Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho chu trình doanh thu và chi phí tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho chu trình doanh thu và chi phí tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho chu trình doanh thu và chi phí tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa


  MỤC LỤC


  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
  DOANH NGHIỆP 5
  1.1. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ: . 5
  1.1.1.KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ: . 5
  1.1.1.1. Khái niệm: . 5
  1.1.1.2. Phân loại: 5
  1.1.1.3. Ý nghĩa 6
  1.1.2 . CÁC MỤC TIÊU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ: . 6
  1.1.3. CÁC BỘ PHẬN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ: 8
  1.1.3.1. Môi trường kiểm soát: . 8
  1.1.3.2 Hệ thống kế toán: . 10
  1.1.3.3. Các thủtục kiểm soát: . 11
  1.1.4 NHỮNG HẠN CHẾ VỐN CÓ CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ: . 14
  1.1.5. TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ: . 15
  1.1.5.1 Mục đích nghiên cứu: . 15
  1.1.5.2 Phương thức tiếp cận: 15
  1.1.5.3.Trình tự nghiên cứukiểm soát nội bộ: . 16
  1.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH DOANH THU: . 17
  1.2.1. Các hoạt động kinh tế trong chu trình doanh thu: 17
  1.2.2.Các thủ tục kiểm soát : . 17
  1.2.2.1. Khái niệm về các thủ tục kiểm soát: . 17
  1.2.2.2. Các thể thức kiểmsoát đối với chu trình doanh thu: . 18
  1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI
  CHU TRÌNH DOANH THU: . 20
  1.4. KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ: . 21
  190
  1.4.1Các hoạt động chủ yếu trong chu trình chi phí: . 21
  1.4.2.Các thủ tục kiểm soát : . 21
  1.4.2.1. Khái niệm về các thủ tục kiểm soát: . 21
  1.4.2.2. Các thể thức kiểmsoát đối với chu trình chiphí: 21
  1.5 Sự Cần Thiết Phải Xây Dựng Các Thủ Tục Kiểm Sốt Cho Chu Trình Chi Phí: . 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  CHO CHU TRÌNH DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ
  KHÁNH HÒA . 25
  2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀNHÀ MÁY THUỐC LÁ KHÁNH HÒA. . 25
  2.1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY 25
  2.1.1.1. Quá trình hình thành: . 25
  2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy Thuốc lá Khánh Hòa: 28
  2.1.1.3 Các Nhân tố ảnh hưởng đến Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Nhà Máy29
  2.1.1.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA NHÀ MÁY THỜI GIAN QUA
  . 32
  2.1.1.5 PHƯƠNG HƯ ỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NH À MÁY TRONG TH ỜI GIAN TỚI.
  . 33
  2.1.2 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNGCỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHÁNH HÒA: 33
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của nhà máy: . 34
  2.1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ
  KHÁNH HÒA: . 42
  2.1.3.1 Sơ đồ quản lý tạiNhà Máy Thuốc Lá Khánh Hòa: 42
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban tại Nhà máy Thuốc lá
  Khánh Hòa . 42
  2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ
  KHÁNH HÒA: . 44
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức kế toán: . 44
  2.2.1.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 45
  2.2.2. Hình thức kế toán được áp dụng tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa: . 45
