Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nh


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 3
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . . 3
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 3
  1.1.2. Một số khái niệm cơ bản . 3
  1.1.2.1. Doanh thu . . 3
  1.1.2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 4
  1.1.2.1.2. Doanh thu tiêu thụ nội bộ . . 5
  1.1.2.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính . 5
  1.1.2.1.4. Thu nhập khác . . 6
  1.1.2.1.5. Các khoản giảm trừ doanh thu . 6
  1.1.2.2. Chi phí . . 7
  1.1.2.2.1. Giá vốn hàng bán . . 7
  1.1.2.2.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . . 8
  1.1.2.2.3. Chi phí hoạt động tài chính . 10
  1.1.2.2.4. Chi phí khác . . 10
  1.1.2.2.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . . 10
  1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh . . 11
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . . 11
  1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . . 13
  1.2.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 13
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng . 13
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng . . 13
  1.2.1.3. Phương pháp hạch toán . 15
  1.2.2. Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 16
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng . 16
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng . . 16
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 18
  1.2.3. Tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán . . 19
  1.2.3.1. Chứng từ sử dụng . 19
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng . . 19
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán . 22
  1.2.4. Tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh
  nghiệp . 23
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 23
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng . . 24
  1.2.4.3. Phương pháp hạch toán . 25
  1.2.5. Tổ chức công tác kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính . 27
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng . 27
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng . . 27
  1.2.5.3. Phương pháp hạch toán . 29
  1.2.6. Tổ chức công tác kế toán thu nhập khác và chi phí khác . . 29
  1.2.6.1. Chứng từ sử dụng . 29
  1.2.6.2. Tài khoản sử dụng . . 29
  1.2.6.3. Phương pháp hạch toán . 30
  1.2.7. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 31
  1.2.7.1. Chứng từ sử dụng . 31
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng . . 31
  1.2.7.3. Phương pháp hạch toán . 32
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng . 34
  2.1. Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng . 34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . . 34
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp . . 35
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán tại DNTN Mai Hưng . . 36
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán . . 36
  2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán . 38
  2.1.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán . . 38
  2.1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán . . 38
  2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán . . 40
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng . 40
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại DNTN Mai Hưng 40
  2.2.1.1. Đặc điểm quá trình tiêu thụ tại doanh nghiệp . 40
  2.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 41
  2.2.1.3. Quy trình hạch toán . 41
  2.2.1.4. Ví dụ minh hoạ . 42
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại DNTN Mai Hưng . 49
  2.2.2.1. Nội dung của giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp . 49
  2.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 49
  2.2.2.3. Quy trình hạch toán . 49
  2.2.2.4. Ví dụ minh hoạ . 50
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại DNTN Mai Hưng . 53
  2.2.3.1. Nội dung của chi phí quản lý kinh doanh tại DN . 53
  2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 53
  2.2.3.3. Quy trình hạch toán . 53
  2.2.3.4. Ví dụ minh hoạ . 54
  2.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính . 58
  2.2.4.1. Nội dung của doanh thu HĐTC và chi phí TC tại DN . 58
  2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 58
  2.2.4.3. Quy trình hạch toán . 58
  2.2.4.4. Ví dụ minh hoạ . . 59
  2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . . 66
  2.2.5.1. Nội dung của kế toán chi phí thuế TNDN tại doanh nghiệp . . 66
  2.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 66
  2.2.5.3. Quy trình hạch toán . 66
  2.2.5.4. Ví dụ minh hoạ . . 67
  2.2.6. Kế toán xác định KQKD tại DNTN Mai Hưng . . 70
  2.2.6.1. Nội dung của xác định kết quả kinh doanh tại DN . 70
  2.2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 70
  2.2.6.3. Quy trình hạch toán . 70
  2.2.6.4. Ví dụ minh hoạ . . 71
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Mai Hưng . . 79
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại doanh nghiệp . . 79
  3.1.1. Đánh giá chung . . 79
  3.1.2. Ưu điểm . 79
  3.1.3. Hạn chế . . 80
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Mai Hưng . . 81
  3.2.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Mai Hưng . . 81
  3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Mai Hưng . . 83
  3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán tại DNTN Mai Hưng . . 83
  3.2.2.2. Một số kiến nghị khác . . 90
  KẾT LUẬN. 91
  Danh mục tài liệu tham khảo và các từ viết tắt . . 92
  Danh mục sơ đồ và bảng biểu . 93


  Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng
  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong những năm gần đây, nước ta đang trên đà phát triển, nền kinh tế
  đã và đang có sự chuyển biến một cách rõ rệt, rất nhiều những công ty lớn nhỏ
  được thành lập với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó các doanh nghiệp
  cũng phải đối mặt với những thử thách trong cuộc cạnh tranh để tồn tại và phát
  triển. Vì vậy, vấn đề đặt ra trong sản xuất kinh doanh là làm thế nào để có được
  lợi nhuận cao nhất nhưng chi phí bỏ ra thấp nhất. Doanh nghiệp có thể tồn tại,
  phát triển mạnh mẽ và đứng vững trong nền kinh tế thị trường ngoài việc có sự
  lãnh đạo giỏi của những người đứng đầu doanh nghiệp thì bên cạnh đó công tác
  kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài
  chính kế toán gắn liền với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp, gắn liền với thị trường trong và ngoài nước, có ích cho các quyết định
  kinh tế nên việc đào tạo, bồi dưỡng những kế toán viên đã và đang được coi
  trọng. Do nhận thức được vấn đề trên, em quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện
  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng” làm khoá luận tốt nghiệp.
  Nội dung của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm 3
  chương như sau:
  _ Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp.
  _ Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng.
  _ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư
  nhân Mai Hưng.
  Với sự hiểu biết và kinh nghiệm còn hạn chế, bài viết này không thể
  tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô
  giáo để bài viết được hoàn thiện hơn.
  Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Bùi Thị Chung,
  các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng,
  ban Giám Đốc và tập thể nhân viên DNTN Mai Hưng đã giúp đỡ em hoàn thành
  bài viết này.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status