Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN


  Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải Minh Phúc

  Hoàn thiện tồ chức công tác kế toán DT, CP và XĐKQKD tại Cty TNHH VT&TM Minh Phúc

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANHNGHIỆP 1

  1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí, xác định kết quả kỉnh doanh 1

  1.1.1 Những vấn lý luận về doanh thu 1

  1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của doanh thu 1

  ❖ Khái niệm doanh thu 1

  ❖ Đặc điểm của doanh thu .1

  A.2 Phân loại doanh thu trong doanh ngiệp .2

  1.1.1.3 Vai trò của doanh thu trong doanh nghiệp 3

  1.1.1.4 Các khoản giảm trừ doanh thu .3

  1.1.1.5 Phương pháp xác định doanh thu 4

  1.1.2 Những vấn đề lý luận về chi phí .5

  .2A Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của chi phí 5

  ❖ Khái niệm 5

  ❖ ý nghĩa, vai trò của chi phí .5

  1.1.2.2 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp 5

  ❖ Giá vốn hàng bán .6

  ❖ Chi phí bán hàng .6

  ❖ Chi phí quản lý doanh nghiệp .7

  ❖ Chi phí hoạt động tài chính 8

  ❖ Chi phí ho ạt động khác .8

  1.1.3 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp .9

  1.1.3.1 Khải niệm, ý nghĩa, mục đích xác định kết quả kinh doanh .9

  ❖ Khái niệm, mục đích xác định kết quả kinh doanh .9

  ❖ Ý nghĩa và vai trò của việc xác định kết quả kinh doanh .10
  Hoàn thiện tồ chức công tác kế toán DT, CP và XĐKQKD tại Cty TNHH VT&TM Minh Phúc

  1.1.3.2 Những yếu tố để xác định kết quả kinh doanh 10

  1.1.3.3 Sự cần thiết phải xác định kết quả kinh doanh 11

  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 11

  1.2 Hạch toán kế toán doanh thu, chỉ phí và xác định kết quả kỉnh doanh tại doanh nghiệp . 11

  1.2.1 Hạch toán kế toán doanh thu 11

  1.2.1.1 Nguyên tắc hạch toán doanh thu .11

  1.2.1.2 Hạch toán kế toán chi tiết doanh thu đối vói các hoạt động .13

  ❖ Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .13

  ❖ Các khoản giảm trừ doanh thu 14

  ❖ Ke toán doanh thu hoạt động tài chính .15

  ❖ Ke toán doanh thu hoạt động khác .17

  1.2.1.3 Hạch toán kế toán tổng hợp doanh thu 18

  ❖ Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .18

  ❖ Doanh thu hoạt động tài chính .20

  ❖ Các khoản giảm trừ doanh thu .21

  ❖ Các khoản thu nhập khác 21

  1.2.2 Hạch toán kế toán giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan 22

  1.2.2.1 Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan .22

  1.2.2.2 Hạch toán kế toán chi tiết giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan .23

  ❖ Giá vốn hàng bán .23

  ❖ Chi phí quản lý kinh doanh 23

  ❖ Chi phí tài chính 26

  ❖ Chi phí khác 26

  1.2.2.3 Hạch toán kế toán tổng họp giá vốn và các chi phí có liên quan 29

  ❖ Giá vốn hàng bán .29

  ❖ Chi phí quản lý kinh doanh .31

  ❖ Chi phí hoạt động tài chính .35
  Hoàn thiện tồ chức công tác kế toán DT, CP và XĐKQKD tại Cty TNHH VT&TM Minh Phúc

  ❖ Chi phí khác .36

  1.2.3 Hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh .38

  1.2.3.1 Hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 38

  ❖ Nguyên tắc hạch toán xác định kết quả kinh doanh 38

  ❖ Hạch toán kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh .38

  ❖ Hạch toán kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 39

  1.2.3.2 Hạch toán kế toán lợi nhuận chưa phân phối 41

  ❖ Hạch toán kế toán chi tiết lợi nhuận chưa phân phối 41

  1.3 Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp .42

  ❖ Hình thức chứng từ ghi sổ .42

  CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI MINH PHÚC .45

  2.1 Khái quát chung về công tỵ TNHH vận tải - thương mại Minh Phúc. .45

  2.2.1 Quá trinh hỉnh thành và phát triển của công ty 45

  2.1.2 Chức năng của ngành nghề kinh doanh 46

  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 46

  2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .48

  2.1.5 Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty .49

  2.1.6 Tinh hình kết quả hoạt động KD của công ty trong 3 năm 51

  2.2 Thực tế tổ chức công tác kế toán doanh thu, chỉ phí và xác định kết quả kỉnh doanh tại công ty TNHH vận tải - thương mại Minh Phúc 53

  2.2.1 Tổ chức công tác kế to^ thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 53

  2.2.1.1 Đặc điểm doanh thu của công ty .53

  2.2.1.2 Tài khoản, chứng từ và sổ sách sử dụng 54

  2.2.1.3 Quy trình hạch toán .55

  2.2.1.4 Kế toán tổng họp doanh thu 64

  2.2.2 Tổ chức công tác kế toán chi phí 64

  2.2.2.1 Kế toán giá vốn 64
  Hoàn thiện tồ chức công tác kế toán DT, CP và XĐKQKD tại Cty TNHH VT&TM Minh Phúc

  2.2.3 Ke toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 74

  2.2.4 Ke toán chi phí quản lý kinh doanh 81

  2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .85

  2.2.6 Ke toán xác định kết quả kinh doanh .92

  2.2.6.1 Hạch toán xác định KQKD tháng 12/2010 95

  2.2.6.2 Hạch toán xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 96

  2.2.6.3 Hạch toán xác định lợi nhuận chưa phân phối 97

  2.3 Tổ chức lập báo cáo tài chính 98

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIÊN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI MINH PHÚC 99

  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

  quả kỉnh doanh tại công ty TNHH vận tải - thương mại Minh Phúc .99

  3.1.1 Đánh giá chung 99

  3.1.2 Một số un điểm của công ty .101

  3.1.3 Một số hạn chế của công ty 103

  3.2 Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chỉ phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải -thương mại Minh Phúc .105

  3.2.1 Sự cần thiện phải hoàn thiện 105

  3.2.2 Phương hướng hoàn thiện .106

  3.2.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải - thương mại

  Minh Phúc 106

  Kết luận .113

  DANH MUC VIẾT TẮT


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status