Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Trường ĐH CN TPHCM) 9 điểm nhật ký chứng từ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Trường ĐH CN TPHCM) 9 điểm nhật ký chứng từ


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT LÀO

  1. Quá trình hình thành và phát triển. 1
  1.1 Sự ra đời 1
  1.2 Tình hình lao động của công ty. 2
  1.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 2
  1.3.1 Năng lực tài chính. 2
  1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 2
  CHƯƠNG 2 : Thực hiện kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào
  2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công tu Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào 3
  2.1. Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh. 3
  2.1.1 Chức năng của công ty. 3
  2.1.2 Nhiệm vụ. 3
  2.1.3 Ngành nghề kinh doanh. 4
  2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ. 4
  2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 6
  Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 7
  2.4 Nội dung tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ĐTHTKT Việt Lào. 7
  2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 7
  2.4.1.2 Cơ cấu bộ máy kế toán. 7
  2.4.2 Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán. 9
  2.4.2.1 Niên độ kế toán. 9
  2.4.2.3 Hình thức ghi sổ. 9
  2.4.2.4 Phương pháp tính thuế GTGT. 11
  2.4.2.5 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 11
  2.4.2.6 Phương pháp khấu hao Tài sản cố định. 11
  2.5 Các phần hành kế toán. 11
  2.5.1 Kế toán vốn bằng tiền. 11
  2.5.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, các khoản phải thu, phải trả, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 12
  2.5.3 Kế toán tài sản cố định hữu hình (TSCĐ HH), công cụ dụng cụ (CCDC). 13
  2.5.4 Kế toán hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 14
  2.5.6 Kế toán tổng hợp. 16
  2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính. 16
  2.6.1 Kỳ lập báo cáo. 16
  2.6.2 Các báo cáo tài chính theo quy định. 16
  2.6.3 Tổ chức kiểm tra công tác kế toán. 17
  2.6.3.1 Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan hữu quan. 17
  2.6.3.2 Công tác kiểm tra nội bộ doanh nghiệp. 17
  2.7 Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại đơn vị thực tập. 17
  2.1 KẾ TOÁN TIỀN MẶT. 19
  2.1.2 Tài khoản sử dụng. 19
  2.1.3 Sổ kế toán sử dụng. 19
  2.1.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 19
  2.1.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 20
  2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng. 32
  2.2.1 Chứng từ sử dụng. 32
  2.2.2 Tài khoản sử dụng. 32
  2.2.3 Sổ kế toán sử dụng. 32
  2.2.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 32
  2.2.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 32
  2.3 Kế toán công nợ tạm ứng. 38
  2.3.1 Chứng từ sử dụng. 38
  2.3.2 Tài khoản sử dụng. 38
  2.3.3 Sổ kế toán sử dụng. 38
  2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 38
  2.4 Kế toán nợ phải thu. 42
  2.4.1 Chứng từ sử dụng. 42
  2.4.2 Tài khoản sử dụng. 42
  2.4.3 Sổ kế toán sử dụng. 42
  2.4.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 42
  2.4.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 42
  2.5 Kế toán hàng tồn kho. 46
  2.5.1 Chứng từ sử dụng. 46
  2.5.2 Tài khoản sử dụng. 46
  2.5.3 Sổ kế toán sử dụng. 46
  2.5.4 Tóm tắt quy trình kế toán. 46
  2.5.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 46
  2.6 Kế toán phải trả cho người bán. 52
  2.6.1 Chứng từ sử dụng. 52
  2.6.2 Tài khoản sử dụng. 52
  2.6.3 Sổ kế toán sử dụng. 52
  2.6.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 52
  2.7 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 56
  2.7.1 Chứng từ sử dụng. 56
  2.7.2 Tài khoản sử dụng. 56
  2.7.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 56
  2.7.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 56
  2.8 Kế toán doanh thu tài chính. 62
  2.8.1 Chứng từ sử dụng. 62
  2.8.2 Tài khoản sử dụng. 62
  2.8.3 Sổ kế toán sử dụng. 62
  2.8.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 62
  2.8.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 62
  2.9 Kế toán giá vốn hàng bán. 65
  2.9.1 Chứng từ sử dụng. 65
  2.9.2. Tài khoản sử dụng. 65
  2.9.3 Sổ kế toán sử dụng. 65
  2.9.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 65
  2.9.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 65
  2.10 Kế toán chi phí tài chính. 70
  2.10.1 Chứng từ sử dụng. 70
  2.10.2 Tài khoản sử dụng. 70
  2.10.3 Sổ kế toán sử dụng. 70
  2.10.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 70
  2.10.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 70
  2.11 Kế toán chi phí bán hàng. 76
  2.11.1 Chứng từ sử dụng. 76
  2.11.2 Tài khoản sử dụng. 76
  2.11.3 Sổ kế toán sử dụng. 76
  2.11.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 76
  2.11.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 76
  2.12 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 82
  2.12.1 Chứng từ sử dụng. 82
  2.12.2 Tài khoản sử dụng. 82
  2.12.3 Sổ kế toán sử dụng. 82
  2.12.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 82
  2.12.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 82
  2.13 Kế toán thu nhập khác. 87
  2.13.1 Chứng từ sử dụng. 87
  2.13.2 Tài khoản sử dụng. 87
  2.13.3 Sổ kế toán sử dụng. 87
  2.13.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 87
  2.13.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 87
  2.14 Kế toán chi phí khác. 92
  2.14.1 Chứng từ sử dụng. 92
  2.14.2 Tài khoản sử dụng. 92
  2.14.3 Sổ kế toán sử dụng. 92
  2.14.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 92
  2.14.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 92
  2.15 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 97
  2.15.1 Chứng từ sử dụng. 97
  2.15.2 Tài khoản sử dụng. 97
  2.15.3 Sổ kế toán sử dụng. 97
  2.15.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ. 97
  2.15.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 97
  2.16 Lập báo cáo tài chính. 102
  2.16.1 Bảng cân đối số phát sinh. 102
  2.16.2 Bảng cân đối kế toán. 102
  2.16.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 102
  2.16.5 Thuyết minh BCTC 102
  2.17 Lập báo cáo thuế GTGT. 102
  2.17.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào. 102
  2.17.2 Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra. 102
  2.17.3 Tờ khai thuế GTGT. 102
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
  3.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung. 103
  3.1.1 Ưu điểm 103
  3.1.1.1 Về bộ máy kế toán. 103
  3.1.1.2 Về hình thức tổ chức hạch toán. 103
  3.1.1.3 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán. 104
  3.1.2 Những tồn tại 104
  3.1.2.1 Về phương pháp kế toán. 104
  3.1.2.2 Về việc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 104
  3.1.2.3 Về việc trích lập các khoản dự phòng. 104
  3.1.2.4 Về tài khoản sử dụng. 104
  3.1.2.5 Về công tác xác định kết quả kinh doanh. 105
  3.1.3 Kiến nghị 105
  3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp. 106


  Xem Thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Trường ĐH CN TPHCM) 9 điểm nhật ký chứng từ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Trường ĐH CN TPHCM) 9 điểm nhật ký chứng từ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status