Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH HOÀ


  MỤCLỤC
  Trang
  LỜIMỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1:CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁN
  KẾ TOÁN . 4
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN
  KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 5
  1.1.1. Khái niệm, đốitượng, nhiệmvụvềtổ chức công táchạch toánkế
  toán 5
  1.1.1.1. Khái niệm 5
  1.1.1.2. Đốitượngcủatổ chứchạch toánkế toán . 5
  1.1.1.3. Nhiệmvụcủatổ chứchạch toánkế toán 6
  1.1.2 Những nguyêntắccơbảncủa công táctổ chứchạch toánkế toán .6
  1.1.2.1. Đảmbảo tính thống nhất giữakế toán và quản lý 6
  1.1.2.2. Đảmbảo tính thống nhất trong quanhệkế toán 6
  1.1.2.3. Đảmbảo tính quốctếcủa nghề nghiệpkế toán nhưmột nghành
  kỹ thuật quản lý chuyên sâu 6
  1.2. NỘI DUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN. 7
  1.2.1. Tổ chứcbộ máykế t oán 7
  1.2.1.1. Nguyêntắctổ chứcbộ máykế toán . 7
  1.2.1.2. Nhiệmvụcủabộ máykế toán 7
  1.2.1.3.Cơcấutổ chứcbộ máykế toán . 8
  a) Bộ phậnkế toán lao động và tiềnlương: . 8
  b) Bộ phậnkế toánvật liệu và tàisảncố định: . 8
  c) Bộ phậnkế toán chi phísản xuất và tính giá thànhsản phẩm: 9
  d)Bộ phậnkế toán xâydựngcơbản: 9
  e) Bộ phậnkế toántổnghợp: 10
  f) Nhân viênhạch toán phânxưởng: 10
  1.2.1.4. Các hình thứctổ chứcbộ máykế toán 11
  a) Hình thứctổ chứcbộ máykế toántập trung : . 11
  b) Hình thứckế toán phân tán: . 11
  c) Hình thứctổ chức công táckế toánvừatập trungvừa phân tán: 12
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  1.2.2. Tổ chức chứngtừkế toán . 13
  1.2.2.1. Nhữngvấn đề chungvềtổ chức chứngtừkế toán 13
  a) Ý nghĩacủa việctổ chức chứngtừkế toán: 13
  b) Nguyêntắctổ chức chứngtừkế toán: 13
  1.2.2.2.Nội dungcủatổ chức chứngtừkế toán . 14
  a) Tổ chức quá trìnhlập chứngtừ: . 14
  b) Tổ chức quá trình luân chuyển và kiểm tra chứngtừ: . 14
  c) Tổ chức quá trìnhsửdụng, quản lý, in và phát hành biểumẫu chứng
  từkế toán: . 15
  d) Tổ chức quá trìnhbảo quản, lưu trữ chứngtừ: . 15
  1.2.3. Tổ chứchệ thống tài khoảnkế toán . 16
  1.2.3.1. Ý nghĩa, nhiệmvụcủatổ chứchệ thống tài khoảnkế toán 16
  a) Ý nghĩa: . 16
  b) Nhiệmvụcủatổ chứchệ thống tài khoản : 16
  1.2.3.2. Nguyêntắc xâydựnghệ thống tài khoảnkế toán 16
  1.2.4. Tổ chức các loạisổkế toán . 17
  1.2.4.1. Khái niệm, nhiệmvụcủatổ chứcsổkế toán 17
  a) Khái niệm: . 17
  b) Nhiệmvụ: 17
  1.2.4.2. Nguyêntắctổ chứcsổkế toán . 17
  1.2.4.3. Các lo ạisổkế toán. 18
  a) Sổkế toántổnghợp: 18
  b) Sổ, thẻkế toán chi tiết: . 18
  1.2.4.4.Hệ thốngsổkế toán . 19
  1.2.4.5. Các hình thứcsổkế toán . 19
  a) Hình thứckế toán Nhật Ký Chung: 19
  b) Hình thứckế toán Nhật ký -Sổ Cái : . 21
  c) Hình thứckế toán Chứngtừ ghisổ: . 22
  d) Hình thứcsổkế toán Nhật ký - Chứngtừ: . 24
  1.2.5.Tổ chức các phần hànhkế toán . 27
  1.2.5.1.Tổ chứchạch toánkế toán nguyênvật liệu 27
  a) Tài khoảnsửdụng: 27
  b) Chứngtừsửdụng: . 27
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  c) Quy trìnhhạch toán: 27
  1.2.5.2.Tổ chứchạch toánkế toán tàisảncố định . 27
  a) Tài khoảnsửdụng: 27
  b) Chứngtừsửdụng : 28
  c) Quy trìnhtổ chứchạch toán : . 28
  1.2.5.3.Tổ chứchạch toánkế toán tiềnlương và các khoản trích theo
