Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Việt


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 01
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 01
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . . 02
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . . 02
  4. Phương pháp nghiên cứu . 02
  5. Kết cấu của khóa luận . . 03
  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT . 04
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 04
  1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm . . 04
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất . . 06
  1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí . . 06
  1.3.2. Phân loại theo khoản mục chi phí . . 07
  1.3.3. Phân loại theo cách ứng xử của chi phí . . 08
  1.4. Phân loại giá thành . 09
  1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành . . 09
  1.4.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí . . 09
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và
  kỳ tính giá thành sản phẩm . . 10
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất (CPSX ) . . 10
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . . 11
  1.5.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm . . 11
  1.5.4. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
  thành sản phẩm . . 12
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 12
  1.6.1.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . . 12
  1.6.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp . 12
  1.6.1.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp . . 13
  1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . . 14




  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14
  1.7.1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp(Phương pháp giản đơn) . . 15
  1.7.2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số . . 15
  1.7.3. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ . . 16
  1.7.4. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng . . 17
  1.7.5. Phương pháp tổng cộng chi phí . . 17
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . . 18
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương
  đương . . 18
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến . . 19
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 19
  1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức . 20
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm . . 20
  1.9.1. Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp hạch
  toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 20
  1.9.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 20
  1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 22
  1.9.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . . 24
  1.9.1.4.Tổng hợp chi phí sản xuất . . 28
  1.9.2. Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp hạch
  toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 29
  1.10. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo các hình
  thức kế toán . 32
  1.10.1. Hạch toán chi phí sản xuất - Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung . . 32
  1.10.2. Hạch toán chi phí sản xuất - Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 33
  1.10.3. Hạch toán chi phí sản xuất - Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  áp dụng hình thức kế toán nhật ký - chứng từ . . 34
  1.10.4. Hạch toán chi phí sản xuất - Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  áp dụng hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . . 35




  1.10.5. Hạch toán chi phí sản xuất - Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính . 36
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
  VIỆT NHẬT . . 37
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán CPSX và tính Z sản
  phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . . 37
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thép Việt Nhật 37
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty
  Cổ phần Thép Việt Nhật . . 42
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . 44
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công
  ty Cổ phần thép Việt Nhật . . 48
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . . 48
  2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần thép Việt Nhật . . 51
  2.2.Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . . 54
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất . . 54
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  55
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . . 55
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . . 55
  2.2.3.Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 55
  2.2.3.1.Kỳ tính giá thành . . 55
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành . . 55
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . . 56
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty Cổ phần Thép
  Việt Nhật . . 56
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty Cổ phần Thép Việt
  Nhật . 65




  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật 77
  2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty cổ phần Thép Việt Nhật . . 90
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT NHẬT . . 97
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất -
  giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . . 97
  3.1.1. Những ưu điểm trong tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ
  phần Thép Việt Nhật . . 97
  3.1.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật
  99
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . 100
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất - Giá
  thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . 101
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất - giá
  thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . 102
  3.4.1. Kiến nghị 1: Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
  thành sản phẩm . . 102
  3.4.2. Kiến nghị 2: Phương pháp tính giá xuất kho nguyên vật liệu . . 102
  3.4.3. Kiến nghị 3:Về hình thức trả lương nhân viên trực tiếp sản xuất . . 103
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về trích Kinh Phí Công Đoàn . . 103
  3.4.5. Kiến nghị 5: Về các khoản thiệt hại trong sản xuất . . 104
  3.4.6. Kiến nghị 6: Về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán tại
  công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . . 104
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . . 105
  3.5.1. Về phía Nhà nước . 105
  3.5.2. Về phía các doanh nghiệp . . 105
  KẾT LUẬN . 106




  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Việt Nam đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới
  nhằm tạo ra tốc độ tăng trưởng phát triển cao nhất. Qua quá trình phát triển lâu
  dài, ngành công nghiệp nặng đóng một vai trò hết sức chiến lược trong việc thúc
  đẩy sự đi lên của nền kinh tế đất nước.Ngành công nghiệp nặng như: đóng tàu,
  sản xuất thép, sản xuất xi măng đã làm thay đổi bộ mặt đất nước qua từng thời
  kỳ. Tuy nhiên, cơ chế thị trường cùng với quy luật khắc nghiệt của nó đã tác
  động mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp nặng nói riêng
  và hoạt động sản xuất nói chung.
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với nhiều thành phần kinh tế đã tạo
  ra một sức cạnh tranh mạnh mẽ vì thế các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
  triển lâu bền thì điều đầu tiên các doanh nghiệp quan tâm đó chính là lợi nhuận.
  Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ
  ra. Việc tăng lợi nhuận cũng đồng nghĩa với việc tăng giá bán của sản phẩm
  hàng hóa và giảm chi phí, nhưng trong nền kinh tế mở hiện nay việc tăng giá
  bán của sản phẩm là rất khó vì nó được quyết định bởi thị trường.
  Đứng trước tình hình đó, để có thể đứng vững trên thương trường và hoạt
  động có hiệu quả, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phục vụ
  xây dựng buộc phải tổ chức tốt hoạt động của mình, nắm bắt được mọi quy luật
  của thị trường, có các chính sách linh hoạt về giá và hiểu rõ chi phí bỏ ra trong
  quá trình sản xuất để mang lại lợi nhuận cao nhất Để làm được điều này,
  doanh nghiệp phải có một đội ngũ kế toán lành nghề hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra
  trong quá trình sản xuất kinh doanh để cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế, tài
  chính cho quá trình sản xuất và quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một công tác kế toán quan trọng
  không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất để giúp cho doanh nghiệp nâng
  cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau thời gian thực tập nắm bắt tình hình




  thực tế tại Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật dưới sự hướng dẫn của thầy giáo
  Th.s Nguyễn Đức Kiên cùng các cô, chú phòng kế toán tại Công ty, em đã mạnh
  dạn chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật
  ” để làm khoá luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Về mặt lý luận: Hệ thống hoá lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.
  - Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  * Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty Cổ phần Thép Việt
  Nhật.
  - Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 11/04/2011 đến ngày
  09/07/2011.
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu của năm 2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cứu cụ thể mà
  ở đây đối tượng nghiên cứư là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm. Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài khoá luận là phương pháp
  hạch toán kế toán (phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp
  tổng hợp cân đối); các phương pháp phân tích kinh doanh (phương pháp chi tiết,
  phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ); các phương pháp thống kê trong
  việc nghiên cứu mặt lượng của các sự vật hiện tượng số lớn để tìm ra bản chất
  và tính quy luật của chúng (mặt chất) như phương pháp điều tra chọn mẫu;
  phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế




  thừa những thành tựu đã đạt được.
  Phương pháp kỹ thuật trong trình bày: kết hợp giữa mô tả phân tích, giữa
  luận giải với bảng biểu và sơ đồ.
  5. Kết cấu của khóa luận.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương, nội dung :
  Chuơng 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2 : Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.
  Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status