  2.2.2.1.Sơ đồ hình thức kế tốn trên máy vi tính. 46
  191
  2.2.2.2 Trình tự ghi sổ: 46
  2.2.2.3 Phần mềm kế tốn sử dụng tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hịa; . 47
  2.2.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN TẠI NM 57
  2.3 THƯC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH
  DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHÁNH HỊA. . 60
  2.3.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚICHU TRÌNH
  DOANH THU TẠINHÀ MÁY THUỐC LÁ KHÁNH HỊA . 60
  2.3.1.1 Các hoạt ộng kinh tếtrong chu trình doanh thutạinhà máy thuốc lá Khánh
  Hịa: 60
  2.3.2 Các hoạt động kinh tế trong chu trình chi phí tại nhà máy: . 62
  2.3.1.2. TỔ CHỨC KẾ TỐN XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TRONG CHU TRÌNH
  DOANH THU: . 65
  2.3.1.2. Chứng từ sử dụng trong chu trình doanh thu tại Nhà máy; 65
  2.3.2.1 Tổ chức hệ thống tài khoản doanh thu: 69
  2.3.1.3. Luân chuyển chứng từ và xử lý nghiệp vụ cho chu trình doanh thu; . 71
  2.3.1.4. Buớc tiếp theocủa chu trình doanh thu : Nhận tiền thanh tốn; 92
  2.3.1.5. Luân chuyển chứng từ và quy trình xử lý nghiệp vụ mua hàng và thanh tốn
  tại Nhà máy 92
  2.3.1.6 Sơ đồ luân chuyển chứng từ đối vớinghiệp vụ thanh tốn tiền tạiNhà máy 95
  2.3.2.3. Chức năng của các bộ phận liên quan trong chu trình chi phí tại Nhà máy; 100
  2.3.2.3. Tổ chức sổ sách kế tốn: 123
  2.3.3.1. Tổ chức kiểm sốt các hoạt độngkinh tế trong chu trình doanh thu: . 124
  2.3.3.2. Tổ chức kiểm sốt các hoạt động kinh tế trong chu trình chi phí tại
  Nhà máy: 132
  2.3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU
  TRÌNH DOANH THU TẠI NHÀ MÁY: 137
  2.3.5. Các bộ phận ảnh hưởng trong chu trình doanh thu. . 139
  2.3.6. Các bộ phận ảnh hưởng trong chu trình chi phí: . 139
  2.3.7. Các kiểu tổ chức theo dõi kế toán phải thu: 140
  2.3.7.1. Hệ thống chuyển số dư: . 140
  2.3.7.2 Hệ thống thanh tốn theo hĩa đơn . 140
  192
  2.3.8.Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm sốt nội bộ tại Nhà máy 141
  2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHO CHU
  TRÌNH DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHÁNH HỊA.
  . 150
  2.4.1. Những mặt đạt được: 150
  2.4.2. Những mặt chưa đạt được: . 153
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰMHỒN THIỆN CÁC THỦ TỤC
  KIỂM SỐT CHO CHU TRÌNH DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY
  THUỐC LÁ KHÁNH HỊA . 155
  BIỆN PHÁP 1: Hồn thiện chu trình kế tốn doanh thu. . 155
  Biện pháp 1: Hồn thiện chu trình bán hàng cho Cơng ty Tráchnhiệm Hữu Hạn
  KHATOCO 155
  Biện pháp 1.1. Trường hợp Nhà máy bán hàng Cơng ty Trách nhiệm Hữu Hạn
  KHATOCO sau đĩ Cơng ty Trách nhiệm Hữu Hạn KHATOCO bán cho cácđại lý:155
  Biện pháp 1.2 Hồn thiện chu trình bán vật tư nguyên liệu cho Tân Khánh An . 158
  Biện pháp 1.3 Hồn thiện chu trình nhận hàng gia cơng và trả hàng; 160
  BIỆN PHÁP 2. Tổ chức kế toán xử lý nghiệp vụ : 164
  Biện pháp 2.1. Tổ chức theo dõi kế tốn phải thu; . 164
  Biện pháp 2.1.1 .Luân chuyển chứng từ, xử lý nghiệ p vụ cho chu trình doanh thu . 164
  Biện pháp2.1.2. Các kiểu tổ chức theo dõi kế toán phải thu: 164
  Biện pháp2.2.1.1 Hệ thống chuyển số dư: . 164
  BIỆN PHÁP 3. Một sốthủ tục kiểm soát đối với doanh thu bán hàng để th ực hiện
  các mục tiêu kiểm soát nội bộ: 169
  Biện pháp 3.1. Doanh thu bán hàng có căn cứ hợp lý: . 169
