Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
  DANH MỤC LƯU ĐỒ . x
  DANH MỤC VIẾT TẮT xi
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 4
  1.1 KẾ TOÁN DOANH THU: . 5
  1.1.1 Khái niệm: . 5
  1.1.2 Nguyên tắc hạch toán doanh thu: . 5
  1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu: . 7
  1.1.4 Tài khoản vàchứng từ kế toán . 8
  1.1.5 Phương pháp hạch toán 9
  1.1.5.1 Bán hàng thông thường (bán hàng trực tiếp): . 9
  1.1.5.2 Bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp: . 9
  1.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU: . 10
  1.2.1 Chiết khấu thương mại: . 10
  1.2.1.1 Khái niệm: 10
  1.2.1.2 Tài khoản sử dụng: . 10
  1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán: . 10
  1.2.1.4 Phương pháp hạch toán . 11
  1.2.2 Giám giá hàng bán: 11
  1.2.2.1 Khái niệm: 11
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng: 11
  iii
  1.2.2.3 Nguyêntắc hạch toán: . 11
  1.2.2.4 Phương pháp hạch toán: 12
  1.2.3 Hàng bán bị trả lại: 12
  1.2.3.1 Khái niệm: 12
  1.2.3.2 Tài khoản sử dụng: 12
  1.2.3.3 Nguyên tắc hạch toán: . 12
  1.2.3.4 Phương pháp hạch toán : . 13
  1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: 13
  1.3.1 Nội dung: . 13
  1.3.2 Tài khoản sử dụng: 13
  1.3.3 Phương pháp hạch toán: . 14
  1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG: . 15
  1.4.1Nội dung: 15
  1.4.2 Tài khoản sử dụng: 15
  1.4.3 Phương pháp hạch toán: . 16
  1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP . 16
  1.5.1 Nội dung: . 16
  1.5.2 Tài khoản sử dụng: 17
  1.5.3 Phương pháp hạch toán : 18
  1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH: . 18
  1.6.1 Nội dung: . 18
  1.6.2 Tài khoản sử dụng: 19
  1.6.3 Phương pháp hạch toán: . 19
  1.7 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: 19
  1.7.1 Nội dung: . 19
  1.7.2 Tài khoản sử dụng: 20
  1.7.3 Phương pháp hạch toán: . 20
  1.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC: 21
  1.8.1 Nội dung: . 21
  iv
  1.8.2 Tài khoản sử dụng: 21
  1.8.3 Phương pháp hạch toán : 21
  1.9 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC . 22
  1.9.1 Nội dung: . 22
  1.9.2 Tài khoản sử dụng : . 22
  1.9.3 Phương pháp hạch toán : 23
  1.10 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: 24
  1.10.1 Nội dung: . 24
  1.10.2 Nguyên tắc hạch toán: . 24
  1.10.3 Tài khoản sử dụng: 24
  1.10.4 Sơ đồ hạch toán: 25
  1.11 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: . 25
  1.11.1 Xác định kết quả kinh doanh: . 25
  1.11.2 Tài khoản sử dụng: 26
  1.11.3 Nguyên tắc hạch toán: . 26
  1.10.4 Phương pháp hạch toán: . 27
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
  HỮU HẠN XÂY DỰNG THÀNH SƠN PHÚ YÊN 28
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH SƠN . 29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 29
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty: 29
  2.1.2.1 Chức năng: 29
  2.1.2.2 Nhiệm vụ: . 30
  2.1.3 Tổ chức quản lý và sản xuất tại công ty: 30
  2.1.3.1 Tổ chức quản lý: . 30
  2.1.3.2 Tổ chức sản xuất: 32
  2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
  trong thời gian qua: 33
  v
  2.1.4.1 Các nhân tố bên trong: 33
  2.1.4.2 Các nhân tố bên ngoài: 33
  2.1.5 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời
  gian qua: . 34
  2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn: . 38
  2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán: 38
  2.2.2 Tổ chức công tác kế toán: 39
  2.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán: . 41
  2.2.4 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: . 44
  2.2.5 Tổ chức hệ thống tài khoản: . 46
  2.3 Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH
  Xây Dựng Thành Sơn: . 50
  2.3.1 Khái quát chung: . 50
  2.3.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng: 50
  2.3.1.2 Phân loại sản phẩm: 51
  2.3.1.3 Cách xây dựng giá bán: . 51
  2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 52
  2.3.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động xây lắp: 52
  2.3.2.2 Kế toán doanh thu bán gạch đá thành phẩm: 60
  2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán: . 68
  2.3.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán hoạt động xây lắp: 68
  2.3.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán hoạt động sản xuất: . 71
  2.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: . 78
  2.3.5 Kế toán doanh thu tài chính: 90
