Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THUTIÊU THỤ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH . 3
  1.1. NH ỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN C Ơ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC Đ ỊNH KẾT QUẢ HOẠT Đ ỘNG SẢN XUẤT KINH
  DOANH 4
  1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa tiêu thụ 4
  1.1.2. Khái niệm doanh thu, thuế tiêu thụ 4
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán 4
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU . 5
  1.2.1. Nội dung 5
  1.2.2. Tài khoản sử dụng . 5
  1.2.3. Chứng từ và sổ sách liên quan . 6
  1.2.4. Nguyên tắc hạch toán doanh thu 6
  1.2.5.Phương pháp hạch toán . 8
  1.2.5.1. Bán hàng thông thường (bán hàng trực tiếp) . 8
  1.2.5.2. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp . 8
  1.2.5.3. Sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB hoặc
  thuế xuất khẩ u, doanh thu bá n hàng là t ổng giá thanh toán ( bao g ồm cả
  thuế TTĐB hoặc thuế xuất khẩu) . 8
  1.2.5.4. Bán hàng theo phương thức đổi hàng 9
  1.2.5.5. Bán hàng thông qua các đại lý, ký gửi 10
  1.2.5.6. Sử dụng hàng hoá, thành phẩm để biếu tặng . 11
  1.2.5.7. Trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hoá 11
  1.2.5.8. Kế toán sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ . 12
  1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU . 12
  1.3.1. Chiết khấu thương mại . 12
  1.3.1.1 Khái niệm 12
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng 12
  1.3.1.3. Nguyên tắc hạch toán 12
  1.3.1.4. Phương pháp hạch toán . 13
  1.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại . 13
  1.3.2.1. Khái niệm . 13
  1.3.2.2. Tài khoản sử dụng 13
  1.3.2.3. Nguyên tắc hạch toán 13
  1.3.2.4. Phương pháp hạch toán . 14
  1.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán . 14
  1.3.3.1. Khái niệm . 14
  1.3.3.2. Tài khoản sử dụng 14
  1.3.3.3. Nguyên tắc hạch toán 15
  1.3.3.4. Phương pháp hạch toán . 15
  1.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 15
  1.4.1. Nội dung 15
  1.4.2. Tài khoản sử dụng . 15
  1.4.3. Nguyên tắc hạch toán . 15
  1.4.4. Phương pháp hạch toán 16
  1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP . 17
  1.5.1. Nội dung 17
  1.5.2. Tài khoản sử dụng . 17
  1.5.3. Nguyên tắc hạch toán . 17
  1.5.4. Phương pháp hạch toán 18
  1.6. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 19
  1.6.1. Kế toán hoạt động tài chính . 19
  1.6.1.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 19
  1.6.1.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 20
  1.6.2. Kế toán hoạt động khác . 23
  1.6.2.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác 23
  1.6.2.2. Kế toán chi phí hoạt động khác . 25
  1.6.3. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 26
  1.6.3.1. Nội dung . 26
  1.6.3.2. Tài khoản sử dụng 26
  1.6.3.3. Nguyên tắc hạch toán 26
  1.6.3.4. Phương pháp hạch toán . 27
  1.6.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 27
  1.6.4.1. Nội dung . 27
  1.6.4.2. Tài khoản sử dụng 27
  1.6.4.3. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911 28
  1.6.4.4. Phương pháp hạch toán . 29
  1.7. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁ N DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC Đ ỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH . 31
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY 32
  2.1.1. Quá trình hình thành vàphát triển Công ty 32
  2.1.2. Chức năng , nhiệm vụ của Công ty 33
  2.1.3. Tổ chức quản lý và sản xuất tại Công ty . 34
  2.1.3.1. Tổ chức quản lý 34
  2.1.3.2. Tổ chức sản xuất . 40
  2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  công ty trong thời gian qua 43
  2.1.4.1. Nhân tố bên trong . 43
  2.1.4.2. Nhân tố bên ngoài . 46
  2.1.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh củaCông ty giai đoạn (2004 ư 2006). 47
  2.1.1.6. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới: . 49
  2.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY . 49
  2.2.1. Phân tích tình hình tàichính thông qua Bảng cân đối kế toán . 49
  2.2.1.1. Phân tích sự biến động và kết cấu của Tài sản . 49
