Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươ


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÁNH HÒA

  MỤCLỤC
  MỤCLỤC . . . . . i
  MỤCLỤCBẢNG BIỂU . . . vi
  SƠ ĐỒ HÌNH VẼ . . . . . vii
  CÁC CHỮ VIẾTTẮT . . . viii
  LỜI NÓI ĐẦU . . . . .1
  CHƯƠNG I : CƠ SỞLÝLUẬ N VỀ KẾTOÁNTIỀN LƯƠNG VÀ CÁ C KHOẢ N
  TRÍCH THEOLƯƠNG . . . .3
  1.1.KHÁINIỆM, CHỨCNĂNG, VAI TRỊ VÀ Ý NGHĨACỦA TIỀNLƯƠNG:3
  1.1.1. Khái niệm: . . . . .3
  1.1.2.Chứcnăngcủa tiềnlương: . . . .3
  1.1.3.Vai trị và ý nghĩacủa tiềnlương: . . .3
  1.2. NỘI DUNG CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP: .5
  1.2.1.Quỹ tiềnlương: . . . . .5
  1.2.1.1. Cách xây dựng quỹ lương trong doanh nghiệp: . . .5
  a) Lao động định biên(
  db
  L ) . . .5
  b) Mứclươngtối thiểucủa doanh nghiệp để xác định tiềnlương(
  DN
  TL
  min
  ) .6
  c) Hệsốlươngcấpbậc cơng việc bình quân (H
  cb
  ) . .9
  d) Hệsố các khoản phụcấp bình quân được tính trong đơn giá tiềnlương
  (H
  pc
  ) . . . . .9
  e) Quỹ tiềnlươngcủa viên chức quản lý chưa tính trong địnhmức lao động
  tổnghợp (V
  vc
  ). . . . . 10
  1.2.1.2.Tổng quỹ lươngnăm kế hoạch: . . . . 10
  1.2.1.3 Các phương pháp xây dựng đơn giá tiềnlương: . . . 10
  a) Đơn giá tiềnlương trên đơnvịsản phẩm ( hoặcsản phẩm qui đổi) . . 11
  b) Đơn giá tiềnlương tính trên doanh thu . . . . 11
  c) Đơn giá tiềnlương trêntổng doanh thu trừ chi phí . . . 11
  d) Đơn giá tiềnlương tính trênlợi nhuận . . . 12
  1.2.1.4. Xác định quỹ lương th ực hiện . . . 12
  1.2.1.5. Quy chế phân phối và trảlương cho các đơnvị thành viên: . 13
  1.2.2. Quỹ bảo hiểm xãhội,bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn . . . 14
  1.2.3. Các hình thức trảlương: . . . . 14
  a) Tiềnlương theo thời gian: . . . . 14
  b) Tiềnlương theosản phẩm: . . . 16
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - ii -
  1.3. HẠCH TỐN LAO ĐỘNG, TÍNHLƯƠNG VÀ TRỢCẤPBẢOHIỂMXÃ
  HỘI . . . . . 20
  1.3.1Hạch tốn lao động . . . . . 20
  1.3.2. Tínhlương và các khoản trợcấp BHXH . . . . 21
  1.4. KẾ TỐN CÁCKHOẢN PHẢI TRẢ CƠNG NHÂN VIÊN . . . 23
  1.4.1. Tài khoảnsửdụng . . . . . 23
  1.4.2. Trìnhtựkế tốn . . . . . 23
  1.4.3.Sơ đồhạch tốn . . . . . 24
  1.5. KẾ TỐN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . . 25
  1.5.1. Tài khoảnsửdụng . . . . . 25
  1.5.2. Trìnhtựkế tốn . . . . . 25
  1.5.3Sơ đồhạch tốn: . . . . . 26
  1.6. KẾ TỐN TRÍCH TRƯỚC TIỀNLƯƠNG NGHỈ PHÉPCỦA CƠNG NHÂN
  SẢN XUẤT . . . . . . 26
  1.6.1Nguy êntắchạch tốn . . . . 26
  1.6.2 Tài khoảnsửdụng . . . . 27
  1.6.3 Trìnhtựhạch tốn. . . . . 27
  CHƯƠNG ii : THỰ C TRẠNG CÔ NG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ C KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG TẠI CÔ NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÁNH
  HOÀ . . . . . . 28
  2.1 TÌMHIỂU CHUNGVỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY . . 28
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triểncủa cơng ty . . 28
