Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính (giá thành sản phẩm) giá thành gia công hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty CP may Thanh Trì

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN MAY THANH TRÌ 3
1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 3
1.1.1. Danh mục sản phẩm 3
1.1.2. Tiêu chuẩn chất lượng 5
1.1.3. Tính chất của sản phẩm 5
1.1.4. Loại hình sản xuất 6
1.1.5. Thời gian sản xuất 6
1.1.6. Đặc điểm sản phẩm dở dang 6
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần may Thanh Trì 7
1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 7
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh 9
1.3. Quản lý chi phí sản xuất 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ 12
2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần may Thanh Trì 12
2.1.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 12
2.1.1.1. Nội dung 12
2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 13
2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 14
2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 21
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 23
2.1.2.1. Nội dung 23
2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 24
2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 24
2.1.2.4.Quy trình ghi sổ tổng hợp 27
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 29
2.1.3.1. Nội dung 29
2.1.3.2 Tài khoản sử dụng 30
2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 30
2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 41
2.1.4. Kế toán chi phí thuê ngoài gia công 44
2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 48
2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 48
2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 49
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm 53
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 53
2.2.2 Quy trình tính giá thành 53
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ 57
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện. 57
3.2. Phương hướng hoàn thiện 63
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 64
3.4. Điều kiện thực hiện kiến nghị hoàn thiện 67
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính (giá thành sản phẩm) giá thành gia công hàng may mặc xuấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính (giá thành sản phẩm) giá thành gia công hàng may mặc xuấ sẽ giúp ích cho bạn.