Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cổ p

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cổ p


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cổ phần Việt Thắng


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TI ÊU THỤ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 1
  1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ: . 1
  1.1.1 Tiêu thụ: 1
  1.1.1.1 Khái niệm: 1
  1.1.1.2 Vai trò . 1
  1.1.2. Thị trường 1
  1.1.3 Sản phẩm: 2
  1.1.4 Gía cả 2
  1.1.5 Cạnh tranh . 2
  1.1.6 Các phương thức tiêu thụ: 2
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ . 3
  1.2.1 Kế toán doanh thu : 3
  1.2.1.1 Khái quát chung: 3
  1.2.1.2 Chứng từ sử dung: . 3
  1.2.1.3 Tài khoản sử dụng: 4
  1.2.1.4 Phương thức hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 5
  1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ theodoanh thu: . 10
  1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại: 10
  1.2.2.2 Kế toán giảm giá hàng bán: . 10
  1.2.2.3 Kế toán hàng bán bị trả lại: 10
  1.2.2.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu v à thuế GTGT phải
  nộp theo phương pháp trực tiếp: 11
  1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN . 11
  1.3.1 Khái quát chung: . 11
  1.3.2 Tài khoản sử dụng: . 12
  1.3.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ: 12
  ii
  1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG . 14
  1.4.1 Nội dung chi phí . 14
  1.4.2 Tài khoản sử dụng 15
  1.4.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp . 19
  1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 21
  1.5.1 Nội dung chi phí . 21
  1.5.2 Tài khoản sử dụng: 21
  1.5.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 22
  1.5.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp 23
  1.6 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH . 24
  1.6.1. Kế toán chi phí tài chính: 24
  1.6.1.1 Nội dung: 24
  1.6.1.2 Tài khoản sử dụng: 24
  1.6.1.3 Một số nghiệpvụ hạch toán . 24
  1.6.1.4 Sơ đồ tổng hợp 26
  1.6.2 Kế toán doanh thu tài chính . 27
  1.6.2.1 Nội dung: 27
  1.6.2.2 Tài khoản sử dụng . 27
  1.6.2.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: . 27
  1.7 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC 29
  1.7.1 Kế toán chi phí khác: . 29
  1.7.1.1 Nội dung: 29
  1.7.1.2 Tài khoản sử dụng . 29
  1.7.1.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . 29
  1.7.2 Kế toán doanh thu khác . 32
  1.7.2.1 Nội dung 32
  1.7.2.2 Tài khoản sử dụng . 33
  1.7.2.3 Sơ đồkế toán tổng hợp 33
  1.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 34
  1.8.1 Khái quát chung: . 34
  1.8.2 Tài khoản sử dụng . 34
  1.8.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinhtế: 34
  1.9 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 35
  iii
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN D OANH THU TI ÊU
  THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOA NH NGHIỆP TƯ
  NHÂN VIỆT THẮNG 36
  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP 36
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp: 36
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp: 37
  2.1.2.1 Chức năng: 37
  2.1.2.2 Nhiệm vụ: . 38
  2.1.3. Tổ chức quản lý và sản xuất của xí nghiệp: . 38
  2.1.3.1 Tổ chức quản lý của doanh nghiệp: . 38
  2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất củaxí nghiệp 41
  2.1.3.3 Nhận xét: 43
  2.1.4 Tổ chức quy trình chế biến các sản phẩm hải sản của xí nghiệp: 43
  2.1.5 Tổ chức mặt bằng sản xuất của xí nghiệp: 47
  2.2 CÁC NHÂN T Ố ẢNH H ƯỞNG ĐẾN T ÌNH HÌNH S ẢN XUÂT KINH
  DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA 48
