Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Thuỷ sản

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Thuỷ sản


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Thuỷ sản 584 Nha Trang


  MỞ ĐẦU
  I. SỰCẦN THIẾTCỦA ĐỀ TÀI
  Thực hiện chủ trươngcổ phần hoá các doanh nghiệp Nhànước nhằmtăng hiệu
  quảsản xuất kinh doanh vàtăngsức canh tranhcủa doanh nghiệp trướcsức épcủa thị
  trường, Xí nghiệp thuỷsản Nha Trang đã thực hiệncổ phần hoá thành Công tycổ phần
  thuỷsản 584 Nha Trang vào ngày 1/3/2006 theo quyết định 1287QĐ – BTS ngày
  21/11/2005.
  Tậndụng nguồn tài nguyên thiên nhiên biển tolớncủatỉnh Khánh Hoà, Công ty
  cổ phần thuỷsản 584 Nha Trang đã ra đời vàtừngbướcmởrộng hoạt độngsản xuất kinh
  doanhnướcmắm vàmắm chai các loạicủa mình.
  Mặc dù đượcsựhỗ trợ, khuyến khíchcủa Nhànướcvềvốn và đườnglối chỉ đạo,
  Công tyvẫn không tránh khỏi các khó khăn ban đầu . Chính vìvậy, đểtừngbước khắc
  phục những khó khăn, Công ty phải không ngừng nâng cao chấtlượngsản phẩm, chú
  trọng công táctổ chức quản lý mà công táctổ chứchạch toánkế toán làmột trong những
  nội dung quan trọng đó.
  Xuất pháttừ nhucầu thựctế và qua quá trình tìm hiểutại Công tycổ phần thuỷ
  sản 584 Nha Trang đồng thời đượcsự đồng ýcủa Khoa Kinhtế trường đạihọc Nha
  Trang, em đã thực hiện đề tài “Mộtsố biện pháp góp phần hoàn thiện công táctổ chức
  hạch toánkế toántại Công tycổ phần Thuỷsản 584 Nha Trang.”
  II.MỤC ĐÍCH NGHIÊNCỨU
  Đề tàidựa trêncơsở nghiêncứu thực trạng công táctổ chứchạch toánkế toántại
  Công ty để có cái nhìntổng quátvề công táctổ chứchạch toánkế toántại Công tycổ
  phần trong nhữngbước đầu thực hiện theo chủ trươngcổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà
  nước.Từ đó rút ra được nhữngmặt còntồntại để có những biện pháp khắc phục, góp
  phần hoàn thiện công táctổ chứchạch toánkế toántại Công tydựa trêncơsở lý luận đã
  đượchọccũng như cáccơ chế chính sáchkế toán hiện hành
  III.ĐỐITƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊNCỨU
  Đốitượng nghiêncứu là công táctổ chứchạch toánkế toántại Công tycổ phần
  thuỷsản 584 Nha Trang
  Phạm vi nghiêncứu là toànbộ công táctổ chứchạch toánkế toántại Công ty
  cũng nhưtổ chứcbộ máykế toán, tổ chứchệ thốngvậndụng chứngtừ, tài khoản vàsổ
  sáchkế toán, tổ chức các phần hành,tổ chức báo cáo tài chính.
  IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU
  Đề tàivậndụng các phương pháp nghiêncứu sau:
  -Tổnghợpsố liệu, khái quát hoá, hệ thống hoá thông tin
  - Thu thậpsố liệu, tài liệu thống kê
  - Phương pháp môtả thực trạng, phân tíchtổnghợpvấn đề
  - So sánh đối chiếu giữa thựctế, lý luận và chế độkế toán Nhànước
  V. NỘI DUNG NGHIÊNCỨU
  Ngoài phầnmở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dungcủa đề tàigồm 3 chương
  - Chương 1:Cơsở lý luậncủa công táctổ chứchạch toánkế toán.
  - Chương 2: Thực trạng công táctổ chứchạch toánkế toántại Công tycổ phần thuỷsản
  584 Nha Trang.
  - Chương 3:Mộtsố biện pháp góp phần hoàn thiện công táctổ chứchạch toánkế toántại
  Công tycổ phần thuỷsản 584 Nha Trang.
  1.1 Nhữngvấn đề chungvềtổ chứchạch toánkế toán
  1.1.1 Khái niệmvềtổ chứchạch toánkế toán
  Tổ chứchạch toánkế toán làmột trong nhữngnội dung quan trọng trong công táctổ chức
  quản lýtại các doanh nghiệp.Tổ chứchạch toánkế toán được hiểu là nhữngmối quanhệ
  giữa cácyếutốcấu thành nênbản chấtcủahạch toánkế toán, đó là chứngtừkế toán, đối
  ứng tài khoản, tổnghợp cân đốikế toán.
  1.1.2 Nguyêntắccủatổ chứchạch toánkế toán
  a. Đảmbảo tính thống nhất giữakế toán và quản lý
  Bảo đảm tính thống nhất giữa đơnvịhạch toánkế toánvới đơnvị quản lý.