  2.1.2.Chứcnăng và nhiệm vụcủa cơng ty . . . 29
  a.Chứcnăng . . . . . . 29
  b. Nhiệmvụcủa cơng ty : . . . . . 29
  2.1.3.Tổ chức quản lý vàtổ chứcsản xuấttại cơng ty cổ phần đầutư và xây dựng
  cơng trình Khánh Hịa . . . . . 29
  2.1.3.1.Cơcấutổ chức quản lýtại cơng ty . . . 29
  a. Sơ đồtổ chức quản lý . . . 30
  b. Chứcnăngcủa cácbộ phận: . . . 30
  2.1.3.2Cơcấutổ chứcsản xuấtcủa cơng ty : . . . . 32
  a. Sơ đồtổ chứcsản xuất cơng ty . . . 32
  b. Chứcnăngcủa cácbộ phận: . . . 33
  2.1.3.3.Cơng táctổ chứcsản xuất : . . . . 34
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - iii -
  2.1.4.Các nhântố ảnhhưởng đến quá trình hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa
  cơng ty : . . . . . 37
  2.1.4.1 Mơi trường vi mơ: . . . . 37
  2.1.4.2.Mơi trườngvĩ mơ: . . . . 39
  2.1.5. Tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanh trong nhữngnăm qua và phương
  hướng phát triểncủa cơng ty trong thời giantới: . . . 40
  2.1.5.1. Tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanh trong nhữngnăm qua: . 40
  2.1.5.2. Phươnghướng phát triểncủa cơng ty trong th ời giantới: . . 41
  2.1.6 Đánh giá khái quát tình hình tài chínhcủa cơng ty . . 41
  2.1.6.1 Đánh giásự biến độngcủa tàisản và nguồnvốncủa cơng ty qua 2năm
  2004-2005 . . . . . 42
  a) Đánh giásự biến độngcủa tàisản . . . . 42
  b) Đánh giásự biến độngcủa nguồnvốn . . . 44
  2.1.6.2. Đánh giákết quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa cơng ty . . 46
  2.1.6.3. Phân tíchmộtsố chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chínhcủa cơng ty . . 47
  a) Phân tích khảnăng thanh tốn . . . 47
  b) Phân tíchcơcấu tài chính và đầutư . . . 48
  c) Phân tích cáctỷ số hoạt động: . . . . 49
  d) Phân tích chỉ tiêu hiệu quả và chỉ tiêu sinhlời . . . 51
  2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
  LƯƠNGTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦUTƯ VÀ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH
  KHÁNHHỒ . . . . . . 52
  2.2.1.Tổ chứcbộ máy . . . . . 52
  2.2.1.1. Tổ chứcbộ máy kế tốn . . . . 52
  a. Sơ đồbộ máy kế tốn . . . . . 52
  b. Chứcnăng và nhiệm vụcủa cácbộ phậnkế tốn . . . 52
  2.2.1.2. Tổ chức cơng táckế tốn . . . . 54
  a.Sơ đồtổ chức cơng táckế tốn . . . . 54
  b.Giải thích : . . . . . 54
  2.2.1.3 Hình thứckế tốn ápdụngtại cơng ty . . . . 54
  2.2.2. Cách xác định quỹ lươngkế hoạchtại cơng ty trongnăm 2006: . 57
  2.2.2.1.Xác địnhmứclươngtối thiểucủa cơng ty: . . . 58
  2.2.2.2. Xác định lao động định biên: . . . . 58
  2.2.2.3. Xác địnhtổngcộng quỹ lươngkế hoạch (V
  KH
  ) . . 62
  2.2.3. Hình th ức tiềnlương và phương pháp tínhlươngtại cơng ty . . 63
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - iv -
  2.2.3.1. Hình thức tiềnlương: . . . . 63
  2.2.3.2. Phương pháp tínhlương: . . . 63
  a) Tínhlương ở phânxưởng Bê tơng ly tâm: . . . 63
