Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần xây lắ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần xây lắ


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . . 1
  Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DN . .13
  1.1 TỔNG QUÁT VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH . . 13
  1.1.1 Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phi, và xác
  định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp . . 13
  1.1.2 Khái quát về doanh thu . . 14
  1.1.3 Khái quát về chi phí kinh doanh . 17
  1.1.4 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . . 20
  1.1.5 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . . 21
  1.2 CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP . . 22
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 22
  1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 25
  1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 27
  1.2.4 Kế toán thu nhập khác . . 28
  1.3 CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ . . 29
  1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán . . 29
  1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . . 32
  1.3.3 Kế toán chi phí tài chính . 25
  1.3.4 Kế toán chi phí khác . . 37
  1.4 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . .28
  1.5 TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . .33
  1.5.1 Hình thức kế toán nhật ký chung . 33
  1.5.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái . .34
  1.5.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . . 44
  1.5.4 Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ . .35
  1.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 46

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ,
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  LẮP & KDDV HẢI PHÕNG . . 48
  2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XL & KDDV HẢI PHÕNG . .38
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của CT CP xây lắp & KDDV Hải Phòng .38
  2.1.2 Ngành nghề kinh doanh . .39
  2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và thành tích công ty đạt được . 39
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP XL & KDDV Hải Phòng . 40
  1.2.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Cty CP XL & KDDV Hải Phòng 41
  2.1.6 Công tác kế toán và hình thức ghi sổ tại Công ty cổ phần xây lắp & KDDV
  Hải Phòng . .42
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP &
  KDDV HẢI PHÕNG . 44
  2.2.1 Kế toán doanh thu . .44
  2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 44
  2.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . .60
  2.2.1.3 Kế toán thu nhập khác . .64
  2.2.2 Kế toán chi phí . .66
  2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán . .66
  2.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng . 73
  2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . .77
  2.2.2.4 Chi phí tài chính . .80
  2.2.2.5 Kế toán chi phí khác . .84
  2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . .86
  2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  LẮP & KDDV HẢI PHÕNG - CIPC . .93
  2.3.1 Ưu điểm . .93
  2.3.2 Hạn chế . 95
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & KDDV HẢI PHÕNG . 98
  3.1 SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & KDDV HẢI PHÕNG - CIPC . .98

  3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện . .98
  3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện . 99
  3.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện . .100
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & KDDV HẢI PHÕNG - CIPC . .101
  3.2.1 Hoàn thiện việc sử dụng tài khoản chi tiết tại Công ty cổ phần xây lắp &
  KDDV Hải Phòng . 101
  3.2.2 Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại Công ty cổ phần xây lắp & KDDV Hải
  Phòng . .102
  3.2.3 Về sổ tổng hợp tại Công ty cổ phần xây lắp & KDDV Hải Phòng . 109
  3.2.4 Hoàn thiện mẫu Sổ theo hình thức nhật ký chung tại Công ty cổ phần xây lắp
  & KDDV Hải Phòng . .111
  3.2.5 Áp dụng hình thức chiết khấu thanh toán tại Công ty cổ phần xây lắp &
  KDDV Hải Phòng . 113
  3.2.6 Áp dụng việc trích lập các khoản dự phòng tại Công ty cổ phần xây lắp &
  KDDV Hải Phòng . 113
  3.2.7 Hoàn thiện việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại
  Công ty cổ phần xây lắp & KDDV Hải Phòng . 115
  3.2.8 Lập báo cáo tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ . .115
  3.2.9 Hoàn thiện về vấn đề nhân sự và việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại
  Công ty cổ phần xây lắp & KDDV Hải Phòng . 116
  3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY LẮP & KDDV HẢI PHÕNG . 117
  KẾT LUẬN . .118
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 119
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là
  hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa. Để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tìm
  cách tăng doanh thu, giảm chi phí, trong đó tăng doanh thu là biện pháp rất quan
  trọng để làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Để tăng được doanh thu các doanh
  nghiệp sử dụng kế toán như là một công cụ quản lý để thu nhận, xử lý và cung cấp
  thông tin về tình hình tiêu thụ trên thị trường đồng thời đánh giá cắt lớp thị trường,
  giúp cho các nhà quản lý đề ra các quyết định đúng đắn và có hiệu quả trong sản
  xuất, tiêu thụ và đầu tư nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.
  Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qủa kinh doanh là nội
  dung quan trọng nhất trong toàn bộ nội dung kế toán của doanh nghiệp. Trong quá
  trình thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp & kinh doanh dịch vụ Hải Phòng - CIPC
  em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp và kinh doanh
  dịch vụ Hải Phòng - CIPC
  ” nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Trình bày có hệ thống, có phân tích những vấn đề chung về kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, thực trạng kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp
  & kinh doanh dịch vụ Hải Phòng - CIPC, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện
  kế toán trong lĩnh vực này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu: những lý luận cơ bản và thực tiễn về tổ chức kế toán
  doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu: kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty cổ phần xây lắp & kinh doanh dịch vụ Hải Phòng - CIPC.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích lý
  luận, phương pháp quan sát thực tiễn
  5. Nội dung kết cấu của đề tài
  Khóa luận được kết cấu làm ba chương:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp & KDDV Hải Phòng - CIPC.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp & KDDV Hải
  Phòng - CIPC.
  Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình
  của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán và dưới sự hướng dẫn của cô giáo T.S
  Giang Thị Xuyến. Em đã phần nào nắm được tình hình thực tế công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên do trình
  độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài viết của em không thể
  tránh khỏi những sai xót.
  Em mong nhận được sự đóng góp và ý kiến của các thầy cô giáo để bài viết
  của em được hoàn thiện hơn.
  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần xây lắ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần xây lắ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status