Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phước Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phước Long


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 1
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu . 2
  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 3
  1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh 3
  1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh . 3
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 3
  1.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 3
  1.1.4 Phân loại kết quả hoạt động kinh doanh . 3
  1.1.4.1 Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh 4
  1.1.4.2 Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động khác . 4
  1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập 5
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 5
  1.2.1.1 Khái niệm . 5
  1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 5 1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu 5 1.2.1.4 Chứng từ kế toán . 6
  1.2.1.5 Tài khoản sử dụng 6
  . 1.2.1.6 Phương pháp hạch toán . 7
  1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 12
  1.2.2.1 Khái niệm 12
  1.2.2.2 Chứng từ kế toán 13 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 13
  1.2.2.4 Phương pháp hạch toán 13
  1.2.3 Kế toán thu nhập từ hoạt động khác . 15
  1.2.3.1 Khái niệm 16
  1.2.3.2 Chứng từ kế toán 16 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng . 16
  1.2.3.4 Phương pháp hạch toán 16
  1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 19
  1.3.1 Chiết khấu thương mại: . 20
  1.3.1.1 Khái niệm 20
  1.3.1.2 Quy định hạch toán 20 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng . 20
  1.3.1.4 Phương pháp hạch toán 21
  1.3.2 Giảm giá hàng bán 21
  1.3.2.1 Khái niệm 21
  1.3.2.2 Quy định hạch toán 22 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng . 22
  1.3.2.4 Phương pháp hạch toán 22
  1.3.3 Hàng bán bị trả lại 23
  1.3.3.1 Khái niệm 23
  1.3.3.2 Quy định hạch toán 23 1.3.3.3 Tài khoản sử dụng . 24
  1.3.3.4 Phương pháp hạch toán 24
  1.4. Kế toán chi phí , giá vốn . 26
  1.4.1 Kế toán chi phí giá vốn hàng bán 26
  1.4.1.1 Khái niệm 26
  1.4.1.2 Chứng từ kế toán . 26
  1.4.1.3 Tài khoản sử dụng . 26 1.4.1.4 Phương pháp hạch toán . 26
  1.4.2 Kế toán chi phí tài chính . 28
  1.4.2.1 Khái niệm 28
  1.4.2.2 Chứng từ kế toán . 28
  1.4.2.3 Tài khoản sử dụng . 28
  1.4.2.4 Phương pháp hạch toán 29
  1.4.3 Kế toán chi phí bán hàng . 32
  1.4.3.1 Khái niệm 32
  1.4.3.2 Chứng từ kế toán . 32
  1.4.3.3 Tài khoản sử dụng . 32
  1.4.3.4 Phương pháp hạch toán 33
  1.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34
  1.4.4.1 Khái niệm 34
  1 .4.4.2 Chứng từ kế toán . 34
  1.4.4.3 Tài khoản sử dụng . 34
  1.4.4.4 Phương pháp hạch toán 34
  1.4.5 Kế toán chi phí khác . 38
  1.4.5.1 Khái niệm 38
  1 .4.5.2 Chứng từ kế toán . 38
  1.4.5.3 Tài khoản sử dụng . 38
  1.4.5.4 Phương pháp hạch toán 38
  1.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 40
  1.4.6.1 Khái niệm 40
  1.4.6.2 Phương pháp tính thuế . 40
  1 .4.6.3 Chứng từ kế toán . 41
  1.4.6.4 Tài khoản sử dụng . 41
  1.4.6.5 Phương pháp hạch toán 41
  1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 43
  1.5.1 Khái niệm . 43 1.5.2 Chứng từ kế toán 44
  1.5.3 Tài khoản sử dụng . 44
  1.5.4 Phương pháp hạch toán . 44
  CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC LONG . 47
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Tân Phước Long . 47
  2.1.1 Khái quát công ty . 47
  2.1.2 Nghành nghề kinh doanh của đơn vị . 47
  2.1.3 Tổ chức cơ cấu của đơn vị . 47
  2.1.3.1 Cơ cấu quản lý . 47
  2.1.3.2 Bộ máy kế toán 48
  a. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán . 48
  b. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại công ty 49
  c. Hình thức ghi sổ kế toán . 50
  2.2 Tình hình thực tế tại công ty 52
  2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 52
  2.2.1.1 Chứng từ kế toán . 52
  2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 53
  2.2.1.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 53
  2.2.1.4 Sổ sách minh hoạ 54
  2.2.2 Doanh thu tài chính . 57
  2.2.4.1 Chứng từ kế toán . 57
  2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 57
  2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 57
  2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ 57
  2.2.3 Thu nhập khác 58
  2.2.3.1 Chứng từ kế toán . 58
  2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 59
  2.2.3.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 59
  2.2.3.4 Sổ sách minh hoạ . 59
  2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán . 60
  2.2.4.1 Chứng từ kế toán . 60
  2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 60
  2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 61
  2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ 63
  2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng 64
  2.2.5.1 Chứng từ kế toán . 64
  2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 64
  2.2.5.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 65
  2.2.5.4 Sổ sách minh hoạ 66
  2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 66
  2.2.6.1 Chứng từ kế toán 67
  2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 67
  2.2.6.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 67
  2.2.6.4 Sổ sách minh hoạ 69
  2.2.7 Kế toán chi phí khác 70
  2.2.7.1 Chứng từ kế toán 70
  2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 70
  2.2.7.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 70
  2.2.7.4 Sổ sách minh hoạ 70
  2.2.8 Kế toán chi phí thuế TNDN 71
  2.2.8.1 Chứng từ kế toán 71
  2.2.8.2 Tài khoản sử dụng 71
  2.2.8.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 72
  2.2.8.4 Sổ sách minh hoạ 72
  2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 74
  2.2.9.1 Chứng từ kế toán 74
  2.2.9.2 Tài khoản sử dụng 74
  2.2.9.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 74
  2.2.9.4 Sổ sách minh hoạ 77
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC LONG . 80
  3.1 Nhận xét chung 80
  3.1.1 Ưu điểm 80
  3.1.2 Tồn tại 82
  3.2 Giải pháp . 83
  3.3 Một số ý kiến khác để tăng lợi nhuận 88
  KẾT LUẬN 90
  PHỤ LỤC . 91  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  *********
  CP : Chi phí
  GTGT : Giá trị gia tăng
  HĐ : Hoá đơn
  KQHĐKD : Kết quả hoạt động kinh doanh
  KC : Kết chuyển
  NTCL : Ngoại tệ các loại
  NSNN : Ngân sách nhà nước
  QLDN : Quản lý doanh nghiệp
  TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt
  TK : Tài khoản
  TSCĐ : Tài sản cố định
  TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
  XK : Xuất khẩu


