Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel


  Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ KD tại Công Ty Cổ Phần Công
  Nghệ Viettel
  I.2.1.2 Kết cấu: . . 28
  I.2.2 Nguốn số liệu và phương pháp lập BCKQ kinh doanh . . 29
  I.2.2.1 Nguồn số liệu . . 29
  I.2.2.2 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết
  quả hoạt động kinh doanh . 29
  I.3 Nội dung và phương pháp phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh . . 33
  I.3.1 Khái niệm phân tích BCTC . . 33
  I.3.2 Ý nghĩa và các mục tiêu của phân tích BCTC . . 33
  I.3.3 Nội dung và phương pháp phân tích BCTC . 35
  I.3.3.1 Phương pháp phân tích . . 36
  I.3.1 Phương pháp phân tích BCKQ hoạt dộng kinh doanh . . 39
  I.3.1.1 Phân tích chung kết quả kinh doanh . . 39
  I.3.1.2 Đánh giá tình hình doanh nghiệp thông qua các chỉ số . 40
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCKQ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETTEL . . 44
  II.1 Giới thiệu khái quát công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel . 44
  II.1.1 Sự hình thành và phát triển Công ty CP Công Nghệ Viettel . . 44
  II.1.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty CP Công Nghệ Viettel . . 49
  II.2 Thực trạng công tác lập BCKQ hoạt động kinh doanh tại công ty . . 57
  II.2.1 Một số công việc chuẩn bị trước khi lập BCKQ hoạt động kinh
  doanh tại công ty . 59
  II.2.2 Công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công
  Nghệ Viettel . . 63
  II.2.2.1 Căn cứ lập BCKQ hoạt động kinh doanh năm 2010 . . 63

  II.2.2.2 Nội dung và phương pháp lập BCKQ hoạt đông kinh doanh . 63
  II.2.3 Công tác phân tích BCKQ kinh doanh tại công ty . . 66
  CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO
  CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
  VIETTEL 76
  III.1 Nhận xét đánh giá chung về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel. 76
  III.1.1 Một số nhận xét về Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel. . 76
  III.1.2 Thực trạng công tác kế toán tại Công ty: . . 77
  III.2 Đánh giá thực trạng lập và phân tích báo cáo KQKD tại Công ty 79
  III.2.1 Đánh giá về việc lập Báo cáo Kết quả kinh doanh . . 79
  III.2.2 Đánh giá về việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh . . 79
  III.3 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả
  kinh doanh tại Công ty . . 79
  III.4 Nội dung hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQKD . . 80
  III.4.1 Về công tác kế toán: . 80
  III.4.2 Hoàn thiện công tác lập báo cáo KQKD . . 81
  III.4.3 Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo KQKD . . 82
  KẾT LUẬN . . 90


  Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ KD tại Công Ty Cổ Phần Công
  Nghệ Viettel
  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ
  thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các
  doanh nghiệp đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Vì vậy, có thể nói quản lý tài
  chính là chức năng có tầm quan trọng số một trong hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp, nó quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong
  quá trình kinh doanh. Đặc biệt, trong điều kiện cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt
  trên phạm vi toàn thế giới, điều chỉnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tăng
  trưởng kinh tế còn chậm thì quản lý tài chính là một vấn đề quan trọng hơn bao
  giờ hết. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt mang lại sự giàu có cho chủ sở
  hữu khi nó được quản lý tốt về mặt tài chính.
  Chính vì tầm quan trọng của công tác quản lý tài chính như vậy nên chức
  năng quản lý tài chính thường thuộc về các nhà lãnh đạo cấp cao của doanh
  nghiệp như Phó tổng Giám đốc hoặc Giám đốc tài chính. Trong các doanh
  nghiệp vừa và nhỏ, chức năng này thuộc về Phó giám đốc phụ trách tài chính
  hoặc kế toán trưởng. Nhà quản lý tài chính chịu trách nhiệm điều hành hoạt
  động tài chính và thường đưa ra các quyết định tài chính trên cơ sở các nghiệp
  vụ tài chính thường ngày do các nhân viên cấp thấp hơn phụ trách. Các quyết
  định và hoạt động của nhà quản lý tài chính đều nhằm vào các mục tiêu tài chính
  của doanh nghiệp: đó là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh được
  căng thẳng về tài chính và phá sản, có khả năng cạnh tranh và chiếm được thị
  phần tối đa trên thương trường, tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận và
  tăng trưởng thu nhập một cách vững chắc.
  Trong thực tế hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp vẫn còn xem nhẹ việc
  phân tích tài chính. Do đó, các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn
  trong việc đưa ra quyết định phù hợp với sự biến động của thị trường, hiệu quả
  sử dụng vốn chưa cao, đồng thời việc khai thác các nguồn vốn vẫn còn chậm trễ,
  chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh. Để đứng vững được trong môi
  trường cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp phải nghiên cứu và áp dụng những

  phương pháp, chỉ tiêu phân tích tài chính phù hợp, mang lại những thông tin tài
  chính chính xác, bổ ích.
  Trong quá trình hạch toán lập báo cáo kết quả kinh doanh là giai đoạn cuối
  cùng hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp. Việc ghi chép chính xác các
  nghiệp vụ kinh tế này có ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện tài chính doanh
  nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện đúng đắn về tình hình sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp, qua
  một thời gian học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng và thực
  tập tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel, em nhận thấy: “việc lập và phân
  tích tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lý luận mà cả
  trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp”. Vì những lý do trên, em đã chọn đề tài:
  Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty
  Cổ Phần Công Nghệ Viettel” cho luận văn của mình. Luận văn của em gồm có 3
  chương:
  Chương I: Lý luận chung về công tác lập và phân tích BCTC của Doanh
  nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác Lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh
  doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel.
  Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Lập và phân tích
  BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel.
  Mặc dù, được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của TS. Lê Văn Liên cùng
  các thầy cô giáo và các anh chị trong phòng kế toán nhưng do trình độ nghiệp
  vụ, hiểu biết của em còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Kính
  mong các thầy cô tạo điều kiện để em hoàn thành tốt bài khoá luận của em.
  Em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Liên và các thầy cô, các anh chị
  trong Phòng Tài chính và Ban lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em
  trong thời gian qua để em hoàn thành tốt bài khóa luận này.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status