  2.2.1 Các nhân tố vi mô 48
  2.2.1.1 Nhân tố lao động . 48
  2.2.1.2 Đặc điểm của nguyên liệu . 49
  2.2.1.3 Máy móc thiết bị 50
  2.2.1.4 Trình độ quản lý: . 51
  2.2.1.5 Đặc điểm của ngành chế biến thủy sản 51
  2.2.2 Các nhân tố vĩ mô: . 52
  2.2.2.1 Nhân tố môi trường tự nhiên: . 52
  2.2.2.2 Nhân tố kinh tế . 54
  2.2.2.3 Sự phát triển của các ngân hàng: 55
  2.2.2.4 Yếu tố toàn cầu . 56
  2.2.2.5 Yếu tố phong tục tập quán, văn hóa xã hội 57
  2.2.2.6 Nhân tố chính trị pháp luật. 57
  2.3 TÌNH HÌNH S ẢN XUẤT V À KINH DOANH C ỦA DOANH NGHIỆP
  TRONG THỜI GIAN QUA: . 58
  2.3.1 Tình hình sản xuất : . 58
  2.3.1.1 Tình hình sử dụng lao động . 58
  2.3.1.2 Tình hình sử dụng máy móc thiết bị 60
  iv
  2.3.2 Tình hình kinh doanh của xí nghiệp: 62
  2.3.2.1 Tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp 62
  2.3.2.2 Tình hình giá cả các mặt hàng của doanh nghiệp . 63
  2.3.2.3 Tình hình tài chính của doanh nghiệp: . 63
  2.4 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI
  GIAN TỚI . 67
  2.5 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 68
  VIỆT THẮNG . 68
  2.5.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán . 68
  2.5.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: . 69
  2.5.3 Nhiệm vụ của phòng kế toán: 71
  2.5.4 Hình thức kế toán 72
  2.6 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT THẮNG . 74
  2.6.1 Khái quát chung: . 74
  2.6.1.1 Các phương thức bán hàng: . 74
  2.6.1.2 Các thị trường tiêu thụ: . 75
  2.6.1.3 Phương thức thanh toán . 77
  2.6.1.4 Các chính sách bán hàng: 78
  2.6.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 78
  2.6.2.1 Khái quát chung: . 78
  2.6.2.2 Tài khoản sử dụng: 80
  2.6.2.3 Chứng từ sử dụng: . 80
  2.6.2.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ: . 82
  2.6.2.5 Ví dụ minh họa: 84
  2.6.2.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp: . 84
  2.6.2.7 Chứng từ , sổ sách minh họa . 85
  2.6.2.8 Nhận xét về công tác hạch toán doanh thu tiêu thụ : 87
  2.6.3 Kế toán giá vốn hàng bán 87
  2.6.3.1 Khái quát chung: . 87
  2.6.3.2 Tài khoản sử dụng: 88
  2.6.3.3 Chứng từ sử dụng 88
  2.6.3.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ 88
  2.6.3.5 Ví dụ minh họa . 89
  v
  2.6.3.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp: . 90
  2.6.3.7 Chứng từ, sổ sách minh họa: . 90
  2.6.3.8 Nhận xét: 92
  2.6.4 Kế toán chi phí bán hàng . 92
  2.6.4.1. Khái quát chung: 92
  2.6.4.2 Tài khoản sử dụng 93
  2.6.4.3 Chứng từ sử dụng 93
  2.6.4.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ: . 93
  2.6.4.5 Ví dụ minh họa . 95
  2.6.4.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp 97
  2.6.4.7 Hóa đơn , chứng từ minh họa: . 98
  2.6.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 100
  2.6.5.1 Khái quát chung 100
  2.6.5.2 Tài khoản sử dụng . 101
  2.6.5.3 Chứng từ sổ sách sử dụng . 101
  2.6.5.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ: 101
  2.6.5.5. Ví dụ minh họa: . 103
  2.6.5.6 Sổ sách minh họa 105
  2.6.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 105
  2.6.6.1 Khái quát chung: . 105
  2.6.6.2 Tài khoản sử dung . 106
  2.6.6.3 Chứng từ sử dụng: . 106
  2.6.6.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ 106
  2.6.6.5 Ví dụ minh họa : . 108
  2.6.7Kế toán doanh thu khác: . 108
  2.6.7.1Khái quát chung . 108
  2.6.7.2 Tài khoản sử dụng . 109
  2.6.7.3 Chứng từ sử dụng: . 109
  2.6.7.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ 109
  2.6.7.5 Ví dụ minh họa . 110
  2.6.8 Tổ chức kế toán chi phí tài chính . 110
  2.6.8.1 Khái quát chung 110
  2.6.8.2 Tài khoản sử dụng: 110
  2.6.8.3 Chứng từ, sổ sách sử dung: . 110