  b) Cách xác định đơn giá tiềnlươngsản xuất đá máy . . 64
  c) Tínhlươngxưởng Bê tơng nhựa nĩng . . . 64
  d) Tiềnlương cho lái xe, máy : . . . 65
  e) Tính tiềnlươngcủa cánbộ cơng nhân viên khốivăn phịng. . . 67
  2.2.3.3 Nhận xét : . . . . 67
  2.2.4.Hạch tốn lao độngtại cơng ty . . . 68
  2.2.4.1. Đốivớibộ phận lao động quản lý . . . 68
  2.2.4.2. Đốivớibộ phận lao động trực tiếp . . . . 69
  2.2.5 Cơng táckế tốn tiềnlương . . . . 70
  2.2.5.1. Tài khoảnsửdụng : . . . . . 71
  2.2.5.2. Chứngtừ, sổ sáchsửdụng: . . . 71
  2.2.5.3. Trìnhtự luân chuyển chứngtừ . . . . 72
  2.2.5.4. Chứngtừ, trìnhtựhạch tốn, sơ đồtổnghợp: . . . 73
  2.2.5.4. 1.Đội cơng trình : . . . . . 73
  2.2.5.4.2 Phânxưởng Bê tơng nhựa nĩng : . . . . 78
  2.2.5.4.3. Phânxưởng Bê tơng ly tâm : . . . . 84
  2.2.5.4.4. Phânxưởngsản xuất đá Tây HịnNgang . . 91
  2.2.5.4.5Bộ phận quản lývăn phịng . . . 94
  2.2.6. Cơng táckế tốn BHXH, BHYT, KPCĐ . . . 97
  2.2.6.1. Tài khoảnsửdụng . . . . . 97
  2.2.6.2. Chứngtừ, sổ sáchsửdụng : . . . . 97
  2.2.6.3. Trìnhtự luân chuyển chứngtừ . . . . 98
  2.2.6.4 Trìnhtựhạch tốn quý II/2006 : . . . . 100
  2.2.6.5Sơ đồtổnghợp : . . . . 101
  2.2.6.6 Chứngtừminh hoạ : . . . . 102
  2.2.6.7 Nhận xét : . . . . 104
  2.2.7.Kế tốn tiền thưởng : . . . . . 104
  2.2.7.1. Nguồn tiền thưởngcủa cơng ty : . . . 104
  2.2.7.2. Quy chế thưởng : . . . . 104
  2.2.7.3.Chế độ khen thưởnghằngnăm : . . . 106
  2.2.7.4. Cơng táckế tốn tiền thưởng . . . 106
  a. Chứngtừsửdụng . . . . . 106
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - v -
  b. Tài khoảnsửdụng : . . . . . 107
  c.Trìnhtựhạch tốn : . . . . . 107
  d.Sơ đồtổnghợp : . . . . 107
  e. Chứngtừ, sổ sách minh hoạ : . . . 107
  f. Nhận xét : . . . . . 108
  2.2.8. Nhữngmặt đạt được và nhữngtồntạicủa cơng tác tiềnlương, tiền thưởng
  và các khoản trích theolương. . . . . . 108
  2.2.8.1. Nhữngmặt đạt được : . . . 109
  2.2.8.2 Nhữngtồntại : . . . . . 109
  CHƯƠNG III :MỘ T SỐ BIỆN PHÁP NHẰ M HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, KẾ
  TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. . . . 111
  3.1. BIỆN PHÁP 1 : Điều chỉnhlại cách tínhlương đốivới cơng nhânhưởnglương
  theosản phẩmcủatổ ở các phânxưởng . . . 111
  3.2. BIỆN PHÁP 2 : Điều chỉnhlại cáchhạch tốnmộtsố tài khoảnvềlương và các
  khoản trích theolương. . . . . 112
  3.3. BIỆN PHÁP 3 :Tổ chứclạihệ thống tài khoản nhằm giúp cho việc kiểm tra,
  đối chiếu được nhanh chĩng và thuận tiện . . . 113
  3.4. BIỆN PHÁP 4 :Tổ chứclại cơng tác đàotạo,sắpxếplại lao động nhằm nâng
  cao hiệu quảsản xuất kinh doanhtại cơng ty cổ phần đầutư và xây dựng cơng trình
  Khánh Hồ. . . . . . 114
  3.5. BIỆN PHÁP 5 : Hồn thiện cơng tác quản lý hàngtồn kho . . . 115
  3.6. BIỆN PHÁP 6 :Tổ chức theo dõi và thuhồi cơngnợvới các chủ đầutư. . 116
  KẾT LUẬN . . . . . 118
  TÀI LIỆU THAMKHẢO . . . . . 119
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - vi -