  lương 29
  a) Tài khoảnsửdụng: 29
  b) Chứngtừsửdụng: . 29
  c) Quy trìnhhạch toán: 29
  1.2.6. Tổ chức cungcấp thông tin quahệ thống báo cáokế toán . 29
  1.2.6.1.Hệ thống báo cáo tài chính . 30
  1.2.6.2.Hệ thống báo cáo quản trị . 31
  1.2.7. Tổ chức trangbịcơsởvật chấtkỹ thuật phụcvụ cho việc thu thập
  vàxử lý thông tinkế toán trong doanh nghiệp . 31
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ
  TOÁNTẠI CÔNG TYCỔ PHẦN XÂYDỰNG KHÁNH HOÀ 32
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH HOÀ 33
  2.1.1. Lịchsử hình thành và phát triển công ty. 33
  2.1.1.1.Sơlượcvềsự hình thành và phát triển . 33
  a) Giới thiệutổng quát : . 33
  b) Quá trình hình thành: . 33
  c) Quá trình phát triển : 34
  2.1.1.2. Chứcnăng và nhiệmvụcủa công ty . 36
  a) Chứcnăng: . 36
  b) Nhiệmvụ: 36
  2.1.2. Tổ chứcsản xuất và quản lý . 37
  2.1.2.1.Cơcấutổ chức quản lý 37
  2.1.2.2.Cơcấutổ chứcsản xuất 40
  2.1.3. Các nhânt ố ảnhhưởng đến hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa
  doanh nghiệp trong thời gian qua 41
  2.1.3.1. Chính sách kinhtế - chính trịcủa Nhànước . 41
  2.1.3.2.Điều kiệntự nhiên. 41
  2.1.3.3. Đặc điểmsản phẩm vàtổ chứcsản xuất . 42
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  2.1.3.4. Máy móc thiếtbị 42
  2.1.3.5. Tình hình đầutưvốn kinh doanh . 42
  2.1.3.6. Con người 43
  2.1.4. Đánh giá khái quát hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa công ty
  trong thời gian qua . 45
  2.1.5. Phươnghướng hoạt động và phát triểncủa Công TyCổ Phần Xây
  Dựng Khánh Hoà trong nhữngnămtới 48
  2.1.5.1. Những thuậnlợi và khó khăn . 48
  2.1.5.2.Phươnghướng hoạt động và phát triểncủa công ty trong những
  nămtới 48
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁN
  TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN XÂYDỰNG KHÁNH HOÀ . 50
  2.2.1. Các nhânt ố ảnhhưởng đến công t áckế toán 50
  2.2.1.1. Đặc điểmcủa hoạt động xâylắp . 50
  2.2.1.2. Trình độ nhân viên 51
  2.2.1.3. Trang thiếtbị 51
  2.2.1.4. Hình thức giao khoán . 51
  2.2.1.5. Hình thứckế toán nhật ký chung . 51
  2.2.2. Tổ chứcbộ máykế t oántại công ty 51
  2.2.2.1. Chứcnăng và nhiệmvụcủabộ máykế toántại công ty . 51
  2.2.2.2.Cơcấutổ chứcbộ máykế toántại công ty 52
  2.2.3. Tổ chứchệ thốngsổkế t oán . 55
  2.2.3.1. Hình thứckế toánsửdụng 55
  2.2.3.2. Các lo ạisổ sáchsửdụngtại công ty . 56
  2.2.3.3.Sơlược phầnmềmkế toán công ty đangsửdụng 56
  2.2.4. Tổ chứchệ thống tài khoảnkế t oántại công ty. 59
  2.2.5. Tổ chứchệ thống chứngtừkế toán 72
  2.2.5.1.Hệ thống chứngtừvậndụngtại công ty . 72
  2.2.5.2.Lập và luân chuyển chứngtừ . 79
  2.2.5.3.Tổ chứcbảo quản vàlưu trữ chứngtừ . 79
  2.2.6. Tổ chứcmộtsố phần hànhkế toántại công ty 80
  v Mộtsố quy định trongvẽlưu đồ . 80
  2.2.6.1.Tổ chứchạch toánkế toán nguyênvật liệu 81
  a)Nội dung: . 81
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  b) Tài khoảnsửdụng : 81
  c) Chứngtừ và thủtục: . 81
  d) Định khoảnmộtsố nghiệpvụ kinhtế phát sinh:. 888
  e) Sơ đồ tài khoản: (Số liệu tháng 06/2006) . 89
  f) Chứngtừ, sổ sách minh hoạ : . 90
  g) Nhận xét : 90
  2.2.6.2.Tổ chứchạch toánkế toán tiềnlương và các khoản trích theo
  lương 100