  vi
  2.6.8.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ của doanh nghiệp . 110
  2.6.8.5 Ví dụ minh họa: 111
  2.6.8.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp: . 112
  2.6.8.7Chứng từ sổ sách minh họa: . 112
  2.6.9 Kế toán doanh thu tài chính : 112
  2.6.9.1 Khái quát chung 112
  2.6.9.2 Tài khoản sử dụng 113
  2.6.9.3 Chứng từ sử dụng: . 113
  2.6.9.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ: 113
  2.6.9.5 Ví dụ minh họa: . 114
  2.6.9.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp 115
  2.6.9.7 Sổ sách minh họa 116
  2.7 TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: . 116
  2.7.1 Nội dung 116
  2.7. 2Tài khoản sử dụng . 117
  2.7.3 Sơ đồ kế toán xác định kinh doanh của doanh nghiệp tháng 06/2007 . 117
  2.7.4 Chứng từ, sổ sách minh họa: 118
  2.8 ĐÁNH GIÁ CHUNG . 121
  2.8.1 Những ưu điểm . 121
  2.8.1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý: 121
  2.8.1.2 Về tổ chức sản xuất : . 121
  2.8.1.3 Về tổ chức công tác kế toán . 122
  2.8.2 Những nhược điểm còn tồn tại: 122
  2.8.2.1 Về tổ chức sản xuất kinh doanh . 122
  2.8.2.2 Tổ chức hạch toán kế toán . 123
  Chương 3: M ỘT SỐ BIỆN PHÁP HO ÀN THI ỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU TIÊU TH Ụ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT THẮNG 125
  3. 1 ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TH Ì PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU
  CẦU SAU: 125
  3.2 CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 125
  3.2.1 Biện pháp 1: Bổ sung thêm tài khoản 157 –Hàng gửi bán: 125
  vii
  3.2.1.1 Thực trạng của doanh nghiệp tron g việc hạch toán giá vốn h àng
  bán theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận: 125
  3.2.1.2 Đề xuất mở thêm tài khoản 157 . 126
  3.2.1.3 Hiệu quả của biện pháp mang lại: 126
  3.2.2 Biện pháp 2: Hoàn thiện hệ thống sổ sách và tài khoản . 126
  3.2.2.1 Thực trạng hệ thống sổ sách và tài khoảncủa doanh nghiệp . 126
  3.2.2.2 Đề xuất hoàn thiện hệ thốngtài khoản cấp 3 của 2 t ài khoản 641,
  642 và mở sổ chi tiết cho 2 tài khoản này: 127
  3.2.2.3 Hiệu quả mang lại : . 128
  3.2.3 Biện pháp 3 :Mở thêm tài khoản 622-Chi phí nhân công trực tiếp . 128
  3.2.3.1 Th ực trạng quá tr ình h ạch toán chi phí sản xuất sản phẩm của
  doanh nghiệp: . 128
  3.2.3.2 Đề xuất mở sử dụng tài khoản 622 . 130
  3.2.3.3 Hiệu quả của biện pháp: 131
  3.2.4 Biện pháp 4 Hoàn thiện quy trình ghi sổ sách: . 131
  3.2.4.1 Thực trạng quy trình ghi sổ tại doanh nghiệp: . 131
  3.2.4.2 Đề xuất doanh nghiệp ghi sổ theo trình tự Bộ tài chính ban hành: 131
  3.2.4.3 Hiệu quả của biện pháp mang lại: 132
  3.2.5 Biện pháp 5: TUYỂN THÊM NHÂN VIÊN KẾTOÁN: . 132
  3.2.5.1 Thực trạng tình hình nhân sự tại phòng kế toán: 132
  3.2.5.2 Đề xuất tuyển thêm nhân viên kế toán . 132
  3.2.5.3 Hiệu quả của biện pháp: 132
  3.2.6 Biện pháp 6: Thực hiện kế toán bằng máy vi tính 133
  3.2.6.1 : Thực trạng tình hình ghi chép sổ sách của doanh nghiệp . 133
  3.2.6.2 Đề xuất sử dụng phần mềm kế toán máy: 133
  3.2.5.3 Hiệu quả do biện pháp mang lại: . 133
  3.3 CÁC BI ỆN PHÁP HO ÀN THIỆN CÔNG TÁC TI ÊU THỤ SẢN PHẨM
  TẠI DOANH NGHIỆP: 134
  3.3.1 Biện pháp 1 : Nâng cao chất lượng sản phẩm . 134
  3.3.1.1 Thực trạng về công tác sản xuất của doanh nghiệp 134
  3.3.1.2Đề xuất nâng cao chất lượng sản phẩm 134
  3.3.1.3 Hiệu quả của giải pháp mang lại 135
  3.3.2 Biện pháp 2:Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và đẩy mạnh
  hoạt động tiếp thị: . 135
  viii
  3.3.2.1 Thực trang công tác đẩy mạnh tiêu thụ của doanh nghiệp 135
  3.3.2.2 Đề xuất tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường 136
