Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-Việ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-Việ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . .1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN
  VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP . 5
  1.1. Nhiệm vụ kế tóan nguyên vật liệu . .5
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu . 5
  1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu . .5
  1.1.3. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất . .5
  1.1.4. Sự cần thiết phải quản lý nguyên vật liệu . .6
  1.1.5. Vai trò và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu . .8
  1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu . .9
  1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu . .9
  1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu . .1 1
  1.2.2.1. Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho . .1 2
  1.2.2.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho . .13
  1.3. Hạch tóan chi tiết nguyên vật liệu . 1 5
  1.3.1. Yêu cầu hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 1 5
  1.3.2. Các chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng . 1 6
  1.3.3. Các phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 1 7
  1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu . .2 0
  1.4.1. Yêu cầu hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu . 2 0
  1.4.2. Tài khoản sử dụng . .2 2
  1.4.3. Các phương pháp hạch toán . .2 4
  1.4.3.1. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên . 2 4
  1.4.3.2. Kế toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 2 7
  1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán . .30
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH
  CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG HÀN -VIỆT (HANVICO) . .3 1
  2.1. Khái quát chung về Công ty Hanvico. .3 1
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hanvico. .31
  2.1.2. Lĩnh vực sản xuất của Công ty Hanvio. .31
  2.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty Hanvico. .32
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Hanvico. .33

  2.1.5. Tổ chức công tác kế tóan tại Công ty Hanvico. .3 6
  2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Hanvico. 3 6
  2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Hanvico. 3 7
  2.1.5.3. Hệ thống tài khỏan sử dụng tại Công ty Hanvico. .38
  2.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán Công ty sử dụng. .39
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .40
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. 4 0
  2.2.1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty. .4 0
  2.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .4 1
  2.2.2.3. Đặc điểm quy trình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. 4 2
  2.1.5. Quy trình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .4 2
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .4 3
  2.2.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .4 3
  2.2.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .45
  2.2.2.3. Kế tóan chi tiết vật liệu ở kho. .46
  2.2.2.4. Kế tóan chi tiết nguyên vật liệu ở phòng kế toán. .47
  2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán tổng hợp vật liệu tại Công ty Hanvico. .51
  2.2.3.1. Kế tóan tổng hợp nhập nguyên vật liệu. .51
  2.2.3.1. Kế tóan tổng hợp xuất nguyên vật liệu. 5 7
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG
  NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG HÀN-VIỆT . .6 1
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán và quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Hanvico. .6 2
  3.1.1. Ưu điểm: . .6 2
  3.1.2. Nhược điểm: . .6 4
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
  Hanvico. .6 5
  KẾT LUẬN . 6 6  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-
  Việt (Hanvico)
  LỜI MỞ ĐẦU
  Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, các doanh nghiệp đều đóng góp một
  phần không nhỏ cho các công trình phúc lợi, giải quyết việc làm. Trong bối cảnh
  hội nhập kinh tế hiện nay thì vai trò của các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh
  tế đất nước càng được khẳng định rõ. Một quốc gia càng mở rộng, phát triển quan
  hệ quốc tế bao nhiêu thì xét cho cùng các doanh nghiệp càng phát triển tốt bấy
  nhiêu. Hội nhập mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại cho các doanh nghiệp
  không ít thách thức khó khăn. Điều này khiến các doanh nghiệp luôn cố gắng nâng
  cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm,
  hàng hoá, dịch vụ và thu được nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
  triển trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có khả năng nắm bắt nhu cầu thị
  trường. Để đạt mục tiêu này, nhà quản lý doanh nghiệp phải nhận thức rõ vai trò
  của các thông tin kinh tế: quan hệ cung - cầu, mặt bằng giá cả, tình trạng cạnh
  tranh, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp . Từ đó căn cứ vào các yếu tố
  đầu vào để có phương án sản xuất tối ưu.
  Nguyên liệu, vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, nó
  chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và trong giá thành của doanh nghiệp, có
  tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Đây còn là chỉ tiêu
  chất lượng tổng hợp quan trọng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, trình độ
  tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để kế toán tính đúng chi phí sản
  xuất cho từng đơn vị sản phẩm và tổng giá vốn hàng bán. Việc hạch toán vật liệu
  không chỉ dừng lại ở chỗ phản ánh chính xác tình hình biến động của vật liệu mà
  còn cung cấp thông tin cho các hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Nhất là trong
  điều kiện hiện nay, sử dụng vật tư có hiệu quả là một mục tiêu quan trọng giúp
  doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
  Do đó, việc tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học,
  hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động kinh doanh và công nghệ sản xuất
  là một yêu cầu quan trọng của doanh nghiệp.

  Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-
  Việt (Hanvico), nhận thấy được tầm quan trọng của nguyên vật liệu đối với sản
  xuất và công tác kế toán nguyên vật liệu, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện tổ
  chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây
  dựng Hàn-Việt (Hanvico)
  ”.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khoá luận của em có kết cấu như sau:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên
  vật liệu trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty
  TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-Việt (Hanvico).
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại
  Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Hàn-Việt (Hanvico)
  Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để hoàn thành bài khóa luận, song em
  cũng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định, em mong được sự chỉ bảo
  tham gia góp ý của các bác trong ban lãnh đạo, các cô chú trong phòng tài chính -
  kế toán, đặc biệt là sự góp ý của thầy cô giáo giúp em bổ sung và hoàn thiện bài
  khoá luận đạt kết quả tốt hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-Việ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Hàn-Việ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status