  2.2.1.2. Phân tích sự biến động và kết cấu của Nguồn vốn . 53
  2.2.2. Phân tích tình hình tàichính thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 56
  2.2.2.1. Phân tích lãi lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh . 56
  2.2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước 58
  2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính . 60
  2.2.3.1. Phân tích các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán . 60
  2.2.3.2. Phân tích các tỷ số phản ánh khả năng hoạt động 62
  2.2.3.3. Phân tích các tỷ số phản ánh cấu trúc tài chính. 64
  2.2.3.4. Phân tích các tỷ số phản ánh khả năng sinh lời . 65
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOAN H THU TI ÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔN G TY QUẢN LÝ Đ ƯỜNG
  BỘ THÁI BÌNH 66
  2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty . 66
  2.3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Côngty 66
  2.3.1.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 69
  2.3.2. Thực trạng về công tác kế toán d oanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình 70
  2.3.2.1. Kế toán doanh thu . 70
  2.3.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 92
  2.3.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 102
  2.3.2.4. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính 110
  2.3.2.5. Kế toán hoạt động khác 117
  2.3.2.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 121
  2.4. Đánh giá chung v ề công tác kếtoán doanh thu tiêu th ụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình 128
  2.4.1. Những mặt đạt được của Công ty . 128
  2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục 130
  CHƯƠNG 3: M ỘT SỐ BIỆN PHÁP HO ÀN THI ỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU TIÊU TH Ụ VÀ XÁC Đ ỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN
  XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH . 132
  3.1. Một số biện pháp nhằm ho àn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Quản lý đường bộ Thái Bình . 133
  3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất ki nh doanh
  của Công ty . 137
  KẾT LUẬN . 141
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  GTGT : Giá trị gia tăng
  TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt
  CKTM: Chiết khấu thương mại
  HH: Hàng hóa
  BH: Bán hàng
  CPSCL: Chi phí sửa chữa lớn
  CPBH: Chi phí bán hàng
  BPBH: Bộ phận bán hàng
  CPQL: Chi phí quản lý
  BPQL: Bộ phận quản lý
  TSCĐ: Tài sản cố định
  KQKD: Kết quả kinh doanh
  CKTT: Chiết khấu thanh toán
  HĐKT: Hợp đồng kinh tế
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  GVHB: Giá vốn hàng bán
  PGĐ: Phó giám đốc
  XDCB: Xây dựng cơ bản
  SX: Sản xuất
  Vl: Vật liệu
  MMTB: Máy móc thiết bị
  QT: Quyết toán
  CNV: Công nhân viên
  PN: Phải nộp
  ĐN: Đã nộp
  GTVT: Giao thông vận tải
  BBNTKL: Biên bản nghiệm thu khối lượng
  HĐ: Hóa đơn
  BTH: Bảng tổng hợp
  CTGS: Chứng từ ghi sổ
  SCT: Sổ chi tiết
  SC: Sổ cái
  CĐT: Chủ đầu tư
  KH: Khách hàng
  PT: Phiếu thu
  DT: Doanh thu
  CP: Chi phí
  CTXL: Công trình xây lắp
  CTSN: Công trình sự nghiệp
  Z: Giá thành
  GVHB: Giá vốn hàng bán
  VP: Văn phòng
  NH: Ngân hàng
  HĐTL: Hội đồng thanh lý
  BXĐKQKD: Bảng xác định kết quả kinh doanh
  TGNH: Tiền gửi ngân hàng
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1: Bảng kết quả kinh doanhgiai đoạn 2004 –2006 . 48
  Bảng 2: Bảng phân tích sự biến động và kết cấu tài sản 50
  Bảng 3: Bảng phân tích sự biến động và kết cấu nguồn vốn 54
  Bảng 4: Bảng phân tích lãi lỗ 56
  Bảng 5: Bảng phân tích khoản phải nộp và đã nộp nhà nước 58
  Bảng 6: Bảng phân tích khả năngthanh toán . 60
  Bảng 7: Bảng phân tích các tỷ số phản ánh khả năng hoạt động 62
  Bảng 8: Bảng phân tích các tỷ số phản ánh cấu trúc tài chính 64
  Bảng 9: Bảng phân tích các tỷ số phản ánh khả năng sinh lời . 65
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 1 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu thi công công trình . 75
  Lưu đồ 2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu khác . 77
  Lưu đồ 3: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu cước phà 79
