Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ
  ĐẦU . 1s
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ
  KINH DOANH VÀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH . . .3
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh
  doanh 3
  1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh .4
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh
  doanh 4
  1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH 5
  1.2.1. Các loại doanh thu, các phương thức bán hàng và thời điểm ghi nhận
  doanh thu: . .5
  1.2.2. Các yếu tố làm giảm doanh thu của doanh nghiệp . .7
  1.2.3. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp . 9
  1.2.4. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: .12
  1.3 Kế toán doanh thu . 13
  1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .13
  1.3.2. Kế toán doanh thu tài chính . 15
  1.3.3.Kế toán doanh thu hoạt động khác . 16
  1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 18
  1.4.1. Kế toán chiết khấu thương mại 18
  1.4.2. Kế toán hàng bán bị trả lại .19
  1.4.3. Kế toán giảm giá hàng bán . . 19
  1.5. Kế toán các khoản chi phí . 20
  1.5.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 20
  1.5.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 24
  1.5.3. Kế toán chi phí tài chính . .27

  1.5.4. Kế toán chi phí hoạt động khác 29
  1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 31
  1.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 33
  CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG TIẾN . .34
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại
  dịch vụ xuất nhập khẩu Quang Tiến .34
  2.1.2.Chức năng ngành nghề kinh doanh . 37
  2.1.3. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại
  dịch vụ xuất nhập khẩu Quang Tiến . 37
  2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất
  nhập khẩu Quang Tiến . . .40
  2.2.TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
  XUẤT NHẬP KHẨU QUANG TIẾN.(Công ty TNHH TMDV XNK Quang
  Tiến). 43
  2.2.1. Kế toán doanh thu tại công ty TNHH TMDV XNK Quang Tiến .43
  2.2.2. Kế toán doanh thu tài chính 53
  2.2.3. Kế toán chi phí tại công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu
  Quang Tiến . . 56
  2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán . . 56
  2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 60
  2.2.3.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 63
  2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: . 66
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK QUANG TIẾN .78
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV
  XNK QUANG TIẾN 78
  3.1.1. Ưu điểm: . 79

  3.1.2. Hạn chế: . .81
  3.1.3 Nguyên nhân của thực trạng . 83
  3.2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH TMDV XNK QUANG TIẾN . . 83
  3.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH TMDV XNK QUANG TIẾN . 84
  3.4. NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  TMDV XNK QUANG TIẾN 85
  3.5. CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  TMDV XNK QUANG TIẾN . 86
  3.5.1. Kiến nghị 1: Về việc luân chuyển chứng từ . 86
  3.5.2.Kiến nghị 2: Về hệ thống sổ kế toán: . .86
  3.5.3.Kiến nghị 3: Về hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán 98
  3.5.4.Kiến nghị 4: Về chính sách ưu đãi khách hàng trong tiêu thụ hàng hoá,
  thành phẩm 99
  3.5.5.Kiến nghị 5: Về trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi .100
  3.5.6. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty: 102
  3.6. Điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV XNK Quang
  Tiến .102
  KẾT LUẬN .104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng
  LỜI MỞ ĐẦU
  Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng trong nền kinh tế quốc dân
  thống nhất. Sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp sẽ góp phần đảm
  bảo cho nền kinh tế phát triển phồn vinh thịnh vượng. Nền kinh tế thị trường đã
  mang lại cơ hội thách thức lớn cho các doanh nghiệp đồng thời mang lại những
  lợi ích cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải tìm được
  các phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp với sản phẩm của mình để có thể
  cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, các doanh nghiệp
  phải giám sát từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, từ khi tìm nguồn thu mua
  nguyên liệu, đến khi tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để đảm bảo cho
  việc an toàn tăng tốc chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà
  nước, cải thiện đời sống lao động và có lợi nhuận để mở rộng sản xuất. Muốn
  vậy, các doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, mọi yếu tố
  liên quan đến sản xuất kinh doanh.
  Để tìm hiểu được chỗ đứng của mình trên thị trường, doanh nghiệp phải
  khai thác tốt tiềm năng bên trong của mình kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả
  các công cụ quản lý trong đó có kế toán. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp
  khác để hòa nhập với nền kinh tế thị trường, Công ty TNHH Thương mại Dịch
  vụ Xuất nhập khẩu Quang Tiến luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán sao
  cho ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của
  mỗi doanh nghiệp trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, cùng với sự giảng
  dạy tận tình của thầy giáo, tiến sĩ Trần Văn Hợi và các cán bộ nhân viên văn
  phòng kế toán của Công ty TNHH TMDV XNK Quang Tiến, em quyết định đi
  sâu vào nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài “Hoàn thiện tổ chức
  kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
  Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quang Tiến
  ”.

  Nội dung của bài khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương :
   Chương 1 : Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
   Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Quang Tiến.
   Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK
  Quang Tiến.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status