  a) Khái quát chung: 100
  b) Tài khoảnsửdụng: 103
  c) Chứngtừ và thủtục: 103
  d) Minh hoạmộtsố nghiệpvụ kinhtế phát sinh: 108
  e) Sơ đồ chữ T: (Số liêu quý II/2006). 110
  f) Chứngtừ, sổ sách minh hoạ: 112
  g) Nhận xét: . 114
  2.2.6.3.Tổ chứchạch toánkế toán tàisảncố định . 123
  a) Khái quát chung: 123
  b) Tài khoảnsửdụng: 123
  c) Chứngtừ và thủtục: 124
  d) Định khoảnmộtsố nghiệpvụ kinhtế phát sinh:. 127
  e) Sơ đồ tài khoản: (số liệu Quý I&II /2006 ) 129
  f) Chứngtừ minhhọa: . 131
  g) Nhận xét: . 131
  2.2.7. Đánh giá chungvề công táckế toántại CTCP XâyDựng Khánh
  Hoà 146
  2.2.7.1. Nhữngmặt đạt được . 146
  2.2.7.2. Nhữngmặttồntại . 147
  CHƯƠNG 3:MỘTSỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCTỔ
  CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁNTẠI CÔNG TYCỔ PHẦN XÂYDỰNG
  KHÁNH HOÀ 148
  3.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA GIẢI PHÁP 149
  3.2. NỘI DUNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP 149
  3.2.1. Biện pháp 1:Tổ chứclạibộ máykế toántại công ty 149
  3.2.2. Biện pháp 2: Hoàn thiệnhệ thống tài khoảntại công ty . 153
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  3.2.3. Biện pháp 3: Quản lývậttư . 154
  3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý tiềnlương và các khoản trích theolương 156
  3.2.5. Biện pháp 5: Quản lý tàisảncố định . 157
  3.2.6. Biện pháp 6: Hoàn thiện công táchạch toánkế toántại công ty 157
  a) Hạch toán thuế giá trị giatăng: 157
  b) Vậndụng tài khoản 141 -Tạm ứng: . 158
  c) Chi phí lãi vay: 159
  d)Sửdụng tài khoản 623 - Chi phísửdụng máy thi công: . 160
  e) Chi phísản xuất chung: 161
  3.2.7. Biện pháp 7 : Giái quyếtvốn vàlậpdự toán chi phís ản xuất kinh
  doanh . 162
  KẾT LUẬN 164


  LờiMở Đầu
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài:
  Trongnền kinhtế thị trườngvớisựcạnh tranh gaygắt như hiện nay, các
  doanh nghiệp luôn muốn đứngvững trên thị trường, phát triển ổn định và lâu dài.
  Muốn đạt được điều này đòihỏimỗi doanh nghiệp phải thực hiện đồngbộ, chặt
  chẽ và phải luôntối ưu hoá các hoạt độngcủa mìnhtừ khâutổ chức, quản lý đến
  hoạt độngsản xuất kinh doanh. Trong đó, công táctổ chứchạch toánkế toán là
  một trong nhữngbộ phậncấu thànhhệ thống côngcụ quản lý kinhtế - tài chínhrất
  quan trọng đốivớitấtcả các doanh nghiệp, nó liên quan đếnrất nhiều hoạt động và
  kết quảsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  Kế toán làmột côngcụ quan trọng có vai trò tíchcực đốivới việc quản lý
  vốn, tàisản và điều hành hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp, nó là
  nguồn thông tin đáng tincậy để cáccấp lãnh đạo, điều hành, quản lý và kiểm tra
  tình hìnhsản xuất kinh doanh. Làmột côngcụ thu thập,xử lý và cungcấp các
  thông tinvề các hoạt động Kinhtế - Tài chính cho nhiều đốitượng khác nhau bên
  trongcũng như bên ngoài doanh nghiệp, nênkế toáncũng trải qua nhiềucải biến
  sâusắc,dầndần phùhợphơnvới thực trạngcủanền kinhtế trong giai đoạn hiện
  nay và đã có những tác động tíchcực đến hoạt động kinhtế. Việctổ chức công tác
  kế toántốt hay không đều ảnhhưởng trực tiếp đến chấtlượng và hiệu quảcủa công
  táckế toán nói riêng và công tác quản lý nói chung trong các doanh nghiệp.