  2.3.6 Kế toán chi phí tài chính: . 94
  2.3.7 Kế toán thu nhập khác: 98
  2.3.8 Kế toán chi phí khác: . 103
  2.3.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: . 107
  2.3.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 111
  vi
  2.4 Nhận xét chung: . 116
  2.4.1 Những mặt đã đạt được: . 116
  2.4.2 Những mặt tồn tại: . 116
  CHƯƠNG 3:MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
  XÂY DỰNG THÀNH SƠN 118
  3.1 Nhóm biện pháp hoàn thiện công tác kế toán: 119
  3.1.1 Biện pháp 1: Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán: 119
  3.1.2 Biện pháp 2: Mở sổ chi tiết giá vốn và xác định kết quả kinh doanh cho
  từng hoạt động, từng sản phẩm: 120
  3.1.3 Biện pháp 3: Có các chính sách bán hàng, mở sổ 641-" Chi phí bán
  hàng": . 122
  3.2 Nhóm biện pháp: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: 123
  KẾT LUẬN . 125
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 126
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh
  của công ty trong 3 năm (2007, 2008, 2009) 35
  Bảng 2.2 Bảng hệ thống chứng từ kế toán . 44
  Bảng 2.3: Bảng hệ thống tài khoản kế toán 46
  viii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng thông thường 9
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàngtrả chậm 9
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại 11
  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán . 12
  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại . 13
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX 14
  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch tóan chi phí bán hàng 16
  Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18
  Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch tóan chi phí tài chính 19
  Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán doanh thu tài chính 20
  Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 21
  Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 23
  Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 25
  Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 27
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý . 30
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy sản xuất . 32
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng tài chính kế toán . 38
  Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ của phần mềm kế toán 40
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động xây lắp của công ty năm 2009 56
  Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán gạch năm 2009 . 63
  Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán đá Granite năm 2009 63
  Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán giá vốn hoạt động xây lắp năm 2009 . 70
  Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán giá vốn bán thành phẩm năm 2009 74
  Sơ đồ 2.10: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2009 86
  Sơ đồ 2.11: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính năm 2009 92
  Sơ đồ 2.12: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính năm 2009 96
  Sơ đồ 2.13: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác năm 2009 . 100
  ix
  Sơ đồ 2.14: Sơ đồ hạch toán chi phí khác năm 2009 105
  Sơ đồ 2.15: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 109
  Sơ đồ 2.16: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh năm 2009 . 113
  Sơ đồ 3: Mô hình đề xuất . 120
  x
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 2.1: Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu hoạt động xây lắp . 54
  Lưu đồ 2.2: Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu bán đá Granite, gạch 61
  Lưu đồ 2.3: Quy trình xử lý nghiệp vụ giá vốn hoạt động xây lắp . 69
  Lưu đồ 2.4: Quy trình xử lý nghiệp vụ giá vốn bán thành phẩm 73
  Lưu đồ 2.5: Quy trình xử lý nghiệp vụ tiền lương cho quản lý 80
  Lưu đồ 2.6: Quy trình xử lý nghiệp vụ trích và phân bổ khấu hao cho quản lý: . 82
  Lưu đồ 2.7: Quy trình xử lý nghiệp vụ các khoản chi khác cho quản lý 84
  Lưu đồ 2.8: Quy trình xử lý nghiệp vụ doanh thu tài chính . 91
  Lưu đồ 2.9: Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí tài chính 95
  Lưu đồ 2.10:Quy trình xử lý nghiệp vụ thu nhập khác 99
  Lưu đồ 2.11: Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí khác 104
  Lưu đồ 2.12: Quy trình xử lý nghiệp vụ chi phí thuế thu nhập doanhnghiệp 108
  xi
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  BHXH: Bảo hiểm xã hội.
