Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ LƯU ĐỒ . vii
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU . 3
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 3
  1.1 Những vấn đề chung 3
  1.1.1 Khái niệm tiêu thụ và ý nghĩa . 3
  1.1.2 Nhiệm vụ kế toán . 4
  1.1.3 Nội dung của công tác tiêu thụ . 4
  1.1.3.1 Thị trường 4
  1.1.3.2 Giá bán 4
  1.1.3.3 Sản phẩm 5
  1.1.3.4 Các hoạt động xúc tiến 6
  1.1.3.5 Chính sách phân phối 6
  1.2 Kế toán thành phẩm 7
  1.2.1 Khái niệm . 7
  1.2.2 Nguyên tắc hạch toán thành phẩm 7
  1.2.3 Phương pháp hạch toán thành phẩm . 7
  1.2.3.1 Tài khoản sử dụng 7
  1.2.3.2 Trình tự hạch toán 9
  1.3 Kế toán tiêu thụ . 10
  1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán . 10
  1.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11
  1.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 19
  1.3.3.1 Kế toán các khoản chiết khấu thương mại . 19
  iv
  1.3.3.2 Kế toán các khoản giảm giá hàng bán 20
  1.3.3.3 Kế toán hàng bán bị trả lại . 21
  1.3.4 Kế toán chi phí bán hàng 22
  1.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24
  1.3.6 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 26
  1.3.6.1 Kế toán doanh thu tài chính . 27
  1.3.6.2 Kế toán chi phí tài chính . 28
  1.3.7 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 30
  1.3.7.1 Kế toán thu nhập khác . 31
  1.3.7.2 Kế toán chi phí khác 33
  1.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34
  1.8.1 Xác định kết quả kinh doanh . 34
  1.8.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911 35
  1.8.3 Tài khoản sử dụng . 35
  1.8.4 Trình tự hạch toán . 36
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC T Ổ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔN G TY
  CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHÔM KHÁNH HOÀ 37
  2.1 Khái quát về Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa 37
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty . 37
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 39
  2.1.2.1 Chức năng . 39
  2.1.2.2 Nhiệm vụ 39
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại côngty . 40
  2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty 40
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 41
  2.1.4 Tổ chức sản xuất tại công ty 45
  2.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất 45
  2.1.4.2 Chức năng của từng bộ phận . 46
  v
  2.1.4.3 Qui trình công nghệ sản xuất . 48
  2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 49
  2.1.5.1 Môi trường vĩ mô. . 49
  2.1.5.2 Môi trường vi mô. 50
  2.1.6 Thuận lợi, khó khăn , phương hư ớng phát triển của công ty tro ng thời
  gian tới . 53
  2.1.6.1 Thuận lợi . 53
  2.1.6.2 Khó khăn . 53
  2.1.6.3 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 54
  2.1.7Đánh giá khái quát ho ạt động sản xuất kinh doanh củ a công ty trong
  thời gian qua 55
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOAN H THU TI ÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 58
  2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 58
  2.2.1.2 Sơ đồ tổ bộ máy kế toán tại công ty . 58
  2.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán . 60
  2.2.2 Hình thức kế toán mà công ty áp dụng . 66
  2.2.2.1 Hình thức kế toán mà công ty áp dụng . 66
  2.2.3 Nội dung công tác kế toán doanhthu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công Ty Cổ phần Nhôm Khánh Hoà. . 68
  2.2.3.1 Kế toán thành phẩm . 68
  2.2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 71
  2.2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 77
  2.2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng . 80
  2.2.3.5 Kế toán quản lý doanh nghiệp . 89
  2.2.3.6 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 101
  2.2.3.7 Kế toán thu nhập khác và chi phác 107
  2.2.3.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 113
  vi
