Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinacone

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinacone


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex số 17


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  DANH MỤC BẢNG . v
  DANH MỤC LƯU ĐỒ vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . vii
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP . 3
  1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3
  1.1.1 .Khái niệm . 3
  1.1.1.1Khái niệm về chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2 . Khái niệm về giá thành sản phẩm 3
  1.1.2 .Phân loại . 3
  1.1.2.1.Phân loại chi phí 3
  1.1.2.2.Giá thành sản phẩm . 5
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  hoàn thành trong các doanh nghiệp . 6
  1.2 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm xây lắp . 6
  1.2.1 .Yêu cầu cơ bản của việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp 6
  1.2.2 .Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 7
  1.2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 7
  1.2.2.2 . Đối tượng tính giá thành 8
  1.2.3 .Phương pháp tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất . 8
  1.2.4 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
  1.2.4.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 8
  1.2.4.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 11
  1.2.4.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 13
  1.2.4.4.Kế toán chi phí sản xuất chung 16
  ii
  1.2.4.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19
  1.2.5 Phương pháp xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ 20
  1.2.5.1.Xác định theo chi phí thực tế phát sinh 21
  1.2.5.2. Xác định theo tỷ lệ hoàn thành sản phẩm 21
  1.2.5.3.Xác định theo đơn giá dự toán . 21
  1.2.6 . Phương pháp tính giá thành 21
  1.2.6.1.Đối tượng tính giá thành 21
  1.2.6.2.Kỳ tính giá thành . 22
  1.2.6.3.Phương pháp tính giá thành . 22
  1.3 . Kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây dựng . 23
  1.3.1. Đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng . 23
  1.3.2 Đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 24
  1.3.2.1. Đơn vị nhận khoán tổ chức kế toán riêng nhưng không xác định
  kết quả kinh doanh riêng . 24
  1.3.2.2.Đơn vị nhận khoán tổ chức kế toán riêng và xác định kết quả kinh
  doanh riêng . 26
  1.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 26
  1.4.1 Thiệt hại do phá đi làm lại . 26
  1.4.2 Thiệt hại do ngừng sản xuất . 27
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍVÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ
  17 VINACONEX 28
  2.1 Giới thiệu khát quát về công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vianconex 28
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 28
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ . 30
  2.1.2.1 Chức năng . 30
  2.1.2.2 Nhiệm vụ 30
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31
  2.1.4. Tổ chức bộmáy sản xuất tại công ty . 35
  iii
  2.1.4. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong
  thời gian qua . 36
  2.1.5. Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới . 38
  2.1.5.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2010 38
  2.1.5.2 Lĩnh vực hoạt động . 39
  2.1.5.3 Các biện pháp thực hiện 40
  2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vianconex 41
  2.2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 41
  2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 41
  2.2.1.2 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty . 43
  2.2.1.3. Tổ chức sổ kế toán tại công ty 44
  2.2.1.4. Các loại sổ sử dụng trong công ty . 45
  2.2.1.5 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại công ty 46
  2.2.1.6 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty 54
  2.2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến kế toán CPSX và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty . 56
  2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công
  ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX 57
  2.2.2.1 Những vấn đề chung công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm . 57
  2.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành . 58
  2.3 Đánh giá chung về công tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vianconex . 83
  2.3.1 Những mặt đạt được 83
  2.3.2 Những mặt tồn tại 85
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG SỐ 17 VINACONEX. . 87
  iv
  3.1 Đề xuất 1: Hoàn thiện bộ máy kế toán 87
  3.2 Đề xuất 2: Hoàn thiện hệ thống sổ sách, tổ chức cập nhật và quản lý
  chứng từ củađội. . 88
  3.3 Đề xuất 3: Hoàn thiện kế toán phế liệu thu hồi . 89
  3.4 . Đề xuất 4: Hoàn thiện kì tính giá thành 89
  KẾT LUẬN . 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92
  v
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh qua các năm 2007 –2009 36
