Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG 2
  VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂY GIANG VÀ 2
  TỔ CHỨC CÔNG TÁC QLNL TẠI ĐƠN VỊ. 2
  1.1. Tông quan về đơn vị thực tập. 2
  1.1.1. Thông tin chung: 2
  1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: 2
  1.1.3 Tóm lược quá trình phát triển: 3
  1.1.4. Kết quả hoạt động: 4
  1.2.Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực. 4
  1.2.1. Tên gọi: 4
  1.2.2. Chức năng chính của phòng: 4
  1.2.3 Nhiệm vụ: 5
  1.2.4. Thực trạng phân công công việc. 6
  1.2.4.1. Phân công công việc. 6
  1.2.4.2. Nhận xét 7
  1.3. Tóm lược quá trình triển khai các hoạt động chức năng về QTNL. 8
  1.3.1 Tổ chức bộ máy, thiết kế và phân tích công việc. 8
  1.3.2. Công tác tổ chức định mức lao động. 8
  1.3.3. Kế hoạch nhân lực, hoạch định nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 9
  1.3.3.1. Kế hoạch, hoạch định nhân lực. 9
  1.3.3.2. Tuyển mộ, tuyển chọn. 9
  1.3.4 Sử dụng nhân lực. 10
  1.3.4.1 Công tác cán bộ. 10
  1.3.4.2 Đánh giá thực hiện công việc. 10
  1.3.5 Quan hệ lao động trong tổ chức. 10
  1.3.6. An toàn bảo hộ lao động. 11
  1.3.7 Quản trị thù lao lao động. 11
  1.3.7.1. Tiền lương. 11
  1.3.7.2. Các khoản phúc lợi xã hội 12
  1.3.8. Đào tạo phát triển nhân lực. 13
  1.4. Định hướng phát triển của đơn vị và công tác quản trị nhân lực. 14
  PHẦN II: HOÀN THIỆN QUY CHẾ LƯƠNG 15
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂY GIANG 15
  2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUY CHẾ LƯƠNG 15
  2.1.1. Cơ sở lý luận. 15
  2.1.1.1. Các khái niệm 15
  2.1.1.2. Vai trò của quy chế lương. 16
  2.1.1.3. Nội dung của quy chế lương. 18
  2.1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy chế lương. 22
  2.1.2. Cơ sở thực tiễn. 23
  2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TÂY GIANG 25
  2.2.1. Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện quy chế lương tại Công ty CP thương mại Tây Giang. 25
  2.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo về quy chế lương. 25
  2.2.1.2. Đặc điểm lao động công ty. 25
  2.2.1.3. Đội ngũ làm công tác lao động tiền lương. 26
  2.2.2. Thực trạng quy chế trả lương của công ty. 26
  2.2.2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương của công ty. 26
  2.2.2.2. Những nguyên tắc chung trong xây dựng quy chế trả lương. 27
  2.2.2.3. Nguồn hình thành quỹ lương. 28
  2.2.2.4. Sử dụng tông quỹ tiền lương. 29
  2.2.2.5. Phân phối quỹ tiền lương. 31
  2.5.1. Phân phối tiền lương cho bộ phận hưởng lương thời gian. 31
  2.7. Quy định về tiền thưởng. 46
  2.8. Một số quy định về quy chế trả lương của công ty. 47
  2.9. Tổ chức thực hiện. 47
  3. Đánh giá chung. 47
  3.1. Những mặt đã đạt được. 47
  3.2. Những mặt còn hạn chế. 48
  3.3. Nguyên nhân. 51
  2.3 HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TÂY GIANG 52
  2.3.1. Quan điểm hoàn thiện quy chế trả lương. 52
  2.3.1.1. Chiến lược trong sản xuất kinh doanh. 52
  2.3.1.2. Chiến lược của Ban lãnh đạo. 53
  2.3.2. Phương hướng hoàn thiện. 53
  2.3.3. Giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty CP thương mại Tây Giang 54
  2.3.3.1. Hoàn thiện công tác kinh doanh. 54
  2.3.3.2. Hoàn thiện việc sử dụng quỹ tiền lương. 54
  2.3.3.4. Hoàn thiện phân phối tiền lương cho bộ phận hưởng lương thời gian. 55
  2.3.3.5 Hoàn thiện phân phối tiền lương cho bộ phận hưởng lương sản phẩm 57
  2.3.3.6. Hoàn thiện phân phối tiền lương cho bộ phận hưởng lương khoán. 60
  2.3.3.7. Hoàn thiện việc tổng quyết toán lương cuối năm 61
  2.3.4. Hoàn thiện các yếu tố khác ảnh hưởng đến xây dựng và thực hiện quy chế trả lương 62
  2.3.4.1. Định mức lao động hợp lý. 62
  2.3.4.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 63
  2.3.4.3 Hoàn thiện chấm công lao động chặt chẽ. 64
  2.3.4.5 Hoàn thiện việc bố trí lao động sản xuất 64
  2.3.4.6. Nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ làm công tác tiền lương. 65
  2.3.4.7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn. 65
  2.3.4.8. Tăng cường giáo dục tư tưởng, ý thức cho người lao động. 66
  2.3.5. Hoàn thiện khâu tổ chức thực hiện. 66
  2.3.6. Kiến nghị 67
  2.3.6.1. Tăng cường sự quản lý của các cơ quan cấp trên về tiền lương. 67
  2.3.6.2 Giải pháp trợ giúp các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong việc trả lương 67
  KẾT LUẬN 69
  PHỤ LỤC 71


