Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác kế toán hạch toán phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV c

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán hạch toán phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV c


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT,
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT,
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . . 10
  1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 10
  1.1.1 Chi phí sản xuất . . 10
  1.1.1.1 Khái niệm, bản chất,, vị trí vai trò . 10
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . . 11
  1.1.2 Giá thành sản phẩm . . 13
  1.1.2.1 Khái niệm, bản chất, vị trí vai trò . . 13
  1.1.2.2 Phân loại giá thành . 15
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 16
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 17
  1.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 18
  1.2.1 Các phương pháp kế toán hàng tồn kho . . 18
  1.2.2 Kế toán chi phí sản xuất . . 20
  1.2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . . 20
  1.2.2.2 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . 22
  1.2.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 22
  1.2.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 24
  1.2.2.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung . 26
  1.2.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . . 29
  1.2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 30
  1.2.2.3.1 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  (chi phí nguyên vật liệu chính). 30
  1.2.2.3.2 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
  tương đương. . 31
  1.2.2.3.3 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. 32
  1.2.3 Tính giá thành sản phẩm . 33
  1.2.3.1 Đối tượng tính giá thành . 33
  1.2.3.2 Các phương pháp tính giá thành . 33
  1.2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 38
  CHƯƠNG II: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐÓNG
  TÀU VINACOMIN . . 39
  2.1 Giới thiệu một số nét cơ bản về Công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu
  VINACOMIN . . 39
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 39
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh . 40
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV cơ khí
  đóng tàu VINACOMIN . . 45
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán và chế độ kế toán áp dụng . . 47
  2.1.4.1 Tổ chức công tác kế toán . 47
  2.1.4.2 Một số chế độ kế toán áp dụng . 49
  2.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV
  cơ khí đóng tàu VINACOMIN . 51
  2.2.1 Kế toán chi phí sản xuất . . 51
  2.2.1.1 Một số nét chung về chi phí sản xuất của công ty . . 51
  2.2.1.1.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuât. . 51
  2.2.1.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. . 51
  2.2.1.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 52
  2.2.1.2 Hạch toán chi phí sản xuất . 53
  2.2.1.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 53
  2.2.1.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . . 66
  2.2.1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . . 75
  2.2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 84
  2.2.1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 84
  2.2.1.3.2 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . 89
  2.2.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm . 93
  2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành . 93
  2.2.2.2 kỳ tính giá thành . . 93
  2.2.2.3 Phương pháp tính giá thành . . 93
  2.2.3 Tổng hợp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 95
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU VINACOMIN . . 96
  3.1 Nhận xét, đánh giá chung về tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, tổ
  chức kế toán và kế toán hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  TNHH MTV cơ khí đóng tàu VINACOMIN. . 96
  3.1.1 Những ưu điểm . 96
  3.1.3 Những hạn chế. 99
  3.1.4 Nguyên nhân của những hạn chế . 100
  3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu
  VINACOMIN. 101
  3.2.1 Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm. . 101
  3.2.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu VINACOMIN
  . 102
  3.2.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu
  VINACOMIN . 104
  KẾT LUẬN . 112
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội
  nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền
  vững cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc
  đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng
  năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Để có được điều
  đó, một trong những biện pháp là mỗi doanh nghiệp đều không ngừng hạ giá thành
  và nâng cao chất lượng. Muốn phấn đấu giảm giá thành sản phẩm, công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phải được tiến hành khách quan,
  trung thực và kịp thời. Với các doanh nghiệp đóng tàu, tập hợp chi phí sản xuất,
  tính giá thành sản phẩm đúng, đủ, chính xác, kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan
  trọng để định hướng giảm giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm.
  Nhận thức được điều đó nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH
  MTV cơ khí đóng tàu VINACOMIN, trên cơ sở kiến thức nhà trường trang bị cùng
  sự tiếp xúc từ thực tế, em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu chi phí sản xuất, giá thành
  sản phẩm và mạnh dạn chọn đề tài: “hoàn thiện công tác kế toán hạch toán phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu
  VINACOMIN ”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận được chia làm ba chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất, giá thành sản
  phẩm và kế toán hạch toán chi phí sản xuât, tính giá thành sản phẩm.

  Chương II: Tổ chức kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu VINACOMIN.
  Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu
  VINACOMIN.
  Để hoàn thiện khóa luận, em đã được sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty và các
  phòng ban có liên quan cùng sự tận tình của các cô chú làm công tác kế toán tại
  Công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu VINACOMIN, các thầy giáo các cô giáo đặc
  biệt là thầy giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Tô. Song do thời gian có hạn, kinh
  nghiệm còn hạn chế của bản thân, sự tiếp cận giữa thực tế với lý thuyết có nhiều
  khác biệt nên khoá luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được
  ý kiến đóng góp của phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của công ty, các
  thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán hạch toán phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán hạch toán phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status