Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12


  LỜI NÓI ĐẦU

  Nhiều nhà phân tích tài chính đã ví tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như dòng máu tuần hoàn trong cơ thể con người. Tài sản lưu động được ví như vậy có lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của tài sản lưu động đối với "cơ thể" doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt động thì không thể không có vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung và tài sản lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh từ: dự trữ, sản xuất đến lưu động. Tài sản lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru, hiệu quả.
  Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trình độ quản lý tài chính còn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tài sản lưu động chưa được quản lý, sử dụng có hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng số 12 em nhận thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở công ty, nơi có tỷ trọng tài sản lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn, phức tạp, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động đang là một chủ đề mà công ty rất quan tâm.
  Với nhận thức như vậy, bằng những kiến thức quý báu về tài chính doanh nghiệp, tài sản lưu động tích lũy được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường, cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex" làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  Chuyên đề gồm có 3 chương:
  Chương I: Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
  Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.
  Đề tài là một dịp để em có thể gắn bó kiến thức đã học tại trường với thực tiễn. Đây là một bài viết có nội dung khá lớn, phong phú và có liên quan đến nhiều vấn đề, mặc dù đã được sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của cô giáo Ths.Trần Thị Thanh Tú nhưng do trình độ có hạn nên trong bài viết của em vẫn còn nhiều thiếu sót không thể tránh khỏi, em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý từ phía Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. để chuyên đề của em có thể hoàn thiện hơn cũng như giúp em hiểu sâu hơn về đề tài mà mình đã lựa chọn.

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
  1.1.1. Khái niệm về tài sản lưu động 2
  1.1.2. Đặc điểm tài sản lưu động 3
  1.1.3. Phân loại tài sản lưu động 4
  1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 5
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động . 5
  1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 6
  1.2.2.1. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển tài sản lưu động 6
  1.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm tài sản lưu động . 8
  1.2.2.3. Hệ số sinh lời tài sản lưu động . 8
  1.2.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 8
  1.2.2.5. Chỉ tiêu về vòng quay dự trữ, tồn kho 9
  1.2.2.6. Chỉ tiêu về kỳ thu tiền bình quân 9
  1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 9
  1.3.1.Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp . 10
  1.3.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của tài sản lưu động 10
  1.3.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động . 11
  1.3.4. Xuất phát từ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 11
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 12
  1.4.1. Nhân tô bên trong 12
  1.4.2. Nhân tố bên ngoài 19


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX . 20
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20
  2.1.1. Khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex 20
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty . 20
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 22
  2.1.3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 23
  2.1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm 23
  2.1.3.3. Đặc điểm về thị trường 24
  2.1.4. Cơ chế quản lý tài chính của công ty . 24
  2.1.4.1. Công tác quản lý vốn và tài sản 24
  2.4.1.2. Quản lý doanh thu, lợi nhuận và chi phí kinh doanh . 25
  2.1.4.3. Công tác kế hoạch tài chính 25
  2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX . 25
  2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây. 25
  2.2.2. Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại công ty 27
  2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động . 30
  2.2.3.1. Nguồn hình thành tài sản lưu động 34
  2.2.3.2. Cơ cấu tài sản lưu động 35
  2.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 38
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 43
  2.3.1. Kết quả đạt được 43
  2.3.2. Những vấn đề còn đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 44
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 46
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 46
  3.1.1. Về sản phẩm 46
  3.1.2.Về năng lực sản xuất 46
  3.1.3. Về các chỉ tiêu kết quả kinh doanh . 47
  3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 48
  3.2.1. Kế hoạch hóa tài sản lưu động 49
  3.2.2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ: . 49
  3.2.3. Tăng cường công tác quản lý vất vật tư hàng hóa 50
  3.2.4. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm bớt khối lượng công trình dở dang 50
  3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ. 51
  3.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN HỮU QUAN 52
  3.3.1. Đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinacoex 52
  3.3.2. Đối với các ngân hàng thương mại 52
  3.3.3. Những kiến nghị khác 53
  KẾT LUẬN 54
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status