  2.3 Đánh giá chung v ề thực trạng công tác kế toán doanh thu ti êu thụ v à xác
  định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa 117
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHÁNH HÒA . 119
  3.1 Kiến nghị 1 Hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ kinh tếphát sinh. 119
  3.2 Kiến nghị 2 Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí 121
  3.3 Kiến nghị 3 Kiến nghị hạch toán chính xác từ ng khoản mục nội dung trong
  danh mục tài khoản 123
  3.4 Kiến nghị 4 Kết hợp giữa hạch to án kế toán v à phân tích ho ạt động kinh tế
  tại công ty 123
  vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ LƯU ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán kế toán thành phẩm 9
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán 11
  Sơ đ ồ1.3: S ơ đ ồ hạch toán kế toán doanh thu bán h àng tr ả chậm, trả góp
  (Phương pháp khấu trừ) . 15
  Sơ đ ồ 1.4: S ơ đ ồ hạch toán kế toán doanh thu bán h àng tr ả chậm, trả góp
  (Phương pháp trực tiếp) . 15
  Sơ đồ 1.5:Sơ đồ hạch toán doanh thu trao đổi hàng . 17
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán chiết khấu thương mại . 20
  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán . 21
  Sơ đồ 1.8 :Sơ dồ hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại . 22
  Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng . 24
  Sơ đồ 1.10 : Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 26
  Sơ đồ1. 11 : Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 28
  Sơ đồ 1.12: Sơ đồ kế toán chi phí hoạt động tài chính 30
  Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác 32
  Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác 34
  Sơ đồ 1.15: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh . 36
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu quản lý tại công ty . 40
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất . 46
  Bảng 2.1: BẢNG ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HĐSXKD CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN NHÔM KHÁNH HÒA QUA 2 NĂM NĂM 2006, NĂM 2007 56
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . 59
  Lưu đồ 2.1 : Quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho thành phẩm 69
  Lưu đồ 2.2: Quy trình luân chuyển kế toán doanh thu bán hàng . 74
  Lưu đồ 2.3: Quy trình luân chuyển kế toán giá vốn hàng bán 78
  Lưu đồ 2.4: Quy trình luân chuyển kế toán tính lương cho nhân viên BH 82
  Lưu đồ 2.5: Quy trình luân chuyển kế toán KH TSCĐ cho bộ phậnBH 83
  viii
  Lưu đồ 2.6: Quy trình luân chuyển kế toán chi phí BH chi bằngtiền mặt 84
  Lưu đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí BH chi bằng TGNH 84
  Lưu đồ 2.8: Quy trình luân chuyển kế toán tính lương cho nhân viên QLDN . 91
  Lưu đồ 2.9: Quy tr ình luân chuy ển chứng từ xuất CCDC phục vụ cho công tác
  quản lý 93
  Lưu đồ 2.10: Quy trình luân chuyển kế toán CPQLDN chi bằng tiền mặt . 94
  Lưu đồ 2.11: Quy trình luân chuyển kế toán CP QLDN chi bằng TGNH . 95
  Lưu đồ 2.12: Kế toán khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý 96
  Lưu đồ 2.13 : Kế toán doanh thu tài chính . 102
  Lưu đồ 2.14: Kế toán chi phí tài chính . 105
  Lưu đồ 2.15 : Kế toán thu nhập khác . 108
  Lưu đồ 2.16: Kế toán thanh lý TSCĐ . 111
  ix
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CCDC : Công cụ dụng cụ
  DT : Doanh thu
  GGHB : Giảm giá hàngbán
  KQKD : Kết quả kinh doanh
  QLDN : Quản lý doanh nghiệp
  NVL : Nguyên vật liệu
  NVQL : Nhân viên quản lý
  TK : Tài khoản
  TP : Thành phẩm
  TSCĐ : Tài sản cố định
  1
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Trong môi trường kinh tế thị tr ường sôi nổi v à quyết liệt như hiện nay, b ài
  toán đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng
  cách tạo ra lợi nhuận tối đa v à giảm thiểu các chi phí đầu v ào trong quá trình ho ạt
  động kinh doanh. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể tồntại và phát triển được.
