Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giấy R

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giấy R


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ S Ở LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM . 4
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH . 5
  1.1.1 Chi phí . 5
  1.1.2. Giá thành s ản phẩm . 8
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất v à giá thành s ản phẩm 9
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán 9
  1.2. TỔ CHỨC TẬP H ỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN
  PHẨM 9
  1.2.1.Yêu c ầu trong việc tập hợp chi phí v à tính giá thành s ản phẩm . 9
  1.2.2. Xác đ ịnh đối tượng tập hợp chi phí v à đối tượng tính giá th ành
  sản phẩm 10
  1.2.3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh . 12
  1.2.4. Trình t ự tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản phẩm . 13
  1.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ VẬT T Ư TRỰC TIẾP 14
  1.3.1. Nội dung và nguyên t ắc hạch toán . 14
  1.3.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp 15
  1.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰ C TIẾP . 16
  1.4.1. Nội dung và nguyên t ắc hạch toán . 16
  1.4.2. Tài kho ản sử dụng 16
  1.4.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp 17
  1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG . 17
  1.5.1. Nội dung và nguyên t ắc hạch toán . 17
  ii
  120
  1.5.2. Tài kho ản sử dụng 17
  1.5.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp 18
  1.6. KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PH ƯƠNG PHÁP KÊ
  KHAI THƯƠNG XUYÊN 19
  1.6.1. Nội dung và nguyên t ắc . 19
  1.6.2. Tài kho ản sử dụng . 19
  1.6.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp 20
  1.7. KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ S ẢN PHẨM DỞ DANG . 20
  1.7.1. Đánh giá s ản phẩm dở dang theo nguy ên vật liệu chính . 20
  1.7.2. Đánh giá s ản phẩm dở dang theo chi phí nguy ên liệu trực tiếp 21
  1.7.3. Đánh giá s ản phẩm dở dang theo ph ương pháp ư ớc lượng sản phẩm ho àn
  thành tương đương. 22
  1.7.4. Đánh giá s ản phẩm dở dang theo 50% chi p hí chế biến 22
  1.7.5. Đánh giá s ản phẩm dở dang theo giá th ành kế hoạch 23
  1.8. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM . 23
  1.8.1. K ỳ tính giá th ành . 23
  1.8.2. Các phương pháp tính giá thành s ản phẩm: Ph ương pháp gi ản đơn . 24
  1.9. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT . 24
  1.9.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng . 24
  1.9.2. Thiệt hại về ngừng sản xuất . 26
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP GIẤY RẠNG ĐÔNG 28
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẤY RẠNG ĐÔNG 29
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 29
  2.1.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển . 29
  2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 31
  2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất . 32
  2.1.2.1. Cơ cấu quản lý 32
  2.1.2.2. Tổ chức sản xuất . 35
  iii
  121
  2.1.3. Khái quát tình hì nh sản xuất kinh doanh của công ty
  trong th ời gian qua . 37
  2.1.3.1. Tình hình bi ến động tài sản . 37
  2.1.3.2. Tình hình bi ến động nguồn vốn 40
  2.1.3.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 42
  2.1.3.4. Phân tích một số chỉ tiêu tổng hợp 46
  2.1.4. Các nhân t ố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 47
  2.1.4.1. Các nhân t ố bên trong . 47
  2.1.4.2. Các nhân t ố bên ngoài . 49
  2.1.5. Phương hư ớng phát triển của công ty trong thời gian tới 51
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GIẤY TẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẤY
  RẠNG ĐÔNG . 52
  2.2.1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 52
  2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán 52
  2.2.1.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán . 54
  2.2.2. Khái quát chung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty c ổ phần giấy Rạng Đông. . 55
  2.2.2.1. Đặc điểm sản phẩm giấy . 55
  2.2.2.2. Quy trình s ản xuất giấy . 56
  2.2.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí . 57
  2.2.2.4. Đối tượng tính giá thành . 58
  2.2.2.5. Kỳ tính giá thành . 58
  2.2.3. Hạch toán chi phí nguyên v ật liệu trực tiếp 58
  2.2.3.1. N ội dung 58
  2.2.3.2. Tài kho ản sử dụng . 61
  2.2.3.3. Chứng từ sử dụng 62
  2.2.3.4. Quy trình luân chuy ển chứng từ . 63
  2.2.3.5. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 65
  iv
  122
  2.2.3.6. Sơ đ ồ tài khoản chữ T . 67
  2.2.3.7. Minh h ọa chứng từ sổ sách . 68
  2.2.3.8. Nhận xét: . 74
  2.2.4. Hạch toán chi phí nhân công tr ực tiếp . 75
  2.2.4.1. N ội dung 75
  2.2.4.2. Tài kho ản sử dụng . 76
  2.2.4.3. Chứng từ sử dụng 77
  2.2.4.4. Cách th ức phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 77
  2.2.4.5. Quy trình luân chuy ển chứng từ . 77
  2.2.4.6. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 80
  2.2.4.7. Sơ đ ồ tài khoản chữ T . 81
  2.2.4.8. Minh h ọa chứng từ sổ sách 82
  2.2.4.9. Nhận xét 86
  2.2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 87
  2.2.5.1. N ội dung 87
  2.2.5.2. Tài kho ản sử dụng . 87
  2.2.5.3. Chứng từ sử dụng 88
  2.2.5.4. Cách th ức phân bổ chi phí sản xuất chung . 89
  2.2.5.5. Quy trình luân chuy ển chứng từ . 89
  2.2.5.6. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 92
  2.2.5.7. Sơ đ ồ tài khoản chữ T . 93
  2.2.5.9. Nh ận xét . 99
  2.2.6. Tập hợp chi phí sản xuất 99
  2 2.7. Đánh giá sản phẩm dở dang . 100
  2.2.8. Phương pháp tính giá thành . 100
  2.2.8.1. Đ ối tượng tính giá th ành . 100
  2.2.8.2. Phương pháp tính giá thành 100
  2.2.8.3. Phi ếu tính giá th ành . 101
  2.2.8.4. Phân tích k ết cấu giá th ành đơn v ị sản phẩm quý 3/2006 . 102
  v
  123
  2.2.8.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp 104
  2.2.8.6. S ổ sách minh họa 105
  2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM GIẤY TẠI CÔNG TY. 110
  2.3.1. Những mặt đạt được: . 110
  2.3.2. Hạn chế: . 110
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC H ẠCH
  TOÁN CHI PHÍ S ẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN GIẤY RẠNG ĐÔNG 104
  3.1. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 111
  3.1. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 112
  Biện pháp 1: Hạch toán lại m ột số khoản mục chi phí 112
  Biện pháp 2: Xác đ ịnh lại kỳ tính giá th ành 113
  Biện pháp 3: Đánh giá sản phẩm dở dang . 114
  3.2. BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ HẠ GIÁ THÀ NH SẢN PHẨM 114
  3.2.1. Tổ chức thu mua nguyên li ệu vào mùa khô . 114
  3.2.2. Tiết kiệm chi phí sản xuất chung . 115
  3.2.1.1. Tiết kiệm chi phí điện sản xuất . 115
  3.2.2.2. Tiết kiệm chi phí hóa chất gia giấy . 115
  3.2.2.3. Tiết kiệm chi phí phụ tù ng thay th ế 116
  3.2.3. Nâng cao năng su ất lao động . 116
  vi
  124
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1: Sơ đồ kế toán tổng hợp t ài khoản 621 . 15
  Hình 1.2: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
  Hình 1.3: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất chung. . 18
  Hình1.4: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất v à tính giá thành . 20
  Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty CP giấy Rạng Đông 32
  Hình 2.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất của công ty CP giấy Rạng đông 35
  Hình 2.3: Sơ đồ kế toán tập trung . 52
  Hình 2.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 52
  Hình 2.5 : Sơ đồ hình thức kế toán máy 54
  Hình 2.6: Sơ đồ quy trình sản xuất bột giấy . 56
  Hình 2.7: Sơ đồ tài khoản 6211 . 67
  Hình 2.8: Sơ đồ tài khoản 622 81
  Hình 2.9: Sơ đồ tài khoản 627 . 93
  Hình 2.10: Sơ đồ tập hợp chí phí sản xuất tính giá th ành . 99
  Hình 2.11: Sơ đồ kế toán tổng hợp t ài khoản 154 . 104
  vii
  125
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1:BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG V À KẾT CẤU TÀI SẢN 39
  Bảng 2: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG V À KẾT CẤU NGU ỒN VỐN . 41
  Bảng 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 44
  Bảng 4: BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ HOẠT
  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 45
  Bảng 5: BẢNG K Ê ĐỊNH MỨC TI ÊU HAO NGUYÊN V ẬT LIỆU . 59
  Bảng 6: PHÂN TÍCH KẾT CẤU GIÁ THÀNH ĐƠN V Ị . 103
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 1: Luân chuyển chứng từ nghiệp vụ kế toán xuất kho nguyên li ệu chính cho
  sản xuất sản phẩm. . 64
  Lưu đồ 2: Luân chuyển chứng từ của nghiệp vụ kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 79
  Lưu đồ 3: Luân chuy ển chứng từ của nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất chung . 91