  DANH SÁCH ĐỒ THỊ – SƠ ĐỒ
  ************
  Sơ đồ 1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 12
  Sơ đồ 1.2: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính . 15
  Sơ đồ 1.3: Hạch toán thu nhập khác 19
  Sơ đồ 1.4: Hạch toán chiết khấu thương mại . 21
  Sơ đồ 1.5: Hạch toán giảm giá hàng bán . 23
  Sơ đồ 1.6: Hạch toán hàng bán bị trả lại . 25
  Sơ đồ 1.7: Hạch toán giá vốn hàng bán 28
  Sơ đồ 1.8: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 31
  Sơ đồ 1.9: Hạch toán chi phí bán hàng 33
  Sơ đồ 1.10: Hạch toán chi phí QLDN 37
  Sơ đồ 1.11: Hạch toán chi phí khác 40
  Sơ đồ 1.12: Hạch toán chi phí thuế TNDN . 43
  Sơ đồ 1.13: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh . 46
  Sơ đồ 1.14: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công Ty 47
  Sơ đồ 1.15: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công Ty 48
  Sơ đồ 1.16: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung 52
  Sơ đồ 1.17: Sơ đồ xác định kết quả kinh doanh . 76


  DANH SÁCH BẢNG BIỂU
  *********
  Bảng 2.1: Sổ nhật ký chung 55
  Bảng 2.2: Sổ cái TK 511 . 56
  Bảng 2.3: Sổ cái TK 515 . 57
  Bảng 2.4: Sổ cái TK 711 . 60
  Bảng 2.5: Sổ cái TK 632 . 63
  Bảng 2.6: Sổ cái TK 641 . 66
  Bảng 2.7: Sổ cái TK 642 . 69
  Bảng 2.8: Sổ cái TK 811 . 71
  Bảng 2.9: Sổ cái TK 821 . 72
  Bảng 2.10 : Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4/10 . 73
  Bảng 2.11 : Sổ cái 911 . 78
  Bảng 2.12: Bảng Báo cáo KQHĐKD quý 4/2010 79  PHẦN MỞ ĐẦU
  Xem Thêm: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phước Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phước Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status