  Bảng 2.2: Bảng thể hiện chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 . 38
  Bảng 2.3: Bảng danh mục tài khoản chi tiết được sử dụng tại công ty . 46
  Bảng 2.4: Bảng danh mục chứng từ sử dụng tại công ty 54
  vi
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  vii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 12
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 15
  Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 16
  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 16
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 18
  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 20
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 31
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 41
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức ghi sổ kế toán trên máy vi tính . 44
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . 63
  Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 68
  Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 72
  Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 77
  Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành sản phẩm xây lắp 81
  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Đối với bất kỳ một nền kinh tế cơ sở hạ tầng luôn chiếm một vị trí quan
  trọng, cơ sở hạ tầng vững chắc sẽ tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng. Nước ta
  trong những năm gần đây, ngành xây dựng luôn là ngành thu hút một lượng vốn đầu
  tư lớn. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả, tránh
  thất thoát, lãng phí trong quá trình sử dụng, giảm được những chi phí không cần
  thiết và hạ được giá thành sản phẩm.
  Mặt khác, những thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm đóng vai trò quan
  trọng trong việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị để phân tích, đánh giá việc sử
  dụng các nguồn lực đầu vào củadoanh nghiệp. Từ đó đưa ra những phương án kinh
  doanh hiệu quả nhất. Điều này đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp xây lắp
  vì doanh thu của các sản phẩm xây lắp (các công trình, hạng mục công trình) đều đã
  xác định trước khi thi công công trình, hạng mục công trình, được tính theo giá khi
  trúng thầu. Do vậy kiểm soát tốt chi phí, kế toán đầy đủ và chính xác sẽ giúp doanh
  nghiệp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình.
  Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex,
  tìm hiểu về Công ty, Bộ máy kế toán của Công ty và đặc biệt là quy trình kế toán
  chi phí và tính giá thành. Em thấy việc kế toán chi phí tại Công ty đã tuân thủ đúng
  theo chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên, việc tổng hợp chi phí và tính giá thành
  sản phẩm vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Do đó, em chọn đề tài về kế toán chi
  phí và giá thành làm chuyên đề của mình.
  2. Mụcđích và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Em chọn đề tài kế toán chi phí và tính giá thành với mục đích tìm ra giải
  pháp giúp việc kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty chính xác v à linh hoạt hơn,
  giải quyết yêu cầu về cung cấp thông tin về chi phí và giá thành cho nhà quản trị.
  Phạm vi nghiên cứu của em là tập trung vào mảng kế toán chi phí và tính
  giá thành tại Công ty Cổ phần xây dựng số17 Vianconex
  2
  3. Tênvà kết cấu của đề tài
  Với sự hướng dẫn của thầy Ngô Xuân Ban cùng những tìm hiểu tại
  Công ty cũng như qua sách, báo, Em chọn tên đề tài để viết chuyên đề thực tập
  chuyên ngành là: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex số 17 ”.
  Đề tài của em gồm ba chương:
   Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán chi phí sản xuất v à tính giá thành sản phẩm
   Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công
  ty Cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex.
   Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành tại Công ty Cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex.
  4. Những đóng góp khoa học của đề tài
   Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận chung của hạch toán chi phí và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp.
   Tìm hiểu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất v à tính giá thành cho công ty.
   Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác hoạch toán chi phí sản xuất
  tính giá thành sản phẩm, biện pháp hạ giá thành sản phẩm xây lắp.
  Vớithời gian thực tập có hạn và kiến thức hạn hiểu biết còn nhiều hạn chế
  nên sai sót trong bài luận là điều không thểtránh khỏi, e rất mong được sự góp ý
  của thầy cô, cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong công ty và các bạn đọc góp ý
  kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.
  3
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍSẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