  MỤCLỤCBẢNG BIỂU
  Bảng 1:Bảng phân tíchkết quả kinh doanh trong 2năm 2004-2005 . 40
  Bảng 2:Bảng phân tíchsự biến động vàkếtcấu tàisản trong 2năm 2004-2005 42
  Bảng 3:Bảng phân tích biến động vàkếtcấu nguồnvốn trong 2năm 2004-2005 44
  Bảng 4:Bảng phân tích báo cáokết quả kinh doanh qua 2năm 2004-2005 46
  Bảng5:Bảngtổnghợp chỉ tiêuvề khảnăng thanh tốn cơng ty qua 2năm 2004-2005 48
  Bảng 6:Bảngtổnghợpvề chỉ tiêucơcấu tài chính& đầutư qua 2năm 2004-2005
  49
  Bảng 7:Bảng phân tích các chỉ tiêu hoạt động qua 2năm 2004-2005 . 50
  Bảng 8:Bảng phân tích chỉ tiêu hiệu quả và chỉ tiêu sinhlời . 51
  Bảng 9:Bảng lao động vàtổnghệsốlươngcủabộ phận gián tiếp 60
  Bảng 10 :Bảng lao động vàhệsốlươngcủabộ phận phụ trợ 61
  Bảng 11 :Bảng phụcấp cơng việc, chứcnăng 61
  Bảng 12 :Bảng thống kêsốlượng và chấtlượng lao động quản l ý 69
  Bảng 13 :Bảng thống kêsốlượng và chấtlượng lao động trực tiếp 70
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - vii -
  SƠ Ồ HÌNHVẼ
  Sơ đồ 1 :Sơ đồhạch tốn tài khoản 334 . 24
  Sơ đồ 2:Sơ đồhạch tốn tài khoản 338 26
  Sơ đồ 3:Cơcấutổ chứcbộ máycủa cơng ty 30
  Sơ đồ 4:Sơ đồcơcấutổ chứcsản xuấtcủa cơng ty . 33
  Sơ đồ 5 :Quy trìnhtổ chứcsản xuất . 36
  Sơ đồ 6:Sơ đồbộ máykế tốntại cơng ty CPĐT & XDCTKH . 52
  Sơ đồ 7 : Mơ hìnhtổ chứcbộ máykế tốntập trungtại Cơng tycổ phần đầutư và
  xâydựng cơng trìnhKhánh Hồ 54
  Sơ đồ 8 :Sơ đồ hình thứckế tốn chứngtừ ghisổ 55
  Hình 1:Giao diện chínhcủa phầnmềmkế tốncủa cơng ty CPĐT& XDCTKH . 56
  Sơ đồ 9 :Quy trình luân chuyển chứngtừkế tốn tiềnlương 72
  Sơ đồ 10 :Sơ đồ tiềnlương đội cơng trìnhQL14C-Kontum tháng 06/2006 . 77
  Sơ đồ 11 :Sơ đồ tiềnlương Trạm BTN nĩng tháng 06/2006 . 83
  Sơ đồ 12 :Sơ đồ tiềnlương Trạm bê tơng ly tâm tháng 6/2006 . 90
  Sơ đồ 13 :Sơ đồ tiềnlương phânxưởng SX đá Tây HịnNgang tháng 6/2006 . 94
  Sơ đồ 14:Sơ đồ tiềnlươngbộ phận quản lývăn phịng 6/2006 . 97
  Sơ đồ 15 : Quy trình l uân chuyển chứngtừ BHXHtại cơng ty 98
  Sơ đồ 16 :Sơ đồtổnghợp tài khoản 3383 quý II/2006 . 101
  Sơ đồ 17 :Sơ đồtổnghợp tài khoản 3382 quý II/2006 . 102
  Sơ đồ 18:Sơ đồtổnghợp tài khoản 4311 quý IVnăm 2005 107
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - viii -
  CÁC CHỮ VIẾTTẮT
  - BH : Bán hàng -NĐ :Nghị định
  - BHXH :Bảo hiểm xãhội -NSNN :Ngân sách nhànước
  BHYT :Bảo hiểm y tế -NV :Nguồnvốn
  - bq : bình quân - ĐVT : Đơnvị tính
  - BTNN : Bê tơng nhựa nĩng - PC : Phụcấp
  - BTLT : Bê tơng ly tâm - PT - PV : Phụ trợ - phụcvụ
  - CBCNV : Cánbộ cơng nhân viên - PXSX : Phânxưởngsản xuất
  - CNSX : Cơng nhânsản xuất -QL :Quản lý
  - CNV : Cơng nhân viên -QLDN :Quản lý doanh nghiệp
  - CP : Chính phủ -QĐ :Quy ết định
  -D :Sốdư - SDCK :Sốdư đầukỳ
  -DT [IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D">oanh thu - SDĐK :Sốdư đầukỳ
  -GTCL :Giá trị cịnlại - SP :Sản phẩm
  -GTGT :Giá trị giatăng - SXTT :Sản xuất trực tiếp
  -HĐKD :Hoạt động kinh doanh - TC : Tài chính
