Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . . 5
  1. Tính cấp thiết của đề tài. . 5
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. . 6
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 7
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 7
  5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp . . 7
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP. . 8
  1.1. PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN TỪNG
  HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . . 8
  1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 9
  1.3. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 10
  1.4.NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 11
  1.4.1.Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh . . 11
  1.4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. . 11
  1.4.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 14
  1.4.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng
  bán trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
  xuyên . 16
  1.4.1.4. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn bán
  hàng trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ. 21
  1.4.1.5. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH). . 23
  1.4.1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . . 25
  1.4.2. Tổ chức kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính . 27
  1.4.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. . 27
  1.4.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 29
  1.4.3. Tổ chức kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác. . 30
  1.4.3.1. Kế toán thu nhập khác . 30
  1.4.3.2. Kế toán chi phí khác . 32
  1.4.4. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh. 34
  1.4.4.1. Kế toán chi phí thuế TNDN . . 34
  1.4.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 35
  1.5. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 37
  1.5.1. Hình thức kế toán nhật ký chung . . 37
  1.5.2. Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . . 37
  1.5.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. . 37
  1.5.4. Hình thức sổ kế toán nhật ký - chứng từ. . 39
  1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . . 39
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY X46 (
  CÔNG TY HẢI LONG - BQP). . 40
  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HẢI LONG - BQP . 40
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hải Long - BQP . . 41
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Hải long - BQP. . 42
  2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Hải Long - BQP. 44
  2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 45
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Hải Long - BQP . . 48
  2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Hải Long - BQP. . 48
  2.1.5.2. Hình thức kế toán , các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại
  công ty. . 50
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HẢI LONG - BQP. . 53
  2.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu tại công ty Hải Long - BQP . . 53
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 53
  2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. . 64
  2.2.1.3. Kế toán doanh thu từ hoạt động tài chính. . 64
  2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác. 69
  2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tại công ty Hải Long - BQP . . 73
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn bán hàng. 73
  2.2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 76
  2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng . . 80
  2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. . 85
  2.2.2.5. Kế toán chi phí khác . 90
  2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. . 94
  2.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hải Long-BQP. 97
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HẢI LONG-BQP. 103
  3.1. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HẢI LONG-BQP 103
  3.1.1. Ưu điểm. . 103
  3.1.2. Những mặt tồn tại cần khắc phục . . 105
  3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HẢI LONG -
  BQP. 106
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Hải Long - BQP . . . 106
  3.2.2. Yêu cầu và nội dung hoàn thiện kế toán doanh thu - xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Hải Long BQP . . 107
  3.2.2.1. Yêu cầu hoàn thiện . . . 107
  3.2.2.2. Nội dung hoàn thiện . . . 108
  3.2.3. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán doanh thu - xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Hải Long - BQP . . 113
  3.2.3.1. Về phía nhà nước và cơ quan chức năng . . 113
  3.2.3.2. Về phía công ty Hải Long - BQP . . 113
  KẾT LUẬN . . 115


  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Sau gần hai mươi năm nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập
  trung sang cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế dưới sự điều tiết vĩ mô
  của nhà nước, theo định hướng XHCN, đất nước ta có sự thay đổi về mọi mặt,
  dần hoà mình chung vào khu vực và thế giới. Cơ chế kinh tế mở đã tạo tiền đề
  cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước có cơ hội giao
  lưu, hội nhập, vươn lên mạnh mẽ trên thị trường, tạo điều kiện cho các doanh
  nghiệp chủ động trong kinh doanh song cũng đẩy các doanh nghiệp vào thế cạnh
  tranh quyết liệt. Hoạt động trong một môi trường cạnh tranh tự do, sự ganh đua
  lẫn nhau giữa các thành phần có lợi cho mình khiến mỗi doanh nghiệp đều phải
  tìm cho mình một phương thức kinh doanh phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh
  của nền kinh tế thị trường đầy biến động. Trong quá trình cạnh tranh trên thị
  trường nhiều chủ doanh nghiệp không có sự năng động sáng tạo, không được
  trang bị kiến thức cần thiết nên không nắm được quy luật của thị trường, từ đó
  doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản là điều tất yếu, bên cạnh đó cũng có rất
  nhiều doanh nghiệp đang khẳng định vị thế của mình trên thương trường, không
  những trụ vững mà còn ngày càng phát triển, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh. Việc nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin trong
  và ngoài doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý phát huy thế chủ
  động và đạt hiệu quả trong kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu này, công cụ hữu
  hiệu nhất được sử dụng đó là kế toán. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu
  thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích
  cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư
  cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với
  hoạt động kinh tế, tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho
  các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt không chỉ với hoạt
  động tài chính nhà nước mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng với hoạt động
  tài chính doanh nghiệp.

  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát sinh các khoản chi
  phí là điều tất yếu, do vậy việc quản lý và sử dụng có hiệu quả chi phí kinh
  doanh có ý nghĩa riêng của nó và thông tin về chúng luôn được các nhà quản trị
  doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với hoạt động kinh doanh thương mại thì tiết
  kiệm chi phí là nguồn cơ bản để tăng thu nhập, từ đó nâng cao hiệu quả kinh
  doanh, trong đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (hay còn gọi
  là chi phí thời kì) là hai trong những chỉ tiêu chất lượng.
  Trước tình hình hiện nay, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chịu tác
  động của rất nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, đòi hỏi công tác kế
  toán phải có sự điều chỉnh thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra, tuy
  nhiên phải mang tính chính xác và kịp thời. Vì thế các doanh nghiệp luôn đặt
  vấn đề hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh như là một
  nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực nhất, có tính chất xuyên suốt trong tất cả các
  khâu hoạt động của doanh nghiệp.
  Xuất phát từ lý do trên, qua thời gian thực tập tại công ty Hải Long - BQP,
  kết hợp với kiến thức đã học tập và nghiên cứu tại trường, đồng thời với sự giúp
  đỡ tận tình của các thầy cô giáo - đặc biệt là TS.Trần Văn Hợi, các cán bộ nhân
  viên phòng tài chính công ty, em đã hoàn thành chuyên đề với đề tài:
  " Hoàn thiện công t ác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại nhà máy X46 ( công ty Hải Long - BQP )
  ".
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 ( công ty Hải Long -
  BQP)
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty.
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công ty Hải Long - BQP ) nhằm nâng cao
  hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công ty Hải
  Long - BQP) .
  - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại nhà máy X46 (công ty Hải Long - BQP).
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  - Về mặt lý luận: Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
  - Về mặt thực tiễn: Luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy (công ty Hải Long -
  BQP) nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  5. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận
  văn kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại nhà máy X46 (công ty Hải Long - BQP ).
  Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại nhà máy ( công ty Hải Long - BQP).


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status