Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phầ


  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  XÂY LẮP . . 4
  1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . 4
  1.1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất . . 4
  1.1.1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . . 4
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 5
  1.1.1.3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 8
  1.1.1.4. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất . . 9
  1.1.2. Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm . 11
  1.1.2.1. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm. 11
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm . 12
  1.1.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành . 14
  1.1.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 15
  1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 19
  1.2.1. Kế toán chi phí sản xuất . 20
  1.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 20
  1.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 21
  1.2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 22
  1.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung . 24
  1.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh
  nghiệp xây lắp . 28
  1.2.2.1. Tập hợp chi phí sản xuất . 28
  1.2.2.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang. 28
  1.3. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo
  các hình thức kế toán . 30
  1.3.1. Hình thức Nhật Ký Chung . . 30
  1.3.2. Hình thức Nhật Ký - Sổ cái . 32
  1.3.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ. . 33
  1.3.4. Hình thức Nhật Ký - Chứng từ . . 34
  1.3.5. Hình thức dùng máy vi tính . 35
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TVTKXD NAM ANH . . 36
  2.1. Tổng quan về Công ty CP TVTKXD Nam Anh. . 36
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty . 36
  2.1.2. Chức năng và ngành nghề kinh doanh Công ty CP TVTKXD Nam Anh 37
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn mà công ty đã đạt được . . 37
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty CP TVTKXD Nam Anh. 38
  2.1.4.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. . 38
  2.1.4.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty. . 38
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 40
  2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán . . 40
  2.1.5.2 Tổ chức hệ thống tài khoản và hệ thống báo cáo kế toán . . 42
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh. . 43
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí . 43
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm
  44
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . . 44
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . . 44
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản
  phẩm .45
  2.2.3.1. Kỳ tính giá thành . . 45
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản
  phẩm 45
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh . . 45
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần tư vấn
  thiết kế xây dựng Nam Anh. 45
  2.2.4.2 . Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết
  kế xây dựng Nam
  Anh 54 2.2.4.3. Hạch
  toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng
  Nam Anh .63
  2.2.4.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế
  xây dựng Nam
  Anh 66
  2.2.4.5.Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
  tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam
  Anh .73
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY CP TVTKXD NAM
  ANH 79
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty . . 79
  3.1.1. Ưu điểm . . 79
  3.1.2. Hạn chế . . 80
  3.2. Tính tất yếu, yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP TVTKXD Nam
  Anh . 82
  3.2.1. Tính tất
  yếu 82
  3.2.2. Yêu cầu và phương hướng hoàn
  thiện .83
  3.3. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành tại Công ty CP TVTKXD Nam Anh . . 84
  3.3.1. Kiến nghị 1: . 84
  3.3.2. Kiến nghị 2: . 86
  3.3.3. Kiến nghị 3: . . 87
  3.3.4. Kiến nghị 4: . 87
  3.3.5. Kiến nghị 5: . 88
  3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP TVTKXD Nam
  Anh 8
  9
  3.4.1. Về phía Nhà
  nước 89
  3.4.2. Về phía doanh
  nghiệp . .89
  KẾT
  LUẬN . .91
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn
  biến phức tạp, kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều
  lĩnh vực. Bên cạnh những điểm sáng thể hiện thành tựu đạt được nền kinh tế vẫn
  còn bộc lộ nhiều hạn chế và thách thức, lạm phát có những diễn biến phức tạp,
  và ngày một tăng cao vào những tháng cuối năm. Báo động hơn là việc sử dụng
  vốn đầu tư của toàn xã hội chưa hiệu quả, còn nhiều lãng phí, thất thoát. Chung
  tay cùng với Nhà nước trong việc tìm ra giải pháp cải thiện nền kinh tế, ngành
  xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của cả
  nước cũng nỗ lực tìm hướng đi tốt hơn trong thị trường Việt nam và thế giới.
  Thành công của ngành xây dựng trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ
  thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Với đặc trưng của ngành xây dựng cơ bản là vốn đầu tư lớn, thời gian thi
  công dài, qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có
  hiệu quả, đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình
  sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh
  nghiệp.
  Để giải quyết vấn đề nói trên, công cụ hữu hiệu và đắc lực mà mỗi
  doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng cần có là các thông
  tin phục vụ cho quản lý, đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành
  sản phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc
  tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các mối quan hệ
  kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu
  quả nguồn đầu tư.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ
  phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công
  tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa những kiến thức chung nhất về công tác kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  - Nắm bắt được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh.
  - Đề xuất những kiến nghị nhằm từng bước hoàn thiện công tác kế toán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế
  xây dựng Nam Anh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần
  tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Tìm hiểu lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh.
  - Tìm ra những hạn chế, nghiên cứu giải pháp và đưa ra những kiến nghị
  nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty.
  5. Kết cấu khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của khóa luận bao gồm 3
  chương:
  Chương I: Lý luận chung về công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Anh
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế xây
  dựng Nam Anh


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status