  -HSL :Hệsốlương - TCDH : Tài chính dàihạn
  -KH :Kếhọach - TCNH : Tài chính ngắnhạn
  -KPCĐ :Kinh phí cơng đồn - TK : Tài khoản
  -KT :Kỹ thuật - TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
  -KNTT :Khảnăng thanh tốn - TS : Tàisản
  -LĐ - TBXH : Lao động - Thương - TSCĐ : Tàisảncố định
  binhXãhội - TSLĐ : Tàisảnlưu động
  -LĐ : Lao động - TT : Thựctế
  -LĐTL : Lao động tiềnlương -UBNN :Uỷ ban nhân dân
  - LN :Lợi nhuận - VH :Vận hành
  - LNST :Lợi nhuận sau thuế -XDCB :Xây dựngcơbản
  - LNTT :Lợi nhuận trước thuế
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 1 -
  LỜ I NÓ I ĐẦ U
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài:
  Đấtnước ta đang trong quá trình xây dựngnền kinhtế thị trường theo định
  hướng XHCN, nhucầuvốn chonền kinhtế và chotừng doanh nghiệp đang làvấn đề
  hếtsứcbức xúc. Hơn thếnữa trongnền kinhtế thị trường, sứccạnh tranhcủanền kinh
  tế,cũng nhưcủatừng doanh nghiệp phụ thuộc phầnlớn vào hiệu quảsản xuất kinh
  doanh. Nhất là trong điều kiện hiện nay , khi chúng ta đã trở thành thành viêncủa
  ASEAN vàmới đây chúng ta đã trở thành thành viên 150củatổ chức thươngmại thế
  giới WTO. Do đĩ làm th ế nào để cĩ thể huy động được nguồn ngân quỹ cĩ chi phí
  th ấp nhất, cùng những điều kiện thanh tốn thuậnlợi nhất đã, đang vàsẽvẫn làvấn đề
  nĩngbỏng để nâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh, nâng cao tínhcạnh tranhcủa
  doanh nghiệp,
  Dưới tác độngcủa cácy ếutố trên, doanh nghiệp muốntồntại và phát triển thì
  cần phảinắmbắt được điểmmạnh và điểm yếucủa mình để đề ra các chính sách đúng
  vàkịp th ời nhằm đạt đượcmục tiêu đề ra.Một trong những điểm đĩ chính làsự quan
  tâmcủa doanh nghiệp đến đờisốngcủa CBCNV vìyếutố con người chính làyếutố
  quy ết định chosựtồntạicủa doanh nghiệp.
  Đốivới doanh nghiệp, tiềnlương chính là địnbẩy kích thích, là độnglực thúc
  đẩy người lao động làm việc, làmột trong nhữngy ếutố quan trọng trong chiếnlược
  cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Nĩ cĩ ảnhhưởng đến chấtlượngsản phẩm vàtạo
  cho doanh nghiệp cĩlợi thế trongcạnh tranh.Vìvậy việctổ chức cơng táckế tốn tiền
  lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp đã trở thànhvấn đề trọngy ếucủa cơng tác
  quản lý doanh nghiệp. Nhận rõ ý nghĩacủa tiềnlương trong vai trị làmột cơngcụ
  quản lý cĩ liên quan trực tiếp đến việccải thiện đờisốngcủa người lao động và để cho
  tiềnlương th ựcsự trở thànhmột địnbẩy kinhtế,bảo đảm chomứclương màmỗi
  người lao động trong doanh nghiệp nhận được hàng thángxứng đángvớisức lao động
  màhọ đãbỏ racũng như các chế độ khác liên quan đến người lao động, việc nghiên
  cứu cơng táchạch tốnkế tốn tiềnlương và các khoản phải trả theolương để tìm ra
  các biện pháptổ chứchợp lý, khoahọcsẽ cĩ vai trị quan trọng trong việc hồn thiện
  cơngcụhạch tốnkế tốn, thực hiện cácmục tiêu quản lý và các chế độ đãi ngộvới
  người lao động trong doanh nghiệp.