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong quá trình s ản xuất kinh doanh nguy ên tắc hoạt động đầu ti ên của các
  doanh nghi ệp là phải trang trải đ ược chi phí để đầu t ư sản xuất sản phẩm. Có nghĩa
  là để sản xuất ra một sản phẩm th ì chi phí để sản xuất ra nó phải nằm trong giới hạn
  của sự bù đắp. Do đó giá th ành của sản phẩm sản xuất ra phải nằm trong giới hạn
  của sự bù đắp đó. Chính v ì vậy việc hạch toán giá th ành sản phẩm luôn l à mối quan
  tâm hàng đ ầu của doanh nghiệp đồng thời cũng l à mối quan tâm của c ác cơ quan
  chức năng nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp nói ri êng và quản lý nền kinh
  tế nói chung.
  Công tác hạch toán chi phí tính giá th ành sản phẩm là một khâu quan trọng trong
  toàn b ộ công tác kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất. Nó li ên quan h ầu hết các yếu
  tố đầu vào và đầu ra trong quá tr ình s ản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán phải
  hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời v à phù hợp với đặc điểm t ình hình s ản xuất của
  doanh nghi ệp. Bởi vì giá thành là m ột căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hạ ch định
  lợi nhuận. Tuy nhi ên trên th ực tế việc hạch toán chi phí v ào giá thành ở các doanh
  nghiệp hiện nay đang đ ược thực hiện nh ư thế nào, các cơ quan ch ức năng nhà nước
  đã có những động thái g ì can thi ệp khi các doanh nghiệp hạch toán chi phí không
  đúng đang là một vấn đề mang tính chất thời sự gây nhiều tranh c ãi. Chẳng hạn nh ư
  một số công ty sản xuất trong ng ành mía đư ờng, sắt thép mặc d ù có sự trợ giá của
  nhà nước nhưng giá thành s ản phẩm đầu ra không cạnh tranh đ ược với các sản phẩm
  nhập khẩu c ùng loại trên th ị trường.
  Qua một thời gian ngắn thực tập tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông em thấy
  công tác h ạch toán chi phí v à tính giá thành s ản phẩm giữ một vị trí quan trọng trong
  quá trình qu ản lý tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhi ên công tá c này
  vẫn chưa được quan tâm đúng mức, c òn tồn tại nhiều khó khăn cần khắc phục.
  2
  Vì vậy em quyết định chọn đề t ài: “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành s ản phẩm tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông ” làm khóa
  luận nghiên c ứu trong đợt thực tập tốt nghiệp n ày. Với việc phân tích k ỹ lưỡng quá
  trình t ập hợp chi phí sản xuất từ đó đ ưa ra những giải pháp nhằm góp phần ho àn
  thiện hơn việc tập hợp chi phí sản xuất tại công ty đặc biệt là góp ph ần hạ giá th ành
  sản xuất giúp công ty gi a tăng lợi nhuận.
  2. Mục tiêu nghiên c ứu
  Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông nhằm t ìm hiểu về
  công tác tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành sản phẩm với những mục tiêu sau:
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về chi phí sả n xuất và tính giá
  thành sản phẩm.
  - Nghiên cứu thực tế hoạt động kế toán của công ty.
  - Đề ra được các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí để hạ giá th ành sản phẩm
  - Hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là: Chi phí sản xuất và tính giá thành s ản phẩm giấy.
  Phạm vi nghi ên cứu: Tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông từ tháng 8 /2007 đến
  tháng 11/2007.
  4. Phương pháp nghiên c ứu
  - Phương pháp phân tích : Phân tích tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn,
  báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , kết cấu giá thành sản phẩm, và
  các nhân t ố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Phương pháp th ống kê mô tả: Mô tả toàn bộ quá trì nh hình thành phát triển
  của công ty, thống kê chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giấy.
  - Phương pháp so sánh : So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các
  năm, các kỳ hoạt động.
  3
  5. Nội dung của đề tài
  Ngoà i lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì nội dung chính của khóa
  luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ s ở lý luận công tác hạch toán chi phí sản xuất v à tính giá thành
  sản phẩm.
  Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí v à tính giá thành s ản phẩm
  tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông .
  Chương 3: Một số biện pháp ho àn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất v à
  tính giá thành s ản phẩm tại công ty cổ phần giấy Rạng Đông.