  Lưu đồ 4: Lưu đồ luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán . 94
  Lưu đồ 5: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phíquản lý doanh nghiệp . 104
  Lưu đồ 6: Lưu đồ luânchuyển chứng từ doanh thu tài chính . 111
  Lưu đồ 7: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phítài chính 115
  Lưu đồ 8: Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động khác . 118
  Lưu đồ 9: Lưu đồ luân chuyển chứng từ xác định kết quả kinh doanh 122
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng trực tiếp 8
  Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng trả chậm 8
  Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng hóa chịu thuế TTĐB, thuế XK 9
  Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đổi hàng . 9
  Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng ở cơ sở giao đại lý 10
  Sơ đồ 6: Sơ đồ hạch toán doanh thu ở cơ sở nhận bán hàng đại lý, ký gửi 10
  Sơ đồ 7: Sơ đồ hạch toán doanh thu hàng hóa biếu tặng . 11
  Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch toán doanh thu hàng hóa trả lương . 11
  Sơ đồ 9: Sơ đồ hạch toán doanh thu hàng hóa sử dụng nội bộ . 12
  Sơ đồ 10: Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại 13
  Sơ đồ 11: Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại . 14
  Sơ đồ 12: Sơ đồ hạch toán khoản giảm giá hàng bán 15
  Sơ đồ 13: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng . 16
  Sơ đồ 14: Sơđồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 18
  Sơ đồ 15: Sơ đồ hạch toán doanh thu tài chính . 20
  Sơ đồ 16: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính . 22
  Sơ đồ 17: Sơ đồ hạch toán thu nhập hoạt độngkhác 24
  Sơ đồ 18: Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động khác . 25
  Sơ đồ 19: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27
  Sơ đồ 20: Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh . 29
  Sơ đồ 21: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty quản lý đường bộ thái bình 34
  Sơ đồ 22: Sơ đồ tổ chức tại hạt quản lý 38
  Sơ đồ 23: Sơ đồ tổ chức quản lý tại đội xây dựng cơ bản . 39
  Sơ đồ 24 :Sơ đồ quy trình sản xuất bê tông nhựa asphal . 41
  Sơ đồ 25: Sơ đồ tổ chức thi công công trình . 42
  Sơ đồ 26: Sơ đồ bộ máy kế toán . 66
  Sơ đồ 27: Sơ đồ hình thức tổ chức kế toán tại công ty 68
  Sơ đồ 28: Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ . 69
  Sơ đồ 29 : Sơ đồ hạch toán tổng hợp doanh thubán hàng quý II –năm 2007 . 82
  Sơ đồ 30: Sơ đồ hạch toán tổng hợp giá vốn hàng bán quý II -năm 2007 96
  Sơ đồ 31 : S ơđồ hạch toán tổng hợp chi phí q uản lý doanh nghiệp quý II -năm
  2007 . 106
  Sơ đồ 32 : Sơ đồ hạch toán tổng hợp doanh thutài chính quý II -năm 2007 112
  Sơ đồ 33: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí tài chính quý II -năm 2007 116
  Sơ đồ 34: Sơ đồ hạch toán tổng hợp thu nhập và chi phí khác quý II –năm 2007 120
  Sơ đồ 35: Sơ đồ hạch toán tổng hợp kết quả kinh doanh quý II –năm 2007 . 124
  1
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Một doanh nghiệp khi bước chân v ào kinh doanh dù hoạt động trong lĩnh vực
  sản xuất, xây lắp hay th ương mại dịch vụ cũng đều đặt c hỉ ti êu hiệu quả kinh tế l ên
  hàng đầu.Có như v ậy thì doanh nghi ệp mới có khả năng đứng vững v à đủ sức cạnh
  tranh trên th ị trường. Đặc biệt l à trong nền kinh tế thị tr ường cạnh tranh gay gắt hiện
  nay đòi hỏicác doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển p hù hợpthì m ới có thể
  chiến thắng đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệpphải hoạt động sao cho doanh thu và lợi
  nhuận đạt được là cao nhất để có điều kiện bổ sung vốn kinh doanh, trích l ập các quỹ
  vànâng cao đời sống ng ười lao động.Muốn vậy doanh thu ti êu thụphải bù đắp được
  chi phí b ỏ ra v à thu v ề một phần lợi nhuận để tái sả n xuất mở rộng. Do đócông tác
  quản lý v à hạch toán doanh thu kết quả kinh doanh rất quan trọng, nó giúp cho nh à
  quản lý nắm bắt được toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất k inh doanh Công t y mình từ
  đó có phương hướng và biện pháp để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.
