Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 2
  1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp . 2
  1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong
  công tác quản lý kinh tế . 2
  1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính(BCTC) . . 2
  1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế . . 2
  1.1.2 Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính . 3
  1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính . . 3
  1.1.2.2 Vai trò của báo cáo tài chính . . 3
  1.1.3 Đối tượng áp dụng . . 4
  1.1.4 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . . 4
  1.1.5 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính . . 5
  1.1.5.1 Hoạt động liên tục . 5
  1.1.5.2 Cơ sở dồn tích . 5
  1.1.5.3 Nhất quán . . 5
  1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp . . 6
  1.1.5.5 Bù trừ . . 6
  1.1.5.6 Có thể so sánh . 6
  1.1.6 Hệ thống báo cáo tài chính (Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày
  20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) . 6
  1.1.6.1 Hệ thống báo cáo tài chính . . 6
  1.1.6.2 Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính . 7
  1.1.6.3 Kỳ lập báo cáo tài chính . 8
  1.1.6.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính . . 8
  1.1.6.5 Nơi nộp báo cáo tài chính . 9
  1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 10
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của bảng cân đối kế toán . 10
  1.2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán . . 10
  1.2.1.2 Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán . 10
  1.2.1.3 Kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán . 11
  1.2.2 Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (B01-DN) . 14
  1.2.2.1 Cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán . . 14
  1.2.2.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán năm . 14
  1.3 Phân tích bảng cân đối kế toán . . 24
  1.3.1 Sự cần thiết và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán . 24
  1.3.1.1 Sự cần thiết phải phân tích bảng cân đối kế toán . . 24
  1.3.1.2 Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán . 24
  1.3.2 Nội dung của phân tích bảng cân đối kế toán . . 25
  1.3.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán . 25
  1.3.2.2 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp . . 27
  1.3.2.3 Phân tích khả năng sinh lời . . 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG
  CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY HỒNG HÀ - BỘ QUỐC PHÕNG . .29
  2.1 Tổng quan về công ty Hồng Hà - Bộ Quốc Phòng . . 29
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 29
  2.1.2 Chức năng, ngành nghề kinh doanh của công ty Hồng Hà . . 29
  2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và thành tích công ty Hồng Hà đã đạt được . 29
  2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Hồng Hà . . 31
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Hồng Hà . . 34
  2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 34
  2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty Hồng Hà . 36
  2.2 Thực tế lập và phân tích BCĐKT tại công ty Hồng Hà - Bộ Quốc Phòng . 37
  2.2.1 Thực tế lập BCĐKT tại công ty Hồng Hà . 37
  2.2.1.1 Căn cứ lập BCĐKT tại công ty Hồng Hà . . 37
  2.2.1.2 Quy trình lập BCĐKT tại công ty Hồng Hà - Bộ Quốc Phòng . . 37
  2.3.2 Thực tế phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán tại
  công ty Hồng Hà - Bộ Quốc Phòng . . 61
  2.3.2.1 Phân tích tình hình thanh toán tại công ty Hồng Hà . 62
  2.3.2.2 Phân tích khả năng thanh toán tại công ty Hồng Hà . 63
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ
  CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  HỒNG HÀ - BỘ QUỐC PHÕNG . 64
  3.1 Đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác lập và phân tích bảng cân
  đối kế toán tại công ty Hồng Hà - Bộ Quốc Phòng . . 64
  3.1.1 Những ưu điểm trong công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán . 65
  3.1.2 Những hạn chế trong công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán 66
  3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối
  kế toán tại công ty Hồng Hà - Bộ Quốc Phòng . . 67
  KẾT LUẬN . 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh
  tranh diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều cơ hội cũng như
  những khó khăn. Các doanh nghiệp ngày nay có quyền tự chủ trong kinh doanh, tự
  do buôn bán trao đổi mua bán hàng hoá trong thị trường. Tuy nhiên để tồn tại và
  phát triển, các doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý, chiến luợc kinh doanh hữu
  hiệu sao cho đồng vốn bỏ ra đạt hiệu quả nhất, đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Và
  trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thì yếu tố con người luôn được
  đặt ở vị trí hàng đầu, nó là nhân tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của
  doanh nghiệp. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng khi sức lao động mà họ
  bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương.
  Vấn đề tiền lương có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung
  quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp và là mối quan tâm hàng đầu của
  người lao động.
  Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức
  lao động mà người lao động đã bỏ ra hay nói cách khác để quá trình kinh doanh
  được diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất sức lao động mà để
  tái sản xuất sức lao động thì người lao động cần phải được nhận một khoản thù lao
  gọi là tiền lương sau khi đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định.
  Có thể nói tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn
  đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Việc hạch toán và phân bổ
  chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương sẽ cho người lao động thấy
  được quyền và nghĩa vụ của mình trong doanh nghiệp. Mặt khác việc tính đúng,
  tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động là động lực thúc đẩy
  họ hăng say làm việc, yên tâm công tác và tin tưởng vào sự phát triển của doanh
  nghiệp.
  Qua thực tế tìm hiểu và thực tập tại công ty TNHH máy tính Hoàng Cường
  em đã nhận thức được rằng: Việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch
  toán đủ và thanh toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niềm tin, khuyến khích
  người lao động hăng say làm việc là một việc rất cần thiết luôn được đặt ra hàng
  đầu. Chính vì vậy, em đã chọn cho mình đề tài : “Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền

  lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng
  Cường”.
  Khóa luận được trình bày thành 3 chương:
  - Chương I: Một số lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền
  lương.
  - Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  tại công ty TNHH máy tính Hoàng Cường.
  - Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền
  lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng Cường.
  Trong thời gian thực tập tốt nghiệp và tìm hiểu thực trạng ở Công ty em đã
  được sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên phòng kế toán cùng với sự quan tâm
  hướng dẫn tận tình của Ths. Lê Thị Nam Phương đã giúp em hoàn thành bản báo
  cáo này. Tuy nhiên do kiến thức em còn có hạn nên bản báo cáo không tránh
  những nhận định chủ quan chưa toàn diện, em mong nhận được sự đóng góp ý kiến
  và thông cảm của các thầy cô.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status