Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . .2
  4. Phương pháp nghiên cứu . .2
  5. Kết cấu của khóa luận . .2
  CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp sản xuất
  1.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất . .4
  1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất . .4
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . .4
  1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí . .4
  1.1.2.2 Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí trong giá thành . .5
  1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức khác . 5
  1.1.3 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất . .5
  1.1.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . 6
  1.1.5 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . .7
  1.2 Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm . .7
  1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm . 7
  1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm . .9
  1.2.2.1 Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành . .9
  1.2.2.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí . .10
  1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 11
  1.2.4 Kỳ tính giá thành . .11
  1.3 Các phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất . .12
  1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường
  xuyên . .13
  1.3.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .13
  1.3.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 15
  1.3.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . .16
  1.3.1.4 Kế toán tập hợp chi phí . .20
  1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ . .22
  1.4 Đánh giá sản phẩm dở dang . 23
  Sinh viên: Trần Thị Kim Dung - Lớp QT1105K 8
  Khóa luận tốt nghiệp
  1.4.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính (hoặc chi phí nguyên
  vật liệu trực tiếp) . .24
  1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương . .25
  1.4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến . .26
  1.4.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức . .26
  1.5 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . .27
  1.5.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn . .27
  1.5.2 Phương pháp tổng cộng chi phí . .28
  1.5.3 Phương pháp hệ số . .28
  1.5.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ . .29
  1.5.5 Phương pháp tính giá thành phân bước . 30
  1.5.6 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 31
  1.5.7 phương pháp tính giá thành theo định mức . .31
  1.5.8 Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ . 32
  1.6 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các hình thức kế
  toán . .32
  1.6.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp áp dụng
  hình thức nhật ký chung . .33
  1.6.2 Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . .33
  1.6.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . .34
  1.6.4 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ . .35
  1.6.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 36
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  TNHH Gia Bảo
  2.1 Tổng quan về công ty TNHH Gia Bảo . .38
  2.1.1 Sơ lược về công ty TNHH Gia Bảo . 38
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty . 38
  2.1.3 Cơ sở vật chất . 39
  2.1.4 Quy trình sản xuất . 39
  2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 40
  2.1.6 Những thuận lợi và khó khăn của công ty . .42
  2.1.7 Thành tích đạt được . 42
  2.1.8 Các biện pháp . 44
  Sinh viên: Trần Thị Kim Dung - Lớp QT1105K 9
  Khóa luận tốt nghiệp
  2.1.9 Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . .45
  2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . .45
  2.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán . .45
  2.2.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty . .47
  2.2.3 Hình thức kế toán . .47
  2.3 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công
  ty . .49
  2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Gia Bảo . .49
  2.3.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí tại công ty TNHH Gia
  Bảo . .49
  2.3.1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Gia
  Bảo . .50
  2.3.2 Kế toán giá thành sản phẩm . 52
  2.3.3 Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia
  Bảo . 53
  2.3.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .53
  2.3.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty . 60
  2.3.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung . .65
  2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . .72
  Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo
  3.1 Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia
  Bảo . .76
  3.1.1 Những mặt ưu điểm . .76
  3.1.2 Những mặt còn hạn chế . .78
  3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo . 80
  Sinh viên: Trần Thị Kim Dung - Lớp QT1105K 10
  Khóa luận tốt nghiệp
  3.2.1 Sự cần thiết và mục đích của việc hoàn thiện . 80
  3.2.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo . .81
  3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước và các bộ ngành liên quan . 84
  KẾT LUẬN
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong điều kiện kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày
  càng gia tăng rõ rệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên khẳng định vị trí
  của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất
  kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm. Vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô
  cùng to lớn trong việc nâng cao lợi nhuận, tăng tích lũy cho doanh nghiệp, nó là
  tiền đề đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường.
  Để làm tốt công việc này, đòi hỏi các doanh nghiệp cần tổ chức công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời,
  đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó đưa ra những
  biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của doanh
  nghiệp mình, nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng sản phẩm.
  Đứng trên lĩnh vực kế toán, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Thông qua
  các số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cung cấp,
  các nhà quản lý sẽ biết được chi phí và giá thành thực tế của mỗi loại sản phẩm
  cũng như kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó có thể phân tích đánh giá tình hình
  thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư để đề ra các
  biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên
  thị trường.
  Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp hiện nay, công tác kế toán nói chung và kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng còn bộc lộ nhiều tồn tại
  chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và quá trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện
  công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói
  Sinh viên: Trần Thị Kim Dung - Lớp QT1105K 12
  Khóa luận tốt nghiệp
  riêng nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác chi phí,
  giá thành sản phẩm cho các nhà quản lý, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều
  hành kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của doanh nghiệp là một nhu cầu
  cần thiêt.
  Nhận thức được tầm quan trọng này, sau thời gian học tập tại trường , và thực
  tập tại công ty TNHH Gia Bảo, với sự hướng dẫn của TS. Lê Văn Liên, cùng các
  chị phòng kế toán trong công ty, em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và chọn đề tài
  tốt nghiệp: “ Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty TNHH Gia Bảo
  ”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Vận dụng những cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm vào việc nghiên cứu thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề liên quan đến công tác kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  nói chung và công ty TNHH Gia Bảo nói riêng.
  - Phạm vi nghiên cứu: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Sử dụng tổng hợp các phương pháp quan sát, điều tra, thống kê, tổng
  hợp, phân tích.
  - Kỹ thuật trình bày: kết hợp giữa mô tả và phân tích, giữa luận giải với
  bảng biểu.
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của khóa luận được trình bày trong 3
  chương:

  - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính
  giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo.
  - Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo.
  Do thời gian thực tập không dài và kiến thức của em còn nhiều hạn chế nên
  khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm,
  góp ý của các thầy cô giáo, các bạn và những người quan tâm đến lĩnh vực này
  để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃
  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gia Bảo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status