  Xuất pháttừ tình hình thựctế trên, em đã chọn đề tài: “Mộtsố biện pháp hồn
  thiện cơng tác tiềnlương,kế tốn tiềnlương và các khoản trích theolươngtại
  cơng tycổ phần đầutư và xâydựng cơng trìnhKhánh Hồ “
  2. Mục tiêucủa đề tài:
  Nhằmvậndụng những kiến thức đãhọc ở thựctếtừ đĩtập trung giải quy ết
  nhữngvấn đềvềlương mà doanh nghiệpsẽsửdụng khi hoạt động kinh doanh trong
  mộtnền kinhtế th ị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an tồnvềmặt tài
  chính.Từ đĩ phân tích những điểm cịntồntại và đề xuấtmộtsố giải pháp gĩp phần
  vào việc hồn thiện cơng táckế tốn tiềnlươngtại cơng ty .
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 2 -
  3. ốitượng nghiêncứu :
  Tài khoảnsửdụng :
  + TK 334 : PhảI trả cơng nhân viên
  + TK 338 : Phải trả, phảinộp khác
  4. Phạm vi nghiêncứu :
  Thời gian nghiêncứutừ ngày 31/07/2006 ngày 12/11/2006
  Số liệu thể hiện:năm 2004,năm 2005 và tháng 6năm 2006
  5. Phương pháp nghiêncứu :
  Sửdụng phương pháp thống kê, phân tích, điều tra, phỏngvấn và quan sát thựctế
  6.Nội dung đề tài : ngồimụclục, tài liệu tham khảo,lời nĩi đầu vàkết luận, đề tài
  gồm 3 chương :
  CHƠNG1 : Cơsở lý luậnvềkế tốn tiềnlương và các khoản trích theo
  lương.
  CHƠNG2 : Thực trạngvề cơng táckế tốn tiềnlương và các khoản trích
  theolươngtại cơng tycổ phần đầutư và xâydựng cơng trìnhKhánh Hồ
  CHƠNG3 : Mộtsố biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tiềnlương,kế
  tốn tiềnlương và các khoản trích theolươngtại cơng tycổ phần đầutư và xây
  dựng cơng trình KhánhHồ.
  7.Ý nghĩacủa việc nghiêncứu đề tài:
  - Đề tài đánh giá đúng thực trạng cơng táctổ chức tiềnlương,kế tốn tiềnlương
  và các khoản trích theolươngtại cơng ty cổ phần đầutư và xây dựng cơng trình
  Khánh Hồ.
  - Đề tài đã nêu đượcmộtsố biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong cơng tác
  tiềnlương, kế tốn tiềnlương và các khoản trích theolươngtại cơng ty cổ phần đầutư
  và xây dựng cơng trình Khánh Hồ.




  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝLUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  1.1.KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, VAI TRỊVÀ Ý NGHĨACỦA TIỀN LƯƠNG:
  1.1.1. Khái niệm:
  Tiềnlương là biểu hiệnbằng tiềncủamộtbộ phậnsản xuất xãhội mà người
  lao động đượcsửdụng để bù đắp hao phí lao độngcủa mình trong quá trình tham
  gia hoạt độngsản xuất kinh doanh.
  Tiềnlương làmột phạm trù lao động, vìvậy nĩ luơn luơn được thay đổi và
  khơng ngừng được hồn thiện.Việc tiếptục hồn thiệncơ chế tiềnlươngcủatấtcả
  cáccơsởsản xuất kinh doanhvừa đảmbảo tínhtự chủcủa doanh nghiệp,vừa đảm
  bảo chứcnăng quản lý thống nhấtcủa nhànướcvề cơng tác này trên nguyêntắc thu
  nhậpcủa người lao động phải phùhợpvớinăng suất lao động và hiệu quảsản xuất
  kinh doanh.