  3.3.3.3 Hiệu quả mang lại . 137
  KẾT LUẬN . 138
  ix
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1 : CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP 59
  Bảng 2.2 TÌNH HÌNH SỦ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA XÍ NGHIỆP . 60
  Bảng 2.3 :BẢNG SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP 62
  Bảng 2.4 BẢNG CƠ CẤU GIÁ CÁC MẶT HÀNG CỦA XÍ NGHIỆP: 63
  Bảng 2.5 TỔNG HỢP T ÌNH HÌNH S ẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
  DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA 64
  x
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  LƯU Đ Ồ 2.1 : L ƯU Đ Ồ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ HOẠT ĐỘ NG
  DOANH THU BÁN HÀNG CỦA DNTN VIỆT THẮNG . 82
  LƯU ĐỒ 2.2: LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GIÁ VỐN . 88
  HÀNG BÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT THẮNG . 88
  LƯU Đ Ồ 2.3: LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÁ C KHOẢN CPBH TẠM
  ỨNG . 94
  LƯU ĐỒ 2.4 THANH TOÁN LƯƠNG CHO BỘ PHẬN QUẢN LÝ . 102
  LƯU ĐỒ 2.5 : CHI CHO HOẠT DỘNG THANH LÝ TSCĐ . 107
  LƯU ĐỒ2.6: LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THANH LÝ VẬT TƯ . 109
  LƯU ĐỒ 2.7:CÁC KHOẢN CHI PHÍ TÀI CHÍNH . 111
  LƯU ĐỒ 2.8: LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CÁC KHOẢN DTTC . 113
  xi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 632 THEO PPKKTX 13
  Sơ đồ 1.1 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 632 THEO PPKKĐK 14
  Sơ đồ 1.3 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP CPBH 19
  SƠ ĐỒ 1.5 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI PHÍ QLDN 23
  Sơ đồ 1.5: KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 26
  Sơ đồ 1.6 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 33
  Sơ đồ 1.7: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN XĐKQKD 35
  Sơ đồ 2.1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP . 39
  Sơ đồ 2. 2 :SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH . 41
  Sơ đồ 2.3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM . 44
  Sơ đồ 2. 4: MẶT BẰNG SẢN XUẤT XỦA XÍ NGHIỆP 48
  Sơ đồ 2.5:SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI DNTN VIỆT THẮNG . 68
  Sơ đồ 2.6 :CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾTOÁN TẠI DNTN . 69
  VIỆT THẮNG . 69
  NHẬT KÝ CHUNG TẠI DNTN VIỆT THẮNG . 72
  Sơ đồ 2.7 : QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP . 77
  Sơ đồ 2.8: HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG –DOANH THU H ẢI
  SẢN XUẤT KHẨU 84
  Sơ đồ 2.8 KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIÁ VỐNHÀNG BÁN 90
  Sơ đồ 2.9 : SƠ ĐỒ TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG 97
  2.6.5.6 Sơ đồ2.12: SƠ ĐỒ TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI PHÍ QLDN 104
  Sơ đồ 2.12 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 112
  Sơ đồ2.13 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN DTTC . 115
  Sơ đồ 3.1 TRÌNH TỰ GHI SỔ NHẬT KÝ CHUNG . 131
  1
  1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ:
  1.1.1Tiêu thụ:
  1.1.1.1Khái niệm:
  Tiêu thụ sản phẩm l à khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doa nh, là
  quá trình đưa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất vào lưu thông đểthực
  hiện giá trị của nó thông q ua các phương th ức bán h àng. S ảnph ẩm m à doanh
  nghiệp bán cho người mua có thể l à thành ph ẩm,bán thành ph ẩm hay lao vụ đ ã
  hoàn thành của bộ phận sản xuất chính hay bộ phận sản xuất phụ . Trong quá trình
  đó, người sản xuất cố đưa ra các giải pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.