  BHYT: Bảo hiểm y tế.
  KPCĐ: Kinh phí công đoàn.
  KKTX: Kê khai thường xuyên.
  CCDV: Cung cấp dịch vụ.
  CPBH: Chi phí bán hàng.
  CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp.
  CPTC: Chi phí tài chính.
  DT: Doanh thu.
  GTGT: Giá trị gia tăng.
  GVHB: Giá vốn hàng bán.
  KQKD: Kết quả kinh doanh.
  CPVT: Chi phí vật tư.
  CPSXC: Chi phí sản xuất chung.
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Trong công cuộc đời mới nền kinh tế, từng bước hội nhập vào nền kinh tế
  quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã vươn mình lớnmạnh và góp phần tạo ra của cải vật
  chất làm cho đất nướcngày càng lớn mạnh. Chính vì vậy mà các chính sách của
  Đảng và nhà nước ta ngày càng quan tâm hơn đến các doanh nghiệp, tạo điều kiện
  tốt cho doanh nghiệp phát triển.
  Tất cả các doanh nghiệp nói chung, công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn nói
  riêng đều quan tâm đến kết quả kinh doanh của mình. Nó không những là thước đo
  chất lượng phản ánh trình độ quản lý của doanh nghiệp màcũng là vấn đề sống còn
  của doanh nghiệp.
  Mặc khác từ khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nền sản xuất xã hội ngày
  càng phát triển thì kế toán trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu
  trong công tác quản lý. Nó là nguồn thông tin đáng tin cậy để các cấp lãnh đạo điều
  hành, quản lý toàn bộ doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
  Xuất phát từ vấn đề trên, với sự đồng ý của Trường Đại Học Nha Trang, khoa
  Kế Toán –Tài Chính, bộ môn Kế Toán và quý công ty em đã trải qua tìm hiểu thực
  tế tạicông tyvàđã chọn đề tài “Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn”để làm khoá luận tốt
  nghiệp.
  2. Mục đính nghiên cứu:
  + Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhằm củng cố và bổ sung kiến thức đã học
  đồng thời làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
  + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung vềkế toándoanh thu tiêu thụ và
  xác định kết quả kinh doanh.
  + Phân tích, làm rõ thực trạng công tác kế toán tại công ty, để từ đó đưa ra
  một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty.
  2
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu:
  3.1 Đối tượng nghiên cứu:
  Nghiên cứu thực trạng công tác “Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn”.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu:
  + Đi sâu tìm hiểu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn.
  + Số liệu minh họa năm 2009.
  3.3 Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:
  + Quan sát thực tế.
  + Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, thống kê.
  + Phương pháp phỏng vấn.
  4. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo thì đề tài gồm 3 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định
  kết quả kinh doanh.
  - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn.
  - Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu
  thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn.
  5. Những đóng góp của đề tài.
  Khoá luận chỉ ra những mặt đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong công
  tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Qua đóđề xuất các
  biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty.


  CHƯƠNG 1:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  5
  1.1 KẾ TOÁN DOANH THU:
  1.1.1 Khái niệm:
  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong
  kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh
  nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
  1.1.2 Nguyên tắc hạch toán doanh thu:
  -Tài khoản 511 chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã
  bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt là
  doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu tiền.
  -Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ củadoanh nghiệp được
  thực hiện theo nguyên tắc sau:
  + Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuếGTGT theo
  phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có
  thuế GTGT.
