Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Sinh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Sinh


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG HÓA TỒN KHO VÀ KẾ
  TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . . 6
  1.1 Những vấn đề chung về hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại . . 6
  1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương
  mại . 6
  1.1.1.1 Khái niệm về hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại . . 6
  1.1.1.2 Khái niệm về hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại . . 6
  1.1.1.3 Đặc điểm và phân loại hàng hóa tồn kho trong doanh nghiệp thương mại . . 7
  1.1.1.4 Vị trí, vai trò của hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại . 10
  1.1.2 Nhiệm vụ cơ bản của kế toán hàng tồn kho . 10
  1.2 Kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại . 11
  1.2.1 Quy định chung về hạch toán hàng tồn kho . 11
  1.2.2 Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại . 12
  1.2.2.1 Phương pháp thẻ song song . 13
  1.2.2.3 Phương pháp sổ số dư . 14
  1.2.3 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho . 16
  1.2.3.1 Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 17
  1.2.3.2 Công thức tính giá hàng tồn kho . 17
  1.2.4 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 32
  1.2.4.1 Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ . 32
  1.2.4.2 Tài khoản sử dụng . 32
  1.2.5 Vấn đề kiểm kê hàng tồn kho . 35
  1.2.5.1 Khái niệm . 35
  1.2.5.3 Xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại hàng hóa . 36
  1.2.6 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 39
  1.2.6.1 Khái niệm . 39
  1.2.6.2 Thời điểm lập . 39

  1.2.6.3 Đối tượng . 39
  1.2.6.4 Điều kiện . 39
  1.2.6.5 Phương pháp xác định mức dự phòng . 39
  1.2.6.6 Xử lý . . 40
  CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SINH TÀI . 42
  2.1 Đặc diểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán hàng tồn kho tại công ty
  TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Sinh Tài . 42
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH thương mại và xuất nhập
  khẩu Sinh Tài . . 42
  2.1.2 Thuận lợi, khó khăn và thành tích công ty đạt được . 43
  2.1.2.1 Thuận lợi . 43
  2.1.2.2 khó khăn . . 43
  2.1.2.3 Thành tích đạt được: . . 43
  2.1.3 Định hướng phát triển của công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu
  Sinh Tài . . 44
  2.1.4 Đặc điểm kinh doanh của công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Sinh
  Tài . . 45
  2.1.4.1 Đặc điểm về nguồn lực . 45
  2.1.4.2 Ngành nghề kinh doanh . . 46
  2.1.5 Tổ chức bộ máy quản lý . . 47
  2.1.6 Tổ chức bộ máy kế toán . . 50
  2.1.6.1 Mô hình bộ máy kế toán tại Công ty . 50
  2.1.6.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. . 50
  2.1.7 Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại công ty . 53
  2.2 Hạch toán kế toán hàng hóa tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và xuất
  nhập khẩu Sinh Tài . 54
  2.2.1. Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu và lượng hàng tồn kho của Công ty 55
  2.2.1.1 Những mặt hàng chủ yếu. . 55
  2.2.1.1 Lượng và giá trị hàng tồn kho theo định mức và theo thực tế . 55
  2

  2.2.2.Xác định hàng tồn kho của công ty. . 56
  2.2.2.1 Về mặt số lượng . . 56
  2.2.2.2 Về mặt giá trị . 57
  2.2.2.3. Trình tự hạch toán kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Thương mại và
  xuất nhập khẩu Sinh Tài. . 76
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT
  NHẬP KHẨU SINH TÀI . 79
  3.1 Những đánh giá chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ
  chức công tác kế toán và tổ chức kế toán hàng tồn kho. . 79
  3.1.1 Về mặt ưu điểm . . 79
  3.1.1.1 Tổ chức quản lý kinh doanh . . 79
  3.1.1.2 Tổ chức công tác kế toán . 80
  3.1.1.3 Tổ chức kế toán hàng tồn kho . . 80
  3.1.2 Về mặt nhược điểm . . 81
  3.1.2.1 Tổ chức quản lý kinh doanh . . 81
  3.2.2.2 Tổ chức công tác kế toán . 81
  3.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho . . 82
  3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công
  ty TNHH Thương mại và xuất khẩu Sinh Tài . . 83
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện . . 83
  3.2.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu và kế toán xác định kết quả
  kinh doanh . . 83
  3.2.3 Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán hàng tồn kho. 85
  3.2.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tồn kho tại Công
  ty. . 85
  KẾT LUẬN . . 89
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 90  Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Sinh Tài
  LỜI MỞ ĐẦU
  Hàng tồn kho của doanh nghiệp là tài sản lưu động của doanh nghiệp dưới
  hình thức vật chất. Hàng tồn kho của doanh nghiệp có thể mua từ bên ngoài, có thể
  do doanh nghiệp sản xuất ra để dùng cho mục đích kinh doanh hoặc để thực hiện
  việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp hoặc để bán. Về mặt giá trị hàng tồn kho
  phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp nếu
  doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn
  . Đây là lực
  lượng dữ trữ của Hàng hoá tồn kho.
  Từ những nhận thức trên , trong quá trình thực tập tại Công
  ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Sinh Tài, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên
  cứu hàng tồn kho tại công ty và đã chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp cho mình
  là: “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương
  mại và XNK Sinh Tài”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu bài viết của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hàng tồn kho và tổ chức kế toán hàng tồn kho
  trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương 2: Tổ chức kế toán hàng hóa tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và
  XNK Sinh Tài.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty
  TNHH Thương mại và XNK Sinh Tài.
  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Chủ yếu là tồn kho hàng hóa và kế toán tồn kho hàng hoá tại các doanh
  nghiệp thương mại.
  4  - Kế toán hàng hóa tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính
  thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  Do giới hạn thời gian và trình độ chuyên môn nên chuyên đề này chỉ tập trung
  nghiên cứu vận dụng chuẩn mực Kế toán 02 - Hàng hoá tồn kho vào tổ chức kế
  toán hàng hoá tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Sinh Tài và
  những giải pháp được đưa ra cũng đi sâu vào nội dung chủ yếu của kế toán hàng
  hoá tồn kho.
  Phương pháp nghiên cứu:
  - Với kiến thức được học ở nhà trường và tự tích luỹ, em đã thực hiện chuyên đề
  tốt nghiệp của mình bằng lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng kết hợp với các
  phương pháp của toán học, của nghiệp vụ kế toán. Chuyên đề sẽ được trình bày
  theo phương pháp kết hợp giữa phương pháp trình bày bằng văn viết với sơ đồ và
  bảng biểu . Vì vậy đề tài này mang tính khoa học và thực tiễn cao.
  Đối chiếu việc nghiên cứu lý luận với thực tế về kế toán hàng tồn kho tại
  Công ty TNHH Thương mại và XNK Sinh Tài. Tìm ra những hạn chế, thiếu sót
  tồn tại, nghiên cứu các biện pháp khắc phục, hoàn thiện để công tác kế toán hàng
  tồn kho được tốt hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Sinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Sinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status