  Tiêu thụ sản phẩm tốt l à một vấn đề có ý nghĩa rất lớn đ ối với quá trình tái
  sản xuất của doanh nghiệp v à là đi ều kiện c ơ bản để thực hiện chế độ hạch to án
  kinh toán kinh tế.
  Trong quá trình tiêu th ụ sản phẩm doanh nghiệp c òn có m ối quan hệ với
  ngân sách nhà nư ớc thông qua việc nộp các khoả n thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt,
  thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng.
  1.1.1.2Vai trò
  -Là hoạt động nhằm đưa lại hiệu quả cho sản xuất.
  -Là khâu quan trọng không thể thiếu được của hoạt động sản xuất của DN.
  -Có vai trò quan tr ọng trong việc thực hi ên, phát tri ển và m ở rộng thị trường tiêu
  thụ duy trì mối quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
  -Gĩư vai trò quan trọng trong việc phản ánh hiệu q uả cuối cùng của hoạt động sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Trước những vai tr ò này doanh nghi ệp phải làm tốt công tác tiêu thụ v ì nó
  quyết định sự tồn tại hay phát triển của doanh nghiệp.
  1.1.2. Thị trường
  Thị trường là một phạm trù kinh tế ra đời từ nền kinh tế h àng hóa. Nói đ ến
  thị trường ng ười ta h ình dung đến các hoạt động kinh doanh mu a bán. Thị tr ường
  gắn liền với sản xuất v à lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất v à lưu thông hàng
  2
  hóa ở đó có thị trường. Hay có thể hiểu đơn giản thị trường là toàn bộ các giao dịch
  mua bán hàng hóa dịch vụ giữa người có hàng hóa và những người cần hàng hóa.
  Thị tr ường là chiếc cầunối c ủa sản xuất v à tiêu dùng. Thị tr ường là khâu
  quan trọng nhất của quá tr ình tái s ản xuất h àng hóa, là công c ụ bổ sung cho các
  công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. Thị trường là môi trường của kinh
  doanh, là nơi nhà nước tác động vào quá trình kinh doanh của các cơ sở kinh doanh.
  1.1.3Sản phẩm:
  Sản phẩm h àng hóa là t ất cá những cái, những yếu tố có thể thỏa m ãn nhu
  cầu hay ước muốn của khách hàng, cống hiến những lợi ích cho họ và có khả năng
  đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay
  tiêu dùng.
  1.1.4Gía cả
  Gía cả là yếu tố quan trọng đối với bất k ỳ một doanh nghiệp n ào vì nó t rực
  tiếp tạo ra doanh thu cho công t y trong hợp đồng mua bán, giá cả là vấn đề trung
  tâm. Ngườibán và ngư ời nua trong nhiều tr ường hợp đã không đi đến ký kết hợp
  đồng chủ yếu là do không thống nhất được giá cả.
  1.1.5Cạnh tranh
  Cạnh tranh l à yếu tố tất yếu đối với các sản phẩm trên th ị trường. Khi có
  nhiều nhà cung ứng, nhiều hàng hóa tương tự nhau thì tất yếu sẽ có cạnh tranh.
  Cạnh tranh đ òi hỏi các doanh nghi ệp phải nâng cao năng lực của mình b ởi
  cạnh tranh l à cho s ản phẩm bán ra có chất l ượng ngày càng cao và giá c ả có xu
  hướng giảm xuống. Cạnh tranh sẽ đào th ải những doanh nghiệp không đá p ứng
  được nhu cầu của thị tr ường, nó là m ột bộ máy điều chỉnh trật tự t hị trường, là yếu
  tố phù hợp với quy luật phát triển.
  1.1.6 Các phương thức tiêu thụ:
  + Phương thức tiêu thụ trực tiếp:là phương th ức giao hàngcho ngư ời mua trực
  tiếp tại doanh nghiệp.
  + Phương thức tiêu thụ chuyển hàngchờ chấp nhận:là phương thức mà bên bán
  chuyển hàng cho bên mua theo đ ịa điểm ghi trong hợp đồn g. Khi đư ợc bên mua
  3
  thanh toán hoặc chập nhận thánh toán về số hàng chuyển giao thì số hàng này mới
  được coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó.