  Hiện nay,Việt Nam đ ã gia nh ập tổ chức thương mại Thế giới, đ ã hòa nh ập
  vào nền kinh doanh toàn cầu; do đó càng đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải
  nhạy bén, phải có tầm nh ìn rộng nắm bắt các thông tin một cách mau chóng. Từ đó
  tạo ra được kết quả kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp. Để đạt đ ược những mục
  tiêu đề ra thì buộc các nhà đầu tư phải có những công cụ quản lý sa o cho phù hợp
  nhất. Trong đó,phải kể đến công tác hạch toán k ế toán. Đây là một công cụ quản lý
  quan trọng có vai t rò tích c ực trong việc điều h ành, kiểm soát các hoạt động kinh
  doanh của doanh nghiệp.
  Công tác hạch toán kế toán không những cung cấp các thông tin cần thiết cho
  tất cả các nhà quản lý. Nhất là trong điều kiện kinh tế đầy biến động như hiện nay,
  nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
  Như vậy,một câu hỏi đặt ra l àm thế nào để doanh nghiệp có thể ti êu thụ
  được sản phẩm tạo ra nhiều lợi n huận. Để đạt đ ược điều n ày đòi hỏi các doanh
  nghiệp cần có chính sách nh ư thế nào để công tác hạch toán kế toán doanh thu ti êu
  thị v à xác đ ịnh kết quả kinh doanh đ ược thực hiện một cách hợp lý v à hiệu quả
  nhất. Chính vì thế mà trong thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán tại Công t y
  Cổ Phần Sản xuất Nhôm Khánh H òa kết hợp với những k iến thức đã học ở trường,
  em đ ã m ạnh dạn chọn đề t ài: “ Doanh thu tiêu th ụ và xác đ ịnh kết quả kinh
  doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa”
  2
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đánh giá thực trạng hiện nay công ty đ ã áp dụng kế toán doanh thu ti êu thụ
  và xác định kếtquả kinh doanh ra sao. Từ đó,công ty sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về
  kết quả hoạt động của từng bộ phận trong công ty.
  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ những người
  có kinh nghiệm trong công táckế toán để chuẩn bị hành trang chotương lai.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế, thống kê và các phương pháp ph ổ
  biến khác để tiến hành nghiên cứu.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa trong quý II/2008.
  5. Nội dung kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, t ài liệu tham khảo, phục lục, nội du ng đề t ài
  bao gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa.
  Chương III: Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa.
  Với kiến thức v à kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên em không tránh đư ợc
  những thiếu sót trong quá tr ình th ực hiện đề t ài. Em r ất mong nhậ n đư ợc ý kiến
  đóng góp quý báu củathầy cô để đề tài này của em được hoàn thiện hơn.
  3
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1 Những vấn đề chung:
  1.1.1 Khái niệm tiêu thụ và ý nghĩa:
  Tiêu thụ là quá trình cung c ấp sản phẩm cho khách h àng và thu đư ợc tiền
  hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán. S ản phẩm của doanh nghiệp nếu
  đáp ứng được nhu cầu thị trường sẽ tiêu thụ nhanh, tăng v òng quay vốn, nếu có giá
  thành hạ sẽ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu để
  bù đắp chi phí v à tạora l ợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt l à m ột
  vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối v ới quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp v à là điều
  kiện cơ bản để thực hiện chế độ hạch to án kinh tế. Nó thúc đẩy doanh nghiệp mở
  rộng sản xuất v à nâng cao ch ất lượng sản phẩm l àm cho doanh nghi ệp quan tâm
  hơn nữa đến quá tr ình s ản xuất v à tiêu th ụ thành phẩm m à còn g ắn chặt giữa sản
  xuất và tiêu dùng.
  Trong quá trình tiêu th ụ sản phẩm doanh nghiệp c òn có m ối quan hệ với
  ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp các khoả n thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt,
  thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng.
  Có rất nhiều ph ương thức phổ biến để ti êu thụ sản phẩm , có th ể là tiêu thụ
  sản phẩm theo ph ương thức xuất bán trực tiếp cho khác h hàng, cũng có thể đó l à
  tiêu thụ sản phẩm theo ph ương thức xuất gởi đại lý bán. Doanh nghiệp có thể cung
  cấp sản phẩm theo yêu cầu và thỏa thuận với các tổ chức, các cá nhân hoặc theo đơn
  đặt hàng.
