớ

  1.3. Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm:

  1.4. Đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm

  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất

  1.4.2. Đối tượng tớnh giỏ thành

  2.1. Nội dung kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất

  1.5. Nhiệm vụ của kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản

  phẩm

  2.1.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp

  2.1.1.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toỏn hàng tồn kho theo phương phỏp kờ khai thường xuyờn


  2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

  3.1.1.2 Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương:

  3.1.1.3. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định

  Nội dung :Theo phương pháp này, căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở dang

  mức:

  4.1.1.Phương phỏp tớnh giỏ thành giản đơn

  4.1.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

  4.1.3. Phương pháp tỷ lệ

  chương II

  ĐẶC ĐIỂM , thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm CỦA

  CễNG TY TNHH XNK TRUNG NGUYấN

  2.1. Đặc điểm của cụng ty TNHH XNK TRung nguyờn

  2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty

  4.1.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

  4.1.5. Phương pháp phân bước

  2.1.2. Bộ mỏy tổ chức quản lý của cụng ty

  2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của cụng ty

  2.1.4. Tỡnh hỡnh lao động của cụng ty

  2.1.5. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất của cụng ty

  2.1.6. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của cụng ty

  2.1.6. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn của cụng ty TNHH XNK Trung nguyờn

  2.1.6.1.Tổ chức bộ mỏy kế toỏn của cụng ty

  2.2. Phương phỏp nghiên cứu tại Công ty TNHH XNK Trung nguyên

  2.2.1.Phương phỏp thu thập thụng tin

  2.2.2. Phương phỏp hạch toỏn kế toỏn

  3.Thực trạng cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty TNHH XNK Trung nguyờn

  3.1. Đặc điểm và phõn loại chi phớ sản xuất của cụng ty TNHH XNK Trung nguyờn

  3.1.1. Đặc điểm chi phớ sản xuất

  2.2.3.Phương phỏp phõn tớch tổng hợp so sỏnh

  3.3. Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất Cụng ty hạch toỏn hàng tồn kho

  3.1.1. Kế toỏn tập hợp chi phớ ngyờn liệu, vật liệu trực tiếp

  4. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung nguyên

  3.2. Đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành tại cụng ty

  4.1. Kế toỏn tập hợp chi phớ nguyờn liệu, vật liệu trực tiếp

  4.2 . Kế toỏn tập hợp chi phớ nhân công trực tiếp :

  4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên

  4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản xuất :

  1. Đánh giá sản phẩm dở dang :

  chương III

  Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên


  Phần mở đầu 01

  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán vốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm 05

  1. Khái niệm phân loại chi phí . 05

  2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí 13

  3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm . 21

  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính

  giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên 29

  2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty 29

  2.2 Phương pháp nghiên cứu tại Công ty . 41

  3.1 Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá

  thành sản phẩm tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Nguyên 42

  Đánh giá nhận xét về thực trạng công tác kế toán tại

  Công ty TNHH xuất nhập Khẩu TrungNguyên 72

  Chương III: Kiến nghị và giải phápnhằm hoàn thiện công tác kế toán chi

  phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại Công ty TNHH

  xuất nhập khẩu Trung Nguyên 75

  Kết luận 75


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Ng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Ng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status