  Biện pháp 3.2.Doanh thu bán hàng được phê chuẩn đúng đắn: . 170
  Biện pháp 3. 3. Các nghiệp vụ bán hàng hiện hữu đều được ghi sổ: . 170
  Biện pháp 3.4 Doanh thu bán hàng ghi sổ được đánh giá đúng đắn: . 171
  Biện pháp 3.5. Doanh thu bán hàng đượcphân loại đúng đắn: 172
  Biện pháp 3.6. Doanh thu bán hàng phải được ghi sổ đúng lúc: . 172
  193
  Biện pháp3.7.Các nghiệp vụ tiêu thụ được phản ánh đúng đắn vào các sổ phụ và
  được tổng hợp chính xác: . 172
  BIỆN PHÁP 4. Hồn thiện chu trình kế tốn mua hàng: . 174
  Biện pháp 4.1. Hồn thiện chu trình mua hàng; . 174
  BIỆN PHÁP 5: Tổ chức theo dõi kế tốn phải trả: 177
  BIỆN PHÁP 6: Đưa ra các thủ tục kiểm sốt đối với nghiệpvụ mua hàng để thực hiện
  các mục tiêu kiểm sốt nội bộ; 180
  6.1. Tổ chức hoạt động kiểm sốt đối với nghiệp vụ chi tiền; 180
  BIỆN PHÁP 7; KIỂM SỐT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN TRONG CHU
  TRÌNH DOANH THU VÀ CHI PHÍ; . 182
  7.1 Kiểm sốt đầu vào; . 182
  7.1.1 Kiểm sốt nguồn dữ liệu; . 182
  7.1.2 Kiểm sốt quá trình nhập liệu . 182
  BIỆN PHÁP 8: Xây dựng hệ thống kiểm sốt nội bộ tại Nhà máy 183
  Biện pháp8.1. Sự cần thiết của việc thiết lậpmột hệ thống kiểm sốt nội bộtại Nhà
  máy . 183
  Biện pháp8.2 Thiết lập một hệ thống kiểm sốt nội bộ hiệu quả tại Nhà máy ; 184
  Biện pháp8.2.1 Sử dụng tác dụng của hịm thư gĩp ý ; 184
  Biện pháp8.2.2 Áp dụng nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh. 185
  Biện pháp8.2.3 Áp dụng nguyên tắc chia để trị: 185
  Kết luận . 187
  Tài liệu tham khảo 188
  194
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  BẢNG 1 : CÁC MỤC TIÊU CỦAHỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI
  NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG, MUA HÀNG . 8
  BẢNG 2: BẢNG TÓM TẮT CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH HỆ THỐNG KIỂM
  SOÁT NỘIBỘ .14
  BẢNG 3: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 37
  BẢNG 4 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI NHÀ
  MÁY 39
  BẢNG 4: BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆNCÁC THỦ
  TỤC KIỂM SOÁT DOANH THU TẠINHÀ MÁY THUỐC LÁ KHÁNH HỊA: . 124
  2.3.4.2. BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ
  TỐNTRONG CHU TRÌNH ; .126
  Bảng 6: Bảng câu hỏi đánh giá quá trình ứng dụng phần mềm kế toán trong chu
  trình. 126
  BẢNG 7: KIỂM SOÁT CHO NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG-LẬP HOÁ ĐƠN 127
  Bảng 8: Bảng câu hỏi cho quá trình kiểm soát nghiệp vụ mua hàng 132
  Bảng 9: Bảng câu hỏi về kiểm sốt nội bộ đối với nghiệp vụ chi tiền: 135
  Bảng 10: Bảng kiểm soát cho nghiệp vụ thanh tóan cho nhà cung cấp 136
  Bảng 11: Bảng kiểm soát cho nghiệp vụ bán hàng –lập hóa đơn .165
  195
  Sơ đồ 1: Sơ đồ quản lý tại nhà máy thuốc lá Khánh Hòa 42
  Sơ đồ 2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 45
  Sơ đồ 3: Hình thức kế toántrên máy vi tính 46
  Sơ đồ 5: Sơ đồ kế tóan máy tiền mặt . 48
  Sơ đồ 6: Sơ đồ kế tóan máy hàng tồn kho . 51
  Sơ đồ 7: Sơ đồ kế toán máy tổng hợp . 54
  Sơ đồ 3: Sơ đồ dòng dữ liệu các hoạt động trong chu trình doanh thu .60
  Sơ đồ 4[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D">ịng dữ liệu của hoạt động mua hàng và thanh tốn: 62
  196
  Lưu đồ 1:Lưu đồ cho quá trình sản xuất thuốc 72
  Lưu đồ 2: Lưu đồ nhà máy bán thành phẩm cho công ty TNHH Khatoco . 74
  Lưu ồ3: Lưu đồ nhà máy bán thành phẩm cho công ty TNHH Khatoco 76