  Tôn trọng tính hoạt động liêntụccủa đơnvị quản lý.
  thống nhất mô hìnhtổ chứckế toánvới mô hìnhtổ chức quản lý.
  Tăng tínhhấpdẫncủa thông tinkế toánvới quản lý, trêncơsở đótăngdần quy mô thông
  tin vàsự hài hoà giữakế toán và quản lý.
  Bảo đảm hoạt động quản lý phảigắnvớikế toán và không được táchrời hoạt độngkế
  toán.
  b. Đảmbảo tính thống nhát tronghệ thốngkế toán
  Trongmỗi phần hànhkế toáncầntổ chức khép kín quy trìnhkế toán, lúc đó các phương
  pháp riêng biệt vàmối quanhệ giữa chúng phảicụ thể hoá thíchhợpvớitừng phần hành
  cụ thể.
  Tuỳ tính phứctạpcủa đốitượng để định cácbướccủa quy trìnhkế toán và chọn hình thức
  kế toán thíchhợp.
  Tuỳ tính phứctạpcủa đốitượng, phương phápkế toán đểlựa chọn hình thứckế toán để
  lựa chọn hình thứckế toán vàbộ máykế toán, ngượclại khi trình độ cánbộkế toán được
  nâng cao có thểtăng thêmtương ứngmức độ khoahọccủa phương pháp và hình thứckế
  toán.
  1.1.3Bảo đảm tính quốctếcủa nghề nghiệpkế toán nhưmột ngànhkỹ thuật - quản
  lý chuyên sâu
  Cácvănbản pháp lý và tác nghiệpkế toáncũng như trangbịkỹ thuật phảihướng đến các
  chuẩnmựckế toán quốctế.
  Phỉa tôn trọng các quy ước và chuẩnmựckế toán quôctế: đơnvịhạch toán, giáhạch
  toán,tính thận trọng, nguyêntắchạch toán liêntục
  1.2 Nhữngnội dungcủa công tác tô chứchạch toánkế toán
  1.2.1Tổ chức chứngtừkế toán
  1.2.1.1 Nhữngvấn đề chungvềtổ chức chứngtừkế toán
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  4
  a. Khái niệmvềtổ chức chứngtừkế toán
  Chứngtừkế toán: là chứng minhbằng giấytờvề các nghiệpvụ kinhtế đã phát sinh
  và thựcsự hoàn thành.Mọi nghiệpvụ kinhtế phát sinh trong hoạt độngsản xuất kinh
  doanh trong doanh nghiệp đều phảilập chứngtừ theo quy định trong chế độ chứngtừkế
  toán.
  Chứngtừkế toángồm haihệ thống:hệ thống chứngtừkế toán thống nhấtbắt buộc do
  Nhànước chuẩn hoá ápdụng chomọi loại hình doanh nghiệp,hệ thống chứngtừkế toán
  sửdụng trongnộibộ doanh nghiệp do Nhànướchướngdẫn.
  Tổ chức chứngtừkế toán: làtổ chức việc ban hành, ghi chép chứngtừ, kiểm tra luân
  chuyển vàlưu trữ chứngtừsửdụng trong đơnvị nhằm đảmbảo tính chính xáccủa thông
  tin, kiểm tra thông tin đó phụcvụ chosổkế toán vàtổnghợpkế toán.
  b. Phân loại chứngtừkế toán
  ÿ Căncứ vào quá trình luân chuyển chứngtừ, chứngtừkế toán baogồm:
  Chứngtừgốc: baogồm chứngtừmệnhlệnh và chứngtừ chấp hành. Chứngtừmệnh
  lệnh phản ánh các nghiệpvụ kinhtế chưa phát sinh xong và chưa được ghisổkế toán.
  Chứngtừ chấp hành phản ánh các nghiệpvụ kinhtế đã phát sinh, đã hoàn thành và được
  làmcăncứ đẻ ghisổkế toán.
  Chứngtừ ghisổ: là chứngtừ thủtụckế toán.
  ÿ Căncứ vàonơi phát sinh, chứngtừkế toán được chia làm:
  Chứngtừ bên trong: là loại chứngtừ dobản thân doanh nghiệplập. Baogồm chứngtừ
  do doanh nghiệplập vàsửdụng bên trong doanh nghiệp, chứngtừ do doanh nghiệplập
  vừasửdụng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.
  Chứngtừ bên ngoài: là loại chứngtừ doanh nghiệp được nhậntừ bên ngoài.
  ÿ Căncứnội dung, chứngtừkế toánsẽ được chia làm các loại
  - Chứngtừvậttư
  - Chứngtừ tàisảncố định
  - Chứngtừ lao động tiềnlương
  - Chứngtừ tiềntệ
  - Chứngtừ bán hàng
  c. Ý nghĩacủa việctổ chức chứngtừkế toán
  -Vềmặt quản lý: việc ghi chépkịp thời các chứngtừkế toán giúp cho việc cungcấp
  thông tinkế toánmột cách nhanh chóng cho ban lãnh đạo đề ra được các quyết địnhhợp
  lý. Vìvậy,tổ chứctốt công tác chứngtừkế toánvừa cungcấp thông tin nhanh chóng cho
  quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian luân chuyển chứngtừtạo điều kiệntốt cho hoạt
  độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  5
  -Vềkế toán: chứngtừ làcơsở ghisổkế toán, chỉ có chứngtừhợplệmới có giá trị
  ghisổ, đồng thờitổ chứctốt công tác chứngtừkế toántạo điều kiện mã hoá thông tin và
  ápdụng tinhọc trong công táckế toán.