  1.1.2.Ch ứcnăngcủa tiềnlương:
  Tiềnlương phải đảm bảo 4 chứcnăng sau:
  vVề kinhtế: Tiềnlương phải đảmbảo tính đúng chi phí để táisản xuấtsức
  lao động, đây là nhucầucấp thiết để nuơisống người lao động.
  vTrách nhiệm lao động:Bảo đảm vai trị kích thíchcủa tiềnlương. Vìsự
  thúc épcủa tiềnlươngbắt buộc người lao động cĩ trách nhiệm cao đốivới cơng
  việc. Tiềnlương phảitạo ra được niềm say mê đốivới cơng việc,mục đích l àm
  việccủa người lao động l à vì tiềnlươngtự thấycần phải khơng ngừng nâng cao
  trình độ, chịu khĩhọchỏi và rút kinh nghiệm trong cơng việc đểcầu tiến.
  vBảo đảm vai trị điều phối lao độngcủa tiềnlương: Nghĩa làvới tiền
  lương thoả đáng, người lao độngtự nhậnmọi cơng việc thíchhợp dù ở đâu và việc
  gì.
  vVai trị quản lý lao động tiềnlương: Tiềnlương khơng những là cơngcụ
  tạo ra điều kiệnvật chất cho người lao động mà cịn thơng qua việc trảlương nhằm
  kiểm tra, theo dõi, đơn đốc người lao động làm việc theo ý mình. Đảmbảo tiền
  lương chi ra phải đem lạikết quả và hiệu quả kinhtế.
  1.1.3.Vai trị và ý nghĩacủa tiềnlương:
  Trong việcsửdụng lao động, trướchết phải quan tâm đến người lao động,
  hay nĩi cách khác phải cĩ chế độ đãi ngộ thích đáng đốivớihọ.
  Nhântố quan trọng làm độnglực thúc đẩy người lao độnghăng say làm
  việc, nâng caonăng suất lao động, phát huy sáng kiến và rút kinh nghiệm trong
  cơng việc, .chẳng cĩ gìtốthơn là tiềnlương và tiền thưởng. Vìvậy tiềnlương
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 4 -
  phải th ựcsự trở thànhmột cơngcụ địnbẩy kinhtế quan tr ọng thúc đẩysản xuất
  phát triển,tăngnăng suất lao động, đemlại hiệu quả kinhtế cao.
  Trong quản l ý nhànước đốivới cơng nghiệp, tiềnlươngsẽ làmột trong
  những địnbẩy quan trọng được nhànướcsửdụng thơng qua nhữngvấn đề sau:
  ßXâydựng chế độ tiềnlương đốivới khu cơng nghiệp quốc doanh,tạo điều
  kiện mơi trườnghấpdẫn, giúp đỡ các doanh nghiệplựa chọn và ápdụng hiệu quả
  các hình thức trảlương thíchhợp.
  ßXâydựng và kiểm tra việcsửdụng lao động vàbảo hiểm đốivới người lao
  động
  ßXác định tiềnlươngtối thiểu ápdụng chomỗikỳ.
  Vai trị quan trọngcủa cơng tác tiềnlương trong doanh nghiệp được biểu
  hiện qua cácmặt sau:
  ²Về kinhtế:
  üTiềnlương đĩng vai trị quyết định trong cơng việc ổn định và phát triển
  kinhtế gia đình. Người l ao động dùng tiềnlương để trang trải các khoản chi phí
  trong gia đình như: ăn ở,học hành, muasắm cácvậtdụng, .phần cịnlại để tích
  lu ỹ.Nếu tiềnlương đủ để trang trải và cĩ tích luỹsẽtạo điều kiện cho người l ao
  động yên tâm phấn khởi làm việc, tạolợi nhuận cho doanh nghiệp và thúc đẩy kinh
  tế đấtnước phát triển, làm cho dân giàunướcmạnh gĩp phần thực hiện cơngbằng
  văn minh trong xãhội. Ngượclạinếu tiềnlương khơng đủ trang trải và khơng đảm
  bảomứcsống cho người lao độngsẽ gây rasự giảm sútnăng suất l ao động trong
  doanh nghiệp, l àm chovấn đềsản xuất kinh doanh cĩ thểgặp khĩ khăn.