  + Phương thức bán hàng đại lý kí gửi: là phương thức mà bên chủ hàng(bên giao
  đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý, kí gửi (bên đại lý) để bán. Số hàng kí gửi đại
  lý vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi chính thức tiêu thụ. Bên đại lý sẽ
  được hưởng hoa hồng hoặc chênh lệch giá.
  + Phương thức bán hàng trả góp: Bán hàng tr ả góp là phương thức bán hàng thu
  tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiềncòn
  lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo v à phải chịumộttỷ lệ l ãi suất
  nhất định.
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  1.2.1 Kế toán doanh thu :
  1.2.1.1 Khái quát chung:
  -Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ
  kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  -Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm:
  (a) Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hoá mua vào
  (b) Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng .
  (c) Tiền lãi, tiềnbản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.
  1.2.1.2 Chứng từ sửdung:
  Theo quy đ ịnh hiện h ành khi bán hàng hoá, thành ph ẩm v à dịch vụ doanh
  nghiệp phải sử dụng một trong các loại hóa đơn sau:
  - Hoá đơn GTGT (Mẫu 01 –GTKT-3LL)
  - Hoá đơn bán hàng thông thường(Mẫu 02-GTGT-3LL)
  - Bảng thanh toán hàng đai lý, kí gửi (Mẫu 01-BH)
  - Thẻ quầy hàng(Mẫu 02-BH)
  - Các chứng từ khác liên quan
  1.2.1.3 Tài khoản sử dụng:
  - Tài khoản 511” Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
  Bên nợ :
  + Thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT trực tiếp phải nộp
  + Kết chuyển khoản chiết khấu th ương mại, giảm giá hàng bán, trị giá hàng bán
  bị trả lại.
  +Kết chuyển doanh thu thuần để xác đinh kết quả kinh doanh
  Bên có:
  + Doanh thu bán hàng hoá thànhphẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ trong kỳvà
  +Các khoản trợ gíaphụ thu được tính vào doanh thu
  Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ
  Tài khoản 511 có 5 tài khoản cấp2:
  TK5111: Doanh thu bán hàng hoá
  TK 5112: Doanh thu bán sản phẩm
  TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ.
  TK 5114: Doanh thi trợ giá , trợ cấp.
  TK 5117: Doanh thi kinh doanh bất động sản đầu tư
  Các tài khoản này có thể chi tiết theo từng loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ .
  -Tài khoản 512-Doanh thu bán hàng nội bộ
  Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp
  Kết cấu TK 512 tương tự như TK 511.
  Tài khoản này có 3 tài khoản cấp2:
  TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá
  TK 5122: Doanh thu bán sản phẩm
  TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ
  -Nguyên tắc hạch toán tài khoản 511
  Tài khoản 511 chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm hàng hóa đã
  bán dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ.
  5
  1.2.1.4 Phương thức hạchtoán một số nghiệp vụ chủ yếu
  -Trường hợp 1:Bán hàng thông thường
  + Nếu là đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :
  Nợ TK111, 131, 112 - Tổng giá thanh toán
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng(Gía bán chưa có thuế GTGT)
  + Nếu là đối tượng chịu thuế GTGT theo phuơng pháp trực tiếp:
  Nợ TK 111, 131, 112 - Tổng giá thanh toán
  Có TK 511, 512 - Doanh thu bán hàng(Tổng giá thanh toán)
  Trường hợp2:bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp
  + Hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  Nợ TK 111,112 ,131
  Có TK 3331 –Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 3387 –Doanh thu chưa thực hiện
  Có TK 511 –Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có TK 515 –Doanh thu tài chính ( Lãi bánhàng trả chậm)
  + Hàng hóachịuthuế GTGT theo phuơng pháp trực tiếp:
  Nợ TK 111,112 ,131
  Có TK 3387 –Doanh thu chưa thực hiện
  Có TK 511 –Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Trường hợp 3:Bán hàng theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận:
  + Khi xuất sản phẩm chuyển đến cho khách hàng
  Nợ TK 157 –Hàng gửi bán
  Có TK 155 –Thành phẩm
  Có TK 154 –Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
  +Khi được bên mua chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán
  Nợ TK 111, 112, 131 –Tổng giá thanh toán.
  Có TK 511 –Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có TK 3331 –Thuế GTGT phải nộp.


  Xem Thêm: Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cổ p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cổ p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status