  + Đối với sản phẩm,hàng hoá, dịch vụ khôngthuộc đối tượng chịu thuế
  GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và
  cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán .
  + Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịchvụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc
  biệt hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá
  thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu).
  Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào
  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, không
  bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công.
  + Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gởi theo phương thức bán đúng giá
  hưởng hoa hồng thì hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa
  hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
  Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp thì doanh nghiệp ghi
  nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động
  6
  tài chính về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm
  ghi nhận doanh thu được xác nhận.
  Những sản phẩm, hàng hoá được xác định là tiêu thụ, nhưng vì lý do về chất
  lượng,về quy cách kỹ thuật người mua từ chối thanh toán, gởi trả lại người bán
  hoặc yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp thuận; hoặc người mua mua
  hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại thìcác khoản giảm trừ
  doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng biệt trên các tài khoản 531- Hàng bán
  bị trả lại, hoặc Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán, Tài khoản 521-Chiết khấu
  thương mại.
  Trườnghợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã thu tiền
  bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua, thì trị giá số hàng
  này không được coi là tiêu thụ và không được ghi vào tài khoản 511- "Doanh thu
  bán hàng và cung cấp dịch vụ" mà chỉ hạch toán vào bên có tài khoản 131 - "Phải
  thu của khách hàng" về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực giao hàng cho
  người mua sẽ hạch toán vào tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
  vụ" về giá trị hàng đã giao, đã thu trước tiềnbán hàng, phù hợp với các điều kiện
  ghi nhận doanh thu.
  + Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều
  năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho thuê
  được xác định trên cơ sở lấy toàn bộ tổng số tiền thu được chia cho số năm cho thuê
  tài sản .
  + Đối vớikinh doanh bất động sản đầu tư, doanh thu ghi nhận là toàn bộ giá
  bán. Trường hợp doanh nghiệp bán bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm,
  trả góp thì doanh thu bán hàng đượcxác địnhtheo giá bán trả ngay( giá bán chưa có
  thuế GTGT) và ghi nhận doanh thu hoạt động đầu tư tài chính về phần lãi tính trên
  khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác
  nhận .
  + Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cungcấp sản phẩm, hàng hoá,
  dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theoquy định
  7
  thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông báo, hoặc
  thực tế trợ cấp, trợ giá. Doanh thu trợ cấp, trợ giá được phản ánh trên tài khoản
  5114 – Doanh thu trợ cấp trợ giá.
  Không hạch toán vào tài khoản 511 các trường hợp sau:
  - Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công
  chế biến.
  -Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị thành
  viên trong một công ty, tổng công ty hạch toán ngành (sản phẩm, bán thành phẩm,
  dịch vụ tiêu thụ nội bộ).
  - Số tiền thu được về nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
  -Trị giá sản phẩm, hàng hoá đang gởi bán; dịch vụ đã hoàn thành đã cung cấp
  cho khách hàng nhưng chưa được người mua chấp nhận thanhtoán .
  -Trị giá hàng gởi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi(chưa được xác
  định là tiêu thụ).
  -Các khoản thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng và cung cấp
  dịch vụ.
  1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu:
  Doanh thu bán hàng:
  Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 5 điều kiện sau:
  + Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền
  sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.
  + Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu
  hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá .
  + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn .
  + Doanh thu đã thu đư ợc hoặc sẽ thu đ ược lợi ích kinh tế từ giao dich bán h àng.
  + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch đó
  Doanh thu cung cấp dịch vụ:
  Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của
  giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  -Bài giảng kế toán tài chính 1 và 2 của bộ môn Kế toán khoa Kinh tế trường Đại
  học Nha Trang.
  -Th.S Phan Thị Dung, giáo trình tổ chức hạch toán kế toán năm 2008.
  -Chế độ kế toán quyển 1 và 2 của Bộ Tài Chính.
  -Một số khóa luận của các anh chị khóa trước.


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thành Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status