  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC
  HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM
  5
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  1.1.1 Chi phí
  1.1.1.1.Khái niệm
  Chi phí sản xuất kinh doanh là tổng số hao phí về lao đ ộng sống và lao động vật
  hóa mà doanh nghi ệp đã tiêu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong m ột thời
  kỳ nhất định.
  Chi phí sản xuất có đặc điểm: vận động, thay đ ổi không ng ừng, mang tính đa
  dạng phức tạp của ngành nghề sản xuất, qui trình sản xuất.
  1.1.1.2.Phân lo ại
  Phân loại chi phí l à nội dung quan trọng đầu ti ên cần phải thực hiện để phục vụ
  cho việc tổ chức, theo d õi tập hợp chi phí s ản xuất, để tính giá th ành sản phẩm v à
  kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí sản xuất phát sinh.
  Dựa trên các căn c ứ khác nhau ta có cách phân loại chi phí nh ư sau:
  Phân loại theo phương pháp tính nhập chi phí vào chỉ tiêu giá thành sản phẩm
  Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đ ược chia thành 2 loại:
  Chi phí trực tiếp: Là nh ững chi phí có thể tính trực tiếp v ào chỉ tiêu giá thành c ủa
  từng loại sản phẩm.
  Chi phí gián ti ếp: Là nh ững chi phí có li ên quan đ ến nhiều loại sản phẩm khác
  nhau và đư ợc tính vào chỉ tiêu giá thành c ủa từng loại sản phẩm thông qua ph ương
  pháp phân b ổ gián tiếp thích hợp.
  Phân loại theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí)
  Theo quy định hiện h ành, toàn b ộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  được chia thành 5 y ếu tố chi phí:


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giấy R
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giấy R sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status