Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2011
  Đề tài: Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải


  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀKẾTOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH
  1.1. Kếtoán doanh thu tiêu thụ:
  1.1.1. Doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu :
  1.1.1.1. Khái niệm :
  Doanh thu là tổng giá trịcác lợi ích kinh tếdoanh nghiệp thu được trong kỳ
  kếtoán, phát sinh từcác hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh
  nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủsởhữu.
  Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm :
  (a) Bán hàng : Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán sản phẩm mua
  vào;
  (b) Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong
  một hoặc nhiều kỳkếtoán;
  (c) Tiền lãi, tiền bản quyền, cổtức và lợi nhuận được chia.
  1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  a. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng :
  Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời cả5 điều kiện sau :
  (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền
  sởhữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
  (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữquyền quản lý hàng hóa như người sở
  hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
  (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
  (d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽthu được lợi ích kinh tếtừgiao dịch bán
  hàng;
  (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
  b.Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:
  2
  Kết quảcủa giao dịch cung cấp dịch vụđược xác định khi thỏa mãn tất cả4
  điều kiện sau :
  (a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn ;
  (b) Có khảnăng thu được lợi ích kinh tếtừgiao dịch cung cấp dịch vụđó
  (c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế
  toán ;
  (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí đểhoàn thành giao
  dịch cung cấp dịch vụđó.
  1.1.2. Tài khoản sửdụng
  1.1.2.1. Tài khoản 511 -Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  Tài khoản này dùng đểphản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  của doanh nghiệp trong một kỳkếtoán của hoạt động SXKD từcác giao dịch và
  các nghiệp vụsau :
  - Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua
  vào và bánbất động sản đầu tư.
  - Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoảthuận theo hợp đồng trong
  một kỳ, hoặc nhiều kỳkếtoán như cung cấp dịch vụvận tải, du lịch, cho
  thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động.
   Kết cấu, nội dung TK 511 :
  Bên Nợ:
  - SốthuếTTĐB, thuếxuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế
  của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụđã cung cấp cho khách hàng và được xác
  nhận là đã bán trong kỳkếtoán;
  - SốthuếGTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuếGTGT theo phương
  pháp trực tiếp;
  - Doanh thu hàng bán bịtrảlại kết chuyển cuối kỳ;
  - Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;
  - Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ;
  - Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911
  3
  Bên Có :
  - Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụtrong kỳvà
  doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ;
  - Các khoản phụgiá, trợthu được tính vào doanh thu.
  Tài khoản 511 không có sốdư cuối kỳ.
   TK 511 có 5 Tài khoản cấp 2:
  - TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa
  - TK 5112: Doanh thu bán sản phẩm
  - TK 5113: Doanh thu cungcấp dịch vụ
  - TK 5114: Doanh thu trợgiá, trợcấp
  - TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản
  1.1.2.2. Tài khoản 512 -Doanh thu bán hàng nội bộ:
  Tài khoản này dùng đểphản ánh doanh thu của sốsản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
  tiêu thụtrong nội bộdoanh nghiệp.Doanh thu tiêu thụnội bộlà lợi ích kinh tế
  thu được từviệc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụnội bộgiữa các đơn
  vịtrực thuộc hạch toán phụthuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính
  theo giá bán nội bộ.
  Kết cấu và nội dung TK 512 “Doanhthu bán hàng nội bộ” :
  Bên Nợ:
  - Trịgiá hàng bán bịtrảlại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối
  lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụđã bán nội bộkết chuyển cuối kỳkế
  toán;
  - SốthuếTTĐB phải nộpcủa sốsản phẩm, hàng hóa, dịch vụđã bán nội bộ;
  - SốthuếGTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của sốsản phẩm, hàng
  hóa dịch vụtiêu thụnội bộ;
  - Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộthuần vào TK 911 “Xác định kết quả
  kinh doanh”
  Bên Có :
  - Tổng sốdoanh thu bán hàng nội bộcủa đơn vịthực hiện trong kỳkếtoán.
  4
  TK 512 không có sốdư cuối kỳ.
  TK 512 có 3 Tài khoản cấp 2:
  - TK 5121 –Doanh thu bán hàng.
  - TK 5122 –Doanh thu bán sản phẩm.
  - TK 5123 –Doanh thu bán dịch vụ.