  Đểtổ chức công táchạch toánkế toán trong doanh nghiệp thì không chỉ phụ
  thuộc vào qui mô hoạt động, đặc điểmcủa ngành vàlĩnhvực hoạt động, đặc thù
  quản lý hay trang thiếtbịcủa doanh nghiệp mà còncăncứ vào các chính sách, chế
  độ vàhướngdẫn được nhànước ban hành. Chính vìvậy, việc không ngừng đổi
  mới và hoàn thiệntổ chức công táckế toán để thích nghivới yêucầu vànội dung
  của các quá trình đổimớicơ chế quản lý làmộtvấn đề thựcsựrất quan trọng và
  cần thiết.
  Đốivới Công tyCổ phần XâyDựng Khánh Hoà hiện nay, việctổ chức công
  táckế toánmặc dùvẫn luôn được đổimới, hoàn thiện theo các quy địnhmớicủa
  nhànước nhưng trong quá trình thực hiệnvẫn còngặp phảimộtsố khó khăn,
  vướngmắt làm ảnhhưởng đến chấtlượng và hiệu quảcủa công táckế toán trong
  công ty. Xuất pháttừ nhữngvấn đề trêncũng như nhucầucầnbổ sung kiến thức
  kế toán thực tiễn chobản thân, đượcsự đồng ýcủa công ty, em đã quyết định chọn
  đề tài: “MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  TỔ CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁNTẠI CÔNG TYCỔ PHẦN XÂYDỰNG
  KHÁNH HOÀ ”.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  2.Mục tiêucủa đề tài:
  Vậndụng những kiến thức đãhọc vào thực tiễn nhằmcủngcố,bổ sung,
  trangbị thêm chobản thânvốn kiến thức thựctếvề công táctổ chứchạch toánkế
  toán.
  Phân tích đánh giá đúng thực trạngvề hoạt độngsản xuất kinh doanh và
  công táctổ chứchạch toánkế toántại công ty,từ đó tìm ra những ưu điểm để phát
  huy và phát hiện nhữngtồntại khó khăncần khắc phục, đồng thờicăncứ vàohệ
  thốngcơsở lý luận đượchọctập ở trường,cũng như cáccơ chế chính sách tài
  chínhkế toán hiện hànhcủa nhànước để đề xuấtmộtsố biện pháp nhằm góp phần
  hoàn thiện công táctổ chứchạch toánkế toán ở Công TyCổ Phần XâyDựng
  Khánh Hoà.
  3. Đốitượng và phạm vi nghiêncứu:
  Đốitượng nghiêncứucủa đề tài: Công táctổ chứchạch toánkế toántại
  phòngkế toáncủa Công TyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà.
  Phạm vi nghiêncứucủa đề tài: Đề tài nghiêncứutổ chứcbộ máykế toán, tổ
  chứcvậndụng chứngtừ,tổ chứcvậndụng tài khoản,tổ chứcsổ sáchkế toán vàtổ
  chức 3 phần hànhkế toántại Công TyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà, baogồm:
  + Phần hànhkế toán nguyênvật liệu.
  + Phần hànhkế toán tiềnlương và các khoản trích theolương.
  + Phần hànhkế toán tàisảncố định.
  4. Phương pháp nghiêncứu:
  Đề tàisửdụngtổnghợp các phương pháp nghiêncứu khác nhau như:
  phương pháp phân tíchtổnghợp, phân tích thống kê, liênhệ so sánh, tham khảo ý
  kiếncủa cácbộ chuyên môn làm công tác thựctế, để trình bày cácvấn đề lý
  luận và thực tiễn.
  5.Nội dung nghiêncứu vàkếtcấucủa đề tài:
  Ngoài phầnmở đầu, phầnkết luận,mụclục và tài liệu tham khảo,nội dung
  của đề tài baogồm 3 chương:
  - Chương 1:Cơsở lý luận chungvề công táctổ chứchạch toánkế toán.