  1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  1.1.1 .Khái niệm
  1.1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất
  Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền về lao động sống v à lao động vật hóa mà
  doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành ho ạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định.
  Chi phí sản xuất có đặc điểm: vận động, thay đổi không ngừng, mang tính đa
  dạng và phức tạp của ngành nghề sản xuất, quy trình sản xuất.
  Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ các khoản hao phí vật
  chất mà doanh nghiệp chi ra để thực hiện công tác xây lắp nhằm tạo ra các loại sản
  phẩm khác nhau theo mục đích kinh doanh cũng như theo hợp đồng giao nhận thầu
  đã kí kết.
  1.1.1.2 . Khái niệm về giá thành sản phẩm
  Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của tổng số các hao phí về lao
  động sống và lao động vật hóa có lien quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hay
  lao vụ đã hoàn thành.
  Đối với ngành xây lắp, giá thành sản phẩm chính là toàn bộ hao phí được
  biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho việc mua săm vật tư, nhiên liệu,
  các khoản chi phí phải trả cho công nhân viên để hoàn thành một công trình hay
  hạng mục công trình.
  1.1.2 Phân loại
  1.1.2.1 . Phân loại chi phí
  Dựa vào các căn cứ khác nhau ta có các cách phân loại chi phí như sau:
  - Phân loại theo phương pháp tính nhập chi phí v ào chỉ tiêu giá thành sản phẩm:
  Chi phí trực tiếp: là những chi phí có quan hệ trực tiếp với việc sản xuất một
  loại sản phẩm, mộtcông việc nhất định. Những chi phí này được tính trực tiếp vào
  chỉ tiêu giá thành của từng loại sản phẩm.
  4
  Chi phí gián tiếp: là những chi phí liên quan đến việc sản xuất những loại sản
  phẩm, nhiều loại công việc khác nhau và được tính vào chỉ tiêu giá thành của từng
  loại sản phẩm thôngqua phương pháp phân bổ gián tiếp thíchhợp.
  -Phân loại theo yếu tố của chi phí ( nội dung kinh tế của chi phí ):
  Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm tất cả các chi phí về các loại nguyên liệu,
  vật liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ xuất dung cho sản xuất kinh doanh
  trong kì báo cáo
  Chi phí nhân công: gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản tiền trích theo
  lương của công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện công việc lao
  vụ, dịch vụ trong kỳ.
  Chi phí khấuhao TSCD: bao gồm toàn bộ tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng
  trong hoạt động sản xuất kinh doanh cua doanh nghiệp trong kì báo cáo.
  Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ số tiền phải trả cho các dịch vụ
  mua ngoài như tiền điện, tiền nước phát sinh trong kì.
  Chi phí khác bằng tiền: bao gồm các khoản chi phí chưa được phản ánh trong
  các chỉ tiêu trên mà đã chi trả bằng tiền trong kì báo cáo như tiếp khách, lệ phí, thuế
  môn bài
  -Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành:
  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): là toàn bộ chi phí về nguyên
  vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu tham gia trực tiếp vào việc sản xuất; chế
  tạo sản phẩm (thực hiện lao vụ, dịch vụ).
  Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): bao gồm tiền lương, phụ cấp và các
  khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) theo tỷ
  lệ quy định của công nhân trực tiếp sản xuất hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.
  Chi phí sản xuất chung (CPSXC): bao gồm các khoản chi phí trong phạm vi
  các bộ phận sản xuất, bộ phận thực hiện lao vụ, dịch vụ. Chi phí sản xuất chung bao
  gồm: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất, chi phí khấu
  hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.
  -Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng công việc, sản
  phẩm hoàn thành:


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hệ thống kế toán Việt Nam -Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm
  QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
  2. Kế toán xây dựng cơ bản. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên). Nhà xuất bản Giao
  thông vận tải, Hà Nội –2006.
  3. Hướng dẫn thực hành tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp. Nhà
  xuất bản Tài chính –2008
  4. Kế toán Doanh nghiệp xây lắp 2008. Nhà xuất bản Giao thông vận tải –2008.
  5. Kế toán tài chính 1, 2 –Bộ môn kế toán –Trường đại học Nha Trang.
  6. QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
  7. Tài liệu và số liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex.


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinacone
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Vinacone sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status