ĐỀ TÀI: Thiết lập – phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá hoàn vốn để xác định hiệu quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm tại Công ty xây dựng 621MỤC LỤC​

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM.

1.1.1. Khái quát về hệ thống thông tin kế toán trách nhiệm.

1.1.2. Quan hệ giữa thông tin kế toán trách nhiệm và cơ cấu tổ chức quản lý.

1.1.3. Các trung tâm trách nhiệm tại Cty Xây Dựng 621.

+ Trung tâm đầu tư:

+ Trung tâm lợi nhuận:

+ Trung tâm chi phí:

1.2. PHÂN BỔ CHI PHÍ.

1.2.1. Khái niệm bộ phận.

1.2.2. Mục đích của việc phân bổ chi phí.

1.2.3. Nguyên tắc phân bổ chi phí.

1.2.4. Phân bổ chi phí ở các bộ phận phục vụ cho các bộ phận chức năng theo mô hình ứng xử chi phí.

1.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO BỘ PHẬN.

1.3.1 Định nghĩa báo cáo bộ phận.

1.3.2. Các hình thức báo cáo bộ phận.

1.3.3. Đặc điểm của báo cáo bộ phận.

1.3.4. Ý nghĩa tác dụng của báo cáo bộ phận.

1.3.5. Báo cáo bộ phận và các chỉ tiêu phân tích.

1.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM.

1.4.1. Thông qua báo cáo bộ phận.

1.4.2. Thông qua đánh giá hoàn vốn.

CHƯƠNG 2 THIẾT LẬP – PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN VỐN ĐỂ XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CTY XÂY DỰNG 621

2.1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY XÂY DỰNG 621

2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

2.1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

2.1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ:

2.1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC KẾ TOÁN:

2.1.5. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI.

2.1.6 Khái quát kết quả hoạt động của Công ty Xây Dựng 621 trong những năm vừa qua:

2.2. PHÂN BỔ CHI PHÍ Ở CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 621 CHO CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG THEO MÔ HÌNH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ.

2.2.1. Phân bổ chi phí ở bộ phận phục vụ trên phạm vi toàn Công ty.

² phân bổ chi phí quản lý khả biến của Công ty 621 cho các đơn vị

thành viên theo tỷ lệ năm 2003.

2.2.2. Phân bổ chi phí ở bộ phận phục vụ trên toàn phạm vi toàn XN 624.

2.2.3. Phân bổ chi phí ở Phân Xưởng sản xuất Gạch cho 2 loại Gạch.

2.3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 621 QUA 3 NĂM.

2.3.1. Phân tích báo cáo bộ phận lĩnh vực tư vấn thiết kế qua 3 năm.

2.3.2. Phân tích báo cáo bộ phận lĩnh vực khai thác chế biến qua 3 năm.

2.3.4. Phân tích báo cáo bộ phận lĩnh vực xây dựng qua 3 năm.

2.3.4. Phân tích báo cáo bộ phận lĩnh vực sản xuất kinh doanh qua 3 năm.

2.4. THIẾT LẬP – PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY XÂY DỤNG 621 NĂM 2003.

2.4.1. Phân tích báo cáo bộ phận lĩnh vực xây dựng

2.4.2. Phân tích báo cáo bộ phận lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

2.4.3. Phân tích báo cáo bộ phận PX gạch

2.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CTY XÂY DỰNG 621 NĂM 2003.

2.5.1. Đánh giá hiệu quả của trung tâm chi phí.

2.5.2. Đánh giá hiệu quả của các trung tâm lợi nhuận.

2.5.3. Đánh giá hiệu quả của trung tâm đầu tư.

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CTY XÂY DỰNG 621

3.1. ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ.

3.2. ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM LỢI NHUẬN

3.3. ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐẦU TƯ.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

2. KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Thiết lập – phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá hoàn vốn để xác định hiệu quả hoạt động của các tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết lập – phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá hoàn vốn để xác định hiệu quả hoạt động của các tr sẽ giúp ích cho bạn.