Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần thương mại xây

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần thương mại xây


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP
  XÂY DỰNG . . 15
  1.1 Sự cần thiết khách quan của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong các doanh nbhiệp xây dựng. . 15
  1.1.1.Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây dựng. . 15
  1.1.2. Yêu cầu cơ bản trong việc quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây dựng. . 17
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp. 18
  1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng. . 19
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. . 19
  1.2.1.1. Chi phí sản xuất. 19
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng. . 22
  1.2.2. Giá thành sản phẩm xây dựng và phân loại giá thành sản phẩm . 26
  1.2.2.1. Giá thành sản phẩm xây dựng. . 26
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. . 32
  1.3. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở doanh nghiệp
  xây lắp. 33
  1.3.1. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 33
  1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi
  phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. . 34
  1.3.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. . 34
  1.3.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. . 35
  1.3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 36
  1.3.4. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. . 38
  1.3.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường
  xuyên. . 39
  Sinh viên: Nguyễn Thị Linh - Lớp: QT1105K 8
  Khóa luận tốt nghiệp
  1.3.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 40
  1.3.5. Hệ thống sổ - Báo cáo chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 44
  1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp. 47
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành của sản phẩm xây lắp. . 47
  1.4.1.1. Đối tượng tính giá thành và mối quan hệ gữa đối tượng tính giá thành và
  đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. . 47
  1.4.1.2. Kỳ tính giá thành . . 49
  1.4.2. Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 49
  1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. . 52
  1.4.4. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
  lắp trong điều kiện máy vi tính. . 57
  CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở CÔNG
  TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÁI SƠN . . 59
  2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy của công ty cổ phần TM-
  XD Thái Sơn. . 59
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần TM-XD Thái Sơn. 59
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ chính của công ty. . 61
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn 62
  2.1.4 Tổ chức hạch toán kế toán của công ty cổ phần TMXD Thái Sơn . . 64
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn . 64
  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . . 66
  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . . 67
  2.1.4.3. Tổ chức vận dụng các chính sách kế toán chung: . . 67
  2.1.4.4 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn. . 67
  2.1.4.5. Một số chính sách kế toán tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn đang
  áp dụng. . 70
  2.1.4.5. Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty. . 70
  2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật. . 71
  2.2.1.Nhà cöa vËt chÊt kÜ thuËt : . 71
  Sinh viên: Nguyễn Thị Linh - Lớp: QT1105K 9
  Khóa luận tốt nghiệp
  2.2.2. M¸y mãc thiÕt bÞ : . . 74
  2.2.3.Tổ chức lao động tiền lương. . 75
  2.2.3.1 .Néi dung tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trong doanh nghiÖp. 75
  2.2.3.2.C¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng . 77
  2.2.4.Quy trình sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn. . 79
  2.2.4.1.Những thuận lợi . . 80
  2.2.4.2. Những khó khăn: . . 80
  2.5. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thương mại xây
  dựng Thái Sơn. 80
  2.5.1. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng . . 82
  2.5.1.1. Chứng từ sử dụng. 82
  2.5.1.2. Sổ sách sử dụng . 82
  2.5.1.3. Tài khoản sử dụng . . 82
  2.5.2. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TỪNG KHOẢN MỤC CHI PHÍ . 83
  2.5.2.1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp . 83
  2.5.2.2.Chi phí nhân công trực tiếp(TK 622) . . 95
  2.5.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công. 105
  2.5.2.4.Chi phí sản xuất chung(TK 627) . 110
  2.5.2.4.1.Kế toán tập hợp chi phí công nhân phân xưởng . 110
  2.5.2.4.2.Chi phí vật liệu . 113
  2.5.2.4.3.Chi phí công cụ dụng cụ . . 118
  2.5.2.4.4.Chi phí khấu hao TSCĐ . . 121
  2.5.2.4.5.Chi phí dịch vụ mua ngoài. 127
  2.5.2.4.6.Chi phí khác bằng tiền. . 131
  2.6.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ . . 132
  2.6.1. Đối tượng tính giá thành . . 134
  2.6.2.Kỳ tính giá thành . 134
  2.6.3. Quy trình hạch toán . . 134
  2.6.4. Phương pháp tính giá . . 134
  2.7. Chụp các bước thực hiện . . 147
  Sinh viên: Nguyễn Thị Linh - Lớp: QT1105K 10
  Khóa luận tốt nghiệp
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD THÁI SƠN . 148
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHÍ PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM-
  XD THÁI SƠN. 148
  3.1.1. Những nét nổi bật về công tác kế toán . . 148
  3.1. 2. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn. . 149
  3.1.3. Những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sx & tính giá thành
  sản phẩm tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn. . 152
  3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN TM-XD THÁI SƠN. . 154
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sx & tính giá
  thành sản phẩm. 154
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sx & tính giá
  thành sản phẩm tại công ty cổ phần TM-XD Thái Sơn. . 155
  KẾT LUẬN . . 160
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những chuyển bến to
  lớn, đó là sự chuyển đổi từ nền kinh tế hàng hóa tập trung sang nền kinh tế thị
  trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản
  lý kinh tế đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ các công cụ quản lý mà trong đó
  hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ
  quản lý tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý và điều hành và kiểm
  soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý tài chính ,kế toán là
  một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm bảo hệ thống tài chính
  thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kinh tế có vai trò đặc biệt
  quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
  Chuyển sang kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và hạch toán kinh tế
  độc lập. Mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và
  phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt
  được mục đích này thì các doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp
  quản lý. Đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thì chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các
  doanh nghiệp quan tâm. Vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm có tác dụng lớn trong công tác quản lý và là
  khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp.
  Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp xây dựng có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng cường tích lũy và góp phần
  cải thiện đời sống của người lao động.
  Tại các doanh nghiệp sản xuất các chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ
  chi phí về lao động sống và lao động vật hóa chi ra để tiến hành các hoạt động
  sản xuất trong một kỳ nhất định. Để quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của
  các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời đúng đối tượng, đúng
  Sinh viên: Nguyễn Thị Linh - Lớp: QT1105K 12
  Khóa luận tốt nghiệp
  chế độ quy định và đúng phương pháp. Mặt khác thông qua số liệu do bộ phận
  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp. Các nhà lãnh đạo quản lý
  doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt động,
  từng loại sản phẩm và toàn bộ tình hình chi phí kết quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp để phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự
  toán, chi phí, tình hình sử dụng chi phí, lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả tiết
  kiệm hay lãng phí. Tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm. Từ đó
  đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá
  thành sản phẩm. Đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh
  doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
  Với kiến thức đã được học ở trường và kiến thức thực tế có được trong
  thời gian thực tập, em lựa chọn đề tài: “ Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm ‟‟ ở Công ty cổ phần thương mại xây dựng Thái Sơn

  làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  Nội dung đề tài gồm có:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng.
  Chương 2: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần thương mại xây dựng
  Thái Sơn.
  Chương3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần
  thương mại xây dựng Thái Sơn.
  Quá trình thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần thương mại xây
  dựng Thái Sơn, được sự chỉ đạo tận tình của Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ
  nhân viên của phòng kế toán ở công ty. Được sự hướng dẫn chu đáo của thầy cô
  giáo và với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, bằng những kiến thức thu được ở
  nhà trường. Em xin được trình bày những hiểu biết củaỏ mình và một vài ý kiến
  nhỏ nhằm hoàn thiện một số vấn đề kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây dựng ở Công ty cổ phần thương mại xây dựng Thái Sơn.
  Do trình độ còn hạn chế. Thời gian thực tập có hạn, phần nữa do giá thành
  XDCB có đặc thù riêng. Vì vậy việc quản lý kế toán sản phẩm XDCB cũng
  mang tính đặc thù riêng nên rất mong sự góp ý tận tình của thầy cô giáo, Ban
  lãnh đạo và các cán bộ phòng kế toán giúp em hoàn thành đề tài của mình một
  cách thiết thực.
  Để hoàn thành đề tài này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo
  tận tình của thầy giáo hướng dẫn - Tiến sĩ VĂN BÁ THANH cùng các cô chú
  ở phòng kế toán của Công ty cổ phần thương mại xây dựng Thái Sơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần thương mại xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần thương mại xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status