  -Về pháp lý: chứngtừ làcơsở xác minh trách nhiệm pháp lýcủa những người có
  liên quan đến nghiệpvụ kinhtế phát sinh, làcăncứ để kiểm trakế toán,căncứ để trọng
  tài kinhtế giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.
  1.2.1.2Nội dungcủatổ chứckế toán
  a. Lựa chọn chủng loại vàsốlượng chứngtừ
  ÿ Việclựa chọn chứngtừ trong doanh nghiệp chủyếudựa trên cáccăncứ sau:
  - Đặc điểmsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  - Hệ thống chứngtừ do Nhànước ban hành.
  - Yêucầu cungcấp thông tincủa nhà quản lý.
  - Sốlượng và trình độ nhân viênkế toán thống kê.
  - Trang thiếtbị phụcvụ cho công táckế toán.
  - Hiệu quả hoạt độngcủa công táckế toán.
  ÿ Các chứngtừ đượcsửdụng trong doanh nghiệp phải đảmbảo các yêucầu sau:
  - Phải có đầy đủ các yêutốcơbảncần thiết cho chuẩn chứngtừ.
  - Phải thể hiện được các thông tincần thiết cho quản lý và ghisổkế toán sau
  này.
  - Phảidựa trên biểumẫu quy định do Nhànước ban hành.
  - Phải đảmbảo yêucầu ghi chépbằng tay hoặcbằng máy tuỳ theo yêucầucủa
  đơnvị.
  b. Tổ chức quá trìnhlập chứngtừ
  -Lựa chọn các chứngtừ ban đàu cho phùhợpvới các nghiệpvụ kinhtế phát sinh.
  lựa chọn các phương tiệnlập chứngtừ.
  - Xác định thời gianlập chứngtừcủatừng loại nghiệpvụ kinhtế.
  c. Chứngtừkế toán phải thànhlập đầy đủsố liên theo quy định. Ghi chép chứngtừ
  phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ cácyếutố,gạchbỏ phần đẻ trống không đượhứng
  từ
  - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực đầy đủcủa các chỉ tiêu phản ánh trên chứngtừ.
  - Kiểm tra tínhhợp pháp, hợplệcủa nghiệpvụ kinhtế phát sinh.
  - Kiểm tra tính chính xáccủasố liệu, thông tin trên chứngtừ.
  - Kiêm tra việc chấp hành quy chế quản lýnộibộcủa những ngườilập, kiểm tra, xét
  duyệt đốivớitừng loại nghiệpvụ kinhtế tài chính.
  d. Tổ chức quá trìnhsửdụng chứngtừ để ghisổkế toán
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  6
  - Phân loại chứngtừ theotừng loại nghiệpvụ phùhợpvới việc quản lý tàisảncủa
  đơnvị, theo tính chất các khoản chi phí, theotừng địa điểm phát sinh hoặc theo đốitượng
  được chi phí nhằm xác định hoặc ghisổkế toán cho phùhợp.
  - Ghikịp thời chính xác chứngtừkế toán đúngvớinội dungcủa tài khoản, cungcấp
  thông tin cho lãnh đạo nghiệpvụ hoặc tích luỹ nghiệpvụ đẻtạo ra thông tintổnghợp cho
  lãnh đạocủa doanh nghiệp.
  -Kếthợp việc ghi vàosổvới việc kiểm tra chứngtừkế toán.
  -Tậndụng công nghệ tinhọc trong công táckế toán doanh nghiệp nhằm tiết kiệm
  thời gian luân chuyển chứngtừ vàtổnghợpsố liệu.
  e. Tổ chức quá trìnhbảo quản vàlưu trữ chứngtừ
  - Trongnăm báo cáo, chứngtừ do ngườisủdụng ghisổbảo quản, đánhsố thứtự
  theo thời gian. Khi báo cáo quyết toán được duyệt, chứngtừ được đưa vàolưu giữ.
  - Khi chứngtừ đã được đua vàolưu giữ, nếucầnsửdụng phải đượcsự đồng ýcủakế
  toán trưởng.Nếu đem tài liệu ra bên ngoài doanh nghiệp phải đượckế toán trưởng và ban
  giám đốc ký giấy cho phép.
  -Mọi trườnghợpmất chứngtừgốc đều phải báo cáovới ban giám đốc vàkế toán
  trưởng để có biện phápxử lýkịp thời.
  1.2.1.3 Danhmục chứngtừkế toán.
  Theo quyết địnhsố 15/2006/QĐ-BTC


  Xem Thêm: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Thuỷ sản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Thuỷ sản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status