Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Vật tư Công nghiệp quố

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Vật tư Công nghiệp quố


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 6
  BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI 7
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8
  1.1. QUAN HỆ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 8
  1.1.1. Khái niệm, vị trí của thanh toán với người mua và người bán trong các quan hệ thanh toán 8
  1.1.2. Vai trò của thanh toán với người mua, người bán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9
  1.1.3. Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán trong các doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ kế toán 10
  1.1.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán 10
  1.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán 11
  1.2. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ BỘ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 12
  1.2.1. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt 12
  1.2.2. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 13
  1.2.2.1. Phương thức thanh toán bằng ủy nhiệm thu (chi) 13
  1.2.2.2. Phương thức chuyển tiền 13
  1.2.2.3. Phương thức thanh toán nhờ thu 14
  1.2.2.4. Phương thức tín dụng chứng từ 15
  1.3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA 16
  1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua 16
  1.3.2. Tài khoản sử dụng 17
  1.3.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua 18
  1.3.3.1. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua 18
  1.3.3.2. Phương pháp kế toán“Dự phòng nợ phải thu khó đòi” 19
  1.4. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN 21
  1.4.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán 21
  1.4.2. Tài khoản sử dụng 21
  1.4.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người bán 23
  1.5. TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN 23
  1.5.1. Theo hình thức Nhật kí Sổ cái 24
  1.5.2. Theo hình thức Nhật kí chung 25
  1.5.3. Theo hình thức Chứng từ ghi sổ 26
  1.5.4. Theo hình thức Nhật kí chứng từ 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ 31
  2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 31
  2.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 32
  2.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 32
  2.2.2.2. Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị trường 34
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 37
  2.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 42
  2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 47
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 47
  2.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 51
  2.2.2.1. Các chính sách kế toán chung 51
  2.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 51
  2.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 52
  2.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 53
  2.2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 56
  2.3. VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 57
  2.3.1. Đặc điểm quan hệ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 57
  2.3.2. Các phương thức thanh toán hiện đang áp dụng tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 60
  2.3.2.1. Đối với bạn hàng trong nước 60
  2.3.2.2. Đối với bạn hàng quốc tế 61
  2.3.3. Vai trò của quan hệ thanh toán với người mua, người bán trong kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 61
  2.4. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 63
  2.4.1. Bộ chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán với người bán 63
  2.4.1.1. Đối với nhà cung cấp trong nước 64
  2.4.1.2. Đối với nhà cung cấp nước ngoài 68
  2.4.2. Kế toán chi tiết thanh toán với người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 71
  2.4.3. Kế toán tổng hợp thanh toán với người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 76
  2.4.4. Đối chiếu công nợ với người bán 80
  2.5. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 82
  2.5.1. Bộ chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán với người mua 82
  2.5.1.1. Đối với khách hàng trong nước 82
  2.5.1.2. Đối với khách hàng nước ngoài 84
  2.5.2. Kế toán chi tiết thanh toán vời người mua tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 85
  2.5.3. Kế toán tổng hợp thanh toán với người mua tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 90
  2.5.4. Đối chiếu công nợ với khách hàng 94
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ 96
  CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 96
  3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 96
  3.1.1. Ưu điểm 96
  3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán 97
  3.1.1.2. Về tổ chức hạch toán thanh toán với người bán, người mua 98
  3.1.2. Hạn chế 99
  3.2. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THNAH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 101
  3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 101
  3.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 102
  KẾT LUẬN 106
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  PHỤ LỤC 108
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Vật tư Công nghiệp quố
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Vật tư Công nghiệp quố sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status