Hoàn thiện kế toán vốn chủ sở hữu tại Cty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TM Hoài Nam
Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: 7
Tổng quan về công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoài Nam
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoài Nam
1.1.1. Ngày thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh, địa bàn hoạt động
1.1.2. Quy mô và quá trình phát triển công ty
1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động công ty
1.2.1. Đặc điểm tổchức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
1.2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty
1.2.1.1. chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.1. Đặc điểm quy trình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
1.3.1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất và tiêu thụ của công ty
1.3.1.2.Chi tiết cấc công đoạn trong quy trình
1.3.2. Đặc điểm kinh tế của sản phẩm và ảnh hưởng của thị trường đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty sản xuất và dịch vụ thương mại Hoài Nam
1.3.2.1. Đặc điểm kinh tế về sản phẩm do công ty cung cấp
1.3.2.2. Đặc điểm về thị trường và cấc đối thủ cạnh tranh công ty
1.3.2.3. Đặc điểm về lao động
1.3.2.4. Đặc điểm về tài chính
1.4.Tổ chức công tác kế toán của công ty
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
1.4.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
1.4.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên phòng kế toán
1.4.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Chương 2:
Thực trạng kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoài Nam 28
2.1. Đặc điểm vốn chủ sở hữu của công ty
2.2. Kế toán chi tiết vốn chủ sở hữu:
2.2.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
2.2.2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
2.2.3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
2.2.4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
2.2.5. Nguồn vốn đầu tư XDCB.
2.3. Kế toán các quỹ của công ty:
2.3.1. Kế toán quỹ đầu tư và phát triển
2.3.2. Kế toán quỹ dự phòng tài chính
2.3.3. Kế toán quỹ dự phòng mất việc làm
2.3.4. Kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi.
2.3.5. Kế toán quỹ quản lý cấp trên
2.3.6. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
2.4. Kế toán tổng hợp vốn chủ sở hữu.
2.4.1. Các chỉ tiêu của vốn chủ sở hữu công ty qua các năm 2005,2006,2007
2.4.2. Các nhận xét đánh giá các chỉ số trên qua các thời kỳ.
Chương 3:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU 67
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán vốn chủ sở hữu
3.1.1. Những ưu điểm.
3.1.2. Những tồn tại:
3.2. Hoàn thiện công tác kế toán vốn chủ sở hữu
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán
3.2.2. kiến nghị về kế toán nguồn vốn kinh doanh
3.2.3. kién nghị về kế toán các quỹ
3.2.4. kiến nghị về kế toán nguồn vốn XDCB và nguồn kinh phí
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Hoài Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Hoài Nam sẽ giúp ích cho bạn.