Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Kh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Kh


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài . 8
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . . 8
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: . . 8
  4. Phương pháp nghiên cứu . . 8
  5. Nội dung kết cấu của đề tài . 8
  Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP . . 10
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH . . 10
  1.1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phi, và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 10
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản . . 11
  1.1.2.1. Doanh thu . . 11
  1.1.2.2. Chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 15
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. 18
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU . 19
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 19
  1.2.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 21
  1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 22
  1.2.4. Kế toán thu nhập khác . 23
  1.2.4. Kế toán thu nhập khác . 24
  1.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 25
  1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán . . 25
  1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng . . 29
  5
  Sinh viên: Vũ Thị Hoa - Lớp QT1105K
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  1.3.3. Kế toán chi phi quản lý doanh nghiệp . 31
  1.3.4 . Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính . . 33
  1.3.5. Kế toán chi phí khác . 34
  1.3.5. Kế toán chi phí khác . 34
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. . 34
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. . 35
  1.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 35
  1.4. TỔ CHÚC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . . 38
  Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI
  . 39
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . 39
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Khánh Hội . 39
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty. . 40
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Khánh Hội . 41
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kết toán tại công ty Cổ phần Khánh Hội . 43
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . 43
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại công
  ty . . 44
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . 46
  2.2.1. Kế toán doanh thu . 46
  2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 58
  2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 58
  2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác . 61
  2.2.2. Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 65
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . . 65
  2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 70
  6
  Sinh viên: Vũ Thị Hoa - Lớp QT1105K
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  2.2.2.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 75
  2.2.2.4. Kế toán chi phí khác . 78
  2.2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 81
  2.3. NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . . 87
  2.3.1. Ưu điểm . . 87
  2.3.2. Hạn chế . . 88
  Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . . 90
  3.1. SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN . . 90
  3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Khánh Hội. . 90
  3.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện . . 91
  3.2.1. Kiến nghị 1: Về hệ thống sổ kế toán . . 92
  3.2.2. Kiến nghị 2: Về vấn đề lập dự phòng phải thu khó đòi . 96
  3.2.3. Kiến nghị 3: Về hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán, ứng dụng
  phần mềm vi tính vào công tác kế toán . . 97
  KẾT LUẬN . . 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  7
  Sinh viên: Vũ Thị Hoa - Lớp QT1105K
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ
  máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng nhằm cung cấp kịp thời thông
  tin cho nhà quản trị, từ đó ra quyết định và điều hành doanh nghiệp một cách phù
  hợp nên đòi hỏi phải được nghiên cứu, hoàn thiện.
  Vì vậy em quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh
  Hội”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa, có phân tích những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, thực trạng kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội. Trên cơ sở
  hệ thống hoá, phân tích những vấn đề chung và nghiên cứu khảo sát thực tế về kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh
  Hội, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện kế toán trong lĩnh vực này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực trạng về tổ chức kế toán doanh thu chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phương pháp biện chứng,
  phương pháp kế toán
  5. Nội dung kết cấu của đề tài
  Nội dung của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được kết cấu làm ba chương:
  Chương 1: Lý luận và thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  8
  Sinh viên: Vũ Thị Hoa - Lớp QT1105K
  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài . 8
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . . 8
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: . . 8
  4. Phương pháp nghiên cứu . . 8
  5. Nội dung kết cấu của đề tài . 8
  Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP . . 10
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH . . 10
  1.1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phi, và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 10
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản . . 11
  1.1.2.1. Doanh thu . . 11
  1.1.2.2. Chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 15
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. 18
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU . 19
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 19
  1.2.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 21
  1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 22
  1.2.4. Kế toán thu nhập khác . 23
  1.2.4. Kế toán thu nhập khác . 24
  1.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 25
  1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán . . 25
  1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng . . 29

  1.3.3. Kế toán chi phi quản lý doanh nghiệp . 31
  1.3.4 . Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính . . 33
  1.3.5. Kế toán chi phí khác . 34
  1.3.5. Kế toán chi phí khác . 34
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. . 34
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. . 35
  1.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 35
  1.4. TỔ CHÚC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . . 38
  Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI
  . 39
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . 39
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Khánh Hội . 39
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty. . 40
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Khánh Hội . 41
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kết toán tại công ty Cổ phần Khánh Hội . 43
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . 43
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại công
  ty . . 44
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . 46
  2.2.1. Kế toán doanh thu . 46
  2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 58
  2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 58
  2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác . 61
  2.2.2. Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 65
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . . 65
  2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 70
  6

  2.2.2.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 75
  2.2.2.4. Kế toán chi phí khác . 78
  2.2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 81
  2.3. NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . . 87
  2.3.1. Ưu điểm . . 87
  2.3.2. Hạn chế . . 88
  Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HỘI . . 90
  3.1. SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN . . 90
  3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Khánh Hội. . 90
  3.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện . . 91
  3.2.1. Kiến nghị 1: Về hệ thống sổ kế toán . . 92
  3.2.2. Kiến nghị 2: Về vấn đề lập dự phòng phải thu khó đòi . 96
  3.2.3. Kiến nghị 3: Về hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán, ứng dụng
  phần mềm vi tính vào công tác kế toán . . 97
  KẾT LUẬN . . 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  7

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ
  máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng nhằm cung cấp kịp thời thông
  tin cho nhà quản trị, từ đó ra quyết định và điều hành doanh nghiệp một cách phù
  hợp nên đòi hỏi phải được nghiên cứu, hoàn thiện.
  Vì vậy em quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh
  Hội
  ”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa, có phân tích những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, thực trạng kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội. Trên cơ sở
  hệ thống hoá, phân tích những vấn đề chung và nghiên cứu khảo sát thực tế về kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh
  Hội, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện kế toán trong lĩnh vực này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực trạng về tổ chức kế toán doanh thu chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phương pháp biện chứng,
  phương pháp kế toán
  5. Nội dung kết cấu của đề tài
  Nội dung của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được kết cấu làm ba chương:
  Chương 1: Lý luận và thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  8

  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Khánh Hội.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Kh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Kh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status