  Lưu đồ 4: Lưu đồ nhà máy bán hàng xuất khẩu 81
  Lưu đồ 5: Lưu đồ bán vật tư nguyênliệu cho Tân Khánh An . 85
  Lưu đồ 6: Lưu đồ nhận và trả hàng gia công . 89
  Lưu đồ 7: Lưu đồmua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ . 93
  Lưu đồ 8: Lưu đồ chi tiền trả người bán 97
  Lưu đồ 9: Lưu đồ chi tiền gửi ngân hàng trả người bán . 99
  Lưu đồ 10: Hoàn thiện lưu đồ khi Nhà máy bán thành phẩm cho công ty TNHH
  Khatoco 156
  Lưu đồ 11: Hoàn thiện lưu đồbán vật tư cho Tân Khánh An 159
  Lưu đồ 12: Hoàn thiện lưu đồ nhận và trả hàng gia công 161
  Lưu đồ 13: Hoàn thiện lưu đồ mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cu 175
  Trong những năm gần đây cù ng với sự phát triển của nền kinh tế, sự đổi mới
  của cơ cấu quản lý kinh te á, cơ chế kế toán của các doanh nghiệp ở nước ta kho âng
  ngừng hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực va øo việc nâng cao chất lượng
  quản lý kinh tế tài chính của nhà nước và doanh nghiệp. Qua đó cho ta thấy kế toán
  là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế quốc dân nói chung và quản lý doanh
  nghiệp nói riêng. Trong đie àu kiện đ ổi mới cơ cấu kinh tế, mở rộng quan hệ đối
  ngoại ở nước hiện nay, kế toán càng trở nên cần th iết và có vai trò quan trọng trong
  việc thu nhận, xử lý thôn g tin về hoạt động kinh tế tài chính giúp các doanh n ghiệp
  quyết định được những phương án to ái ưu trong kinh doanh và tro ng quản lý doanh
  nghiệp.
  1. Sự cần thiết của đồ án
  Đối với sự phát trie ån mạnh mẽ của nền kinh te á thị trường ở nước ta tron g
  những năm gần đây, sự cạ nh tranh diễn ra giữa các d oanh nghiệp cùng ngành diễ n
  ra ngày càng khốc liệt. Do vậy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ng ừng phấn
  đấu để hoàn thiện chính mình. Một trong những yếu tốtạo ra sự thành công cho một
  doanh nghiệp đó là sự hạn chế rủi ro và sai phạm tr ong quá trình hạch toán của các
  nhân viên.
  Trong mọi hoạt động của một tổ chức, một đ ơn vị thì chức năng kiểm tra kiểm sốt
  luơn giữ vai trị quan trọng trong quá trình quản lý v à được thực hiện chủ yếu bởi hệ
  thống kiểm sốt nội bộ của doanhnghiệp. Nĩ ảnh hưởng đến tính trung thực của thơng
  tin tài chính n ĩ cĩ khả năng chi phối các quyết định của sản xuất doanh hoặc duy trì
  hoạt động kinh doanh của một đ ơn vị. Chúng ta cĩ thể nh ìn nhận hệ thống kiểm sốt
  nội bộ phải được thiết kế song hành cùng với những rủi ro của đơn vị .
  Theo quan niệm như vậy thì bảo vệ an tồn của các tài sản bao gồm cả những hoạt
  động kiểm sốt được thiết kế để chống lại những hành vi như ăn c ắp,sử dụng bất hợp
  pháp, mua s ắm và thanh lý tài s ản. Kiểm tốn l à m ột quá tr ình được thiết lập từ Ban
  giám đốc và ban quản trị của cơng ty để đảm bảo được bốn mục ti êu; bảo đảm độ tin
  2
  cậy của các thơng tin báo cáo: bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý v à những
  quy định: đảm bảo hiệu quả v à hiệu lực của các hoạt động v à bảo vệ tài sản của đơn
  vị quá tr ình này bao g ồm việc thực hiện các thủ tục kiểm sốt v à các chính sách đ ể
  ghi chép hợp pháp, ghi chép đúng kỳ, ghi chính xác giá trị v à các tài sản được bảo vệ
  phù hợp. Một vấn đề khơng kém phần quan trọng nữa là các hoạt động kiểm sốt phải
  được thiết kế để cung cấp những thơng tin phản hồi c ho ban quản trị về tính hiệu quả
  của chính các thủ tục kiểm sốtấy.