  1.1.3. Phương pháp hạch toán một sốnghiệp vụchủyếu :
  1.1.3.1. Bán hàng trực tiếp :
  Trường hợp giao hàng cho khách hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp
  hoặc tại các phân xưởng sản xuất không qua kho, thì sốsản phầm này khi đã giao
  cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ:
  (a) Phản ánh giá vốn :
  155, 154 632
  Giá vốn
  (b) Phản ánh doanh thu :
  511 111, 112, 131
  Giá bán
  33311
  VAT
  1.1.3.2. Bán hàng theo phương thức chuyển hàng chờchấp nhận :
  Trường hợp giao hàng tại kho của bên mua hoặc tại một địa điểm nào đó đã
  quy định trước trong hợp đồng: sản phẩm khi xuất kho vẫn còn thuộc quyền sởhữu
  của doanh nghiệp. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán vềsố
  hàng đã chuyển giao thì sốhàng đó mới được xác nhận tiêu thụ.
  5
  - Phản ánh giá thực tếsản phẩm xuất gửi bán theo hợp đồng:
  NợTK 157 (Hàng gửi bán)
  Có TK 155: Gía thực tếxuất kho thành phẩm
  Hoặc: Có TK 154: Gía thành thực tếsản phẩm hoàn thành (trường hợp sản
  phẩm hoàn thành gửi bán thẳng không qua nhập kho).
  - Khi được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (một phần hay toàn
  bộsốhàng đã chuyển giao). Kếtoán phản ánh trịgiá vốn hàng gửi đi bán đã xác
  định tiêu thụ:
  NợTK 632 (Gía vốn hàng bán)
  Có TK 157 (Hàng gửi bán)
  - Ghi nhận doanh thu bán hàng phát sinh
  NợTK 111, 112, 113, 131: Tổng giá thanh toán
  Có TK 511: Doanh thu bán hàng
  Có TK 33311: ThuếGTGT đầu ra
  - Trường hợp đơn vịtính thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc
  diện nộp thuếGTGT:
  NợTK 111, 112, 113, 131: Tổng giá thanh toán bao gồm cảthuế
  Có TK 511: Doanh thu bao gồm cảthuế
  - Trường hợp sản phẩm chuyển đi theo hợp đồng bịtừchối trảvềvì không phù hợp
  với chất lượng, quy cách như hợp đồng đã ký, được nhập lại kho, căn cứvào phiếu
  nhập kho, kếtoán ghi:
  NợTK 155: Thành phẩm
  Có TK 157: Hàng gửi bán (Theo giá thực tếđã xuất kho)
  1.1.3.3. Bán hàng trảchậm, trảgóp :
  (a) Phảnánh giá vốn :
  155 632
  Giá vốn
  6
  (b) Phản ánh doanh thu :
  + Nợ111, 112, 131 : Tổng giá thanh toán
  Có 511 : Giá bán thông thường ( doanh thu thu 1 lần)
  Có 33311 : ThuếGTGT đầu ra
  Có 3387 : Lãi trảchậm
  + Khi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau : Nợ111,112,
  Có 131
  + Định kỳkết chuyển lãi trảchậm : Nợ3387
  Có 515
  1.1.3.4. Bán hàng qua các đại lý (ký gửi hàng) :
  Cơ sởgiao hàng :
  - Xuất hàng (phản ánh giá vốn) :
  Nợ157
  Có 155
  - Khi nhận bảng kê hàng hóa bán
  ra do đại lý chuyển đến :
  + Phản ánh giá vốn :
  Nợ632
  Có 157
  + Phản ánh doanh thu :
  Nợ131(ĐL)
  Có 511 : giá bán
  Có 33311 : thuếGTGT đầu ra
  - Khi nhận tiền :
  Nợ111, 112
  Nợ641 : Hoa hồng đại lý
  Nợ1331
  Có 131(ĐL)
  Đại lý :
  - Nhận hàng :
  Nợ003
  - Bán hàng :
  + Có 003
  + Nợ111, 112, 131
  Có 331(CSGH)
  - Định kỳlập bảng kê hàng hóa
  bán ra và chuyển cho cơ sởgiao
  hàng
  - Xuất hóa đơn phản ánh hoa
  hồng đại lý được hưởng :
  Nợ331(CSGH)
  Có 511 : hoa hồng đại lý
  Có 33311
  - Khi trảtiền :
  Nợ331(CSGH)
  Có 111, 112
  7
  1.1.3.5. Bán hàng khuyến mãi, quảng cáo, tiêu dùng nội bộ:
  -Phản ánh giá vốn :
  155 632
  Giá vốn
  - Phản ánh doanh thu :
  512 627,641,642
  Giá vốn
  1.1.3.6. Dùng thành phẩm đểtrảlương, thưởng cho người lao động :
  - Phản ánh giá vốn :
  155 632
  Giá vốn
  - Phản ánh doanh thu :
  512 334
  Giá bán
  33311
  VAT
  1.1.4. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu :
  1.1.4.1. Kếtoán chiết khấu thương mại:


  Xem Thêm: Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Hải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status