  Xét riêng ngành xây dựng cơ bản -là ngành sản xuất vật chất tạo c ơ sở tiền đề
  cho các ngành s ản xuất, dịch vụ khác trong nề n kinh tế quốc dân đang khẳng định vị
  trí v ững chắc của m ình v ới tốc độ phát triển nhanh ch ưa từng có. Kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh cao không c hỉ có ảnh hưởng tốt tới sự phát triển Công ty m à còn
  có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.
  Nhận thức được vấn đề trên, qua thời gian học tập lý luận ở tr ường và thời gian
  thực tập tại Công ty quản lý đ ường bộ Thái B ình em xin trình bày đề tài “Kế toán
  doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Côn g ty quản lý đ ường bộ Thái
  Bình”để củng cố lại những kiến thức đã học ở tr ường v à đi sâu t ìm hiểu thực tế tại
  Công ty.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Tìm hiểu thực tế công tác kế toán ti êu thụ v à xác đ ịnh kết quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh tại Công ty để t hấy được những mặt đạt được và chưa được từ đó đưa
  ra các hướng đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  2
  Nghiên cứu quá trình hạch toán kế toán doanh thu ti êu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty quảnlý đường bộ Thái Bình.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Tập trung nghi ên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác đ ịnh kết quả
  kinh doanh tại văn phòng kế toán Công ty. Số liệu đ ược trích dẫn cụ thể vàchính xác
  căn cứ vào các chứng từ và sổ sách phát sinh trong quý II năm 2007.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là: Quan sát th ực tế, thu thập v à phân tích số
  liệu, phỏng vấn các nhân viên
  5. Nội dung của đề tài
  Ngoài các phần mục lục, mở đầu, tài liệu tham khảo, kết luận, phụ lụ c , đề tài
  gồm có 3 chương là:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình.
  Chương 3: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình.
  Do thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp cộng với tr ình độ chuyên môn nghiệp vụ,
  kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính
  mong nhận được sự góp ý quý báu của các thầy c ô giáo v à các cô chú ,anh chị trong
  Công ty quản lý đường bộ Thái Bình.


  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN
  DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  4
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN C Ơ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU
  THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa tiêu thụ
   Khái niệm:Tiêu th ụ sản phẩm l à quá trình đưa các l ại sản phẩm m à doanh
  nghiệp đã sản xuất ra v ào lĩnh vực lưu thông để thực hiện giá trị của nó thô ng qua các
  phương thức bánhàng. Sản phẩm mà doanh nghiệp bán cho người mua có thể là thành
  phẩm, bán th ành phẩm hay lao vụ đ ã hoàn thành c ủa bộ phận sản xuất chính hay bộ
  phận sản xuất phụ.
   Ý nghĩa:Thực chất của quá tr ình tiêu th ụ sản phẩm l à quá trình tìm ki ếm
  doanh thu đế bù đắp chi phívà tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp.Tiêu thụ sản phẩm tốt
  là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn đ ối với quá tr ình tái sản xuất của doanh nghiệpvà là
  điều kiện cơ bản để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.
  1.1.2. Khái niệm doanh thu, thuế tiêu thụ
   Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh t ế doanh nghiệp thu đ ược trong kỳ
  kế toán phát sinh từ các hoạt đ ộng sản xuất, kinh doanh thông th ường của doanh
  nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
  Doanh thu của doanh nghiệp gồm:
  - Bán hàng: Bán s ản phẩm do d oanh nghi ệp sản xuất ra v à bán hàng hoá mua vào
  -Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việ c đã thoả thuận theo hợp đ ồng trong một
  kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán.
  -Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.
   Thuế tiêu thụ: L à nghĩa vụ phải nộp của doanh nghiệp đối với Nh à nước về
  hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, cung c ấp lao vụ dịch vụ. Thuế ti êu thụ là một
  loại thuế thuế gián thu, đối t ượng chịu thuế là người tiêu dùng. Thuế tiêu thụ có thể là
  thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu.
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán
  -Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổn g hợp số liệu về t ình hình nh ập xuất kho th ành
  phẩm, tính giá th ành thực tế th ành phẩm xuất bán v à xuất không phải bán một các
  chính xác đ ể phản ánh đúng đắn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh v à tính giá v ốn của
  hàng đã bán.
  - Hướng dẫn, kiểm tra các phân x ưởng, kho v à các phòng ban th ực hiện các
  chứng từ ghi chép ban đầu về nhậ p, xuất kho thành phẩm theo đúng phương pháp chế
  độ quy định.