  Muốn vậy các doanh nghiệp phải xây dựng cho được mộ t hệ thống kiểm soát
  nội bộ đủ mạnh thể hiện việc thực hiện các chính sách và thủ tục của công ty
  Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó và được sự đồng ý của bộ môn kế toán, khoa
  kinh tế, cùng với sự chấpthuận của ban lãnh đạo N hà máy Thuốc Lá Khánh Hịaem
  đã quyết định chọn : “Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho chu trìnhdoanh thu
  và chi phí tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hịa"làm khĩa luận cho mình.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đồ án trên cơ sở tìm hiểuthực trạng công tác kiểmsoát nội bộ về doanh thu
  và chi phí t ại Nhà Máy Thuốc Lá Khánh HịaVới các sự kiện kinh tế được ghi chép
  và xử lý trong chu trình. Đó là:
   Nhận đặt hàng của khách hàng.
  *
  Nhà máy đặt hàng cần thiết
   Giao hàng hay dịch vụ cho khách hàng. * Tổ chức nhận hàng đặt yêu cầu
   Yêu cầu khách hàng thanh toán tiền. * Xác định nghĩa vụ thanh tốn
   Nhận tiền thanh toán.* Thanh tốn tiền
   Tổ chức kế tốn quá trình mua hàng và bán hàng.
  Trên cơ sở đó, kh ĩa luậnđánh giá các thủ tục kie åm soá t của Nhà máy đối
  với chu trình doanh thu v à chi phí t ại Nhà Máy Thuốc Lá Khánh Hịasau đĩđưa ra
  ý kiến đề xuất về việc x ây dựng các thủ tục kiểm soát đối với chu trình doa nh thu
  và chi phí tại Nhà Máy Thuốc Lá Khánh Hịa
  3. Phương phápnghiên cứu:
  Đề tài sử dụng các phươngpháp :
  _ Phương pháp tài khoản
  3
  _ Phương pháp phân tích
  _ Phương pháp tổng hợp
  _ Phương pháp đối chiếu, so sánh
  _ Phương pháp phỏng vấn, quan sát.
  Bên cạnh các phương pháp t rên, đồ án sử dụng các c ông cụ để thu thập
  thông tin về kiểm soát nội bộ như:
  _ Bảng tường thuật
  _ Bảng câu hỏi
  _ Lưu đồ
  4. Nội dung của khĩa luận:
  Ngoài phần lời mở đầu và kết luận, Khóa luận còn bao gồm:
  Chương I: Cơ sở lý luận.
  Chương II: Thựctrạng công tác kiểm soát nội bộ cho chu trình doanh thu
  và chi phí tại Nhà Máy Thuốc Lá Khánh Hịa.
  Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho
  chu trình doanh thu và chi phí tại Nhà Máy Thuốc Lá Khánh Hịa.
  5. Những đóng góp của khĩa luận:
  Khĩa luậnđưa ra : “ Các th ủ tục kiểm soát cho chu tr ình doanh thuvà chi phí tại
  Nhà Máy Thuốc Lá Khánh H ịa“ góp phần quan trọng tron g việc bảo vệ t ài sản của
  Nhà máy và cơng tác h ạch tốn kế tốn đồng thời ø xử lý các thông tin tron g chu trình
  nhằm phát hiện và ngăn chặn các sai sót và rủiro có thể xảy ra.
  Hệ thống và mơ tả quá trình từ khi bắt đầu cho đến khi ho àn thành việc ghi chép và
  lên báo cáo giúp cho nhà qu ản lý cĩ cái nh ìn khái quát h ơn, tồn diện hơn trong việc
  bán hàng và mua hàng t ại Nhà máy. Th ấy được một số bất cập trong quá tr ình bán
  hàng và mua hàng. Qua đĩ cĩ th ể cĩ những sự thay đổi hay cải tiến cơng việc cho
  nhanh chĩng, hiệu quả hơn và phù hợp với Nhà máy .


  Tài liệu tham khảo
  1.Ths.PHAN TRUNG KIÊN B ộ mơn Kiểm tốn -Khoa Kế tốn Đại học Kinh tế
  Quốc dân Kiểm Tốn Lý Thuyết và Thực Hành, Nhà xuất bản Tài chính2006
  2.Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Khoa kế tốn kiểm tống ười-Bộ
  mơn hệ thống thơng tin kế tốn Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn, Nhà xuất bản thống
  kê –2004
  3. B ộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế Tốn –Kiểm Tốn, Tr ường Đại Học Kinh Tế
  Thành Phố Hồ Chí mInh (2005), Kiểm tốn, Nhà xuất bản thống kê, Tp.HCM
  4. Một số luận văn tốt nghiệp khĩatrước.


  Xem Thêm: Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho chu trình doanh thu và chi phí tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát cho chu trình doanh thu và chi phí tại Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status