Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán mua bán hàng trong nước tại liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM Sài Gòn CO.OP

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán mua bán hàng trong nước tại liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM Sài Gòn CO.OP


  Tên đề tài

  Kế toán mua bán hàng trong nước tại liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM Sài Gòn CO.OP  CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA BÁN HÀNG HOÁ 1

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ 1

  I.2 Nhiệm vụ cơ bản của kế toán hàng hoá 2

  I.3 Nguyên tắc hạch toán hàng hoá 2

  I.4 Tính giá hàng hóa 2

  II. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG . 4

  II.1 Các Phương Thức Mua Hàng, Chứng Từ, Và Thủ Tục Nhập Hàng 4

  II. II.1.1 Các phương thức mua hàng 4

  II.1.2 Chứng từ và thủ tục nhập hàng 4

  II.2 Kế Toán Các Nghiệp Vụ Mua Hàng 5

  II.2.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên 5

  II.2.1.1 Tài khoản sử dụng 5

  II.2.1.2 Phương pháp phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 6

  II.2.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 9

  II.2.2.1 Tài khoản sử dụng: 151,156,157,611 (6112). 9

  II.2.2.2 Phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 11

  III. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP BÁN HÀNG . 11

  III.1 Những vấn đề chung về bán hàng 11

  III.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoã mãn đồng thời 5 điều kiện sau: 11

  III.2 Các phương thức bán hàng, thủ tục chứng từ kế toán 11

  III.2.1 Các phương thức bán hàng: 11

  III.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán 12

  III.3 Kế toán các nghiệp vụ bán hàng 13

  III.3.1 Tài khoản sử dụng 13

  III.3.2 Phương pháp phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 14

  III.3.2.2 Bán lẻ 18

  IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ MUA HÀNG . 19

  V. KẾ TOÁN HÀNG HÓA DỰ TRỮ . 20

  V.1 Phạm vi dự trữ hàng hóa 20

  V.2 Nhiệm vụ của kế toán dự trữ hàng hóa 21

  V.3 Hạch toán hàng hóa ở nơi bảo quản 21

  V.3.2 Tại quầy cửa hàng 22

  V.3.3 Tại phòng kế toán 23


  CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 24

  I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH VÀ PHÁOTRIỂN CỦA LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 24

  I.1. Giới thiệu về Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.HCM . 24

  I.1.1.Vài nét sơ lược về Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.HCM . 24

  I.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.HCM . 24

  I.2. Quá trình hình thành và phát triển của Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.HCM 25

  I.2.1. Lịch sử hình thành 25

  I.2.2. Quá trình phát triển 26

  II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 27

  II.1 Chức Năng 27

  II.2 Nhiệm Vụ 28

  III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 28

  III.1 Quyền 28

  III.2 Nghĩa Vụ 28

  IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 29

  IV.1 Sơ Đồ Bộ Máy Quản Lý. 29

  IV.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Và Mối Quan Hệ Giữa Các Bộ Phận 30

  IV.2.1 Hội Đồng Quản Trị (HĐQQT). 30

  IV.2.2 Ban Lãnh Đạo 30

  IV.2.3 Ban Kiểm Soát 30

  IV.2.4 Các Phòng Ban Chuyên Môn 31

  V.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 33

  V.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy. 33

  V.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán 33

  V.1.3 Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Thành Viên 33

  V.2 Công Tác Kế Toán 34

  V.2.1 Luân Chuyển Và Xử Lý Chứng Từ 34

  V.2.2 Tài Khoản Sử Dụng 34

  V.3 Hình Thức Kế Toán Tại Liên Hiệp 35

  V.3.1 Hình Thức Kế Toán 35

  V.3.2 Trình Tự Ghi Sổ 36

  V.3.3 Các Loại Sổ Sách Sử Dụng 36

  V.3.4 Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính 37

  V.4 Hình Thức Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 37

  V.4.1 Tổ Chức Kế Toán Tập Trung 37

  V.4.2 Tổ Chức Kế Toán Phân Tán 37

  V.4.3 Tổ Chức Quản Lý. 37

  VI. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ TIÊU KINH TẾ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 38

  VI.1 Chính Sách Chất Lượng Kinh Doanh 38

  VI.2 Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế Đạt Được Trong Những Năm Gần Đây. 38


  CHƯƠNG III: 39

  TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TẠI LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM SÀI GÒN CO.OP 39

  I. TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI LIÊN HIỆP 39

  I.1 Đặc điểm phương thức kinh doanh 39

  I.1.1 Đặc điểm . 39

  I.1.2 Phương thức kinh doanh 40

  I.2 Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa 40

  I.3 Nguyên tắc hạch toán hàng hóa 40

  I.4 Tính giá hàng hóa 40

  I.5 Tổ chức quản lý các nghiệp vụ mua bán hàng hóa 40

  I.6 Phương pháp kế toán và hình thức kế toán 41

  XII. II. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA 41

  XIII. II.1 Các phương thức mua hàng, chứng từ, thủ tục nhập kho 41

  XIV. II.1.1 Các phương thức mua hàng 41

  II.1.2 Chứng từ, thủ tục nhập kho 41

  II.2 Kế Toán Các Nghiệp Vụ Mua Hàng 42

  II.2.1 Tài khoản sử dụng: 42

  II.2.2 Phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 43

  II.3 Một số ví dụ nghiệp vụ mua hàng 46

  II.4. Sổ Sách Báo Cáo 47

  XV. III. KẾ TOÁN BÁN HÀNG . 47

  XVI. III.1 Các phương thức bán hàng, chứng từ kế toán 47

  XVII. III.1.1 Các phương thức bán hàng 47

  III.1.2 Chứng Từ Kế Toán 48

  III.2 Kế toán các nghiệp vụ bán hàng 49

  III.2.1 Tài khoản sử dụng: 49

  III.2.2 Phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 49

  III.2.3 Một số ví dụ về nghiệp vụ bán hàng 53

  III.4 Sổ sách báo cáo 54

  IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ MUA HÀNG . 55

  V. KẾ TOÁN DỰ TRỮ HÀNG HÓA 55

  V.1 Phạm vi dự trữ hàng 55

  V.2 Hạch toán hàng tồn kho 55

  V.2.2 Tại Phòng Kế Toán 55


  CHƯƠNG IV. 56

  NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ. 56

  I NHẬN XÉT 56

  I.1 Nhận Xét Chung Tình Hình Đơn Vị 56

  a) Thuận Lợi 56

  b) Khó khăn: 56

  I.2 Nhận xét về bộ máy kế toán 57

  II. KIẾN NGHỊ. 57

  II.1 Về việc lưu trữ chứng từ 57

  XVIII. II.2 Về hạch toán 58


  Xem Thêm: Kế toán mua bán hàng trong nước tại liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM Sài Gòn CO.OP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán mua bán hàng trong nước tại liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM Sài Gòn CO.OP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status