  - Chương 2: Thực trạngvề công táctổ chứchạch toánkế toántại Công ty
  Cổ Phần XâyDựng Khánh Hoà.
  - Chương 3:Mộtsố biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công táctổ chức
  hạch toánkế toántại Công TyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  6. Những đóng gópcủa đề tài:
  - Đề tài đãhệ thống hoá nhữngvấn đề lý luậnvề công táctổ chứchạch toán
  kế toán, làm rõhơn vai trò,vị trí vàtầm quan trọngcủa việctổ chức công táckế
  toántại Công TyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà nói riêng vàcủasự phát triển
  kinhtế xãhội nói chung.
  - Đánh giá được thực trạng công táctổ chứchạch toánkế toántại công ty
  trênmộtsốlĩnhvực:tổ chức nhânsự phòngkế toán,tổ chứchệ thống tài khoảnkế
  toán,tổ chứchệ thống chứngtừkế toán,tổ chứchệ thốngsổkế toán,tổ chức các
  phần hànhkế toán:vậttư, nhân công và tàisảncố định.
  - Đề tài đãdưa ra nhận xétvềkết quả tìm hiểu thực trạng công táctổ chức
  hạch toánkế toántại Công TyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà.
  - Đề tàimạnhdạn đề ramộtsố đề xuất nhằm hoàn thiệnhơn công táctổ
  chứchạch toánkế toántại Công tyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà.
  Với thời gian thựctập cònhạn chế, chưa có điều kiện đi sâu vàotấtcả các
  hoạt độngcủa công ty mà chỉ quan tâm đến việctổ chức công táckế toántại công
  ty là chủyếu.


  1.1. NHỮNGVẤN ĐỀ CHUNGVỀ CÔNG TÁCTỔ CHỨCHẠCH TOÁN
  KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  1.1.1. Khái niệm, đốitượng, nhiệmvụvềtổ chức công táchạch t oánkế toán
  1.1.1.1. Khái niệm
  Tổ chứchạch toánkế toán được hiểu là nhữngmối quanhệ giữa cácyếutố
  cấu thànhbản chấtcủahạch toánkế toán, đó là chứngtừkế toán, đối ứng tài
  khoản, tính giá,tổnghợp cân đốikế toán. Do đónội dungcơ bảncủatổ chức
  hạch toánkế toán baogồm:
  -Tổ chứcbộsổkế toán.
  -Tổ chức công táckế toán.
  -Tổ chứcbộ máykế toán.
  1.1.1.2. Đốitượngcủatổ chứchạch toánkế toán
  Đốitượngcủatổ chứchạch toánkế toán làsự liênhệ giữa cácbộ phận. Vì
  vậy đốitượng chungcủatổ chứchạch toánkế toán làmối liênhệ giữa cácyếutố
  phùhợpvớinội dung, hình thức vàbộ máykế toán.
  Xétvềnội dung công táckế toán, xuất pháttừkếtcấucủa đốitượnghạch
  toánkế toán có thể chia công táckế toán thành các phần hành riêng biệt. Việc
  phân chia các phần hànhkế toán trướchết phảidựa vào đặc điểmcủavốn trong
  quá trìnhvận độngcũng như quy mô nghiệpvụ ởtừng đơnvịkế toáncơsở.Từ
  đó các phần hànhkế toán được phân chiamột cách lôgictừ xâydựngcơbản đến
  muasắm và thanh lý TSCĐ, từ thu mua đếndự trữ vàsửdụng nguyênvật liệu, từ
  hạch toán chi phí trực tiếp kinh doanh chotừng loại hoạt độngcụ thể cho đến
  phân chia chi phí chung chotừng loại hoạt động,từdự trữ đến tiêu thụsản phẩm
  hàng hoá để cólợi nhuận và phân phốilợi nhuận đó.
  Xétvề hình thứckế toán, việctổ chứcbộsổkế toántừbản chứngtừ đến
  bảntổnghợp là quy trình có tính nguyêntắc, song việckếthợp các hình thức
  riêng biệt trêntừngmẫu biểucụ thểlạihếtsức đadạng.
