Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . 1
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Sự cần thiết . . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . . 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 2
  5. Kết cấu của khoá luận: . . 2
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. . 3
  1.1.1. Vai trò và ý nghĩa của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh: . . 3
  1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh. 4
  1.1.3. Yêu cầu của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh. 5
  1.2. Một số khái niệm, điều kiện ghi nhận doanh thu. 6
  1.2.1. Khái niệm . 6
  1.2.2 Một số nguyên tắc ghi nhận doanh thu: . . 6
  1.3.Một số khái niệm, nguyên tắc hạch toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 8
  1.3.1. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh. . 8
  1.3.2.Nguyên tắc hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 8
  1.3. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. . 9
  1.3.1.Khái niệm . . 9
  1.3.2. Các phương thức bán hàng. . 9
  1.4. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh
  nghiệp. . 10
  1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh
  thu . 10
  1.4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ . 10
  1.4.1.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 13
  1.4.2.Kế toán các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 15
  1.4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 15
  1.4.2.3.Chi phí bán hàng: . 16
  1.4.2.4.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 17
  1.4.3.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. 20
  1.4.3.1.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 20
  1.4.3.2.Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 20
  1.4.4.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 23
  1.4.4.1.Kế toán thu nhập khác. 23
  1.4.4.2. Kế toán chi phí khác. 25
  1.4.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 27
  1.5. Các hình thức, sổ sách, báo cáo kế toán sử dụng trong doanh nghiệp . 29
  1.5.1. Các hình thức kế toán. 29
  1.5.2. Chứng từ sử dụng. 29
  1.5.3. Sổ kế toán sử dụng . 29
  1.5.4. Hệ thống báo cáo kế toán. 30
  CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
  HẢI PHÒNG . . 31
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng. . 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 31
  2.1.2.Đặc điểm hoạt động của công ty. 32
  2.1.2.1. Mục tiêu hoạt động của công ty: . . 32
  2.1.2.2 Các ngành nghề kinh doanh của công ty: . . 32
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty . 33
  2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 38
  2.1.5. Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại Công ty: . . 40
  2.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần Duợc phẩm Hải Phòng. . 41
  2.2.1. Đặc điểm quá trình tiêu thụ hàng hoá tại Công ty . . 41
  2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. . 42
  2.2.2.1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: . 42
  2.2.2.2. Hạch toán doanh thu bán hàng: . . 43
  2.2.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 51
  2.2.4. Hạch toán giá vốn hàng bán . 51
  2.2.5. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . . 56
  2.2.5.1. Hạch toán chi phí bán hàng trong doanh nghiệp . . 56
  2.2.5.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: . . 60
  2.2.6. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính . . 65
  2.2.7. Hạch toán chi phí tài chính . . 69
  2.2.8. Hạch toán thu nhập khác . . 72
  2.2.9. Hạch toán chi phí khác . . 72
  2.2.10 Xác định kết quả kinh doanh . . 73
  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG. . 79
  3.1 Các nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh . 79
  3.1.1 Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh . 79
  3.1.2 Nguyên tắc của việc kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 79
  3.2 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty . 80
  3.2.1.Ưu điểm trong công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh của Công ty. . 80
  3.2.2 Hạn chế trong công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh của Công ty. . 84
  3.3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . . 85
  3.3.1. Sự tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh. . 85
  3.3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh . . 86
  KẾT LUẬN . . 93
  Khóa luận tốt nghiệp - Đại học Dân Lập Hải Phòng
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết
  Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành
  viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới WTO, điều này mở ra rất nhiều
  cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam nhưng cũng không ít thách thức mới đối với
  các doanh nghiệp trong nước. Nó đặt các doanh nghiệp vào cuộc cạnh tranh gay
  gắt trên thương trường. Các doanh nghiệp đứng trước hai khả năng hoặc là phá sản
  hoặc là phát triển bền vững. Bởi vậy, các doanh nghiệp trong nước luôn phải cố
  gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhằm
  tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
  Mỗi doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi phải tự hoàn
  thiện mình ở tất cả các khâu từ sản xuất, lưu thông, phân phối đến tiêu thụ. Phải
  làm cho tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp vững mạnh, ổn định. Những
  thông tin tài chính là vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để thấy rõ tình hình tài
  chính của doanh nghiệp? Chính là nhờ vào các thông tin của hệ thống kế toán trong
  mỗi doanh nghiệp tập hợp, thu thập và xử lý cung cấp thông tin cho tất cả các đối
  tượng có quan tâm. Đó chính là tầm quan trọng của thông tin kế toán.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh. Qua thời gian tìm hiểu thực tế tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, kết hợp với lý thuyết đã được học ở trường,
  những hiểu biết về các nghiệp vụ kinh tế nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công

  tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược
  phẩm Hải Phòng” cho khoá luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hoá để làm rõ những nhận thức chung nhất về công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng nhằm nâng cao
  hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
  Về mặt lý luận: Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán doanh
  thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.
  Về mặt thực tiễn: Luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
  5. Kết cấu của khoá luận:
  Phần nội dung chính của khoá luận được xây dựng gồm 3 chương.
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Duợc phẩm Hải Phòng.
  Trong quá trình viết bài, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cô
  chú phòng Kế toán - Tài chính và toàn thể Ban lãnh đạo của công ty, các thầy cô khoa
  QTKD, các thầy cô bộ môn kế toán và cô giáo hướng dẫn PGS.TS. Trương Thị Thủy, em
  đã nắm bắt được phần nào tình hình thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty. Tuy nhiên, do trình độ lý luận, thời gian tiếp cận thực tế còn
  hạn chế nên bài khoá luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận
  được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các bạn để bài khoá luận của em được hoàn
  thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn !


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status