Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . . 3
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp thương mại . 3
  1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp thương mại. . 3
  1.1.2. Vai trò của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp thương mại. . 3
  1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . . 4
  1.1.4. Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . 5
  1.1.5. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 9
  1.1.5.1. Bán hàng . . 9
  1.1.5. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại . 9
  1.1.6. Các phương thức thanh toán . . 11
  1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp thương mại . 12
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh
  thu. . 12
  1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 12
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. . 17
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 20
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . . 26
  1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng . . 26
  1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . . 28
  1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . . 30
  1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 30
  1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . . 32
  1.2.5. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác . 34
  1.2.5.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác . 34
  1.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động khác . 36
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 38
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
  DỊCH VỤ ĐỨC HUY 42
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Huy. . 42
  2.1.1. Quá trình hình thành phát triển . 42
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh . . 43
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý . . 45
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH TM&DV Đức Huy . 48
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 48
  2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp . . 50
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán . . 50
  2.1.4.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán, sổ sách . 51
  2.2. Thực trạng kế toán doạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Huy . . 53
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH thương
  mại và dịch vụ Đức Huy. 53
  2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm và phương thức bán hàng tại công ty . 53
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức
  Huy . . 54
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 66
  2.2.2.1. Phương pháp tính giá hàng xuất kho. . 66
  2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty . . 67
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . . 76
  2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng trong doanh nghiệp. . 76
  2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 83
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . . 90
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 90
  2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . . 90
  2.2.4.3. Phương pháp hạch toán . 91
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 98
  CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC
  HUY . 10

  3.1. Đánh giá chung. . 10
  3.1.1. Ưu điểm . 10
  3.1.2. Những hạn chế . 10
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Huy 11
  3.2.1. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán .
  . 11
  3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Huy. . 11
  KẾT LUẬN
  . 12
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  122
  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự ra đời và phát triển của ngành kế toán đi liền với sự ra đời và sự phát triển
  của nền sản xuất, kinh doanh. Khi nền sản xuất, kinh doanh xã hội ngày càng phát
  triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành một công cụ đắc lực,
  không thể thiếu trong quản lý kinh tế của nhà nước và của các doanh nghiệp. Một
  doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả đều phải nắm bắt được các
  thông tin về “chi phí đầu vào” và “kết quả đầu ra” một cách kịp thời và chính xác
  để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn cho hoạt động của doanh nghiệp mình.
  Các doanh nghiệp luôn mong muốn tối ưu hóa hiệu quả các nguồn lực, vận dụng
  tối đa các chính sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm
  giảm thiểu chi phí và hướng tới mục đích “kết quả đầu ra” càng cao, càng tốt, hay
  để đạt được mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào công
  tác tổ chức kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu và tính toán kết quả hoạt động
  kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Vì thế, để tiến hành hoạt động kinh doanh
  có hiệu quả, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm tới các yếu tố chi
  phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của mình.
  Trong tình hình hiện nay, sự tồn tại của một doanh nghiệp chịu tác động rất
  nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, đòi hỏi công tác kế toán phải có sự
  điều chỉnh thường xuyên, phù hợp với những yêu cầu đặt ra nhưng phải mang tính
  chính xác và kịp thời. Vì thế doanh nghiệp luôn đặt vấn đề hạch toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh như là một nhiệm vụ thiết thực nhất, có tính
  chất xuyên suốt trong tất cả các khâu hoạt động của doanh nghiệp. Dù bất kỳ loại
  hình doanh nghiệp nào, quy mô kinh doanh ra sao thì hạch toán chi phí, doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh cũng được chú trọng.
  Với hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ tại công ty TNHH thương
  mại và dịch vụ Đức Huy thì công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh có tầm quan trọng rất lớn. Nó phản ánh thực trạng hoạt động sản
  xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Xuất phát từ
  tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh đối với mỗi doanh ngiệp nên trong thời gian thực tập tại công ty TNHH
  thương mại và dịch vụ Đức Huy dưới sự chỉ bảo tận tình của giảng viên _ Th.S
  Nguyễn Văn Thụ và các anh chị trong phòng kế toán của công ty, em đã mạnh dạn
  tìm hiểu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức
  Huy”. Ngoài phần mở đầu và kết luận bài viết của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Huy.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ
  Đức Huy.
  Vì thời gian, sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế nên bài viết của em
  còn nhiều thiếu sót. Em kính mong các thầy cô sẽ chỉ bảo, tạo điều kiện để em
  hoàn thành tốt bài khóa luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status