  Xétvềmẫu biểukế toán,mỗi con người làm nghềkế toáncũng nhưmỗi
  loại máy móc dùng trongkế toán phải thực hành quy trìnhtừ chứngtừ đếntổng
  hợp - cân đốikế toán - tuy nhiênsốlượngcũng nhưkếtcấucủatừngbộ máycụ
  thểlạihếtsức đadạng tuỳ thuộc vào quy mô công táckế toán, hình thứckế toán,
  trình độcủa nhân viên làm công táckế toán và nhucầusửdụng thông tin dokế
  toán cungcấp.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  1.1.1.3. Nhiệmvụcủatổ chứchạch toánkế toán
  - Ban hành cácvănbản pháp lývềkế toán: baogồmcả pháp luậtvềkế toán
  và cácvănbảndưới luậtcủa quốctế vàcủa quốc gia.
  - Nghệ thuậttổ chức đưa cácvănbản đó vào thựctế hoạt độngkế toán thông
  quahệ thống cáccấp vàmối liênhệ giữa cáccấp tronghệ thống.
  1.1.2. Những nguyêntắccơbảncủa công táctổ chứchạch toánkế toán
  1.1.2.1. Đảmbảo tính thống nhất giữakế toán và quản lý
  Nguyêntắc này được thể hiện qua :
  - Đảmbảo tính thống nhất giữa đơnvịhạch toánkế toánvới đơnvị quản lý.
  - Tôn trọng tính hoạt động liêntụccủa đơnvị quản lý.
  - Thống nhất mô hìnhtổ chứckế toánvới mô hìnhtổ chức kinh doanh vàtổ
  chức quản lý.
  -Tăng tínhhấpdẫncủa thông tinkế toánvới quản lý, trêncơsở đótăngdần
  quy mô thông tin vàsự hài hoà giữakế toán và quản lý.
  - Đảmbảo hoạt động quản lý phảigắnvớikế toán và không được táchrời
  hoạt độngkế toán, doanh nghiệp không được hoạt độngnếu không cóbộ phậnkế
  toán.
  1.1.2.2. Đảmbảo tính thống nhất trong quanhệkế toán
  Trongmỗi phần hànhkế toáncầntổ chức khép kín quy trìnhkế toán. Lúc
  đó các phương pháp riêng biệt vàmối quanhệ giữa chúng phảicụ thể hoá thích
  hợpvớitừng phần hànhcụ thể.
  Tuỳ tính phứctạpcủa đốitượng, phương phápkế toán để định cácbước
  của quy trìnhkế toán,lựa chọn hình thứckế toán vàbộ máykế toán và ngượclại
  khi trình độ cánbộkế toán được nâng cao có thểtăng thêmtương ứngmức độ
  khoahọccủa phương pháp và hình thứckế toán.
  1.1.2.3. Đảmbảo tính quốctếcủa nghề nghiệpkế toán nhưmột nghànhkỹ thuật
  quản lý chuyên sâu
  Cácvănbản pháp lý và tác nghiệpkế toáncũng như trangbịkỹ thuật phải
  hướng đến các chuẩnmựckế toán quốctế. Phải tôn trọng các quy ước và chuẩn
  mựckế toán quốctế: đơnvịhạch toán, giáhạch toán, tính thận trọng nguyêntắc
  hạch toán liên


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Bộ GD&ĐT (2003), Bài giảngKế Toán Doanh Nghiệp 1 &2,Bộ mônkế
  toán, Trường ĐạiHọc Nha Trang.
  2. Bộ GD&ĐT, Bài giảngKế Toán Quản Trị, Bộ mônkế toán, Trường ĐạiHọc
  Nha Trang.
  3.Bộ Tài Chính (2006), Quyết địnhsố 15/2006/QĐ-BTCvề Chế độkế toán
  doanh nghiệp, Thôngtưsố 20/2006/TT-BTCvềHướngdẫn thực hiện 6 chuẩn
  mựckế toán ban hành theo Quyết địnhsố 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005
  củaBộ trưởngBộ Tài chính.
  4. Thầy VõVănCần (2005), Giáo trình Quản Trị Tài Chính, Trường ĐạiHọc
  Nha Trang.
  5. Thầy Nguyễn ThànhCường (2006), Giáo trìnhHệ thống thông tinkế toán 1,
  Trường ĐạiHọc ThuỷSản.
  6. Th.S Phan Thị Dung, Giáo trìnhTổ chứchạch toánkế toán, Trường ĐạiHọc
  ThuỷSản.
  7. PTS. Nguyễn Việt, Hệ thống thông tinkế toán, Trường ĐạiHọc KinhTế
  Thành PhốHồ Chí Minh
  8.Mộtsố đề tàicủa các khoá trước.
  9.Mộtsố tài liệucủa Công TyCổ Phần XâyDựng Khánh Hoà.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status