  üTiềnlương khơng chỉ là độnglực thúc đẩy cá nhân người lao động mà l à
  độnglực thúc đẩy tồn doanh nghiệp trong việccốgắng hồn thànhtốt nhiệmvụ
  của mình. Việc thúc đẩy cơng táctổ chức quản l ý doanh nghiệp phụ thuộcrất nhiều
  vàonăng suất lao động,tức l à phụ thuộc vào tiềmnăngcủa người lao động thơng
  qua việc trảlươngcủa doanh nghiệp. Vì thếvấn đề đặt ra là phải thể hiệnnănglực
  cần thiếtcủabộ máy thơng qua cáckế hoạch chấtlượng,sốlượng, chủng loại vàhệ
  thống để thành quả cơng nhân được xãhội cơng nhận.
  ²Vềmặt chính trị:
  Tiềnlương khơng chỉ ảnhhưởng đến tâmtư tìnhcảmcủa người lao động đối
  với doanh nghiệp mà cịn ảnhhưởng đốivới xãhội.Nếu cĩlương cao người lao
  độngsẽ chi tiêu nhiềuhơn, làm cho khoản thuếtăng gĩp phần vào việctăng nguồn
  thu cho ngân sách. Ngượclại thì người lao độngsẽ khơng tha thiết đốivới doanh
  nghiệp, chánnản cơng việc, thậm chímất lịng tin vào xãhội, vàotương lai.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 5 -
  1.2.NỘI DUNGCƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP:
  1.2.1.Qu ỹ tiềnlương:
  1.2.1.1. Cách xâydựng quỹlương trong doanh nghiệp:
  Quỹlươngcủa doanh nghiệp baogồm tồnbộ tiềnlương tính trả cho cơng
  nhân viên do doanh nghiệp quản lýsửdụng và chi tr ả.
  Việc xác định quỹ tiềnlương trong doanh nghiệp được tiến hành theo các
  bước sau:
  Bước1: Xác định nhiệmvụnămkế hoạch để xâydựng quỹ tiềnlươngkế
  hoạch sao cho cĩ hiệu quả nhất. Doanh nghiệp cĩ thểlựa chọn nhiệmvụnămkế
  hoạchbằng các chỉ tiêu sau đây để xác định quỹlương cho doanh nghiệp.
  +Tổngsản phẩm (kểcảsản phẩm quy đổi )bằng hiệnvật
  +Tổng doanh thu
  +Tổng thu trừtổng chi (trongtổng chi khơng cĩlương)
  +Lợi nhuận
  Bước2: Xác địnhtổng quỹlươngnămkế hoạch để xâydựng đơn giá tiền
  lương:
  Quỹ tiềnlươngnămkế hoạch để xâydựng đơn giá tiềnlương được xác định
  theo cơng th ức:
  ( ) [ ] 12
  min
  ´ + + ´ ´ = å vc pc cb db
  DN
  KH
  V H H L TL V tháng
  Trong đĩ:
  å KH
  V :Tổng quỹlươngkế hoạch để xâydựng đơn giá tiềnlương.
  DN
  TL
  min
  :Mứclươngtối thiểucủa doanh nghiệp.
  db
  L : Lao động định biên.
  cb
  H :Hệsốcấpbậc bình quân.
  pc
  H :Hệsố khoản phụcấplương bình quân được tính trong đơn giá
  tiềnlương
  vc
  V : Quỹ tiềnlươngcủabộ máy gián tiếp màsố l ao động này chưa
  tính trong địnhmức l ao độngtổnghợp.
  Các thơngsố được xác định như sau:
  a) Lao động định biên(
  db
  L )
  Lao động định biên được tính trêncơsở địnhmức l ao độngtổnghợpcủasản
  phẩmdịchvụ quy đổi. Địnhmức lao độngtổnghợp được xác định theo quy định
  vàhướngdẫntại thơngtưsố 14/LĐTBXH – TT ngày 10/04/1997củaBộ lao động
  thương binh xãhội.




  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.BộGiáodục & Đàotạo, Trường ĐạihọcNha Trang, Khoa kinhtế, Bộmơnkế
  tốn ( 2003 ), Kế tốn doanh nghiệp I
  2.Mộtsố luậnvăncủa các anh, chị khố trước.
  3.Nguy ễnHảiSản, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuấtbản thống kêHà
  Nội.
  4. PGS.TS Ngơ Thế Chi - TS. Trương Thị Thuỷ (2003), Kế tốn doanh nghiệp
  theo luậtkế tốnmới,Nhà xuấtbản Thống kê HàNội.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status