Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ma

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ma


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 2
  1.1.Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . . 2
  1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.2.Các khái niêm cơ bản . 2
  1.1.2.1.Doanh thu . 2
  1.1.2.2.Chi phí . . 6
  1.1.2.3.Xác định kết quả kinh doanh . . 8
  1.1.3.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . 8
  1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. . 9
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và các
  khoản giảm trừ doanh thu. 9
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng: . . 9
  1.2.1.2.Tài khoản sử dụng: . . 9
  1.2.1.3. Phương pháp hạch toán . 12
  1.2.2. Kế toán Giá vốn hàng bán: . . 13
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng: . . 13
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng: . 13
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 14
  1.2.3. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí Quản lý doanh nghiệp. 16
  1.2.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng: . 16
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng: . . 16
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán . 18
  1.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính& Chi phí tài chính . 19
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng: . . 19
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng: . . 19
  1.2.5.3: Phương pháp hạch toán: . 19
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác & chi phí khác. . 21
  1.2.6.1. Chứng từ sử dụng: . . 21
  1.2.6.2. Tài khoản sử dụng: . 21
  1.2.6.3. Phương pháp hạch toán: . . 21
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 23
  1.2.7.1: Chứng từ sử dụng: . . 23
  1.2.7.2: Tài khoản sử dụng: . . 23
  1.2.7.3. Phương pháp hạch toán: . 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  MAY THĂNG LONG . . 26
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần May Thăng Long . 26
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 26
  2.1.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh . . 27
  2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý . 29
  2.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại công ty . . 32
  2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 32
  2.1.4.2 Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại công ty . 34
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống sổ sách tại công ty . 34
  2.1.4.4. Tổ chức hệ thống BCTC tại công ty . . 35
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long . 36
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 36
  2.2.1.1.Chứng từ sử dụng . . 36
  2.2.1.2.Tài khoản sử dụng . 36
  2.2.1.3Trình tự hạch toán . . 36
  2.2.1.3.Ví dụ . 37
  2.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán . 47
  2.2.2.1.Chứng từ sử dụng . 47
  2.2.2.2.Tài khoản sử dụng . 47
  2.2.2.3.Trình tự hạch toán . 47
  2.2.2.4.Ví dụ . 48
  2.2.3.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . 52
  2.2.3.1.Chứng từ sử dụng . 52
  2.2.3.2.Tài khoản sử dụng . 52
  2.2.3.3.Trình tự hạch toán . 52
  2.2.3.4.Ví dụ . 53
  2.2.4.Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính . 58
  2.2.4.1.Chứng từ sử dụng . 58
  2.2.4.2. Tài khoản sử dụng . 58
  2.2.4.2.Trình tự hạch toán . 58
  2.2.4.3.Ví dụ . 59
  2.2.5.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 64
  2.2.5.1.Chứng từ sử dụng . 64
  2.2.5.2.Tài khoản sử dụng . 64
  2.2.5.3.Trình tự hạch toán . 64
  2.2.5.4.Ví dụ . 64
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 70
  2.2.6.1. Chứng từ sử dụng . 70
  2.2.6.2.Tài khoản sử dụng . 70
  2.2.6.3.Trình tự hạch toán . 70
  2.2.6.4.Ví dụ . 70
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG . . 77
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. 77
  3.1.1. Ưu điểm . 78
  3.1.2. Hạn chế . . 79
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. . 80
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh. 80
  3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. . 81
  3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. 81
  3.2.2.2. Hiện đại hóa công tác kế toán tại Công ty Cổ phần May Thăng Long . 90
  3.2.2.3. Hoàn thiện chính sách chiết khấu tại Công ty Cổ phần May Thăng Long 92
  3.2.2.4. Một số giải pháp khác . . 93
  KẾT LUẬN . . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp
  quan tâm là làm thế nào để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất tức là tối đa hóa
  được lợi nhuận và giảm thiểu hóa chi phí. Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt
  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và các yếu tố liên quan trực tiếp đến
  việc tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp chính là các khoản doanh thu và các
  khoản chi phí.
  Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận
  doanh thu, chi phí của doanh nghiệp đầy đủ và kịp thời góp phần tăng tốc độ chu
  chuyển vốn lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất. Việc ghi chép
  chính xác nghiệp vụ kinh tế này có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện tài
  chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện đúng đắn về
  tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng đó cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình
  của Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai Linh em đã nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác
  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần May Thăng Long
  ” làm đề tài tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận,
  khóa luận của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long.
  Với mong muốn được củng cố, hoàn thiện và ngày càng nâng cao trình độ
  nghiệp vụ về kế toán, em rất mong được sự xem xét, chỉ bảo, tham gia góp ý kiến
  của các quý thầy cô nhằm giúp cho luận văn này đạt kết quả tốt hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  䃠ꂤ䐚ꏗ䅠ृ


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ma
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ma sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status