Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Tân Thế Huynh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Tân Thế Huynh


  Mục lục
  LỜI NÓI ĐẦU .1
  Chương I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY lẮP 2
  1.1. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong
  các doanh nghiệp xây lắp 2
  1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu .2
  1.1.1.1: Khái niệm: 2
  1.1.1.2: Đặc điểm: . .2
  1.1.2 Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình kinh doanh .2
  1.1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất 2
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý, sử dụng nguyên vật liệu trong
  các doanh nghiệp 3
  1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 4
  1.2.1.Phân loại nguyên vật liệu 4
  1.2.1.1: Sự cần thiết phải phân loại nguyên vật liệu 4
  1.2.1.2: Phương pháp phân loại nguyên vật liệu .4
  1.2.2: Tính giá nguyên vật liệu. .6
  1.2.2.1: Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu .6
  1.2.2.2: Tính giá nguyên vật liệu. 7
  1.2.2.2.1 Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho: . .7
  1.2.2.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho: . .8
  1.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây
  lắp : 11
  1.3.1 . Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp 11
  1.3.1.1 Yêu cầu hạch toán chi tiết nguyên vật liệu .11
  1.3.1.2: Chứng từ kế toán sử dụng: 11
  1.3.1.3 Sổ sách kế toán sử dụng : .13
  1.3.1.4 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. .13
  1.3.1.4.1.Phương pháp ghi thẻ song song: 13
  1.3.1.4.2: Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển .15
  1.3.4.1.3: Phương pháp ghi sổ số dư 16
  1.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp: 18
  1.3.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp áp dụng theo phương
  pháp kê khai thường xuyên: 18
  1.3.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên . 18
  1.3.2.1.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường
  xuyên . .19
  1.3.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp áp dụng theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ: . .22
  1.3.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . .22
  1.3.3.1 Quy định trong chuẩn mực kế toán về giảm giá hàng tồn kho . 22
  1.3.3.2 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán . .22
  1.3.4 Tổ chức sổ sách kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo các hình thức kế
  toán . 23
  1.3.5 Hệ thống báo cáo kế toán nguyên vật liệu .25
  1.3.5.1. Báo cáo tài chính 26
  1.3.5.2 Báo cáo quản trị .26
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THẾ
  HUYNH 27
  2.1 Một số nét khái quát về công ty cổ phần Tân Thế Huynh .27
  2.1.1 Giới thiệu chung: .27
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 27
  2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 27
  2.1.4 Những khó khăn và thuận lợi: .27
  2.1.5 Cơ cấu, quản lý tổ chức 28
  2.1.6 Tổ chức công tác kế toán tại công ty: .30
  2.1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán: 30
  2.1.6.2 Đặc điểm hình thức hạch toán: 31
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
  Tân Thế Huynh 34
  2.2.1 Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu tại công ty: 34
  2.2.1.1 Đặc điểm chung về nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh: 34
  2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu .34
  2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu: .35
  2.2.2.1 Xác định trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho: .35
  2.2.2.2 . Xác định trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho 36
  2.2.3: Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cô phần Tân Thế
  Huynh .37
  2.2.3.1 Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu tại công ty : .37
  2.2.3.1.1: Trình tự nhập kho: 37
  2.2.3.1.2: Trình tự xuất kho: .44
  2.2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh: .47
  2.2.4 Tổ chức kê toán tổng hợp nguyên vật liệu : 52
  2.2.4.1 Tổ chức kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu 52
  2.2.4.1.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho do nguồn mua ngoài: .53
  2.2.4.2: Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu xuất kho: 59
  2.2.5: Công tác kiểm kê kho tại công ty: 62
  Chương III: CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN TÂN THẾ HUYNH .65
  3.1 Đánh giá chung về công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
  Tân Thế Huynh: 65
  3.1.1 Ưu điểm: .66
  3.1.2 Những mặt còn hạn chế: 67
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại
  công ty 68
  3.2.1.Nguyên tắc hoàn thiện: .68
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện: .69
  3.2.3 Nội dung hoàn thiện công tác kế toánnguyên vật liệu tại công ty cổ phần
  Tân Thế Huynh: 70
  KẾT LUẬN 79
  LỜI NÓI ĐẦU
  Việt Nam đang trên đường hội nhập với nền kinh tế thế giới đã mở ra không ít
  những cơ hội làm ăn và phát triển cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngày càng
  khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và trên thế giới. Muốn tồn
  tại và phát triển các doanh nghiệp luôn tìm được hướng đi riêng cho mình. Một
  trong những biện pháp mà doanh nghiệp lựa chọn là cắt giảm chi phí để nâng cao
  lợi nhuận đây là chiến thuật giảm giá thành để tạo cạnh tranh về giá bán. Để đạt
  mục đích này các nhà quản trị đã đặc biệt coi trọng công tác kế toán và nhất là
  công tác kế toán nguyên vật liệu.
  Trong các doanh nghiệp kinh doanh về xây dựng, vật liệu là một trong yếu tố
  cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở để hình thành sản phẩm mới. Do đó muốn
  tối đa hoá lợi nhuận bên cạnh việc sử dụng đúng loại nguyên vật liệu, đảm bảo chất
  lượng. Doanh nghiệp phải biết sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên vật liệu. Như
  vậy, có thể nói việc quản lý nguyên vật liệu là cần thiết từ đó đòi hỏi công tác tổ
  chức kế toán nguyên vật liệu phải được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả
  sản xuất, hạ thấp chi phí trong giá thành.
  Xuất phát từ những lý do trên, đồng thời qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ
  phần Tân Thế Huynh em đã đi sâu tìm hiểu thực tế và nhận thấy được tầm quan
  trọng của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất, sự cần thiết phải tổ chức quản
  lý nguyên vật liệu và công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty
  Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu bài báo cáo gồm những phần sau:
   Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong
  doanh nghiệp xây lắp.
   Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
  Cổ phần Tân Thế Huynh.
   Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty Cổ phần Tân Thế Huynh.
  Do trình độ cũng như thời gian còn hạn chế nên bài viết của em không thể
  tránh khỏi những sai xót. Em kính mong nhận được sự góp ý của thầy cô nhằm
  hoàn chỉnh bài viết mình hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Tân Thế Huynh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Tân Thế Huynh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status