Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 14
  1.1.1 Chi phi sản xuất . . 14
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . . 14
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 14
  1.1.2. Giá thành sản phẩm . 16
  1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . . 16
  1.1.2.2. Phân loại giá thành . . 17
  1.1.3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm . . 18
  1.1.3.1. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm. 18
  1.1.3.2. Yêu cầu quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm. . 19
  1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. . 20
  1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. . 21
  1.2.Kế hoạch tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. . 21
  1.2.1. Kế hoạch tập hợp chi phí sản xuất. . 21
  1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản
  xuất, phân bổ chi phí sản xuất. 21
  1.2.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp. . 24
  1.2.1.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . 34
  1.1.2. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất: . 37
  1.1.2.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng. . 37
  1.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm . . 40
  1.2.3.1. Đối tượng tính giá thành: . 40
  1.2.3.2. Kỳ tính giá thành. . 41
  1.2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. . 41

  1.3. Các hình thức kế toán áp dụng: . 45
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
  NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÕNG. . 46
  2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng. . 46
  2.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng. . 46
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần điện nước lắp máy
  Hải Phòng. . 46
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần
  điện nước lắp máy Hải Phòng. 50
  2.1.3.1. Đặc điểm về mặt hàng. . 50
  2.1.3.2. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm. . 51
  2.1.3.3. Quy trình sản xuất: . . 53
  2.1.4. Thành tích mà công ty đạt được và kế hoạch lợi nhuận trong năm tiếp
  theo. . 58
  2.1.4.1.Thành tích đạt được . . 58
  2.1.4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo . . 60
  2.1.5. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần điện nước
  lắp máy Hải Phòng. . 61
  2.1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải
  Phòng. . 67
  2.1.6.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. . 67
  2.1.6.2.Tổ chức hạch toán kế toán cua Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải
  Phòng. . 69
  2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại
  Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng. 71
  2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng . 71
  2.2.2. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. . 72
  2.2.3. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng . 72
  2.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần điện

  nước lắp máy Hải Phòng. . 73
  2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 75
  2.2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 75
  2.2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . . 83
  2.2.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 89
  2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . . 110
  2.2.7. Tổ chức công tác tính giá thành . 114
  2.2.7.1. Công tác quản lý giá thành ở doanh nghiệp. 114
  2.2.7.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành của doanh nghiệp . . 114
  2.2.7.3. Phương pháp tính giá thành . 114
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÕNG . 118
  3.1. Những nhận xét đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất, tổ chức quản lý và
  công tác kế toán tại Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng . 118
  3.1.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành. . 119
  3.1.2. Ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán tại Công ty . . 120
  3.1.2.1. Ưu điểm . . 120
  3.1.2.2. Nhược điểm . . 124
  3.1.3 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kê toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành. . 126
  3.2. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng . . 127
  3.2.1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành: . . 127
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành tại Công ty. . 128
  KẾT LUẬN . . 133
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công
  ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý vốn,
  tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân các doanh nghiệp, đồng
  thời là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nước điều hành vĩ mô nền kinh tế,
  kiểm tra, kiểm soát các nghành, các lĩnh vực. Chính vì vậy, việc đổi mới và hoàn
  thiện không ngừng công tác kế toán thích ứng với yêu cầu quản lý trong cơ chế
  kinh tế mới là một vấn đề thực sự bức xúc.
  Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là khâu trung tâm của
  toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp.Từ khi bắt đầu quá trình đổi mới cơ chế
  quản lý ở nước ta hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí
  và tính giá thành sản phẩm nói riêng đã được đổi mới khá căn bản. Hệ thống kế
  toán mang tính đặc trưng của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung tồn tại từ
  nhiều năm đã được thay thế bằng hệ thống kế toán mới tiếp cận và từng bước
  thích ứng với cơ chế thị trường.
  Kinh tế thị trương là niềm vui và nỗi buồn trong quản lý. Các nhà lãnh đạo
  của các công ty, xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tất bật vì cái gì? Vì lời
  nhuận, vì sự tồn tại, thất bại của doanh nghiệp hay diệt vong. Để đạt được mục
  đích đó, bài toán hóc búa đặt ra là làm thế nào để tăng lợi nhuận, chỉ có cạnh
  tranh lành mạnh mới làm được điều đó.Vũ khí đắc lực để cạnh tranh là giảm chi
  phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Nếu giảm bớt được chi phí sản xuất sẽ góp
  phần giảm giá thành, tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị
  trường. Điều đó đặt ra cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâmr
  một nhiệm vụ quan trọng và nó có ý nghĩa to lớn trong toàn bộ công tác kế toán
  của doanh nghiệp sản xuất.
  Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng,
  đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, sự quan tâm của doanh nghiệp về vấn đề
  này, kết hợp với nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công tác tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải

  Phòng đã thể hiện được vai trò của kế toán chi phí và giá thành. Từ đó có thể rút
  ra kết luận về tính hiệu quả của công tác kế toán tập hợp chi phi và tính giá
  thành sản phẩm có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình quản lý chi phí.
  Được sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn T.S Văn Bá Thanh, các cô chú,
  anh chị trong phòng kế toán của công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng,
  em đã quyết định viết theo đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải
  Phòng”. Khóa luận của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng.
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status