  5
  - Phản ánh v à giám đ ốc doanh thu đ ược hưởng trong quá tr ình kinh doanh, tình
  hình thanh toán với khách hàng, thanh toán với ngân sách Nhà nước về các khoản thuế
  phải nộp như thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thu ế GTGTvà các chi phí khác liên quan
  đến doanh thu.
  - Phản ánh v à kiểm tra các chi phí bán h àng, chi phí qu ản lý doanh nghiệp đảm
  bảo hiệu quả kinh tế của chi phí.
  - Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá thành ph ẩm, lập các báo cáo về t ình hình
  tiêu thụ các loại sản phẩm của doanh nghiệp.
  - Xác định kết quả kinh doanh trong k ỳ một cách chính xác theo đúng quy đ ịnh.
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU
  1.2.1. Nội dung
  Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
  -Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  -Các khoản trợ giá, phụ thu theo quy đ ịnh của Nh à nước để sử dụng cho doanh
  nghiệp.
  -Giá trị của các sản phẩm, h àng hoá đem biếu tặng hoặc ti êu dùng nội bộ trong
  doanh nghiệp.
  1.2.2. Tài khoản sử dụng
   Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Tài khoản 511 phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ra ngoài doanh
  nghiệp trong một kỳ kế toán.
  -Kết cấu của tài khoản 511:
  Bên Nợ:
  + Thuế xuất khẩu và thuế TTĐB phải nộp
  + Thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp
  trực tiếp
  + Khoản chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ
  + Giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ
  + Trị giá hàng bán bị trả lại
  + Kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh
  Bên Có:
  + Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ trong kỳ.
  + Các khoản trợ giá, phụ thu được tính vào doanh thu
  6
  -Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ
  -Tài khoản 511 có 5 tài khoản cấp 2:
  + Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hoá
  + Tài khoản 5112: Doanh thu bán sản phẩm
  + Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ
  + Tài khoản 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  + Tài khoản 5117: Doanh thu kinh doanh bất độngsản đầu tư
  Các tài khoản này có thể chi tiết cho từng loại hàng hoá sản phẩm dịch vụ đã bán.
   Tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
  Tài khoản 512 theo dõi doanh thu của hàng hoá, thành phẩm, lao vụ , dịch vụ tiêu
  thụ, tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp.
  -Kết cấu tài khoản 512 tương tự như tài khoản 511
  -Tài khoản 512 có 3 tài khoản cấp 2:
  + Tài khoản 5121: Doanh thu bán hàng hoá
  + Tài khoản 5122: Doanh thu bán sản phẩm
  + Tài khoản 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ
  1.2.3. Chứng từ và sổ sách liên quan
  Các loại chứng từ liên quan đến doanh thu bán hàng gồm:
  -Hoá đơn GTGT loại 3 liên khổ lớn (mẫu số 01-GTKT-3LL)
  -Hoá đơn GTGT loại 2 liên khổ nhỏ (mẫu số 01-GTKT-2LN)
  -Hoá đơn bán hàng loại 3 liên khổ lớn (mẫu số 02-GTTT-3LL)
  -Hoá đơn bán hàng loại 2 liên khổ nhỏ (mẫu số 02-GTTT-2LN)
  -Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho
  -Hoá đơn cước vận chuyển
  -Hoá đơn dịch vụ
  1.2.4. Nguyên tắc hạch toán doanh thu
  -Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ phải đ ược theo dõi chi tiết theo từng
  loại sản phẩm, lao vụ nhằm xác đ ịnh đầy đủ chính xác kết quả k inh doanh của những
  mặt hàng khác nhau.
  -Các khoản giảm trừ doanh thu bán h àng như CKTM, gi ảm giá hàng bán, hàng
  bán bị trả lại phải được hạch toán riêng trên các tài khoản 521, 532, 531.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giảng viên Võ Thị Thùy Trang
  -Giáo trình kế toán doanh nghiệp 1, 2
  -Giáo trình kế toán xây dựng cơ bản
  2. Thạc sỹ Phan Thị Dung –Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán
  3. Giảng viên Chu Lê Dung –Giáo trình quản trị tài chính
  4. Tác giả Bùi Văn Dương –Giáo trình kế toán tài chính
  5. Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Thanh Thúy –Năm 2002
  6. Một số tài liệu tham khảo của Công ty quản lý đường bộ Thái Bình
  7. Hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán
  Nguồn http://www.Kiểm Toán.com.vn
  8. Trang web http://www.google.com.vn


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty quản lý đường bộ Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status