Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh nội thất thủy sejin - vinashin

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh nội thất thủy sejin - vinashin


  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  Đối với doanh nghiệp sản xuất, yếu tố quan trọng đầu tiên để tiến hành sản
  xuất là yếu tố đầu vào trong đó quan trọng hơn cả là vật tư mà cụ thể hơn là
  nguyên vật liệu. Do đó, để quá trình sản xuất diễn ra hiệu quả và chất lượng sản
  phẩm sản xuất ra không ngừng được nâng cao, mỗi doanh nghiệp sản xuất đều phải
  quản lý và hạch toán nguyên vật liệu sao cho đảm bảo tốt từ khâu mua sắm, vận
  chuyển đến bảo quản, sử dụng và dự trữ chúng . Bởi vì nếu doanh nghiệp mua sắm
  và bảo quản tốt nguyên vật liệu thì trước hết sẽ giúp quá trình sản xuất được thực
  hiện liên tục, không bị gián đoạn do thiếu vật tư cần thiết hoặc do vật tư không
  đảm bảo chất lượng.
  Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp cũng cần phải hạch toán nguyên vật liệu
  bằng thước đo tiền tệ để từ đó đánh giá được hiệu quả kinh doanh của nguyên vật
  liệu qua mỗi kỳ. Vì có tính giá, có hạch toán chi tiết và tổng hợp nguyên vật liệu
  thì kế toán mới tính toán và xác định được toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến
  việc tiêu thụ từng loại nguyên vật liệu. Trên cơ sở này, đội ngũ kế toán và ban
  giám đốc sẽ có những đánh giá chính xác và biện pháp hoàn thiện công tác kế toán
  nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp mình.
  1.1.2.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu
  Theo chuẩn mực kế toán số 02, hàng tồn kho là những tài sản:
  - Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường.
  - Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang
  - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản
  xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ
  Nguyên vật liệu là một bộ phận của hàng tồn kho, là một trong những yếu tố
  cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào

  quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm
  được sản xuất.
  Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến
  cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đặc điểm của
  nguyên vật liệu là chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và trong chu kỳ
  sản xuất đó, nguyên vật liệu sẽ bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị biến đổi hình thái vật
  chất ban đầu để cấu thành thực thể của sản phẩm. Về mặt giá trị, do chỉ tham gia
  vào một chu kỳ sản xuất nhất định nên khi tham gia vào sản xuất, giá trị của
  nguyên vật liệu sẽ được tính hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
  Do đặc điểm này, nguyên vật liệu được xếp vào tài sản lưu động của doanh nghiệp.
  Đồng thời, nguyên vật liệu là một yếu tố chi phí: chi phí nguyên liệu, vật
  liệu tạo nên thực thể sản phẩm hoàn thành. Xét về góc độ giá trị, nó cấu thành giá
  thành sản phẩm và giá vốn của hàng xuất bán.
  1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong các
  doanh nghiệp
  1.1.3.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp
  Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu được của quá
  trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp. Vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dữ
  trữ và sử dụng nguyên vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản
  phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Để thuận lợi trong công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu, trước hết
  các doanh nghiệp phải xác định được hệ thống danh điểm và đánh số danh điểm
  cho nguyên vật liệu. Hệ thống danh điểm và sổ danh điểm của nguyên vật liệu phải
  rõ ràng, chính xác tương ứng với quy cách, chủng loại nguyên vật liệu.
  Trong doanh nghiệp, nguyên vật liệu luôn được dự trữ ở một mức nhất định,
  hợp lý, nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Do vậy,
  các doanh nghiệp phải xác định mức tồn kho tối đa và tối thiểu cho từng danh điểm
  nguyên vật liệu, tránh việc dự trữ quá nhiều hoặc quá ít một loại nguyên vật liệu
  nào đó. Định mức tồn kho của nguyên vật liệu còn là cơ sở để xác định kế hoạch
  thu mua nguyên vật liệu và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.


  Để bảo quản tốt nguyên vật liệu dự trữ, giảm thiểu hư hao, mất mát, các
  doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bố
  trí nhân viên thủ kho có đủ phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn để quản lý
  nguyên vật liệu tồn kho và các nhiệm vụ nhập, xuất kho, tránh việc bố trí, kiêm
  nhiệm chức năng thủ kho với tiếp liệu và kế toán vật tư.
  1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
  Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nguyên vật liệu, kế
  toán nguyên vật liệu cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  (1) Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp
  nguyên vật liệu trên các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian
  cung cấp.
  (2) Tính toán và phân bổ chính xác, kịp thời giá trị nguyên vật liệu xuất
  dùng cho các đối tượng khác nhau, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu
  hao nguyên vật liệu, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trường hợp sử dụng
  nguyên vật liệu sai mục đích, lãng phí.
  (3) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ nguyên vật liệu,
  phát hiện kịp thời các loại nguyên vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chưa cần dùng
  và có biện pháp giải phóng để thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế các thiệt hại.
  (4) Thực hiện việc kiểm kê nguyên vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các
  báo cáo về nguyên vật liệu, tham gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch
  thu mua, dữ trữ, sử dụng nguyên vật liệu.
  1.1.4. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm
  Nguyên vật liệu có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm, do
  đó, việc đảm bảo cung ứng, dự trữ, sử dụng tiết kiệm các loại nguyên vật liệu có
  tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì:
  - Cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời và chính xác nguyên vật liệu là điều
  kiện có tính chất tiền đề cho sự liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp.
  - Đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng tốt là điều kiện nâng cao
  chất lượng sản phẩm, góp phần sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất
  lao động.


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh nội thất thủy sejin - vinashin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh nội thất thủy sejin - vinashin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status