  Sau quá trình ho ạt động doanh nghiệp xác định kết quả của t ừng hoạt động
  trên cơ sở so sánh doanh thu và chi phí của từng hoạt động. Kết quảkinh doanh của
  doanh nghiệp phải được phân phối v à sử dụng đúng mục đích, ph ù hợp với cơ chế
  tài chính qui định của từng doanh nghiệp cụ thể.
  4
  1.1.2 Nhiệm vụ kế toán:
  - Phản ánh v à giám sát tình hình nh ập, xuất tồn kho th ành phẩm về mặt số lượng
  và giá trị, tình hình ch ấp hành định mức dự trữ v à tình hình b ảo quản thành phẩm
  trong kho.
  - Phản ánh giám đốc t ình hình k ế hoạch tiêu thụ thành phẩm, tính toán doanh thu
  và các khoản giảm trừdoanh thu, thanh toán v ới ngân sách Nhà nước theo quy định
  của luật thuế hiện h ành. Phản ánh v à giám sát tình hình thu h ồi nợ khách h àng v ề
  tiền mua hàng vàothời điểm cuối ni ên độ kế toán, căn cứ vào tình hình th ực tế và
  chứng cứ thu thập được để lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.
  - Hướng dẫn, kiểm tra các phân x ưởng, các kho, các phòng ban th ực hiện các
  chứng từ ghi chép ban đầu về nhậ p xuất kho th ành phẩm theo đúng ph ương pháp
  chế độ qui định.
  1.1.3 Nội dung của công tác tiêu thụ:
  1.1.3.1 Thị trường :
  Đây là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ,
  đến khối lượng tiêu thụ. Thị trường là nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi hàng
  hoá, nơi gặp gỡ giữa cung v à cầu. Hoạt động của doanh nghiệp phải luôn gắn với
  thị trường, không có th ị trường thì doanh nghiệp không thể hoạt động . Vì v ậy, các
  nhà kinh doanh luôn luôn tìm cách thu hút khách hàng, quan tâm đến khách hàng, vì
  khách hàng là ngư ời mở ra khả năng khai thác th ị tr ường rộng lớn cho doanh
  nghiệp. Thị trường như chiếc cầu nối để duy trì m ối quan hệ giữa các doanh nghiệp
  với cộng đồng dân c ư, các đơn v ị sản xuất kinh doanh khác v à cả hệ thống kinh tế
  quốc dân. Do đó ,doanh nghiệp muốn cạnh tranh tồn tại đ ược phụ thuộc v ào chiến
  lược kinh doanh v à phát triển thị trường.Muốn vậy doanh nghiệp phải nghi ên cứu
  và tìm hiểu thị trường để từ đó có kế hoạch thâm nhập và mở rộng thị trường hiệu
  quả.
  1.1.3.2 Giá bán:
  Giá bán sản phẩm là nhân tố ảnh hưởng lớnvà trực tiếp đến doanh thu v à lợi
  nhuận của doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường với quy luật vốn có của nónhư quy


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài Chính (2006), Hệ thống tài khoản kế toán quyển 1 và 2 (ban hành
  theo QĐ 15/2006/QĐ –BTC ngày 20/3/2006), NXB Tài chính Hà nội
  2. Bộ Tài Chính (2006), Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, (ban hành theo
  QĐ 15/2006/QĐ –BTC ngày 20/3/2006).
  3. Thông tư 103/2005/ TT –BTC ngày 24/11/2005
  4. Đỗ Thị Thanh Vinh, Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương,
  5. Thái Ninh, Giáo trình nghiệp vụ thuế.
  6. Tổ bộ môn kế toán trường Đại Học Nha Trang, Giáo trình tổ chức hạch toán
  kế toán.
  7. Tổ bộ môn kế toán trường Đại Học Nha Trang, Giáo trình Kế toán doanh
  nghiệp.
  8. Phan Thị Dung, Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán, Nha trang.


  Xem Thêm: Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status