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.1: Thông tin những người làm công tác QTLN 5
  Bảng1.2- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang 13
  Bảng 2.1 - Tiền lương bình quân các phân xưởng. 32
  Bảng 2.2 - Hệ số lương trả cho các chức danh quản lý. 32
  Bảng 2.3 - Bảng lương nhân viên KCS. 33
  Bảng 2.4- Bảng lương phòng kinh doanh. 33
  Bảng 2.5 - Bảng lương nhân viên bảo vệ. 34
  Bảng 2.6 - Bảng lương khu vực hành chính nhóm kỹ sư, cử nhân. 34
  Bảng 2.7 - Bảng lương khu vực hành chính nhóm cao đăng, trung cấp. 34
  Bảng 2.8 -Bảng lương khu vực hành chính nhóm nhân viên phục vụ, sơ cấp. 35
  Bảng 2.9 – Bảng lương kì 1 phòng Hành chính nhân sự tháng 11/2012. 36
  Bảng 2.10 - Hệ số khen thưởng của đơn vị 38
  Bảng 2.11 - Bảng phân phối tiền lương kì 2 toàn công ty tháng 11/2012. 40
  Bảng 2.12 - Bảng hệ số khen thưởng đối với cá nhân. 41
  Bảng 2.13- Tiền lương kì 2 tháng 11/2012 của cá nhân phân xưởng khoan. 43
  Bảng 2.14 - Hệ số lương phòng thiết kế xây dựng. 44
  Bảng 2.15 – Bảng lương khoán phòng Thiết kế tháng 11/2012. 45
  Bảng 2.16 - Đánh giá mức độ công bằng trong sử dụng quỹ tiền lương. 49
  Bảng 3.1 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được giao năm 2013. 53
  Bảng 3.2 -Xác định điểm cho các tiêu chí 57
  Bảng 3.3 - Bảng theo dõi sản phẩm 58


  LỜI MỞ ĐẦU Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi là phát triển. Tùy thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến luợc và đường lối cụ thể để phát triển của mình.
  Ngày nay trong nền kinh tế thị trường với sự thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thì việc công nhân phải được đào tạo như thế nào để đảm bảo họ làm được tốt công việc được giao. Do vậy việc đầu tư vào con người được cho là một lĩnh vực đầu tư có hiệu quả cao nhất, phải biết phát huy triệt để nhân tố con người để khai thác tiềm năng trong mỗi người lao động.
  Thu nhập từ việc làm và đặc trưng xã hội – nghề nghiệp – kỹ năng của việc làm là mỗi quan tâm hàng đầu của người lao động và cũng là vấn đề trọng tâm chương trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam khi chuyển sang giai đoạn công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Tiền lương là một phần quan trọng giúp đảm bảo cuộc sống của bản than và gia đình người lao động. Nếu lựa chọn cách trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động thực hiện tốt công việc, nhiệt tình và phát huy hết khả năng của mình để làm việc. Còn ngược lại, người lao động sẽ thờ ơ với công việc của mình, họ chỉ làm cho xong bổn phận bởi vì tiền lương không đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình họ. Họ sẽ quan tâm đến thu nhập ngoài tiền lương hơn là quan tâm đến tiền lương họ nhận được. Khi đó tiền lương không kích thích họ làm việc hăng say.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang, em thấy công tác trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty còn nhiều hạn chế vậy nên em đã chọn đề tài “Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang” làm chuyên đề tốt nghiệp.
  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNGVỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂY GIANG VÀTỔ CHỨC CÔNG TÁC QLNL TẠI ĐƠN VỊ.1.1. Tông quan về đơn vị thực tập1.1.1. Thông tin chung:Tên giao dịch: Công ty Cổ phần thương mại Tây Giang
  Tên giao dịch quốc tế: TG Trading
  Ngày thành lập: 22/09/2005
  Mã số thuế: 0104168631
  Giám đốc: Lưu Thị Thu Hương
  Địa chỉ trụ sở: 31A – Láng Hạ - Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
  Điện thoại: 04 85 822 593
  Fax: 04 37 621 168
  Ngành nghề kinh doanh:


  Thiết kế, sản xuất, kinh doanh cửa uPVC
  Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, thương mại dịch vụ
  Tư vấn và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật
  Đầu tư kinh doanh bất động sản và các dự án khu đô thị, khu nhà ở.
  Tư vấn và thăm dò tài nguyên môi trường
  Đầu tư tài chính, quản lý nguồn vốn.
  Trồng rừng và khai thác rừng, chế biến và kinh doanh lâm sản.
  Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật
  1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức:


  Xem Thêm: Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần Thương mại Tây Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status